Đề tài Nghiên cứu sử dụng nước mắm làm nguồn đạm hữu cơ trong lên men công nghiệp Glutamic acid

(Bản scan) Ngày nay, lên men công nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong đối với dời sống con người (bia, rượu, butanol,...). Lên men công nghiệp là những quy trình nhằm khai thac triệt để hoạt động sống của vi sinh vật để tạo nên những sản phẩm có giá trị kinh tế. Do đó, phương pháp sản xuất của tất cả các qui trình lên men dều dựa trên ba yếu tố cơ bản sau: (1) gióng vi sinh vật có khả nawngthwcj hiện với hiệu quả cao những biến đổi học tạo thnahf sản phẩm mong muốn, (2) thành phần các chất trong môi trường nuôi cấy vi sinh vật..., (3) thiết bị lên men

pdf114 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2054 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu sử dụng nước mắm làm nguồn đạm hữu cơ trong lên men công nghiệp Glutamic acid, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan