Đề cương chi tiết học phần học phần GIS và viễn thám nâng cao

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: GIS và Viễn thám nâng cao - Mã số học phần: . - Số tín chỉ: 02 - Tính chất: Bắt buộc - Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2. - Học phần thay thế, tƣơng đƣơng: . - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 30 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 0 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 0 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết 3. Đánh giá - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra giữa kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần 4. Điều kiện học - Học phần học trƣớc: GIS và viễn thám - Học phần song hành: 5. Mục tiêu của học phần: Môn GIS và viễn thám nâng cao phục vụ phát triển kỹ năng thực hành giải đoán ảnh trên phần mềm ENVI cho sinh viên các ngành Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp.

pdf4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 387 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần học phần GIS và viễn thám nâng cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: GIS và VIỄN THÁM NÂNG CAO Số tín chỉ : 02 Mã số : Thái Nguyên, 2016 2 TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN BỘ MÔN: TRẮC ĐỊA - GIS - VT ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: GIS và Viễn thám nâng cao - Mã số học phần: . - Số tín chỉ: 02 - Tính chất: Bắt buộc - Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2. - Học phần thay thế, tƣơng đƣơng: ..................................................... - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 30 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 0 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 0 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết 3. Đánh giá - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra giữa kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần 4. Điều kiện học - Học phần học trƣớc: GIS và viễn thám - Học phần song hành: 5. Mục tiêu của học phần: Môn GIS và viễn thám nâng cao phục vụ phát triển kỹ năng thực hành giải đoán ảnh trên phần mềm ENVI cho sinh viên các ngành Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp. 6. Nội dung kiến thức của học phần Mục Nội dung Số tiết CHƢƠNG 1. LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ENVI 3 1. Khởi động phần mềm ENVI: 3 2. Mở một file ảnh: 3. Làm quen với khung cửa sổ hiển thị ảnh: 4. Xem định dạng file ảnh: 5. Xem thông tin tọa độ của ảnh: 6. Tăng cƣờng khả năng hiển thị ảnh: 7. Liên kết động và chồng lớp ảnh 8. Tạo hoạt cảnh xem lƣớt qua các kênh của ảnh CHƢƠNG 2. NẮN CHỈNH ẢNH 6 1. Nắn ảnh theo bản đồ: 2. Nắn ảnh theo ảnh CHƢƠNG 3. MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÂN LOẠI ẢNH 6 1. Phân loại không chọn mẫu- Unsupervised Classification 2. Phân loại có chọn mẫu – Supervised Classification 3. Một số kỹ thuật phân loại khác CHƢƠNG 4. MỘT SỐ KỸ THUẬT SAU PHÂN LOẠI 15 1. Thống kê kết quả – Class Statistics 2. Ma trận sai số - Confusion Matrix 3. Phân tích theo đa số và thiểu số - Majority/Minority Analysis 4. Gộp lớp – Combine Classes 5. Thay đổi tên và màu cho các lớp phân loại – Class Color Mapping 6. Chuyển kết quả phân loại sang dạng vectơ – Classification to Vector Layer 7. Chồng lớp vectơ lên ảnh – Overlay Vector File 8. Biên tập và in ảnh – Quick Map 7. Tài liệu học tập: Đàm Xuân Vận, Phan Đình Binh và nnk (2016), Giáo trình nội bộ ”GIS và viễn thám nâng cao”, trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên. 8. Tài liệu tham khảo: 1. Chu Thị Bình, Vũ Xuân Định (2011), Hệ thống thông tin địa lý. Nxb Nông nghiệp. 2. Đặng Văn Đức (2001), Hệ thống thông tin địa lý GIS, Nxb Khoa học kỹ thuật 3. Phạm Hữu Đức (2006), Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin địa lý GIS, Nxb Xây dựng 4. Nguyễn Ngọc Thạch, Dƣơng Văn Khảm (2012), Địa thông tin - Nguyên lý cơ bản và ứng dụng: Các ứng dụng của viễn thám hệ thống thông tin địa lý và GPS, Nxb Khoa học kỹ thuật. 9. Cán bộ giảng dạy: Stt Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Đàm Xuân Vận Khoa QLTN PGS.TS 2 Phan Đình Binh Khoa QLTN PGS.TS 4 3 Nguyễn Văn Hiểu Khoa QLTN THS 4 Nguyễn Huy Trung Khoa QLTN THS 5 Ngô Thị Hồng Gấm Khoa QLTN THS Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Trƣởng khoa Trƣởng Bộ môn PGS.TS. Phan Đình Binh Giảng viên PGS.TS. Đàm Xuân Vận