Đề cương ôn tập trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Nhiệm vụ nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh KHÔNG có nội dung: a) Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh b) Quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh ủa con người c) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh d) Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 2. Có mấy nguyên tắc phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh? a) 6 nguyên tắc b) 5 nguyên tắc c) 4 nguyên tắc d) 7 nguyên tắc 3. Tìm đáp án SAI trong các vấn đề sau: Khái niệm “Tư tưởng Hồ Chí Minh” mà đại hộ IX nêu lên bao gồm: a) Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của Tư tưởng Hồ Chí Minh b) Bản chất cách mạng, khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh c) Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh d) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh

pdf75 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 2399 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương ôn tập trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2 1. Nhiệm vụ nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh KHÔNG có nội dung: a) Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh b) Quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của con người c) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh d) Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 2. Có mấy nguyên tắc phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh? a) 6 nguyên tắc b) 5 nguyên tắc c) 4 nguyên tắc d) 7 nguyên tắc 3. Tìm đáp án SAI trong các vấn đề sau: Khái niệm “Tư tưởng Hồ Chí Minh” mà đại hộ IX nêu lên bao gồm: a) Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của Tư tưởng Hồ Chí Minh b) Bản chất cách mạng, khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh c) Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh d) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh 4. Vấn đề nào mà giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh CHƯA NÊU khi nói về ý nghĩa học tập môn học này đối với sinh viên? a) Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng b) Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường c) Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác d) Rèn luyện bản lĩnh chính trị 5. “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”. Câu nói trên được Đảng ta khẳng định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy? a) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII b) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V c) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI d) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV 6. Bộ Chính trị quyết định tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân từ khi nào? a) 3-2-2008 b) 3-2-2006 c) 3-2-2004 d) 3-2-2007 3 7. Nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cần dựa trên: a) Những quy luật cơ bản của phép biện chứng b) Các phương pháp, quan điểm Nho giáo và chủ nghĩa Mác - Lênin c) Thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin d) Những phương pháp và quan điểm, truyền thống và hiện đại 8. Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta đưa ra lần đầu tiên tại Đại hội lần thứ mấy? a) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI b) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX c) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII d) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII 9. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có mấy nhiệm vụ khi nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh? a) 6 b) 4 c) 5 d) 7 10. Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng của Đảng cộng Sản Việt Nam? a) Là nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng b) Là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Đảng c) Là bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng d) Là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng 11. Thông qua UNESCO, nhân loại đã ghi nhận Hồ Chí Minh vừa là một anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, vừa là nhà văn hoá kiệt xuất. Cho biết khoá họp lần thứ mấy của UNESCO đã khẳng định điều đó? a) 26 b) 20 c) 18 d) 24 12. Đặc trưng cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là: a) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội b) Xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân c) Cách mạng giải phóng dân tộc d) Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh 13. Đối tượng của bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? 4 a) Qúa trình sản sinh và hiện thực hoá tư tưởng b) Qúa trình sản sinh tư tưởng c) Qúa trình Đảng cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh d) Qúa trình hiện thực hoá tư tưởng 14. Khái niệm "tư tưởng" trong "tư tưởng Hồ Chí Minh" nghĩa là: a) Là tư tưởng của lãnh tụ b) Một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán c) Nói về mặt tinh thần - tư tưởng d) Ý thức tư tưởng của một cá nhân 15. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp cận hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương thức: a) Một hệ thống tri thức tổng hợp b) Hệ thống những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam c) Hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề của cách mạng Việt Nam d) Một hệ thống lý luận chung nhất 16. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? a) Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa b) Tuyên ngôn độc lập c) Thư gửi đồng bào Nam bộ d) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 17. Câu nói: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo” được trích trong thư Bác Hồ gửi đồng bào toàn quốc kêu gọi ra sức cứu đói vào ngày tháng năm nào? a) 6/1/1946 b) 5/9/1945 c) 23/9/1945 d) 28/9/1945 18. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc ở lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là đề tài gì? a) Cách mạng ruộng đất ở Đông Nam Á b) Vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa c) Vấn đề dân tộc thuộc địa d) Vấn đề thanh niên ở thuộc địa 5 19. Từ tháng 10/1934 đến hết năm 1935, Hồ Chí Minh học ở trường Quốc tế V.I.Lênin. Lúc này Bác lấy tên là gì? a) Hồ Quang b) Vương Đạt Nhân c) Thầu Chín d) Lin 20. Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng Mặt Trận Việt Minh đầu tiên ở tỉnh nào? a) Cao Bằng b) Hà Nội c) Quảng Châu d) Thái Nguyên 21. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc tham dự sự kiện gì? a) Đại hội lần thứ hai của Đảng Cộng sản Pháp b) Tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp c) Đại hội Tua d) Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp 22. Thời kỳ trước năm 1911 là thời kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh: a) Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước b) Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam c) Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng d) Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc 23. Hồ Chí Minh đã cải tổ Tâm tâm xã thành Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào? a) 1923 b) 1924 c) 1925 d) 1926 24. Tại Pắc Bó, Hồ Chí Minh dịch ra tiếng Việt cuốn sách nào để làm tài liệu huấn luyện cán bộ? a) Tư Bản b) Đội du kích bí mật c) Lịch sử Đảng Cộng sản Nga d) Chiến tranh và hoà bình 25. “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. Điều khẳng định trên đây được trích từ lời tuyên bố với quốc dân ngay sau khi Hồ Chí Minh đi Pháp về. Đó là ngày nào? a) 14/9/1946 6 b) 15/10/1946 c) 23/10/1946 d) 19/12/1946 26. “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đoạn văn trích từ văn kiện nào? a) Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh b) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến c) Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh d) Quân lệnh số 1 của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc 27. Trong những tiền đề lý lụận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh, tiền đề nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh? a) Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn b) Tinh hoa văn hoá nhân loại c) Chủ nghĩa Mác- Lê nin d) Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc 28. Tháng 12/1944, Hồ Chí Minh triệu tập một số cán bộ về Pắc Pó (Cao Bằng) để phổ biến chủ trương thành lập Quân giải phóng. Ai là người đã được Hồ Chí Minh chỉ định đảm nhiệm công tác này? a) Võ Nguyên Giáp b) Vũ Anh c) Hoàng Văn Thái d) Phùng Chí Kiên 29. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào? a) 1862 b) 1860 c) 1863 d) 1864 30. Vào năm 1921, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập tổ chức nào? a) Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp b) Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội c) Hội Liên hiệp thuộc địa d) Đảng Cộng sản Pháp 31. Bản chất của chủ nghĩa tư bản “là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì 7 cái vòi con lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra”. Câu nói đó trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc? a) Bản án chế độ thực dân Pháp b) V.I. Lênin và các dân tộc phương Đông c) Đường cách mệnh d) Con Rồng tre 32. Ngày 25/1/1953, tại Hội nghị Trung ương Đảng, Hồ Chính đã gửi Bản dự thảo Cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất. Đó là Hội nghi TW Đảng lần thứ mấy của khoá II? a) Hội nghị TW4 b) Hội nghị TW6 c) Hội nghị TW3 d) Hội nghị TW5 33. “Ỷ Pháp cầu tiến bộ” là câu Bác Hồ nói về chủ trương cứu nước của ai? a) Phan Chu Trinh b) Phan Bội Châu c) Phan Bội Châu d) Bùi Viện 34. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm “Lịch sử nước ta” vào năm nào? a) Năm 1951 b) Năm 1921 c) Năm 1931 d) Năm 1941 35. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? a) Bản chất khoa học b) Phương pháp làm việc biện chứng c) Chủ nghĩa nhân đạo triệt để d) Bản chất cách mạng 36. Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Kông vào thời gian nào? a) 6/1931 b) 6/1933 c) 6/1930 d) 6/1932 37. Thời kỳ trước năm 1921 -1930 là thời kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh: a) Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước b) Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam c) Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc 8 d) Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng 38. “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu? a) Quảng Châu (Trung Quốc) b) Pari (Pháp) c) Matxcova (Liên xô) d) Luân Đôn (Anh) Tổ 2(Giang) 39. Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc chuẩn bị cho Hội nghị hợp nhất các tổ choc Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào? a) 12/1927 b) 12/1929 c) 12/1928 d) 12/1930 40. “Chiến tranh có thể còn kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa song, nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến nagỳ thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Hồ Chí Minh nói câu đó ở trong văn kiện nào? a) Lời kêu gọi ngày 17/7/1966 b) Di chúc 1969 c) Thư chúc Tết 1966 d) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 41. Thời kỳ trước năm 1945 -1969 là thời kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh: a) Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng b) Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc c) Tiếp tục phát triển, hoàn thiện d) Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam 42. Ngày 11/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự Lễ lên đường của đoàn quân tiểu trừ giặc đói diễn ra ở đâu? a) Nhà hát lớn Hà Nội b) Ga Hàng cỏ c) Trường Đại học Việt Nam d) Bắc Bộ phủ 9 43. Nguyễn Ái Quốc đã dịch 2 cuốn “Nhân loại tiến hoá sử” và “Cộng sản A.B.C” lúc đang ở Xiêm (Thái Lan) vào thời gian nào? a) Năm 1927 b) Năm 1926 c) Năm 1929 d) Năm 1928 44. Hồ Chí Minh đến thăm đền Hùng lần đầu tiên vào thời gian nào? a) 9/1954 b) 9/1950 c) 10/1954 d) 9/1945 45. Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát lúc đang ở đâu? a) Trung Quốc b) Liên xô c) Pháp d) Việt Nam 46. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam năm 1946 bằng tiếng nào? a) Tiếng Pháp b) Tiếng Việt c) Tiếng Anh d) Tiếng Nga 47. Ai là người không phải là Đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội VII Quốc tế Thanh niên (25/9/1935 ở Matxcova)? a) Lê Hồng Phong b) Hoàng Văn Nọn c) Nguyễn Ái Quốc d) Nguyễn Thị Minh Khai 48. Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào? a) 1869 b) 1865 c) 1868 d) 1863 49. Nguyễn Tất Thành đã tham dự phong trào nào vào tháng 9/1908? a) Phong trào biểu tình chống Pháp b) Phong trào Duy Tân 10 c) Cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế d) Phong trào cắt tóc ngắn 50. Hồ Chủ tịch thay mặt Chính phủ tặng đồng bào miền Nam danh diệu gì vào tháng 12/1946? a) Thành đồng Tổ quốc b) Kháng chiến anh dũng c) Sản xuất giỏi d) Chiến đấu giỏi 51. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu: “Tự do – Bình đẳng - Bác ái” vào năm nào? a) 1905 b) 1907 c) 1908 d) 1904 52. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào? a) 9/1910-2/1911 b) 9/1908-9/1909 c) 9/1910-4/1911 d) 9/1910-5/1911 53. Hồ Chí Minh nói: “Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng phải đánh thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Trận đánh đó là chiến dịch nào? a) Tây Bắc b) Thượng Lào c) Biên giới d) Điện Biên Phủ 54. "Cương lĩnh đầu tiên của Đảng” do ai khởi thảo? a) Châu Văn Liêm b) Nguyễn Ái Quốc c) Trường Chinh d) Hồ Tùng Mậu 55. Trong các giá trị truyền thống tốt đẹp của đân tộc mà Hồ Chí Minh đã kế thừa thì yếu tố nào là tư tưởng, tình cảm cao quý và thiêng liêng nhất? a) Cần cù chăm chỉ b) Truyền thống nhân nghĩa c) Chủ nghĩa yêu nước d) Tinh thần đoàn kết 11 56. Bác Hồ tham gia thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp năm nào? a) Năm 1920 b) Năm 1917 c) Năm 1918 d) Năm 1919 57. Tháng 10/1929, Nguyễn Ái Quốc bị toà án Vinh (Nghệ An) xử vắng mặt và bị khép vào tội gì? a) Tử hình b) Tù chung thân c) Đày vô thời hạn đi Châu Phi d) Đày vô thời hạn đi Côn Đảo 58. 6/1925, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức nào? a) Đảng Cộng sản Việt Nam b) Tâm tâm xã c) Hội Việt Nam cách mạng thanh niên d) Việt Nam Quốc dân Đảng 59. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con? a) Bốn b) Năm c) Sáu d) Ba 60. "Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào? a) Bản án chế độ thực dân Pháp b) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến c) Đường cách mệnh d) Tuyên ngôn độc lập 61. Tháng 6/1924, Nguyễn Ái Quốc đã tham dự đại hội nào tại Liên Xô? a) Quốc tế cứu đỏ b) Quốc tế Công hội đỏ c) Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản d) Quốc tế nông dân 62. Vào thời gian tháng 9/1906, Nguyễn Tất Thành học tại đâu: a) Trường Pháp - Việt Đông Ba b) Trường Quốc học Huế c) Trường Pháp - Việt Vinh 12 d) Trường làng 63. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở đâu? a) Hương Cảng (Trung Quốc) b) Thượng Hải (Trung Quốc) c) Quảng Châu (Trung Quốc) d) Cao Bằng (Việt Nam) 64. Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo nào? a) Nhân đạo b) Le Paria c) Pravđa d) Thanh niên 65. Trong thời gian 1928-1929, Nguyến Ái Quốc hoạt động trên địa bàn nước nào? a) Trung Quốc b) Pháp c) Liên Xô d) Thái Lan 66. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng vào thời gian nào? a) 3/6/1911 b) 2/6/1911 c) 6/5/1911 d) 5/6/1911 67. Thời gian nào Đảng ta trở lại với tư tưởng của Hồ Chí Minh trong chính cương sách lược vắn tắt? a) Năm 1936 b) Năm 1935 c) Năm 1941 d) Năm 1939 68. Ngày 15/11/1945, Bác Hồ đã dự lễ khai giảng của nước ta, đó là trường đại học nào? a) ĐH Việt Nam b) ĐHYK Hà Nội c) ĐHBK Hà Nội d) ĐHSP Hà Nội 69. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản vào thời gian nào? a) Năm 1925 13 b) Năm 1930 c) Năm 1920 d) Năm 1945 70. “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” là câu Bác Hồ nói về chủ trương cứu nước của ai? a) Nguyễn Trường Tộ b) Nguyễn Thái Học c) Phan Bội Châu d) Phan Chu Trinh 71. Cơ quan ngôn luận cảu Hội Liên hiệp thuộc địa là: a) Báo L. Humanité b) Báo Pravđa c) Báo Le Paria d) Báo Thanh niên 72. “Không chúng ta thà hy sinh tấ cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Lời khẳng định đanh thép này được trích trong văn bản nào của Bác? a) Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa b) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến c) Tuyên ngôn độc lập d) Thư gửi đồng bào Nam bộ 73. Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại số nhà bao nhiêu phố Văn Minh (Quảng Châu)? a) Số 20/1 b) Số 15/1 c) Số 13/1 d) Số 22/1 74. Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ báo công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1/1939. Tờ báo đó là: a) Cứu quốc b) Nỏte Voix c) Dân chúng d) Cờ giải phóng 75. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” xuất bản năm 1925 do ai biên soạn? a) Hồ Tùng Mậu 14 b) Lê Hồng Sơn c) Nguyễn Ái Quốc và nhóm sinh viên Trung Quốc d) Nguyễn Ái Quốc 76. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Bác Hồ viết được xuất bản năm nào? a) Năm 1924 b) Năm 1927 c) Năm 1926 d) Năm 1925 Tổ 3(Huyền) 77. “Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta”. Câu trên dây được trích từ đâu? a) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh b) Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh c) Lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến của Uỷ ban kháng chiến Nam Bộ d) Chỉ thị “kháng chiến kiến quốc” của Trung ương Đảng 78. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên lần đầu tiên được dịch ra bằng tiếng nước nào? a) Tiếng Trung Quốc b) Tiếng Nga c) Tiếng Việt d) Tiếng Anh 79. Năm 1928 khi đến Xiêm (Thái Lan) Nguyễn Ái Quốc lấy tên là gì? a) Vương Đạt Nhân b) Già Thu c) Thầu Chín d) Hồ Quang 80. Đầu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi Diên An học trường quân chính và Người dặn lại rằng: “cố gắng học quân sự”. Họ là ai? a) Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng b) Phạm Văn Đồng và Vũ Anh c) Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn d) Phùng Chí Kiên và Võ Nguyên Giáp 81. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được Nhà xuất bản Sự Thật dịch, in ra tiếng Việt vào năm nào? a) Năm 1965 b) Năm 1950 c) Năm 1960 15 d) Năm 1946 82. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn kỷ niệm Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở đâu? a) Hà Nội b) Tân Trào c) Paris d) Hải Phòng 83. Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Bộ thuộc địa trình bày nguyện vọng muốn vào học trường Thuộc địa? a) 6/1911 b) 9/1917 c) 6/1917 d) 9/1911 84. Hồ Chí Minh lấy bí danh là Ông Ké từ khi nào? a) 1944 b) 1946 c) 1945 d) 1943 85. Điền vào chỗ trỗng những từ còn thiếu trong câu sau: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của thời đại trường tồn, là tài sản........của dân tộc ta" a) Đặc biệt quan trọng b) Nền tảng tư tưởng c) Vô giá d) Rất quý 86. Bài thơ: “Năm qua thắng lợi vẻ vang; Năm này tiền tuyến chắc càng thắng to; Vì độc lập, vì tự do; Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào; Tiến lên! Chiến sỹ đồng bào! Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn”. Bài thơ chúc Tết này Hồ Chí Minh viết năm nào? a) 1968 b) 1967 c) 1969 d) 1966 87. Nguyễn Ái Quốc rời nước Đức để tìm đường đến Thái Lan khi nào? a) 6/1927 b) 6/1924 c) 6/1928 d) 6/1929 16 88. Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ái Quốc ra khỏi nhà tù của thực dân Anh ở Hồng Kông? a) Bà Tống Khánh Linh b) Luật sư Lôgiơbai (Lôdơbi) c) Tô mát Xautôn (Phó thống đốc Hồng Kông) d) Luật sư Nôoen Prit 89. Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tại đâu? a) Phủ Chủ tịch b) Tân trào, Tuyên Quang c) Làng Vạn Phúc, Hà Đông d) Phố Hàng Ngang 90. Bác Hồ tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên năm nào? a) Năm 1919 b) Năm 1922 c) Năm 1920 d) Năm 1921 91. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? a) Nguyễn Sinh Sắc b) Phan Bội Châu c) Mai Văn Miến d) Vương Thúc Quý 92. “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Câu nói trên của