Đề tài Hoạch định chiến lược kinh doanh eximbank đến năm 2010

Nền kinh tế thị trường, xu hướng quốctế hóa hoạt động kinh doanh, và môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay đang từng bước đẩy lùi tư duy chờ vận may trong hoạt động kinh doanh. Thay vào đó,sự thành công chỉ đến với những ai có trí tuệ, biết vận dụng những kiến thức về chuyên môn, kiến thức về quản trị, hoạch định và quản trị chiến lược một cách rõ ràng. Hiểu được chiến lược và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi cácnhà quản trị, những người chủ doanh nghiệp phải hiểu rõ, có sự nghiên cứu thấu đáo các khái niệm truyền thống và hiện đại về chiến lược và quản trị chiến lược.

pdf121 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 1893 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoạch định chiến lược kinh doanh eximbank đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 1/92 MUÏC LUÏC LÔØI NOÙI ÑAÀU CHÖÔNG 1. TOÅNG QUAN VEÀ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 1.1. YÙ nghóa vaø khaùi nieäm veà chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc----------- 8 1.1.1. YÙ nghóa: ------------------------------------------------------------------ 8 1.1.2. Khaùi nieäm veà chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc -------------------- 8 1.2. Caùc loaïi chieán löôïc-------------------------------------------------------- 9 1.2.1. Chieán löôïc caáp coâng ty -----------------------------------------------10 1.2.2. Chieán löôïc kinh doanh (SBU) ----------------------------------------10 1.2.3. Chieán löôïc chöùc naêng -------------------------------------------------10 1.3. Chieán löôïc kinh doanh thöïc tieãn trong hoaït ñoäng ngaân haøng -------10 1.3.1. Chieán löôïc cuûng coá thò phaàn -----------------------------------------10 1.3.2. Chieán löôïc ña daïng hoùa saûn phaåm dòch vuï ------------------------11 1.3.4. Chieán löôïc môû roäng maïng löôùi phaân phoái--------------------------11 1.3.5. Chieán löôïc taäp trung---------------------------------------------------11 1.3.6. Chieán löôïc khaùc bieät hoùa ---------------------------------------------11 1.4. Quaù trình quaûn trò chieán löôïc -------------------------------------------11 1.4.1. Quaù trình xaây döïng chieán löôïc---------------------------------------11 1.4.2. Giai ñoaïn keát hôïp ------------------------------------------------------17 1.4.3. Giai ñoaïn löïa choïn chieán löôïc ---------------------------------------18 1.4.4. Quaù trình trieån khai chieán löôïc --------------------------------------21 1.4.5. Ñaùnh giaù chieán löôïc: --------------------------------------------------21 1.5. Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra cho Eximbank töø chieán löôïc thu huùt nguoàn löïc nöôùc ngoaøi cuûa caùc ngaân haøng Bank of China vaø Sacombank trong giai ñoaïn hoäi nhaäp------------------------------------------------------24 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 2/92 1.5.1. Kinh nghieäm taêng toác phaùt trieån cuûa Bank of China nhôø thu huùt nguoàn löïc nöôùc ngoaøi---------------------------------------------------------24 1.5.2. Kinh nghieäm taêng tröôûng nhôø thu huùt voán vaø coâng ngheä quaûn lyù cuûa Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín (Sacombank)-----------------------25 1.5.3. Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra cho Eximbank trong giai ñoaïn sau chaán chænh cuûng coá -----------------------------------------------------------26 1.6. Toùm taét chöông 1 --------------------------------------------------------28 CHÖÔNG 2. THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA EXIMBANK29 2.1. Lòch söû hình thaønh - phaùt trieån - hoaït ñoäng kinh doanh - haï taàng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa eximbank------------------------------------------29 2.1.1. Lòch söû hình thaønh - phaùt trieån cuûa Vietnam Eximbank ----------29 2.1.2. Cô caáu toå chöùc nhaân söï:----------------------------------------------30 2.1.3. Chöùc naêng vaø nghieäp vuï chính cuûa Eximbank --------------------31 2.1.4. Haï taàng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa Eximbank -------------------33 2.2. Moät soá ñieåm löu yù trong lòch söû phaùt trieån cuûa Eximbank -----------34 2.3. Thöïc traïng hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Eximbank --------------------36 2.3.1. Thöïc traïng hoaït ñoäng Eximbank giai ñoaïn 1990 - 2000---------36 2.3.2. Thöïc traïng hoaït ñoäng Eximbank giai ñoaïn 2001-2005----------38 2.3.3. Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa Eximbank ñeán 31/08/2006 -----------45 2.4. Phaân tích caùc nhaân toá cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi taùc ñoäng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Eximbank ---------------------------------------------47 2.4.1. Moâi tröôøng kinh teá - chính trò-----------------------------------------47 2.4.2. Moâi tröôøng phaùp lyù ----------------------------------------------------51 2.4.3. Moâi tröôøng vaên hoùa xaõ hoäi--------------------------------------------51 2.4.4. Moâi tröôøng coâng ngheä -------------------------------------------------52 2.4.5. Moâi tröôøng nhaân löïc ---------------------------------------------------53 2.4.6. Moâi tröôøng ngaønh ngaân haøng vaø chính saùch tieàn teä - tín duïng --54 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 3/92 2.4.7. Moâi tröôøng caïnh tranh - ma traän hình aûnh caïnh tranh------------60 2.4.8. Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) --------------------67 2.5. Phaân tích caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng beân trong Eximbank ----------69 2.5.1. Nguoàn löïc taøi chính----------------------------------------------------69 2.5.2. Haï taàng coâng ngheä ----------------------------------------------------69 2.5.3. Nguoàn nhaân löïc --------------------------------------------------------70 2.5.4. Saûn phaåm dòch vuï cuûa Eximbank -----------------------------------71 2.5.5. Moâ hình toå chöùc--------------------------------------------------------74 2.5.6. Hoaït ñoäng Marketing --------------------------------------------------76 2.5.7. Vaên hoùa toå chöùc -------------------------------------------------------78 2.5.8. Nhöõng ñieåm maïnh – ñieåm yeáu cuûa Eximbank---------------------79 2.5.9. Ma traän caùc yeáu toá beân trong cuûa Eximbank (IFE) ---------------84 2.6. Khaûo saùt thöïc teá moät soá chæ tieâu chuû yeáu cuûa Eximbank ------------85 2.6.1. Ñoái töôïng vaø muïc ñích------------------------------------------------85 2.6.2. Phöông phaùp thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin---------------------------86 2.6.3. Maãu nghieân cöùu vaø noäi dung cuûa baûng caâu hoûi -------------------86 2.6.4. Keát quaû phaân tích baèng SPSS----------------------------------------87 2.7. Toùm taét chöông 2 --------------------------------------------------------93 CHÖÔNG 3. HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH EXIMBANK ÑEÁN NAÊM 2010 ------------------------------------------------------------------------------ 94 3.1. Muïc ñích vaø söù meänh cuûa Eximbank-----------------------------------94 3.2. Caên cöù---------------------------------------------------------------------94 3.3. Xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cho Eximbank ñeán 2010.----------95 3.3.1. Muïc tieâu veà caùc chæ tieâu chuû yeáu ------------------------------------95 3.3.2. Phaân tích caùc chieán löôïc kinh doanh -------------------------------96 3.4. Chieán löôïc chính vaø chieán löôïc coù khaû naêng thay theá ------------- 101 3.5. Phaân tích ma traän QSPM----------------------------------------------- 104 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 4/92 3.6. Ñeà xuaát loä trình trieån khai --------------------------------------------- 106 3.7. Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp trieån khai chieán löôïc------------------------- 107 3.7.1. Giaûi phaùp lieân quan ñeán nguoàn nhaân löïc ------------------------- 107 3.7.2. Giaûi phaùp lieân quan ñeán quaûn trò ñieàu haønh vaø cô caáu toå chöùc108 3.7.3. Giaûi phaùp lieân quan ñeán naêng löïc taøi chính ---------------------- 109 3.7.4. Giaûi phaùp lieân quan ñeán coâng ngheä ------------------------------- 110 3.7.5. Giaûi phaùp lieân quan ñeán saûn phaåm dòch vuï ---------------------- 111 3.7.6. Giaûi phaùp lieân quan ñeán Marketing -------------------------------- 113 3.8. Caùc kieán nghò ----------------------------------------------------------- 115 3.8.1. Kieán nghò vôùi Chính Phuû -------------------------------------------- 115 3.8.2. Kieán nghò vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc------------------------------- 116 3.8.3. Kieán nghò vôùi Hieäp Hoäi Ngaân Haøng Vieät Nam-------------------- 117 3.8.4. Kieán nghò vôùi Ñaïi Hoäi Coå Ñoâng, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Eximbank --------------------------------------------------------------------------------- 118 3.9. Toùm taét chöông 3 ------------------------------------------------------ 119 KEÁT LUAÄN TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 5/92 DANH MUÏC HÌNH AÛNH Hình 1.1. Hình moâ taû ma traän SWOT-------------Error! Bookmark not defined. Hình 1.2. Moâ hình moâ taû ma traän BGC ----------Error! Bookmark not defined. Hình 1.3. Hình moâ taû ma traän Space-------------Error! Bookmark not defined. Hình 2.1. Hình truï sôû Eximbank---------------------------------------------------- 30 Hình 2.2. Sô ñoà toå chöùc cuûa Eximbank ------------------------------------------ 30 Hình 2.3. Bieåu ñoà moät soá chæ tieâu chuû yeáu trong hoaït ñoäng Eximbank---- 38 Hình 2.4. Bieåu ñoà phaûn aùnh söï bieán ñoäng moät soá chæ tieâu chuû yeáu cuûa Eximbank giai ñoaïn 2001 - 2005 -------------------------------------------------- 42 Hình 2.5. Bieåu ñoà toác ñoä taêng tröôûng voán huy ñoäng 2001 -2005----------- 42 Hình 2.6. Bieåu ñoà phaûn aùnh hoaït ñoäng tín duïng Eximbank 2001 - 2005 - 43 Hình 2.7. Bieåu ñoà taêng tröôûng EBIT, ROE, ROA töø 2001 – 2005 ----------- 44 Hình 2.8. Bieåu ñoà phaûn aùnh caùc chæ tieâu hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa Eximbank ñeán 31/08/2006 ---------------------------------------------------------------------- 46 Hình 2.9. Bieåu ñoà huy ñoäng voán caùc ngaân haøng töø 2003 - 2006 ----------- 63 Hình 2.10. Bieåu ñoà dö nôï cho vay caùc ngaân haøng 2003 – 2006 ------------ 63 Hình 2.11. Bieåu ñoà voán ñieàu leä caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006 ----------- 64 Hình 2.12. Bieåu ñoà so saùnh ROA caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006--------- 64 Hình 2.13. Bieåu ñoà so saùnh ROE caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006--------- 64 