Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty kinh doanh nhà số 3 - Phạm Văn Hùng

Khi bước vào nền kinh tế chuyển đổi từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lí của nhà nước thì mọi tổ chức ,thành phần kinh tế đều phải tự chủ trong hoạt động kinh doanh của mình ,không còn cơ chế bao cấp “ xin cho “.Thêm vào đó là nền kinh tế Việt Nam đang từng bước ổn định để hoà nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đặc biệt là sự ra nhập AFTA tiến tới cắt giảm thuế trong quan hệ buôn bán giữa các nước trong khối .Để có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt đó ,đòi hỏi các doanh nghiệp luôn luôn phải tự đổi mới để phù hợp ,thích nghi trong môi trường thay đổi .Một trong những điều cần thay đổi đó là sự sắp xếp lại bộ máy quản trị trong tổ chức .Bởi lẽ bộ máy quản trị là bộ phận quan trọng để điều hành sản xuất kinh doanh có hiểu quả .Hoàn thiện bộ máy quản trị trong doanh nghiệp là nhằm hoàn thiện quá trình sản xuất kinh doanh với hiệu quả cao ,sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các yếu tố cấu thành sản xuất .Đồng thời tạo ra bộ máy gọn nhẹ ,linh hoạt năng động ,luôn có những bước đi đúng đắn trong từng giai đoạn theo định hướng phát triển của Công ty

doc56 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1855 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty kinh doanh nhà số 3 - Phạm Văn Hùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên