Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin

1. Sản xuất hàng hóa  Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội trải qua 2 kiểu tổ chức kinh tế: sản xuất tự cung tự cấp và sản xuất hàng hoá.  Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra để trao đổi hoặc bán trên thị trường. Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời khi đồng thời có 2 điều kiện sau

doc30 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 14236 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên