Đề cương chi tiết học phần Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn

1. Tên học phần: Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn - Mã số học phần: TOT 321 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Khuyến nông 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 15 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 03 tiết - Số tiết thực hành: 12 tiết - Số tiết sinh viên tự học: . tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Phương pháp đào tạo cho người lớn - Học phần song hành: Các học phần thuộc giáo dục chuyên nghiệp 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: 5.1. Về kiến thức - Giải thích được các khái niệm về đào tạo và đào tạo tập huấn viên - Mô tả được các bước tiến hành các phương pháp tập huấn 5.2. Về kỹ năng - Áp dụng được các kỹ năng và phương pháp tập huấn vào thực hành - Vận dụng được một số phương pháp và kỹ năng tập huấn vào thực tập nghề nghiệp

doc4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ MÔN KHUYẾN NÔNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO CÁN BỘ TẬP HUẤN Số tín chỉ: 02 Mã số: TOT 321 Thái Nguyên, năm 2016 KHOA KINH TẾ VÀ PTNT BỘ MÔN KHUYẾN NÔNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết và thực hành) 1. Tên học phần: Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn - Mã số học phần: TOT 321 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Khuyến nông 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 15 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 03 tiết - Số tiết thực hành: 12 tiết - Số tiết sinh viên tự học: ... tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Phương pháp đào tạo cho người lớn - Học phần song hành: Các học phần thuộc giáo dục chuyên nghiệp 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: 5.1. Về kiến thức Giải thích được các khái niệm về đào tạo và đào tạo tập huấn viên Mô tả được các bước tiến hành các phương pháp tập huấn 5.2. Về kỹ năng Áp dụng được các kỹ năng và phương pháp tập huấn vào thực hành Vận dụng được một số phương pháp và kỹ năng tập huấn vào thực tập nghề nghiệp 6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy 6.1. Giảng dạy lý thuyết TT Nội dung Số tiết Phương pháp giảng dạy Chương 1. Các phương pháp cơ bản trong tập huấn 1.1 Học qua trải nghiệm 2 Trình bày, trải nghiệm, đặt câu hỏi 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Trải nghiệm 1.1.3 Suy ngẫm về trải nghiệm 1.1.4 Bổ sung kiến thức mới 1.1.5 Áp dụng 1.1.6 Tổng hợp và khái quát 1.2 Phương pháp động não 2 Động não, trình bày, đặt câu hỏi 1.2.1. Khái niệm 1.2.2. Trường hợp vận dụng 1.2.3 Ưu điểm 1.2.4 Cách thực hiện 1.2.5 Những điểm cần lưu ý 1.3. Phương pháp thảo luận nhóm 2 Trải nghiệm, trình bày, đặt câu hỏi 1.3.1. Khái niệm 1.3.2. Trường hợp vận dụng 1.3.3. Ưu điểm 1.3.4. Cách thực hiện 1.3.5. Những điểm cần lưu ý 1.4. Phương pháp quan sát thực tế 2 Trình bày, đặt câu hỏi, trải nghiệm 1.4.1. Khái niệm 1.4.2. Trường hợp vận dụng 1.4.3. Ưu điểm 1.4.4. Cách thực hiện 1.4.5. Những điểm cần lưu ý 1.5. Phương pháp thuyết trình 1 Trải nghiệm, trình bày, đặt câu hỏi 1.5.1. Khái niệm 1.5.2. Trường hợp vận dụng 1.5.3. Ưu điểm 1.5.4. Những yếu tố tạo hiệu quả cho thuyết trình 1.5.5. Những điểm cận lưu ý Chương 2. Những kỹ năng cơ bản trong tập huấn 2.1. Các kỹ năng hỗ trợ 2 Trình bày, đặt câu hỏi 2.1.1. Các khái niệm cơ bản về hỗ trợ 2.1.2. Các kỹ năng chính của người cán bộ hỗ trợ giỏi 2.1.3. Làm thế nào để hỗ trợ 2.2. Các kỹ năng giảng dạy 2 Trải nghiệm, trình bày, đặt câu hỏi, thực hành 2.2.1. Kỹ năng trình bày 2.2.2. Kỹ năng đặt câu hỏi 2.2.3 Kỹ năng tổng kết 2.2.4. Kỹ năng gây ảnh hưởng 2.2.5. Kỹ năng vận động 2.2.6. Kỹ năng thương thuyết - đàm phán 2.3. Kỹ năng lắng nghe 1 Trình bày, đặt câu hỏi 2.3.1. Biết lắng nghe khó hơn chúng ta tưởng 2.3.2. Rào cản với việc lắng nghe 2.3.3. Lắng nghe gì trong lớp tập huấn 2.3.4. Lắng nghe và không lắng nghe 2.4. Kỹ năng quan sát 2 Trình bày, đặt câu hỏi 2.4.1 Khái niệm 2.4.2. Tại sao phải quan sát 2.4.3. Quan sát cái gì 2.4.4. Quan sát bằng cách nào 2.4.5. Đáp ứng như thế nào 2.5. Kỹ năng phản hồi 2 Trình bày, đặt câu hỏi 2.5.1. Khái niệm 2.5.2. Đưa phản hồi như thế nào 2.5.3. Nhận phản hồi như thế nào Tổng cộng 18 tiết 6.2. Các bài thực hành Tên bài Nội dung thực hành Số tiết Phương pháp thực hành Bài 1 : Thực hành các phương pháp tập huấn - Xây dựng nội dung tập huấn, áp dụng các phương pháp tập huấn vào thực hành tập huấn 6 Làm việc nhóm, trình diễn, thảo luận Bài 2 : Thực hành các kỹ năng - Thực hiện tập huấn, sử dụng các kỹ năng trong tập huấn 6 Làm việc nhóm, trình diễn, thảo luận 7. Tài liệu học tập : Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn 8. Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Đào tạo huấn luyện trong khuyến nông – Nguyễn Mạnh Thắng, Nguyễn Hữu Thọ - Phát triển năng lực tập huấn trong nông nghiệp nông thôn – Ngô Thị Thuận 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Nguyễn Mạnh Thắng Khoa Kinh tế và PTNT Thạc sỹ 2 Nguyễn Hữu Thọ Khoa Kinh tế và PTNT Tiến sỹ Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2016 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên
Tài liệu liên quan