Đề cương chi tiết học phần Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong nghiên cứu quản lý môi trường

ĐỀ CƯƠG CHI TIẾT HỌC PHẦ TRÌH ĐỘ THẠC SĨ Tên học phần: Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong nghiên cứu quản lý môi trường I. Thông tin về học phần - Mã số môn học: AGI 621 - Số tín chỉ: 2 - Học phần tiên quyết: . - Học kỳ: II - Bộ môn phụ trách: Trắc địa – GIS và Viễn thám II. Thông tin về giảng viên 2.1 Giảng viên Giảng viên 1: - Họ và tên: Đàm Xuân Vận - Chức danh khoa học: Phó giáo sư, Tiến sĩ - Địa chỉ: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Địa chỉ: Email: damxuanvan@tuaf.edu.vn Điện thoại: 0982166696 Giảng viên 2: - Họ và tên: Phan Đình Binh - Chức danh khoa học: Phó Giáo sư, Tiến sĩ - Địa chỉ: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Địa chỉ: Email: dinhbinh.tuaf@gmail.com Điện thoại: 0984941626 2.2 Trợ giảng Trợ giảng 1: - Họ và tên: - Chức danh khoa học: - Địa chỉ: Email: Điện thoại: III. Mục tiêu học phần Môn học hệ thống thông tin địa lý cung cấp cho các học viên cao học ngành môi trường những kiến thức sâu rộng về GIS và khả năng áp dụng của GIS và viễn thám trong thực tiễn của lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường. IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần Bao gồm các nội dung cơ bản: - Các chuyên đề về GIS - Các bài toán thực tiễn ứng dụng của GIS trong lĩnh vực tài nguyên môi trường V. hiệm vụ của học viên: - Tham dự ít nhất: 80 % số tiết lý thuyết - Tham dự đầy đủ các buổi thảo luận, sinh hoạt khoa học3 - Tham dự kiểm tra, làm bài thu hoạch theo yêu cầu của giảng viên - Thi hết môn học, viết tiểu luận về chủ để liên quan đến nội dung học phần

pdf4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 463 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong nghiên cứu quản lý môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜG ĐẠI HỌC ÔG LÂM ĐỀ CƯƠG CHI TIẾT Học phần: ỨG DỤG VIỄ THÁM VÀ HỆ THỐG THÔG TI ĐNA LÝ TROG GHIÊ CỨU QUẢ LÝ MÔI TRƯỜG (Dùng cho Học viên cao học ngành Khoa học môi trường) Số tín chỉ: 2 Mã số: ........... Giảng viên: 1. PGS.TS.Đàm Xuân Vận 2. PGS. TS.Phan Đình Binh Thái guyên, 2016 2 ĐỀ CƯƠG CHI TIẾT HỌC PHẦ TRÌH ĐỘ THẠC SĨ Tên học phần: Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong nghiên cứu quản lý môi trường I. Thông tin về học phần - Mã số môn học: AGI 621 - Số tín chỉ: 2 - Học phần tiên quyết: .................. - Học kỳ: II - Bộ môn phụ trách: Trắc địa – GIS và Viễn thám II. Thông tin về giảng viên 2.1 Giảng viên Giảng viên 1: - Họ và tên: Đàm Xuân Vận - Chức danh khoa học: Phó giáo sư, Tiến sĩ - Địa chỉ: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Địa chỉ: Email: damxuanvan@tuaf.edu.vn Điện thoại: 0982166696 Giảng viên 2: - Họ và tên: Phan Đình Binh - Chức danh khoa học: Phó Giáo sư, Tiến sĩ - Địa chỉ: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Địa chỉ: Email: dinhbinh.tuaf@gmail.com Điện thoại: 0984941626 2.2 Trợ giảng Trợ giảng 1: - Họ và tên: - Chức danh khoa học: - Địa chỉ: Email: Điện thoại: III. Mục tiêu học phần Môn học hệ thống thông tin địa lý cung cấp cho các học viên cao học ngành môi trường những kiến thức sâu rộng về GIS và khả năng áp dụng của GIS và viễn thám trong thực tiễn của lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường. IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần Bao gồm các nội dung cơ bản: - Các chuyên đề về GIS - Các bài toán thực tiễn ứng dụng của GIS trong lĩnh vực tài nguyên môi trường V. hiệm vụ của học viên: - Tham dự ít nhất: 80 % số tiết lý thuyết - Tham dự đầy đủ các buổi thảo luận, sinh hoạt khoa học 3 - Tham dự kiểm tra, làm bài thu hoạch theo yêu cầu của giảng viên - Thi hết môn học, viết tiểu luận về chủ để liên quan đến nội dung học phần. VI. Tài liệu giảng dạy 1. Phan Đình Binh (ch.b), Nguyễn Quang Khánh,...[et al.]. Giáo trình trắc địa ảnh và viễn thám. Hà Nội : Nông nghiệp, 2016. - 119tr 2. Nguyễn Ngọc Thạch, Dương Văn Khảm (2012), Địa thông tin - guyên lý cơ bản và ứng dụng: Các ứng dụng của viễn thám hệ thống thông tin địa lý và GPS, Nxb Khoa học kỹ thuật. 3. Chang, K. 2010. Introduction to Geographic Information Systems. 5th Edition. McGraw Hill, New York, NY. (ISBN: 9780073522838) 4. Remote sensing and GIS for natural resource management / Edited by C H Power, L J Rosenberg and I Downey. - United Kingdom. : University of Greenwich., c 1996.. - vi, 133 p. 5. Steven E. Greco. Learning GIS : A lab manual for learning arcGIS desktop version 10.0 - America. : Kendall Hunt., c2012.. - ix, 105 p 6. Wade, T. and S. Sommer. 2006. A to Z GIS. ESRI Press, Redlands, CA. (ISBN: 9781589481404) *ESRI (2004) What is ArcGIS? ESRI Press, Redlands, CA.125 p. VII. Tiêu chí đánh giá học tập của học viên - Dự lớp - Kiểm tra giữa kỳ/thu hoạch - Thi kết thúc học phần/Tiểu luận VIII. Thang điểm đánh giá học viên Thang điểm 10,0 (lấy 1 chữ số thập phân) - Điểm 1: kiểm tra/thu hoạch: trọng số:0,2 - Điểm 2: kiểm tra/thu hoạch: trọng số: 0,2 - Điểm 3: Bài thi /Tiểu luận, trọng số: 0,6 IX. ội dung chi tiết môn học TT ội dung Tài liệu bắt buộc tham khảo 1 Chuyên đề 1. Tổng quan GIS, viễn thám [1] đến [4] [5], [6] 2 Chuyên đề 2. Hệ tọa độ và phép chiếu bản đồ [1] đến [4] [5], [6] 3 Chuyên đề 3. Cấu trúc Vector và Raster [1] đến [4] [5], [6] 4 Chuyên đề 4. Lý thuyết mầu sắc và trình bày bản đồ [1] đến [4] [5], [6] 5 Chuyên đề 5. Cơ sở dữ liệu quan hệ [1] đến [4] [5], [6] 6 Chuyên đề 6. Tham chiếu địa lý và Cơ sở dữ liệu địa lý [1] đến [4] [5], [6] 7 Chuyên đề 7. Cấu trúc Topology và tạo lớp [1] đến [4] [5], [6] 4 dữ liệu 8 Chuyên đề 8. Phân tích thích hợp [1] đến [4] [5], [6] 9 Chuyên đề 9. Phân tích không gian, thời gian và mạng [1] đến [4] [5], [6] 10 Chuyên đề 10. Trực quan hóa trong GIS [1] đến [4] [5], [6] 11 Chuyên đề 11. Một số bài toán thực tiễn ứng dụng GIS và viễn thám trong môi trường [1] đến [4] [5], [6] 12 Tổng kết và ôn tập [1] đến [6] TRƯỞG KHOA CHUYÊ MÔ GƯỜI VIẾT ĐỀ CƯƠG ............................................. PGS.TS.Đàm Xuân Vận