Đề cương môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC Thông tin chung về môn học: Tổng số tiết: Lý thuyết 40 tiết; thảo luận 5 tiết; thực tế môn học: . Yêu cầu đối với môn học: Hiểu/phân tích được những nội dung cơ bản về lý thuyết của Quốc phòng, An ninh (QP, AN) và giáo dục QP và AN thuộc chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT) tại Học viện Chính trị khu vực I, đồng thời vận dụng được nội dung lý thuyết vào giải quyết vấn đề đặt ra trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QP, AN bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) và xây dựng đất nước trong tình hình mới. Về yêu cầu cụ thể: + Trước khi bước vào học tập, học viên phải quán triệt, thấy rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của môn học; chuẩn bị đầy đủ tài liệu và nghiên cứu kỹ đề cương môn học. + Quá trình học cần tập trung nghe giảng, ghi chép theo ý hiểu, kết hợp trao đổi với giảng viên để nắm nội dung trên lớp. + Sau bài giảng, nghiên cứu các tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên để bổ sung vào bút ký, củng cố hoàn thiện kiến thức, đáp ứng chuẩn đầu ra của từng chuyên đề. + Tích cực ôn tập nắm chắc kiến thức, nghiên cứu mở rộng hiểu biết về quốc phòng, an ninh. + Thi kết thúc học phần đạt yêu cầu trở lên. + Học viên đã có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, được miễn học và thi môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Khoa giảng dạy: Bộ môn Quốc phòng, An ninh. Số điện thoại: 0243.553.1546. Email: . Mô tả tóm tắt nội dung môn học: - Vị trí, vai trò Môn học: + Ở Học viện Chính trị khu vực I/Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, môn Giáo dục QP và AN là môn học chính khóa (bắt buộc) đối với học viên đào tạo, bồi dưỡng CCLLCT. + Môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh có quan hệ chặt chẽ với các môn học khác trong chương trình đào tạo CCLLCT như: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng; Kinh tế; Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Nhà nước và Pháp luật; Quan hệ quốc tế; Xã hội học và tâm lý lãnh đạo, - Nội dung Môn học: Gồm 8 chủ đề bài giảng, đó là: (1) Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. (2) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay. (3) Sự hình thành, phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam và vận dụng vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. (4) Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. (5) Phòng, chống chiến lược "diển biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. (6) Những vấn đề cơ bản về an ninh phi truyền thống ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. (7) Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới. (8) Những vấn đề cơ bản về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình hiện nay. Và 01 nội dung thảo luận, với chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, An ninh

doc64 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I MÔN: QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HÀ NỘI, NĂM 2018 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TÊN MÔN HỌC: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC Thông tin chung về môn học: Tổng số tiết: Lý thuyết 40 tiết; thảo luận 5 tiết; thực tế môn học: . Yêu cầu đối với môn học: Hiểu/phân tích được những nội dung cơ bản về lý thuyết của Quốc phòng, An ninh (QP, AN) và giáo dục QP và AN thuộc chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT) tại Học viện Chính trị khu vực I, đồng thời vận dụng được nội dung lý thuyết vào giải quyết vấn đề đặt ra trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QP, AN bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) và xây dựng đất nước trong tình hình mới. Về yêu cầu cụ thể: + Trước khi bước vào học tập, học viên phải quán triệt, thấy rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của môn học; chuẩn bị đầy đủ tài liệu và nghiên cứu kỹ đề cương môn học. + Quá trình học cần tập trung nghe giảng, ghi chép theo ý hiểu, kết hợp trao đổi với giảng viên để nắm nội dung trên lớp. + Sau bài giảng, nghiên cứu các tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên để bổ sung vào bút ký, củng cố hoàn thiện kiến thức, đáp ứng chuẩn đầu ra của từng chuyên đề. + Tích cực ôn tập nắm chắc kiến thức, nghiên cứu mở rộng hiểu biết về quốc phòng, an ninh. + Thi kết thúc học phần đạt yêu cầu trở lên. + Học viên đã có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, được miễn học và thi môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Khoa giảng dạy: Bộ môn Quốc phòng, An ninh. Số điện thoại: 0243.553.1546. Email: . Mô tả tóm tắt nội dung môn học: - Vị trí, vai trò Môn học: + Ở Học viện Chính trị khu vực I/Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, môn Giáo dục QP và AN là môn học chính khóa (bắt buộc) đối với học viên đào tạo, bồi dưỡng CCLLCT. + Môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh có quan hệ chặt chẽ với các môn học khác trong chương trình đào tạo CCLLCT như: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng; Kinh tế; Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Nhà nước và Pháp luật; Quan hệ quốc tế; Xã hội học và tâm lý lãnh đạo, - Nội dung Môn học: Gồm 8 chủ đề bài giảng, đó là: (1) Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. (2) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay. (3) Sự hình thành, phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam và vận dụng vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. (4) Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. (5) Phòng, chống chiến lược "diển biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. (6) Những vấn đề cơ bản về an ninh phi truyền thống ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. (7) Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới. (8) Những vấn đề cơ bản về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình hiện nay. Và 01 nội dung thảo luận, với chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, An ninh Mục tiêu môn học: - Mục tiêu chung: Giáo dục cho học viên về kiến thức QP, AN để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ QP, AN bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. - Mục tiêu cụ thể: + Về kiến thức: Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về: Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp QP, AN trong giai đoạn hiện nay; sự hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam và vận dụng vào nhiệm vụ BVTQ; xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" (DBHB), bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay; những vấn đề cơ bản về an ninh phi truyền thống (ANPTT) trong giai đoạn hiện nay; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới; và những vấn đề cơ bản về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình hiện nay. + Về kỹ năng: Giúp cho học viên có các kỹ năng sau: Thứ nhất, kỹ năng nhận biết và kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá đúng các vấn đề, sự kiện, sự việc, liên quan lĩnh vực QP, AN, đặc biệt là các vấn đế liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp QP, AN BVTQ. Thứ hai, kỹ năng vận dụng các vấn đề lý luận-thực tiễn (lý thuyết) vào giải quyết vấn đề đặt ra trong thực tiễn (hiện nay, giai đoạn hiện nay, tình hình hiện nay, trong tình hình mới, ) của sự nghiệp QP, AN. Thứ ba, kỹ năng đề xuất các giải pháp (chú trọng các giải pháp có tính đột phá) tạo sự chuyển biến căn bản đối với những hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ QP, AN ở ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sự nghiệp QP, AN bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN cả trong thời bình và thời chiến. + Về thái độ/tư tưởng: Đạt được cả hai mức độ, yêu cầu sau: Một là, tham gia/đóng góp/xây dựng, củng cố lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp QP, AN BVTQ nói chung, cũng như các nhiệm vụ cụ thể của QP, AN BVTQ. Hai là, phản biện/bảo vệ/đấu tranh với các quan điểm, hành động sai trái của các thế lực thù địch, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thường xuyên giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp QP, AN thời kỳ mới. PHẦN II: CÁC CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC I. Chuyên đề 1: Tên chuyên đề: Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Số tiết lên lớp: 5 tiết. Mục tiêu: Chuyên đề này sẽ trang bị cho học viên: - Về kiến thức: Một số nội dung cơ bản (khái niệm; mục tiêu; phương châm chỉ đạo; sức mạnh BVTQ; lực lượng BVTQ; phương thức BVTQ) trong quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về BVTQ trong tình hình mới. - Về kỹ năng: + Biết phân tích một số nội dung cơ bản (khái niệm; mục tiêu; phương châm chỉ đạo; sức mạnh BVTQ; lực lượng BVTQ; phương thức BVTQ) trong quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về BVTQ trong tình hình mới. + Biết vận dụng một số nội dung cơ bản (khái niệm; mục tiêu; phương châm chỉ đạo; sức mạnh BVTQ; lực lượng BVTQ; phương thức BVTQ) trong quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về BVTQ vào giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. + Có khả năng đề xuất các giải pháp thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng về BVTQ trong tình hình mới. - Về thái độ/tư tưởng: + Củng cố lòng tin vào quan điểm, đường lối của Đảng về BVTQ trong tình hình mới. + Tích cực đấu tranh, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng về BVTQ trong tình hình mới 4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học: Chuẩn đầu ra: Sau khi kết thúc chuyên đề này, học viên có thể đạt được: Đánh giá người học Yêu cầu đánh giá Hình thức đánh giá - Về kiến thức: Hiểu/phân tích được nội dung cơ bản (khái niệm; mục tiêu; phương châm chỉ đạo; sức mạnh BVTQ; lực lượng BVTQ; phương thức BVTQ) trong quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về BVTQ. + Mức độ hiểu thực chất (bản chất) nội dung lý thuyết của người học. - Tọa đàm, trao đổi, tương tác giữa giảng viên và người học. - Kiểm tra đánh giá cụ thể từng nội dung lý thuyết của người học. - Về kỹ năng: + Phân tích, đánh giá, tổng hợp được một số nội dung cơ bản (khái niệm; mục tiêu; phương châm chỉ đạo; sức mạnh BVTQ; lực lượng BVTQ; phương thức BVTQ) trong quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về BVTQ trong tình hình mới. + Vận dụng được một số nội dung cơ bản (khái niệm; mục tiêu; phương châm chỉ đạo; sức mạnh BVTQ; lực lượng BVTQ; phương thức BVTQ) trong quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về BVTQ vào giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. + Đề xuất được các giải pháp thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng về BVTQ trong tình hình mới. + Tính đúng đắn, logic và khoa học những phân tích của người học. + Tính thực tế, tính sáng tạo và tính đột phá (tính mới) của các vận dụng mà học viên thực hiện + Mức độ phù hợp, tính khả thi, tính hiệu quả của các giải pháp do học viên đề xuất. - Tọa đàm, trao đổi, tương tác giữ giảng viên và người học. - Kiểm tra đánh giá cụ thể từ nội dung phân tích, đề xuất của người học. - Về thái độ/tư tưởng: + Tuyệt đối tin tưởng vào quan điểm, đường lối của Đảng về BVTQ trong tình hình mới. + Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng về BVTQ trong tình hình mới + Thực chất lòng tin của người học đối với quan điểm, đường lối về BVTQ của Đảng trong tình hình mới. - Tọa đàm, trao đổi, tương tác giữa giảng viên và người học. - Kiểm tra đánh giá thái độ/tư tưởng của người học. Nội dung chi tiết và hình thức tổ chức dạy học Nội dung chi tiết Hình thức tổ chức dạy học Câu hỏi đánh giá quá trình I. CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC - Tổ quốc: Là tổng hòa các yếu tố lịch sử-tự nhiên và chính trị-xã hội của một quốc gia dân tộc được gắn kết chặt chẽ với chủ quyền lãnh thổ của đất nước và cộng đồng dân cư và chế độ chính trị, xã hội, văn hóa, nhất định. - Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: Là bảo vệ toàn diện cả mặt lịch sử-tự nhiên cùng mặt chính trị-xã hội của Tổ quốc, chống lại mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch. - Quan điểm, đường lối của ĐCSVN về BVTQ xã hội chủ nghĩa: Là những định hướng chiến lược xác định mục tiêu, phương châm, phương thức, sức mạnh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội để đất nước phát triển bền vững. 1.1. Kinh nghiệm, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc 1.1.1. Quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia và giữ gìn bản sắc dân tộc 1.1.2. Lo giữ nước từ khi nước chưa nguy 1.1.3. "Khoan thư sức dân" là kế sách lâu dài đẻ giữ nước 1.1.4. Kết hợp chặt chẽ 'kiến quốc" với "thủ quốc" 1.1.5. Thực hiện "cử quốc ngênh địch", phát huy sức mạnh của dân tộc đề đánh giặc, trong đó lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt 1.1.6. Thực hiện "bang giao hòa hiếu", ngăn chặn "họa binh đao" cho đất nước 1.2. Học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 1.2.1. Học thuyết Mác-Lênin: ... 1.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh 1.3. Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc từ năm 1991 đến trước Đại hội XII của Đảng 1.3.1. ĐHĐB toàn quốc lần thứ VI (1986): 1.3.2. ĐHĐB toàn quốc lần thứ VII (1991): 1.3.3. ĐHĐB toàn quốc lần thứ VIII (1996): 1.3.3. ĐHĐB toàn quốc lần thứ IX (2001): 1.3.4. ĐHĐB toàn quốc lần thứ X (2006): 1.3.5. ĐHĐB toàn quốc lần thứ XI (2011): 1.4. Thời cơ và thách thức 1.4.1. Tình hình quốc tế và khu vực: 1.4.2. Tình hình trong nước: 1.4.3. Những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ Tổ quốc thời gian qua: - Thuyết trình kết hợp tương tác nhỏ với người học. - Câu hỏi trước giờ lên lớp: 1. Hiểu biết của đồng chí về quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về BVTQ trong tình hình mới? 2. Vị trí, vai trò quan điểm, đường lối của Đảng về BVTQ đối với thực hiện nhiệm vụ BVTQ trong tình mới là như thế nào? II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 2.1. Về mục tiêu bảo vệ Tổ quốc Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược BVTQ trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng 2.1.1. Mục tiêu chung: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng XHCN. 2.1.2. Mục tiêu cụ thể: - Về chính trị: Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với toàn xã hội - Về kinh tế-xã hội: Bảo đảm cho nền kinh tế thị trường XHCN phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố QP, AN - Về tư tưởng, văn hóa: Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, kiến thức QP, AN, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia - Về đối ngoại: Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc trong quá trình mở rộng hợp tác và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, chủ động tạo thế đứng ngày càng vững chắc, nâng cao vị thế của nước ta trong Cộng đồng ASEAN, trong khu vực và trên thế giới. - Về quốc phòng, an ninh: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ an ninh quốc gia trên mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, chủ quyền, lãnh thổ, dân cư, môi trưởng sinh thái gắn bó chặt chẽ, mật thiết với bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc 2.2. Về phương châm chỉ đạo Một là, kiên định về mục tiêu, nguyên tắc chiến lược, linh hoạt mềm dẻo về sách lược, tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước và dư luận quốc tế. Kiên trì giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước, dư luận quốc tế; phân hóa, cô lập các phần tử, thế lực ngoan cố chống phá Việt Nam. Hai là, đối với nội bộ, lấy việc giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa là chính, đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật. Đối với các đối tượng chống phá ở trong nước, cần phải kịp thời ngăn chặn, xử lý những kẻ chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố; giáo dục, cảm hóa những người lầm đường. Chủ động đấu tranh với các âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", của các thế lực thù địch. Không để hình thành tổ chức chính trị đối lập dưới bất cứ hình thức nào. Ba là, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm vững tình hình, chủ động xử lý đứng đắn, kịp thời mọi tình huống gây mất ổn định chính trị-xã hội. 2.3. Về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc 2.3.1. Là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 2.3.2. Được tạo thành bởi nhiều yếu tố: Chính trị, kinh tế, văn hóa, QP, AN, đối ngoại; sức nạnh nội lực và sức mạnh ngoại lực 2.3.3. Sức mạnh BVTQ hiện nay được xây dựng trên nền tảng nhân lực, vật lực, tinh thần mang tính toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường, nhưng tập trung ở sức mạnh QP, AN 2.3.4. Sức mạnh BVTQ theo tinh thần Đại hội XII của Đảng: 2.4. Về lực lượng bảo vệ Tổ quốc 2.4.1. Là những con người, tổ chức hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu BVTQ trong mọi tình huống: 2.4.2. Trong đó lực lượng nòng cốt BVTQ là lực lượng vũ trang, đặc biệt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân: 2.5. Về phương thức bảo vệ Tổ quốc 2.5.1. Bằng quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng; hiến pháp, pháp luật của Nhà nước 2.5.2. Bằng các chính sách của Chính phủ, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương trong cả nước đối với nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới 2.5.3. Bằng công tác tổ chức thực tiễn của cả hệ thống chính trị đối với hoàn thành nhiệm vụ BVTQ - Thảo luận nhóm Chủ đề: Phân tích nôi dung cơ bản trong quan điểm, đường lối của ĐCSVN. Vận dụng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay. - Câu hỏi trong giờ lên lớp: 1. Tại sao nghiên cứu quan điểm, đường lối của ĐCSVN về BVTQ lại phải nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quan điểm, đường lối? 2. Nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối của Đảng CSVN về BVTQ trong tình hình mới gồm những vấn nào? 3. Đề thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối của ĐCSVN vè BVTQ cần thực hiện tốt những giải pháp nào? III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 3.1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Vị trí vai trò của giải pháp - Nội dung của giải pháp - Biện pháp thực hiện giải pháp (chủ thể, lực lượng, hình thức biện pháp thực hiện giải pháp) 3.2. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm QP, AN, phát triển văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề xã hội 3.3. Củng cố vững chắc và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc 3.4. Củng cố vững chắc nền QPTD và ANND, xây dựng lực lượng vũ tranh nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao 3.5. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Bài tập: 1. Phân tích cơ sở khoa học hình thành quan điểm, đường lối của Đảng về BVTQ? 2. Quan điểm, đường lối của ĐCSVN về BVTQ? 3. Những giải pháp thực hiện quan điểm, đường lối của ĐCSVN vè BVTQ? - Tự học (ghi rõ mục tự học): - Mục 1.3, PHẦN I. - PHẦN III. - Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập): 1. Phân tích làm rõ cơ sở khoa học xây dựng quan điểm, đường lối của ĐCSVN về BVTQ? 2. Hãy vận dụng nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối của Đảng về BVTQ vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay? 3. Để thực hiện tốt quan điểm, đường lối của ĐCSVN về BVTQ trong tình hình mới cần làm tốt những vấn đề gì? Tại sao. 6. Tài liệu học tập (phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung chuyên đề và ghi chương, mục, trang cần đọc). 6.1. Tài liệu phải đọc: 1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình CCLLCT, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Nxb LLCT, H.2018, tr11-44. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013, của Hội nghị BCHTW lần thứ 8, khóa XI "Về chiến lược BVTQ trong tình hình mới". 3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, H.2016, tr145-151; tr311-313. 6.2 Tài liệu nên đọc: 1. Quốc phòng Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI (sách trắng Quốc phòng Việt Nam), Bộ Quốc phòng Việt Nam, H.2004, 62tr. 2. Luật Quốc phòng Việt Nam số 22/2018/QH14, ngày 08-6-2018, có hiệu lực từ 01-1-2019. 3. Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) 4. Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh (2013) 5. Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (2003-2013). 7. Yêu cầu với học viên (nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố): - Chuẩn bị nội dung thảo luận: Theo hướng dẫn tại phần hình thức tổ chức dạy học. - Chuẩn bị nội dung tự học: Theo định hướng câu hỏi đánh giá quá trình. - Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp: Theo định hướng đánh giá quá trình. - Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Cả tài liệu phải đọc và tài liệu cần đọc. - Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận: II. Chuyên đề 2: 1. Tên chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp Quốc phòng, An ninh trong giai đoạn hiện nay Số tiết lên lớp: 5 tiết. Mục tiêu: Chuyên đề này sẽ trang bị cho học viên: - Về kiến thức: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp QP, AN (khái niệm; nguyên tắc, nội dung, phương thức lãnh đạo). - Về kỹ năng: + Biết phân tích những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp QP, AN (khái niệm; nguyên tắc, nội
Tài liệu liên quan