Đề tài Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp và có mối quan hệ mật thiết với doanh thu, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy được các chủ doanh nghiệp rất quan tâm. Mục đích sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp luôn là lợi nhuận tối đa, chính vì thế họ quan tâm đến công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là lẽ đương nhiên, họ phải biết bỏ ra những chi phí nào, bỏ ra bao nhiêu và kết quả sản xuất thu được là cái gì, là bao nhiêu . . . ? Xong nếu chỉ biết một cách tổng thể, chung chung như vậy thì chưa đủ, mà cần phải biết một cách cụ thể , chi tiết đối với từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm, công việc. Chính vì vậy quản lý chi phi sản xuất và giá thành sản phẩm rất cần thiết và quan trọng. Và đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là nội dung không thể thiếu trong toàn bộ nội dung tổ chức công tác aquản trị doanh nghiệp và nó có ý nghĩa thiết thực đối với các nhà quản trị doanh nghiệp. Nó giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp có được trông tin hữu ích về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm của từng loại để từ đó ra được những quyết định phù hợp cho việc mở rộng hay thu hẹp quy mô hoạt động sản xuất, ngừng hay tiếp tục hoạt động sản xuất , hay việc tự sản xuất hay đi mua hoặc chuyển hướng kinh doanh đầu tư. Ngoài ra số liệu của quản lý chi phí và giá thành còn giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp định được giá bán sản phẩm, hàng tồn kho, từ đó có chính sách giá cả hợp lý Có thể thấy rõ vai trò quan trọng của những thông tin do quản lý chi phí và giá thành cung cấp, nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp, và ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều lĩnh vực của doanh nghiệp. Là sinh viên trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, và với đặc thù sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Hà là sản xuất lâm sản, em đã lựa chọn chủ đề viết báo cáo quản lý là " Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ". Báo cáo này gồm :  Phần I : Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  Phần II : Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Ngọc Hà  Phần III : Một số kiến nghị nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Ngọc Hà

pdf33 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 1996 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN: Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Lời mở đầu Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp và có mối quan hệ mật thiết với doanh thu, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy được các chủ doanh nghiệp rất quan tâm. Mục đích sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp luôn là lợi nhuận tối đa, chính vì thế họ quan tâm đến công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là lẽ đương nhiên, họ phải biết bỏ ra những chi phí nào, bỏ ra bao nhiêu và kết quả sản xuất thu được là cái gì, là bao nhiêu . . . ? Xong nếu chỉ biết một cách tổng thể, chung chung như vậy thì chưa đủ, mà cần phải biết một cách cụ thể , chi tiết đối với từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm, công việc. Chính vì vậy quản lý chi phi sản xuất và giá thành sản phẩm rất cần thiết và quan trọng. Và đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là nội dung không thể thiếu trong toàn bộ nội dung tổ chức công tác aquản trị doanh nghiệp và nó có ý nghĩa thiết thực đối với các nhà quản trị doanh nghiệp. Nó giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp có được trông tin hữu ích về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm của từng loại để từ đó ra được những quyết định phù hợp cho việc mở rộng hay thu hẹp quy mô hoạt động sản xuất, ngừng hay tiếp tục hoạt động sản xuất , hay việc tự sản xuất hay đi mua hoặc chuyển hướng kinh doanh đầu tư. Ngoài ra số liệu của quản lý chi phí và giá thành còn giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp định được giá bán sản phẩm, hàng tồn kho, từ đó có chính sách giá cả hợp lý Có thể thấy rõ vai trò quan trọng của những thông tin do quản lý chi phí và giá thành cung cấp, nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp, và ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều lĩnh vực của doanh nghiệp. Là sinh viên trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, và với đặc thù sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Hà là sản xuất lâm sản, em đã lựa chọn chủ đề viết báo cáo quản lý là " Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ". Báo cáo này gồm :  Phần I : Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  Phần II : Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Ngọc Hà  Phần III : Một số kiến nghị nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Ngọc Hà Phần I : Những vấn đề chung về Chi Phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp là tối đa hoá giá trị tài sản cho các chủ sở hữu. Bởi vậy, doanh nghiệp phải bỏ ra những khoản chi phí nhất định trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, tức là doanh nghiệp phải xác định được giá thành sản phẩm. Tuỳ theo loại hình kinh doanh của doanh nghiệp mà tỷ trọng các bộ phận chi phí có thể không giống nhau và cũng tuỳ theo các cách tiếp cận khác nhau, người ta có thể xem xét các loại chi phí dưới các giác độ khác nhau nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý của doanh nghiệp I - Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 1 - Khái niệm chi phí sản xuất Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong kỳ kinh doanh nhất định. 2 - Phân loại chi phí sản xuất 2.1 - Phân loại theo nội dung kinh tế của chi phí (Theo yếu tố chi phí sản xuất) : gồm 8 yếu tố chi phí - Nguyên vật liệu chính mua ngoài - Vật liệu phụ mua ngoài - Nhiên liệu mua ngoài - Năng lượng mua ngoài - Tiền lương công nhân viên chức - Bảo hiểm xã hội công nhân viên chức - Khấu hao TSCĐ - Các chi phí khác bằng tiền  Việc phân loại chi phí theo yếu tố chi phí sản xuất cho ta thấy rõ mức chi phí về lao động vật hoá và lao động sống trong toàn bộ chi phí sản xuất. Đó là điều quan trọng và cần thiết để xác định trọng điểm quản lý chi phí và kiểm tra sự cân đối với các kế hoạch khác nhau như : dự toán chi phí sản xuất, lập kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch quỹ tiền lương, kế hoạch khấu hao, tính toán nhu cầu vốn lưu động định mức... 2.2 - Phân loại theo công dụng cụ thể của chi phí trong sản xuất (Theo khoản mục tính giá thành) : gồm 11 khoản mục - Nguyên vật liệu chính - Vật liệu phụ - Nhiên liệu dùng vào sản xuất - Năng lượng dùng vào sản xuất - Tiền lương của công nhân sản xuất - BHXH của công nhân sản xuất - Khấu hao TSCĐ dùng vào sản xuất - Chi phí quản lý phân xưởng - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Thiệt hại về ngừng sản xuất và sản phẩm hỏng - Chi phí ngoài sản xuất  Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp tính được giá thành sản phẩm, đồng thời xác định ảnh hưởng sự biến động từng khoản mục đối với toàn bộ giá thành sản phẩm nhằm khai thác khả năng tiềm tàng trong doanh nghiệp. 2.3 - Phân loại theo mối quan hệ giữa chi phí và tình hình tăng giảm sản lượng hàng hoá : gồm chi phí biến đổi ( biến phí) và chi phí cố định ( định phí ) - Chi phí biến đổi : Là những chi phí thay đổi theo sự thay đổi của mức sản lượng như : tiền mua nguyên nhiên vật liệu , tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất, ... - Chi phí cố định : Là những chi phí không thay đổi hoặc thay đổi không đáng kể so với sự thay đổi của sản lượng như : khấu hao TSCĐ, tiền thuê mặt bằng nhà xưởng,...  