Hình 2.14. Bieåu ñoà maïng löôùi chi nhaùnh caùc ngaân haøng ñeán 31/07/200664 Hình 2.15. Bieåu ñoà taêng tröôûng xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam vaø taêng tröôûng nghieäp vuï thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu cuûa Eximbank ---------------- 73 Hình 3.1. Bieåu dieãn ma traän Space ---------------Error! Bookmark not defined. LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 6/92 DANH MUÏC BAÛNG BIEÅU Baûng 2.1. Soá lieäu caùc chæ tieâu chuû yeáu cuûa Eximbank töø 1990 - 2000 ---- 37 Baûng 2.2. Tình hình moät soá chæ tieâu chuû yeáu giai ñoaïn 2001 - 2005 ------ 41 Baûng 2.3. Toác ñoä taêng tröôûng huy ñoäng töø 2001- 2005 ---------------------- 42 Baûng 2.4. Tình hình hoaït ñoäng tín duïng Eximbank 2001 - 2005 ----------- 43 Baûng 2.5. Toác ñoä taêng tröôûng tín duïng töø 2001 – 2005 ---------------------- 43 Baûng 2.6. Keát quaû kinh doanh vaø caùc chæ soá hieäu quaû 2001 - 2005 ------- 44 Baûng 2.7. Tình hình caùc chæ tieâu hoaït ñoäng chuû yeáu ñeán 31/08/2006 ---- 45 Baûng 2.8. Moät soá chæ tieâu kinh teá vó moâ giai ñoaïn 2001 - 2005 ------------ 49 Baûng 2.9. Döï baùo moät soá chæ tieâu kinh teá vó moâ giai ñoaïn 2006 - 2010 -- 50 Baûng 2.10. Tình hình caùc chæ tieâu chuû yeáu cuûa Eximbank vaø caùc ngaân haøng ñoái thuû ñeán 31/12/2005------------------------------------------------------------- 62 Baûng 2.11. Tình hình huy ñoäng voán cuûa caùc ngaân haøng töø 2003 - 2006-- 63 Baûng 2.12. Tình hình dö nôï cho vay cuûa caùc ngaân haøng töø 2003 - 2006 - 63 Baûng 2.13. Voán ñieàu leä caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006--------------------- 63 Baûng 2.14. ROA cuûa caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006 ------------------------ 64 Baûng 2.15. ROE caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006------------------------------ 64 Baûng 2.16. Maïng löôùi chi nhaùnh caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006 --------- 64 Baûng 2.17. Ma Traän hình aûnh caïnh tranh Eximbank--------------------------- 65 Baûng 2.18. Ma traän EFE ------------------------------------------------------------- 67 Baûng 2.19. Ma traän yeáu toá beân trong (IFE) -------------------------------------- 84 Baûng 2.20. Ñaùnh giaù khaùch haøng veà chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï -------- 88 Baûng 2.21. Ñaùnh giaù khaùch haøng veà thaùi ñoä phuïc vuï cuûa Eximbank------- 88 Baûng 2.22. Phaûn öùng cuûa khaùch haøng-------------------------------------------- 88 Baûng 2.23. Söï phoå bieán cuûa thöông hieäu Eximbank ñoái vôùi doanh nghieäp 89 Baûng 2.24. Saûn phaåm cuûa Eximbank ñöôïc doanh nghieäp quan taâm nhaát- 89 Baûng 2.25. Ñieåm maïnh cuûa Eximbank theo ñaùnh giaù cuûa doanh nghieäp-- 90 Baûng 2.26. Ñieåm maïnh cuûa Eximbank theo ñaùnh giaù cuûa caù nhaân--------- 90 Baûng 2.27. Ñieåm yeáu cuûa Eximbank theo ñaùnh giaù cuûa doanh nghieäp ---- 91 Baûng 2.28. Ñieåm yeáu cuûa Eximbank theo ñaùnh giaù cuûa caù nhaân ----------- 91 Baûng 3.1. Caùc chæ tieâu ñònh höôùng cuûa Eximbank ñeán 2010----------------- 95 Baûng 3.2. Ma traän SWOT------------------------------------------------------------ 96 Baûng 3.3. Ma traän BCG daønh cho caùc saûn phaåm theû cuûa Eximbank ------- 99 Baûng 3.4. Ma traän BCG ñoái vôùi caùc saûn phaåm cho vay cuûa Eximbank- Error! Bookmark not defined. Baûng 3.5. Ma traän BCG ñoái vôùi caùc saûn phaåm huy ñoäng cuûa Eximbank -----------------------------------------------------------Error! Bookmark not defined. LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 7/92 Baûng 3.6. Ma traän Space -----------------------------------------------------------100 Baûng 3.7. Ma traän QSPM-----------------------------------------------------------104 DANH MUÏC CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT ACB (Asia Commercial Bank): Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu Alco (Asset Liabilities Committee): Uûy ban quaûn trò taøi saûn coù, taøi saûn nôï ANZ (Australia & Newzealand Bank): Ngaân haøng ANZ ATM (Automatic Teller Machine): Maùy ruùt tieàn töï ñoäng BCG: Ma traän BCG BOC (Bank of China): Ngaân haøng thöông maïi Trung quoác Car (Capital Adequacy Ratio): Heä soá an toaøn voán DNTN: Doanh nghieäp tö nhaân EFE (External Factor Evaluation Matrix): Ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi Eximbank: Ngaân haøng TMCP Xuaát Nhaäp Khaåu Vieät Nam GDP (Gross Domestic Products): Toång saûn phaåm quoác gia GTZ : Cô quan tö vaán hoã trôï thuoäc Chính Phuû Ñöùc IAS (Internal Audit Standard): Chuaån möïc kieåm toaùn quoác teá IFC (International Financial Company): Coâng ty taøi chính quoác teá IFE (Internal Factor Evaluation Matrix): Ma traän caùc yeáu toá beân trong IT (Informatics Technology): Coâng ngheä thoâng tin MIS (Management Information System): Heä thoáng thoâng tin quaûn trò NÑ-CP: Nghò ñònh chính phuû QSPM: Ma traän QSPM R & D (Research & Development) Sacombank: Ngaân haøng TMCP saøi goøn thöông tín SBU (Strategy Business Unit): Chieán löôïc kinh doanh SPACE: Ma traän SPACE SWIFTS: Maïng vieãn thoâng lieân ngaân haøng toaøn caàu SWOT: Ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, thaùch thöùc Techcombank: Ngaân haøng TMCP Kyõ Thöông Vieät Nam LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 8/92 WTO (World Trade Organization): Toå chöùc thöông maïi theá giôùi CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 1.1. YÙ nghóa vaø khaùi nieäm veà chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc 1.1.1. YÙ nghóa: Neàn kinh teá thò tröôøng, xu höôùng quoác teá hoùa hoaït ñoäng kinh doanh, vaø moâi tröôøng caïnh tranh ngaøy caøng khoác lieät hieän nay ñang töøng böôùc ñaåy luøi tö duy chôø vaän may trong hoaït ñoäng kinh doanh. Thay vaøo ñoù, söï thaønh coâng chæ ñeán vôùi nhöõng ai coù trí tueä, bieát vaän duïng nhöõng kieán thöùc veà chuyeân moân, kieán thöùc veà quaûn trò, hoaïch ñònh vaø quaûn trò chieán löôïc moät caùch roõ raøng. Hieåu ñöôïc chieán löôïc vaø vaän duïng hieäu quaû vaøo thöïc tieãn hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñoøi hoûi caùc nhaø quaûn trò, nhöõng ngöôøi chuû doanh nghieäp phaûi hieåu roõ, coù söï nghieân cöùu thaáu ñaùo caùc khaùi nieäm truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi veà chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc. 1.1.2. Khaùi nieäm veà chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc Khaùi nieäm veà chieán löôïc, quaûn trò chieán löôïc ñöôïc raát nhieàu taøi lieäu ñeà caäp vaø ñöôïc tieáp caän döôùi nhieàu goùc ñoä khaùc nhau, trong luaän vaên naøy toâi chæ ñeà caäp ñeán nhöõng khaùi nieäm phoå bieán vaø deã tieáp caän nhaát. 1.1.2.1. Khaùi nieäm veà chieán löôïc - Theo Fred David, chieán löôïc laø nhöõng phöông tieän ñaït tôùi nhöõng muïc tieâu daøi haïn. Chieán löôïc kinh doanh coù theå goàm coù: phaùt trieån veà laõnh thoå, ña daïng hoùa hoaït ñoäng, sôû höõu haøng hoùa, phaùt trieån saûn phaåm, thaâm nhaäp thò tröôøng, giaûm chi phí, thanh lyù vaø lieân doanh. - Theo Michael Porter, chiến löôïc laø vieäc taïo ra vò thế ñoäc ñaùo vaø coù giaù trò bao goàm söï khaùc bieät hoùa (differentiation), söï löïa choïn mang tính ñaùnh ñoåi LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 9/92 nhaèm taäp trung nhaát caùc nguoàn löïc (focus) ñeå töø ñoù taïo ra öu theá cho doanh nghieäp. - Theo John I Thompson, chieán löôïc laø söï keát hôïp caùc nguoàn löïc, moâi tröôøng vaø caùc giaù trò caàn ñaït ñöôïc. - Theo William J. Glueck, chieán löôïc laø moät keá hoaïch mang tính thoáng nhaát, tính toaøn dieän vaø tính phoái hôïp ñöôïc thieát keá ñeå ñaûm baûo raèng caùc muïc tieâu cô baûn cuûa doanh nghieäp seõ ñöôïc thöïc hieän. - Theo taùc giaû luaän vaên, chieán löôïc laø moät heä thoáng nhöõng bieän phaùp vaø phöông thöùc mang tính ñoàng nhaát mang tính daøi haïn maø moät doanh nghieäp coá gaéng thöïc hieän ñeå coù ñöôïc söï khaùc bieät roõ raøng hôn haún ñoái thuû caïnh tranh nhaèm ñaït moät muïc tieâu cuï theå ñaõ hoaïch ñònh. 1.1.2.2. Khaùi nieäm veà quaûn trò chieán löôïc - Theo Alfred Chandler, quaûn trò chieán löôïc laø tieán trình xaùc ñònh caùc muïc tieâu cô baûn daøi haïn cuûa doanh nghieäp, löïa choïn caùch thöùc hoaëc phöông höôùng haønh ñoäng vaø phaân boá taøi nguyeân thieát yeáu ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu ñoù. - Theo John Pearce vaø Richard B. Robinson, quaûn trò chieán löôïc laø moät heä thoáng caùc quyeát ñònh vaø haønh ñoäng ñeå hình thaønh vaø thöïc hieän caùc keá hoaïch nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. - Theo taùc giaû, quaûn trò chieán löôïc laø moät quaù trình mang tính heä thoáng töø vieäc xaây döïng chieán löôïc, trieån khai chieán löôïc, kieåm soaùt ñaùnh giaù chieán löôïc nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu maø doanh nghieäp ñaët ra. 1.2. Caùc loaïi chieán löôïc Coù nhieàu loaïi chieán löôïc ñöôïc söû duïng trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh, nhöng töïu chung coù 3 loaïi chieán löôïc phoå bieán nhaát ñöôïc caùc doanh nghieäp ñang söû duïng hieän nay. LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 10/92 1.2.1. Chieán löôïc caáp coâng ty Chieán löôïc coâng ty laø loaïi chieán löôïc daøi haïn lieân quan ñeán söù meänh vaø muïc tieâu toång theå, quy moâ cuûa doanh nghieäp nhaèm ñaùp öùng nhöõng kyø voïng vaø yù chí cuûa caùc oâng chuû, cuûa caùc nhaø quaûn trò cao caáp trong toå chöùc. Chieán löôïc coâng ty mang tính daøi haïn, coù taàm nhìn bao quaùt, vaø chi phoái taát caû caùc chieán löôïc khaùc nhö chieán löôïc kinh doanh, chieán löôïc chöùc naêng. 1.2.2. Chieán löôïc kinh doanh (SBU) Chieán löôïc kinh doanh lieân quan ñeán vieäc laøm theá naøo ñeå doanh nghieäp coù theå caïnh tranh thaønh coâng treân moät thò tröôøng cuï theå, lieân quan ñeán caùc quyeát ñònh chieán löôïc veà vieäc löïa choïn saûn phaåm, ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng, tìm lôïi theá caïnh tranh so vôùi ñoái thuû, khai thaùc vaø taïo ra caùc cô hoäi môùi. 1.2.3. Chieán löôïc chöùc naêng Chieán löôïc chöùc naêng laø chieán löôïc taùc nghieäp lieân quan ñeán vieäc töøng boä phaän trong doanh nghieäp seõ toå chöùc, trieån khai, ñaùnh giaù nhö theá naøo ñeå thöïc hieän chieán löôïc kinh doanh vaø chieán löôïc coâng ty. Chieán löôïc chöùc naêng höôùng vaøo vaán ñeà nguoàn löïc vaø chieán thuaät trieån khai cuï theå nhö: chieán löôïc saûn phaåm, chieán löôïc giaù, chieán löôïc phaân phoái, chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng, chieán löôïc coâng ngheä,…vv 1.3. Chieán löôïc kinh doanh thöïc tieãn trong hoaït ñoäng ngaân haøng Trong hoaït ñoäng thöïc tieãn cuûa ngaønh ngaân haøng, coù theå khaùi quaùt moät soá chieán löôïc kinh doanh ñieån hình sau: 1.3.1. Chieán löôïc cuûng coá thò phaàn Höôùn
Tài liệu liên quan