Đề tài Công cuộc xây dựng và chỉnh đốn đảng trong thời kì mới

Bước vào thời kì mới, nhất là trong bối cảnh thế giới như hiện nay, thì Đảng ta cần có những thay đổi phù hợp với tình hình, để lãnh đạo toàn dân, toàn Đảng giành được những thắng lợi mới trong thời kì mở cửa hội nhập kinh tế thị trường. Vì vậy, để xây dựng được một Đảng chính trị vững mạnh thì cần phải làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam cho hành động. Đảng ta trải qua hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, với bản lĩnh của một Đảng cách mạng chân chính, dày dặn kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng. Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Thành tựu hơn 25 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nổi lên một số vấn đề cấp bách sau đây: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc.

docx44 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 5098 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công cuộc xây dựng và chỉnh đốn đảng trong thời kì mới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Luận Văn Công cuộc xây dựng và chỉnh đốn đảng trong thời kì mới MỤC LỤC SƠ LƯỢT VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 3 Tính cấp thiết của đề tài 3 Mục tiêu, quan điểm về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời kì mới 5 Mục tiêu 5 Quan điểm 5 Phạm vi nghiên cứu 6 Không gian nghiên cứu 6 Thời gian nghiên cứu 6 Lĩnh vực nghiên cứu 6 CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 7 Quá trình cách mạng của Đảng 7 Bản chất, mục đích và nền tảng tư tưởng của Đảng 8 Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng 8 Về hệ thổng tổ chức và đảng viên của Đảng 9 CHƯƠNG II : NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC XÂY ĐỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG. 11 Tham nhũng ngày càng diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn 11 Tổ chức cơ sở đảng chưa được quan tâm chỉ đạo đúng mức 13 Tính dân chủ trong Đảng và trong xã hội còn bị vi phạm 14 Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng còn chậm và lúng túng 16 Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn hạn chế, nhất là trong công tác phê bình và tự phê bình 17 5.1 Hạn chế trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 17 5.2 Hạn chế trong công tác phê bình và tự phê bình 17 Yếu kém trong công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát trong Đảng 18 Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ còn nhiều hạn chế 19 7.1 Công tác cán bộ 19 7.2 Công tác bảo vệ chính trị nội bộ 20 Nguyên nhân của những vấn đề tồn tại trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng 20 CHƯƠNG III : CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI 22 Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, hoàn thiện đường lối đổi mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện 22 Tăng cường công tác tư tưởng ; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng 23 Tăng cường công tác tư tưởng 23 Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân 24 Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 25 Ðổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ðảng và của hệ thống chính trị 27 Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ 29 Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ 29 Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ 31 Xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đảng viên 32 Xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng. 32 Nâng cao chất lượng đảng viên. 33 Ðổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 35 Xây dựng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Ðảng với nhân dân 35 Ðổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Ðảng 37 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SƠ LƯỢT VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Bước vào thời kì mới, nhất là trong bối cảnh thế giới như hiện nay, thì Đảng ta cần có những thay đổi phù hợp với tình hình, để lãnh đạo toàn dân, toàn Đảng giành được những thắng lợi mới trong thời kì mở cửa hội nhập kinh tế thị trường. Vì vậy, để xây dựng được một Đảng chính trị vững mạnh thì cần phải làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam cho hành động. Đảng ta trải qua hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, với bản lĩnh của một Đảng cách mạng chân chính, dày dặn kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng. Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Thành tựu hơn 25 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nổi lên một số vấn đề cấp bách sau đây: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... Đội ngũ cán bộ cấp trung ương, cấp chiến lược rất quan trọng nhưng chưa được xây dựng một cách cơ bản. Công tác quy hoạch cán bộ mới tập trung thực hiện ở địa phương, chưa thực hiện được ở cấp trung ương, dẫn đến sự hẫng hụt, chắp vá, không đồng bộ và thiếu chủ động trong công tác bố trí, phân công cán bộ. Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc, bố trí không đúng sở trường, năng lực, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, sự phát triển của ngành, địa phương và cả nước. Nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân. Vì vậy, trong chuyên đề này, chúng ta cần đi sâu, nghiên cứu, tìm ra những vấn đề còn tồn tại trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng trong thời gian qua, từ đó tìm ra những giải pháp và phương hướng để khắc phục, xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời kì mới. 2. Mục tiêu, quan điểm về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời kì mới. 2.1 Mục tiêu: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng Cộng Sản Việt Nam trở thành một đảng chính trị vững mạnh, Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng; xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh; đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có đức, có tài, kỉ cương và liêm chính. 2.2 Quan điểm: - Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách; tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả đường lối. - Coi trọng công tác tư tưởng, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng nền tảng tư tưởng, lý luận vững chắc cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững mục tiêu lý tưởng, giữ vững niềm tin, bảo đảm thống nhất giữa nhận thức và hành động. - Tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tính tiên phong gương mẫu, phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên, đề ra và thực hiện các biện pháp có hiệu lực chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân; ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác. - Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng; xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi tổ chức, bảo đảm bộ máy tinh gọn, có hiệu lực, hiệu quả. Ðặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt Ðảng.  - Tiếp tục đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, thật sự vì Ðảng, vì dân, có bản lĩnh và trí tuệ, đi đầu trong công tác và gương mẫu trong đạo đức lối sống, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; xây dựng và thực hiện chính sách phát triển nhân tài đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  - Ðổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng và trong cả hệ thống chính trị. Kiểm tra nhận thức, năng lực lãnh đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước; kiểm tra phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Xây dựng các quy chế và biện pháp thực hiện sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của Ðảng, Nhà nước và cán bộ, đảng viên. - Ðổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, bảo đảm vừa nâng cao vai trò lãnh đạo của Ðảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và người đứng đầu; khắc phục khuynh hướng buông lỏng lãnh đạo hoặc bao biện làm thay; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. 3. Phạm vi nghiên cứu. 3.1 Không gian nghiên cứu: Việt Nam 3.2 Thời gian nghiên cứu: Hiện Nay 3.3 Lĩnh vực nghiên cứu: Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời kì mới CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quá trình cách mạng của Đảng. Từ ngày thành lập (3/2/1930) đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại; thắng lợi của cách mạng tháng 8/1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (nay là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam), nhà nước công nông, đưa dân tộc Việt Nam vào kỉ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đưa đất nước tiếp tục quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã giành được trong hơn 80 năm qua đều gắn liền với quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong hơn 80 năm qua, với hơn 65 năm cầm quyền, trong đó có hơn 25 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, Việt Nam từ một thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, đất nước đã thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Bản chất, mục đích và nền tảng tư tưởng của Đảng. Cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xác định rõ mục đích và nên tảng tư tưởng của Đảng như sau: - Đảng Cộng Sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. - Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. - Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững những quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Nguyên tắc tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng. - Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình; đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng; gắn bó mật thiết với nhân dân; Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật. - Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng truyên truyền, thuyết phục, vận động; bằng công tác tổ chức, cán bộ và kiểm tra; bằng sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên. - Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lí đội ngũ cán bộ, giới thiệu những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị. Đảng tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào dân để xây dựng Đảng. - Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, phát huy vai trò của nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. Về hệ thống tổ chức và đảng viên của Đảng. Hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng được thành lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của nhà nước (theo đơn vị hành chính, lãnh thổ), gồm 4 cấp là: cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở. Ngoài ra, tổ chức Đảng, còn được lập ra ở những nơi có đặc điểm riêng theo quy định của trung ương. Hiện nay, toàn Đảng có 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, gồm 58 đảng bộ tỉnh, 5 đảng bộ thành phố, 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Có gần 1300 đảng bộ cấp huyện và tương đương (gần 700 đảng bộ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và gần 600 đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng). Toàn Đảng có gần 57000 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 23000 đảng bộ cơ sở và hơn 33000 chi bộ cơ sở; gần 1700 đảng bộ bộ phận, hơn 254000 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số gần 3,8 triệu đảng viên, chiếm hơn 4% dân số của cả nước. Các tổ chức cơ sở đảng có 5 loại hình cơ bản là: tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn; tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp; tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính; tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị xí nghiệp và tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng vũ trang. Trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là trong 10 năm gần đây, số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong các loại hình cơ sở tăng nhanh và chất lượng không ngừng được nâng lên. Nhiều tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình đã phát huy vai trò lãnh đạo và là hạt nhân chính trị ở cơ sở; có nhiều mô hình mới và điển hình tiên tiến, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Số lượng đảng viên trong những năm gần đây tăng nhanh, bình quân mỗi năm toàn Đảng kết nạp hơn 170000 đảng viên mới, trong đó số đảng viên trẻ, là Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm hơn 65%; số đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số ngày càng tăng, làm cho tuổi bình quân của toàn Đảng giảm và cơ cấu đội ngũ đảng viên từng bước chuyện dịch theo hướng tích cực. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số loại hình tổ chức cơ sở đảng có những thay đổi: tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn tăng lên do chia tách hoặc thành lập mới; tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước giảm dần và tổ chức cơ sở đảng trong công ty cổ phần tăng lên do thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; một số loại hình tổ chức cơ sở đảng có sự thay đổi về quy mô, hình thức tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với cơ chế quản lí kinh tế mới; một số loại hình tổ chức cơ sở đảng mới ra đời và đi vào hoạt động. CHƯƠNG II NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC XÂY ĐỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG Những tồn tại trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay. Theo báo cáo của chính phủ trước quốc hội “Tình hình tiêu cực và tham nhũng chẳng những không giảm mà ngày càng diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn” đã hiện diện trong mọi hoạt động đời sống xã hội, đầu tiên là lĩnh vực kinh tế, kế đến các lĩnh vực có liên quan đến kinh tế như hải quan, thuế rồi nhiễm sang lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đến các cơ quan công quyền, pháp luật và tổ chức. Những tồn tại được thể hiện cụ thể trong ba lĩnh vực sau đây: Một là, mô hình nhà nước lai tạp giữa pháp quyền (30%) và tập quyền tập trung quan liêu (70%), thực hiện thể chế kiểm tra dọc; lại đưa Uỷ ban Phòng, chống tham nhũng về trực thuộc cơ quan hành pháp sẽ không tránh khỏi chuyên quyền, độc đoán, quan liêu. Mô hình này như là bà mẹ sản sinh các tệ nạn tiêu cực và tham nhũng và ngày càng nảy nở tràn lan. Hai là, công tác tổ chức cán bộ thời kì vận hành nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp chưa đổi mới cơ bản để thích nghi với nền kinh tế thị trường XHCN, đã trở thành tập trung quan liêu, do đó thiếu thông tin và thông tin thiếu chính xác, méo mó là điểu kiện bất lợi cho việc đánh giá, tuyển chọn cán bộ không chuẩn xác. Mặc khác, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ nhất là người đứng đầu tổ chức chưa rõ ràng, do đó nhiều nhiệm kì và nhiều thập kỉ qua không ai bị cách chức và từ chức, thể chế bầu cử chưa đổi mới phù hợp với nền dân chủ XHCN… Là những khe hở để những kẻ cơ hội luồng lách leo cao, để trục lợi tham nhũng, người hiền tài bị loại khỏi hệ thống lãnh đạo, dẫn đến chất lượng công tác tổ chức cán bộ ngày càng sút giảm, hiệu lực và hiệu quả hoạt động thấp, làm sản sinh hiện tượng tiêu cực xã hội, lãng phí và tham nhũng ngày càng tăng. Ba là, chế độ tiền lương để kéo dài sự vi phạm giá trị sức lao động như hiện nay cũng là tác nhân gây ra tham ô, hối lộ và tham nhũng. Tiền lương hiện nay chỉ bằng xấp xỉ 50% giá trị sức lao động, vô hình trung có nghĩa Nhà nước và chủ các doanh nghiệp còn nợ người lao động 50% giá trị sức lao động, những người thuộc diện nghèo mà không được hưởng chính sách xóa đói, giảm nghèo. Theo các chuyên gia ở các nước phát triển tổng kết thì "Tiền lương là một trong sáu giải pháp phòng chống tham nhũng". Chế độ tiền lương ở nước ta hiện nay đã tự đánh mất vai trò phòng, chống tham nhũng, mà trở thành một trong những nhân tố dẫn đến hành vi tham nhũng, bởi vì chế độ tiền lương hiện nay không đủ trang trải sinh hoạt gia đình ở mức tối thiểu, buộc không ít người chấp nhận các hành vi tiêu cực…  trước sự bức bách của cuộc sống ("để tự cứu mình"), dần dần dẫn đến tha hóa phẩm chất, đạo đức, bán rẻ lương tâm và sự cống hiến của mình, rồi dấn thân vào tệ tham nhũng.  Nếu không có bước đổi mới các lĩnh vực nêu trên phù hợp với các tiêu chí khoa học thì Luật Phòng, chống tham nhũng sẽ giảm thiểu hiệu lực, bởi vì Luật không thể tự nó định chế các hành vi tiêu cực và tham nhũng, mà phải thông qua vai trò điều hành của Nhà nước và vai trò của cán bộ công quyền, nhất là người đứng đầu tổ chức. Mặt khác Quốc hội cơ cấu như hiện nay không đủ điều kiện (trình độ và quỹ thời gian) để ban hành luật pháp đạt chuẩn mực để điều hành nền kinh tế thị trường XHCN (nền kinh tế thị trường TBCN hay CNXH đều cần Quốc hội chuyên trách và đại biểu đạt trình độ chuẩn mực) để bảo đảm chất lượng và số lượng các đạo luật, đáp ứng yêu cầu điều chỉnh phát huy mặt ưu điểm và khắc phục mặt khuyết điểm của nền kinh tế thị trường nhằm phát triển nền kinh tế xã hội bền vững. Điều hành luật pháp phải thông qua con người cụ thể; việc tuyển chọn, đào tạo nhân sự hiện nay không đủ sức để gạt ra khỏi đội ngũ cán bộ những kẻ thiếu tâm và không đủ tầm (mà thực tế đã kiểm nghiệm, minh chứng qua nhiề