Qua việc xem xét mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và sản lượng sản xuất sản phẩm giúp cho các nhà quản lý tìm ra các biện pháp quản lý thích hợp với từng loại chi phí để hạ thấp giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp xác định được sản lượng sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 2.4 - Phân loại theo phương pháp phân bổ chi phí vào giá thành : có chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp - Chi phí trực tiếp : là những chi phí có quan hệ trực tiếp với quá trình sản xuất ra từng loại sản phẩm và được tính trực tiếp vào giá thành đơn vị sản phẩm hay loại sản phẩm, chi phí trực tiếp bao gồm : + Tiền lương và BHXH của công nhân sản xuất + Nguyên vật liệu chính, phụ dùng vào sản xuất + Nhiên liệu, động lực dùng vào sản xuất + Công cụ lao động nhỏ dùng vào sản xuất + Chi phí trực tiếp khác bằng tiền - Chi phí gián tiếp : là những chi phí có quan hệ đến hoạt động chung của phân xưởng, của doanh nghiệp và được tính vào giá thành một cách gián tiếp bằng phương pháp phân bổ  Cách phân loại này cho ta thấy rõ tác dụng của từng loại chi phí để từ đó đặt ra phương hướng phấn đấu hạ thấp chi phí riêng đối với từng loại II - Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 1 - Khái niệm Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí của doanh nghiệp để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm nhất định 2 - Phân loại giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm được phân chia thành giá thành cá biệt và giá thành bình quân toàn ngành. + Giá thành cá biệt : giá thành sản phẩm của một doanh nghiệp biểu hiện bằng chi phí cá biệt của doanh nghiệp để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trên thực tế, cùng một loại sản phẩm trên thị trường có thể do nhiều doanh nghiệp sản xuất , nhưng ở mỗi doanh nghiệp có điều kiện cụ thể không giống nhau nên giá thành của các doanh nghiệp về sản phẩm đó không giống nhau. Giá thành hình thành ở từng doanh nghiệp gọi là giá thành cá biệt. + Giá thành bình quân toàn ngành : nếu đứng trên giác độ của nền kinh tế mà xem xét thì mỗi loại sản phẩm đều có giá thành xấp xỉ giá thành bình quân tức là mức giá thành vào bậc trung bình so với điều kiện sản xuất lúc đó. Giá thành này được gọi là giá thành bình quân toàn ngành. - Giá thành sản phẩm còn được phân chia thành giá thành sản xuất sản phẩm và giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ. + Giá thành sản xuất sản phẩm : bao gồm những khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để hoàn thành việc sản xuất sản phẩm như chi phí vật tư trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung .... + Giá thành tòan bộ của sản phẩm hàng hoá dịch vụ : bao gồm toàn bộ chi phí để hoàn thành việc sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Giá thành toàn bộ của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ = Giá thành sản Xuất của sản Phẩm,hàng hoá,dịch vụ + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp - Ngoài ra giá thành sản phẩm được phân chia thành giá thành kế hoạch và giá thành thực tế. + Giá thành kế hoạch : là giá thành dự kiến được xây dựng dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật và dựa trên số liệu phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của thời kỳ trước + Giá thành thực tế : là tổng chi phí thực tế mà doanh nghiệp bỏ ra để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong một thời kỳ nhất định. 3 - Phân biệt chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm - Giữa giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất có sự giống nhau và khác nhau ở mức độ và phạm vi chi phí. - Nội dung của giá thành là chi phí sản xuất, nhưng không phải mọi chi phí sản xuất đều được tính vào giá thành sản phẩm trong kỳ. - Chi phí sản xuất chỉ tính những chi phí phát sinh trong kì , không tính đến chi phí có liên quan đến số sản phẩm , dịch vụ đã hoàn thành hay chưa trong khi đó giá thành sản phẩm là giới hạn số chi phí sản xuất liên quan đến khối lượng sản phẩm dịch vụ hoàn thành . - Chi phí sản xuất tính trong một kì còn giá thành sản phẩm liên quan đến chi phí sản xuất của kì trước chuyển sang , chi phí phát sinh kì này và chi phí kì này chuyển sang kì sau . - Chi phí sản xuất không gắn liền với khối lượng, chủng loại hoàn thành nhưng giá thành sản phẩm lại liên quan đến khối lượng , chủng loại hoàn thành . 4- Đối tượng tính giá - Đối tượng tính giá có thể là : + Sản phẩm cưối cùng của quá trình sản xuất + Sản phẩm đang trên dây tryền sản xuất - Việc xác định đối tượng tính giá thực chất là việc xác định sản phẩm, bán thành phẩm, công việc lao vụ nhất định đòi hỏi phải tính giá thành 1 đơn vị sản phẩm, tuỳ theo yêu cầu của hạch toán kế toán nội bộ và tiêu thụ sản phẩm. III - Một số biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 1 - ý nghĩa của tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm - Trong phạm vi từng doanh nghiệp thì tiết kiệm chi phí sản xuấtvà hạ giá thành sản phẩm làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp tăng lên, các quỹ của doanh nghiệp được mở rộng, đời sống vật chất tăng lên, điều kiện lao động được cải thiện. - Tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt việc tiêu thụ sản phẩm, tạo ra lợi thế cho doanh nghiệp trong cạnh tranh. - Giảm bớt nhu cầu về vốn lưu động. 2 - Các nhân tố ảnh hưởng đến tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm - ứng dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ vào sản xuất - Tổ chức lao động và sử dụng con người : Việc tổ chức lao động khoa học sẽ tạo ra sự kết hợp các yếu tố sản xuất một cách hợp lý, loại trừ tình trạng lãng phí lao động, thúc đẩy nâng cao năng suất lao động. - Tổ chức quản lý sản xuất và tài chính : giúp doanh nghiệp đưa ra phương án sản xuất tối ưu, phương án sử dụng vốn có hiệu quả. 3- Các chỉ tiêu hạ giá thành sản phẩm Đối với doanh nghiệp sản xuất hàng hoá bán ra thị trường, việc hạ giá thành sản phẩm được xác định qua 2 chỉ tiêu là mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành. - Mức hạ giá thành sản phẩm Trong đó Zi1 : Giá thành đơn vị sản phẩm loại i ở kỳ kế hoạch Zi0 : Giá thành đơn vị sản phẩm loại i ở kỳ gốc Si1 : Sản lượng sản phẩm so sánh được loại i ậ kỳ kế hoạch - Tỷ lệ hạ giá thành sản phẩm 4 - Các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm - Nâng cao năng suất lao động : Việc nâng cao năng suất lao động sẽ làm cho số giờ công tiêu hao để sản xuất mỗi đơn vị sản phẩm giảm bớt hoặc làm cho số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian tăng thêm. Kết quả của việc nâng cao năng suất lao động làm cho chi phí về tiền lương của công nhân sản xuất và một số khoản chi phí cố định khác trong giá thành sản phẩm được hạ thấp Muốn không ngừng nâng cao năng suất lao động doanh nghiệp phải nhanh chóng đón nhận sự tiến bộ khoa học và công nghệ, tổ chức lao động khoa học để tránh lãng phí sức lao động và máy móc thiết bị. - Tiết kiệm nguyên vật liệu tiêu hao : Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm ( 60% - 70% ). Vì vậy phấn đấu tiết kiệm nguyên vật liệu tiêu hao có ý nghĩa quan trọng đối với việc hạ thấp giá thành sản phẩm. Muốn tiết kiệm nguyên vật liệu tiêu hao, doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu tiên tiến, sử dụng vật liệu thay thế, tận dụng phế liệu, phế phẩm, cải tiến công tác thu mua, bảo quản... M =  (Zi1- T = M (Si1 * Zi0) * 100 (%) - Tận dụng công suất máy móc, thiết bị : Khi sử dụng phải tận dụng hết khả năng của thiết bị máy móc hiện có để sản xuất được nhiều sản phẩm hơn, giảm chi phí khấu hao và một số chi phí cố định khác. Muốn tận dụng công suất máy móc thiết bị phải chấp hành đúng đắn định mức sử dụng thiết bị, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ bảo quản, kiểm tra, sửa chữa thường xuyên, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng lực sản xuất của thiết bị. - Giảm bớt những tổn thất trong sản xuất : những tổn thất trong sản xuất là những chi phí về sản phẩm hỏng và chi phí ngừng sản xuất. Các khoản chi phí này không tạo thành giá trị của sản phẩm nhưng nếu phát sinh trong quá trình sản xuất đều dẫn đến lãng phí về nhân lực, vật lực và giá thành sản phẩm tăng cao. Muốn giảm bớt sản phẩm hỏng phải không ngừng nâng cao kỹ thuật sản xuất, nâng cao ý thức trách nhiệm trong sản xuất, thực hiện chế độ trách nhiệm vật chất khi xảy ra sản phẩm hỏng. Muốn giảm bớt tình trạng ngừng sản xuất phải đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu đều đặn, tuân thủ nghiêm ngặt chế độ kiểm tra và sửa chữa máy móc thiết bị, khắc phục tính chất thời vụ trong sản xuất. - Tiết kiệm chi phí quản lý hành chính : Chi phí hành chính bao gồm tiền lương của cán bộ nhân viên quản lý, chi phí văn phòng, bưu điện, tiếp tân,... Muốn giảm bớt chi phí quản lý hành chính phải luôn luôn cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao hiệu suất công tác quản lý, giảm bớt số lượng nhân viên quản lý. Phần II : Thực trạng công tác quản lý CHI PHí SảN XUấT và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH ngọc hà I - Quá trình hình thành và phát triển của Công ty tnhh ngọc hà 1.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty TNHH Ngọc Hà Công ty TNHH kinh doanh chế biến lâm nông sản – xuất nhập khẩu Ngọc Hà gọi tắt là công ty TNHH Ngọc Hà . Công ty TNHH Ngọc Hà được thành lập ngày 21-9-2000 mang giấy phép kinh doanh số 0302000049 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hà tây cấp . Ngày 01-01-2001 mới chính thức đi hoạt động là một doanh nghiệp nhà nước – hạch toán kinh doanh độc lập – tự chủ về tài chính – có tư cách pháp nhân. Ngành nghề kinh doanh của công ty là : nhập khẩu gỗ chế biến nông lâm sản, trang trí nội thất – ngoại thất – bóc ép gỗ dán, ván dăm, mùn cưa, gỗ xây dựng, đồ mộc dân dụng, dịch vụ thương mại, đại lý các loại gỗ, vận tải hàng hoá đường bộ và vật liệu xây dựng . Công ty TNHH Ngọc Hà chịu sự quản lý của UBND tỉnh hà tây ( trực tiếp là sở kế hoạch và đầu tư ). Năm đầu mới thành lập công ty tổng số cán bộ công nhân viên của công ty là 40 người, trong đó công nhân viên lao động trực tiếp là30 người chiếm tỷ lệ 75% Trụ sở chính của công ty TNHH Ngọc Hà đặt tại thôn Trung – xã Liên Trung – huyện Đan Phượng – tỉnh Hà Tây. - Tổng nguồn vốn chủ sở hữu 5.036.511.372đ - Vốn điều lệ là : 2.000.000đ Trong tổng số 5.036.511.372đ có 3.018.181.818đ là vốn cố định đạt 59,93%. 855.303.427đ là vốn lưu động đạt 16,98%, nợ ngắn hạn là 1.162.886.127đ đạt 23,09%. Hiện nay công ty TNHH Ngọc Hà hoạt động sản xuất kinh doanh theo 2 loại hình : + Dịch vụ đại lý thương mại : mua bán nông lâm sản. + Sản xuất chế biến : chế biến lâm sản. Công ty cung cấp và tiêu thụ theo đơn đặt hàng của từng khách hàng do đó giúp cho các đối tác của công ty thoải mái - ăn ý vào sở thích của mình đối với công ty . Kết quả bước đầu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty : Trong cả năm tổng doanh thu là : 8.455.960.387đ + Tổng chí phí là 6.070.645.622đ + Lợi nhuận trước thuế là : 26.362.511đ + Thuế và các khoản phải nộp : 60.491.208đ Lương công nhân viên hiện đại : + Theo hợp đồng lao động mức lương là : 400.000.đ/tháng + Thực tế tổng thu nhập : 56.939.320.đ + Bình quân : 451.820.đ/1 người/tháng 1.2. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất của công ty TNHH Ngọc Hà. Công việc sản xuất của công ty là sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng. Muốn giữ được uy tín của khách hàng và đẩy mạnh tiêu thụ đầu ra, công ty phải chú trọng dến chất lượng mặt hàng như kỹ thuật, mỹ thuật và mẫu mã sản phẩm. Doanh nghiệp phải chủ động tiếp cận thị trường phải tìm hiểu nghiên cứu thị trường để tìm đối tác của công ty, sản phẩm của công ty rất đa dạng về chủng loại biến động theo thị trường và nhu cầu của khách hàng vì vậy công ty rất chú trọng trong khâu sản xuất. Ví dụ như mặt hàng gỗ ép. Đây là loại gỗ không mang tính chất đại trà nên yêu cầu chất lượng hàng cao cho nên công ty muốn làm tốt phải chú ý đến bộ máy quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh để có hiểu quả hơn. 1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Ngọc Hà là một đơn vị hoạch toán kinh doanh độc lập xuất phát từ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và để cho công ty TNHH Ngọc Hà tổ chức theo mô hình trực tiếp với bộ máy quản lý gọn nhẹ,quản lý theo chế độ một thủ trưởng .Đứng đầu là giám đốc người có quyền lực lãnh đạo cao nhất và chịu mọi trách nhiệm với những cơ quan quản lý chức năng ,khách hàng và cán bộ công nhân viên trong công ty. Bộ máy của công ty có thể tóm tắt theo sơ đồ dưới đây: Sơ đồ cơ cấu của bộ máy tổ chức và sản xuất Của công ty TNHH Ngọc Hà: 1.2.1.1.Ban giám đốc và phó giám đốc Giám đốc là người phụ trách chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng ban. Phó giám đốc là người được giám đốc uỷ quyền chỉ đạo mọi hoạt động của phòng kế hoạch vật tư và phòng kỹ thuật sản xuất đảm bảo cho quá trình sản xuất từ khâu chuẩn bị sản xuất, khâu sản xuất đến khâu kiểm tra về chất lượng, số lượng của sản phảm đánh giá kết quả được tiến hành thông suất liên tục, đồng thời là người được uỷ quyền khi giám đốc đi vắng. 1.2.1.2.Các bộ phận chức năng Bộ phận này được chuyên môn hoá theo các chức năng quản lý có nhiệm vụ giúp ban giám đốc đề ra quyết định theo dõi, hướng dẫn bộ phận sản xuất và cấp dưới thực hiện các quyết định và nhiệm vụ được phân công. Các bộ phận chức năng không những Giám đốc Phó giám đốc Phòng KH SX Phòng ứng dụng khoa học kỹ thuật Phòng KH vật tư Phòng tài vụ Phòng tổ chức hành chính Phân xưởng ép ván thành phẩm Phân xưởng cắt ván Phân xưởng phơi ván Phân xưởng bóc ván hoàn thành nhiệm vụ của mình được giao mà còn phải phối hợp lẫn nhau đảm bảo cho hoạt động sản xuất của công ty được tiến hành thường xuyên, liên tục, đạt hiệu quả cao. Phòng kế hoạch vật tư : làm nhiệm vụ cơ sở đặt hàng từ phòng kinh doanh, lập kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng tính toán vật tư thực hiện theo hợp đồng. Ngoài ra còn lo cung ứng vật tư, các loại vật liệu để phục vụ đầy đủ cho sản xuất, đảm bảo cho khâu sản xuất tiến hành thường xuyên liên tục. Phòng kỹ thuật ứng dụng tiến bộ khoa học và phát minh sáng kiến để cải tạo kỹ thuật sản phẩm : làm cho sản phẩm ngày có chất lượng cao, mẫu mã đẹp. Ngoài ra phòng này quản lý về mặt kỹ thuật, an toàn cho sản xuất theo dõi sử dụng máy móc thiết sửa chữa quản lý máy móc và kiểm tra chất lượng trên từng công đoạn. Phòng tài vụ : thực hiện về kế hoạch cho sản xuất hạch toán kế toán, thực hiện và hạch toán các nghiệp vụ đầy đủ quá trình vận động về vật tư tiền vốn, tài sản của công ty lập báo cáo tài chính. Đồng thời cung cấp cá
Tài liệu liên quan