Đề tài Hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng

Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế công tác hạch toán kế toán rất cần thiết đối với mọi đơn vị sản xuất kinh doanh nó giúp hạch toán các khoản thu, chi và xác định kết quả kinh doanh trong toàn đơn vị Trong hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh, đơn vị thường phát sinh các mối quan hệ thanh toán với Ngân hàng với các tổ chức, cá nhân, các đơn vị khác về các khoản tiền vay và thanh toán tiền vay với cơ quan tài chính tất cả quan hệ thanh toán trên đều được thực hiện chủ yếu bằng tiền vốn bằng tiền là khoản mục quan trọng trong báo cáo tài chính nó giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ kế toán đề ra để sử sụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả chúng ta phải tăng cường công tác tổ chức và quản lý vốn bằng tiền nhằm tạo vồng quay của vốn nhanh và bảo toàn vốn. Xuất phát từ mục đích yêu cầu và tầm quan trọng của công tác hạch toán vốn bằng tiền đồng thời kết hợp những kiến thức tiếp thu ở nhà trường em quyết định chọn đề tài” hạch toán vốn bằng tiền “ tại công ty cổ phần kỹ thuật Thủy sản Đà Nẵng để làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình . Chuyên đề gồm 3 phần Phần I: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán vốn bằng tiền Phần II: Tình hình thực tế về công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng Phần III: Một số kiến thức đề xuất của bản thân góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng

doc43 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 2699 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : LỜI MỞ ĐẦU 3 PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 5 I/ KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN 5 II/ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 6 PHẦN II TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG 22 A. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG 23 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 23 II. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 23 III. Tổ chức bộ mýa quản lý tại công ty 24 IV. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 27 PHẦN III MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN Đà Nẵng 39 I/ SO SÁNH GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TẾ Trong CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ NHỮNG NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN Đà Nẵng 39 II/ NHỮNG GIẢI PHÁP, Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ THỰC TẬP 40 KẾT LUẬN 42 LỜI MỞ ĐẦU Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế công tác hạch toán kế toán rất cần thiết đối với mọi đơn vị sản xuất kinh doanh nó giúp hạch toán các khoản thu, chi và xác định kết quả kinh doanh trong toàn đơn vị Trong hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh, đơn vị thường phát sinh các mối quan hệ thanh toán với Ngân hàng với các tổ chức, cá nhân, các đơn vị khác về các khoản tiền vay và thanh toán tiền vay với cơ quan tài chính tất cả quan hệ thanh toán trên đều được thực hiện chủ yếu bằng tiền vốn bằng tiền là khoản mục quan trọng trong báo cáo tài chính nó giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ kế toán đề ra để sử sụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả chúng ta phải tăng cường công tác tổ chức và quản lý vốn bằng tiền nhằm tạo vồng quay của vốn nhanh và bảo toàn vốn. Xuất phát từ mục đích yêu cầu và tầm quan trọng của công tác hạch toán vốn bằng tiền đồng thời kết hợp những kiến thức tiếp thu ở nhà trường em quyết định chọn đề tài” hạch toán vốn bằng tiền “ tại công ty cổ phần kỹ thuật Thủy sản Đà Nẵng để làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình . Chuyên đề gồm 3 phần Phần I: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán vốn bằng tiền Phần II: Tình hình thực tế về công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng Phần III: Một số kiến thức đề xuất của bản thân góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, cùng với sự cố gắng của bản thân, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo ở nhà trường đã giảng dạy trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ cho em thực hiện chuyên đề. Ban lãnh đạo công ty, phòng tài chính kế toán và các anh chi nhân viên trong công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thời gian thực tập và đã góp nhiều ý kiến quý báo cho việc thực hiên chuyên đề . Do kiến thức và thời gian có hạn nên chuyên đề sẽ có những thiếu sót, em rất mong các thầy cô và các anh chị trong công ty góp ý thêm đểt bản thân em có được những nhận thức đúng đắn hơn về công tác thực tế cũng như lý luận. Em xin chân thành cảm ơn PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN I/ KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN 1/ Khái niệm : Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là một phần của vốn tài sản lưu động trong doanh nghiệp. Nó phản ánh toàn bộ số tiền doanh nghiệp hiện có tại doanh nghiệp. Bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi Ngân hàng và các khoản tiền đang chuyển. Tiền mặt bao gồm tiền Việt Nam, ngaọi tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý gửi tại ngân hàng, kho bạc công ty tài chính Tiền đang chuyển bao gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ trong các trường hợp sau. + Gửi tiền vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo của Ngân hàng + Làm thủ tục chuyển tiền từ ngân hàng qua bưu điện để trả nợ nhưng chưa nhận được giấy báo + Thu tiền bán hàng nộp thuế ngay nhưng chưa nhận được giấy báo 2/ Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền Tất cả các loại tiền đều phải được qui đổi thành đơn vị tiền tệ thống nhất ( VNĐ) Các loại tiền ngoại tệ đều phải qui đổi ra đồng Việt Nam trên các sổ sách kế toán, đồng thời phải theo dõi nguyên tắc TK 007 khi qui đổi phải theo tỷ giá do Ngân hàng Việt Nam công bố hoặc Ngân hàng ngoại thương Vàng bạc, đa quý phải được theo dõi giống như vật tư, hàng hóa và việc xuất kho được sử sụng một trong các phương pháp như xuất vật liệu , công cụ dụng cụ Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền đều phải ghi hàng ngày và phải tính ra số dư cuối mỗi ngày 3/ Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền Phản ánh chính ác kịp thời đầy đủ, tình hình biến động và tình hình sử sụng tiền mặt quản lý và theo dõi chặt chẽ độ thu chi tiền mặt. Phản ánh chính xác kịp thưòi đầy đủ tình hình biến động tiền gửi Ngân hàng , các loại tiền vàng, bạc, đá quý, kim khí quý, tiền luân chuyển và giám sát chặt chẽ chế độ thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng II/ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN A/ KẾ TOÁN TIỀN MẶT 1/ Tiền mặt tại quỹ Theo chế độ atì chính quy định, doanh nghiệp chi để lại một số tiền mặt tại quỹ để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu hàng ngày tùy theo quy mô, phạm vị hoạt động của doanh nghiệp, việc thu chi tiền mặt do thủ quỹ trực tiếp thực hiện. 2/ Chứng từ sổ sách a/ Chứng từ Chứng từ tiền mặt + Phiếu thu + Phiếu chi + Bảng kê vàng bạc đá quý, kim khí quý chứng từ tiền gửi + Giấy báo nợ + Giấy báo có + Bảng sao kê sổ sách b/ Sổ sách Sỏ quỹ tiền mặt Sổ kế toán tổng hợp tùy theo hình thức kế toán SỔ QUỸ KIÊM BÁO CÁO QUỸ CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI SỐ TIỀN  SỐ NGÀY  THU CHI TỒN         SỔ CHI TIẾT TIỀN MẶT CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI Tài khoản Đối ứng Số tiền  Số Ngày  Nợ Có Nợ               Dư cuối tháng    3/ Tình tự tiến hành Kế toán tiền mặt + Khi có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt thì kế toán lập chứng từ thu chi và có đầy đủ chữ ký của những người có thẩm quyền duyệt sau đó giao cho thủ quỹ thực hiện việc thu hoặc chi tièn rồi đóng dấu lên các chứng từ đã thu họac chi, cuối ngày căn cứ vào các chứng thủ quỹ vào sổ quỹ hoặc lập báo cáo quỹ theo các chứng từ và giử cho kế toán tiền mặt. + Kế toán tiền mặt nhận các chứng từ do thủ quỹ mang đến kiểm tra các chứng từ sau đó tiến hành vào sổ kế toán liên quan Kế toán tiền giử + Khi nhận được các chứng từ của Ngân hàng gửi đến kế toán kiểm tra các chứng từ và đối chiếu các ủy nhiệm thu, ủy