Đề cương ôn tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

1. Hệthống thông tin là cái gì? Các thành phần của Hệthống thông tin gồm những gì? Hệthống thông tin quản lý khác với hệthống thông tin ởchỗ nào? 2. Sựtiến hóa của các định hướng phát triển HTTT diễn ra nhưthếnào? Định hướng nào hiện đang chiếm ưu thế? Vì sao? 3. Các phương pháp chính phát triển HTTT là các phương pháp gì? Tóm tắt nội dung, ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp? 4. Các bước chính đểphân tích và thiết kếHTTT hướng cấu trúc là những bước nào? Những mô hình, phương pháp gì được sửdụng trong mỗi bước đó? 5. Các bước đểkhảo sát thu thập thông tin của một hệthống thực là những bước nào? Nêu các phương pháp chính dùng đểthu thập thông tin của hệ thống? Các khái niệm, công cụvà phương tiện sửdụng gồm những gì ? mô tảnội dung của nó? Nội dung và vai trò của mỗi phương pháp? 6. Mô hình nghiệp vụlà gì? Nó gồm những thành phần nào? Vai trò của mỗi thành phần là gì?

pdf3 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 3566 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HHTTT (Biên soạn: Nguyễn Văn Vỵ) (27/2/06) 1. Hệ thống thông tin là cái gì? Các thành phần của Hệ thống thông tin gồm những gì? Hệ thống thông tin quản lý khác với hệ thống thông tin ở chỗ nào? 2. Sự tiến hóa của các định hướng phát triển HTTT diễn ra như thế nào? Định hướng nào hiện đang chiếm ưu thế? Vì sao? 3. Các phương pháp chính phát triển HTTT là các phương pháp gì? Tóm tắt nội dung, ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp? 4. Các bước chính để phân tích và thiết kế HTTT hướng cấu trúc là những bước nào? Những mô hình, phương pháp gì được sử dụng trong mỗi bước đó? 5. Các bước để khảo sát thu thập thông tin của một hệ thống thực là những bước nào? Nêu các phương pháp chính dùng để thu thập thông tin của hệ thống? Các khái niệm, công cụ và phương tiện sử dụng gồm những gì ? mô tả nội dung của nó? Nội dung và vai trò của mỗi phương pháp? 6. Mô hình nghiệp vụ là gì? Nó gồm những thành phần nào? Vai trò của mỗi thành phần là gì? 7. Biểu đồ ngữ cảnh gồm những thành phần nào? Vai trò và ý nghĩa của nó? Các bước để xây dựng biểu đồ ngữ cảnh? 8. Biểu đồ phân rã chức năng gồm những thành phần nào? Vai trò và ý nghĩa của biểu đồ? Giải thích các khái niệm và ký pháp sử dụng (chức năng, chức năng lá, nguyên tắc phân rã chức năng)? Nội dung mô tả một chức năng lá? Có mấy loại biểu đồ phân rã chức năng? Khi nào sử dụng mỗi loại đó? DCOntapPTTKHTCTruc.doc 2/27/2006 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HTTT 9. Cấu trúc của ma trân thực thể - chức năng gồm những gì? Cần chọn những chức năng như thế nào đưa vào ma trận? giải thích vai trò và ý nghĩa của ma trân thực thể - chức năng? 10. Các mô hình phân tích gồm những mô hình gì? Vai trò của mỗi loại? 11. Các thành phần của biểu đồ luồng dữ liệu gồm những gì? Giải thích các khái niệm và các ký pháp (tác nhân, tiến trình, luồng dữ liệu, kho dữ liệu) của biểu đồ? Có mấy loại ký pháp chuẩn và chúng khác nhau như thế nào? Vai trò và ý nghĩa của biểu đồ luồng dữ liệu? Có những loại biểu đồ luồng dữ liệu gi? Khi nào dùng mỗi loại đó? 12. Nêu các nguyên tắc để vẽ biểu đồ luồng dữ liệu? Mô tả các bước phát triển biểu đồ luồng dữ liệu mức 0? các bước phát triển biểu đồ luồng dữ liệu mức 1,2,..? 13. Mô hình khái niệm dữ liệu là gì? Các thành phần của mô hình thực thể-mối quan hệ (mô hình E-R) gồm những thành phần nào? Giải thích các khái niệm và ký pháp: thực thể, mối quan hệ, thuộc tính, thuộc tính tên gọi, thuộc tính định danh, thuộc tính lặp, bậc của mối quan hệ, các loại liên kết trong một mối quan hệ, lực lượng bản thể của một thực thể tham gia vào mối quan hệ? 14. Trình bày các bước để phát triển một biểu đồ của mô hình E-R? 15. Mô hình dữ liệu logic là gi? Trình bày các khái niệm của mô hình dữ liệu quan hệ : quan hệ, thuộc tính, thuộc tính khóa, phụ thuộc hàm, quan hệ có cấu trúc tốt, các chuẩn 1,2,3; chuẩn hóa ? 16. Trình bày các bước để chuyển một mô hình E-R sang mô hình quan hệ? Các cách chuẩn hóa các quan hệ chưa chuẩn 1, chưa chuẩn 2, chưa chuẩn 3? 17. Biểu đồ luồng dữ liệu logíc khác biểu đô luồng dữ liệu vật lý ở chỗ nào? Có những loại biểu đồ luồng dữ liệu nào được sử dụng trong quá trình phân tích và thiết kế một ứng dụng? Nguyễn Văn Vỵ - Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HTTT 18. Luồng dữ liệu hệ thống là gì? Vai trò và ý nghĩa của nó? Nếu các bước để thiết kế một biểu đồ luồng dữ liệu hệ thống? 19. Có những phương pháp nào để đặc tả các tiến trình (thủ tục) xử lý? Khi nào sử dụng mỗi loại đó? 20. Thiết kế vật lý dữ liệu gồm những bước nào? Có những loại ràng buộc toàn vẹn dữ liệu nào cần quan tâm? Nó được thể hiện trong thiết kế dữ liệu bằng các công cụ gi? 21. Trình bày các bước để xác định các loại giao diện? Có những loại giao diện nào được sử dụng khi thiết kế hệ thống? 22. Thiết kế kiến trúc hệ thống thống gồm những loại nào? Phạm vi sử dụng mỗi loại đó? 23. Đặc tả một giao diện gồm những nội dung gì? Có những loại tương tác nào thường được sử dụng thông qua giao diện? Nêu một số nguyên tắc thiết kế giao diện? 24. Nêu một số nguyên tắc thiết kế các báo cáo? 25. Nêu một số công cụ được sử dụng để tự động hóa quá trình phân tích và thiết kế HTTT? Cho ví dụ các công cụ bạn đã biết? Phân loại các công cụ đó theo mức độ hoàn thiện của chúng? 26. Cần thực hiện ít nhất 2 bài tập thực hành để vận dụng các nội dung ở trên? Nguyễn Văn Vỵ - Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDCOntapPTTKHTCTruc.pdf
  • pdfTTchungMonPTTK08.pdf
Tài liệu liên quan