Đề tài Nghiên cứu vấn đề an ninh mạng Internet không dây và ứng dụng

Mạng Internet không dây hiện nay được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực bởi những ưu thế nổi trội của nó so với mạng Internet hữu tuyến truyền thống: người dùng có thể di chuyển trong phạm vi cho phép, có thể triển khai mạng Internet không dây ở những nơi mà mạng Internet hữu tuyến không thể triển khai được. Tuy nhiên, khác với mạng Internet hữu tuyến truyền thống, mạng Internet không dây sử dụng kênh truyền sóng điện từ, và do đó nó đặt ra nhiều thách thức trong việc xây dựng đặc tả và triển khai thực tế mạng này. Một trong những thách thức đó và cũng là vấn đề nóng hổi hiện nay là vấn đề an ninh cho mạng Internet không dây. Đã có nhiều giải pháp an ninh ra đời nhằm áp dụng cho mạng Internet không dây, trong đó chuẩn WAP được đặc tả với tham vọng mang lại khả năng an toàn cao cho mạng Internet không dây. Tuy vậy, việc hỗ trợ các phần cứng cũ cộng với việc đặc tả cho phép các nhà sản xuất phần cứng được quyết định một số thành phần khi sản xuất khiến cho các mạng Internet không dây khi triển khai không những không đồng nhất mà còn có những rủi ro an ninh riêng. Do đó, mục đích của luận văn này là nghiên cứu, phân tích những đặc điểm của mạng Internet không dây, những kỹ thuật tấn công mạng Internet không dây để từ đó đưa ra những giải pháp an ninh, bảo mật cho mạng Internet không dây dựa trên các tiêu chí: tính bảo mật, tính toàn vẹn, xác thực hai chiều và tính sẵn sàng. Trên cơ sở đó, đề xuất xây dựng một mô hình an ninh, bảo mật cho mạng Internet không dây tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức Thái Nguyên.

pdf114 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 1926 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu vấn đề an ninh mạng Internet không dây và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN …………..*………….. BÙI PHI LONG NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ AN NINH MẠNG INTERNET KHÔNG DÂY VÀ ỨNG DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN …………..*………….. BÙI PHI LONG NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ AN NINH MẠNG INTERNET KHÔNG DÂY VÀ ỨNG DỤNG Chuyên nghành: KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số : 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN TAM THÁI NGUYÊN - 2009 THÁI NGUYÊN - 2009 i Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA………………………………………………………………………. LỜI CÁM ƠN……………...……………………………………………………………. LỜI CAM ĐOAN....…………………………………………………………………….. MỤC LỤC……………………………………………………………………………….i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ CÁI VIẾT TẮT……………………….…….…..v DANH MỤC CÁC BẢNG………………………………………….………….…...…ix DANH MỤC CÁC HÌNH…………………………………………….………..…….…x MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………..1 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG INTERNET………………………………....3 1.1. Giới thiệu công nghệ mạng Internet không dây và ứng dụng ………….………..3 1.1.1. Công nghệ mạng Internet không dây………………………………………3 1.1.2. Ƣu và nhƣợc điểm của công nghệ mạng Internet không dây……………....4 1.1.2.1. Ƣu điểm………………………………………….……………………..4 1.1.2.2. Nhƣợc điểm…………………………………………………………….5 1.2. Kiến trúc cơ bản của mạng LAN không dây…………………………………….5 1.2.1. Giới thiệu chung về mạng LAN không dây – WLAN……………………...5 1.2.2. Chuẩn 802.11 ………………………………………………………………6 1.2.2.1. Nhóm lớp vật lý PHY bao gồm các chuẩn:…….………………………7 1.2.2.2. Nhóm lớp liên kết dữ liệu MAC bao gồm các chuẩn:………………….8 1.2.3. Các mô hình WLAN (chuẩn 802.11)……………………………………….9 1.2.3.1. Trạm thu phát – STA………………………………………………….. 9 1.2.3.2. Điểm truy cập – AP…………………………………………………… 9 1.2.3.3. Mạng 802.11 linh hoạt về thiết kế, gồm 3……………..……………. 10 ii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 1.2.3.4. WEP – Wired Equivalent Privacy …………………………………... 14 1.2.3.5. WEP key lengths ……………………………………………………..14 1.2.3.6. WPA – Wi- fi Protected Access ……………………………………...15 1.2.3.7. WPA2 – Wi- fi Protected Access 2 ……………………………...…. 15 1.3. Kiến trúc cơ bản của mạng WAN không dây…………………………………..16 1.3.1. Thế hệ thứ 1 (1G) ………………………………………………….…….. 17 1.3.2. Thế hệ thứ 2 (2G) …………………………………………………………17 1.3.3. Thế hệ di động thứ 3 (3G)………………………………………………... 18 1.4. Kiến trúc cơ bản của Internet không dây……………………………………….22 1.4.1. Kiến trúc cơ bản của Internet không dây – chuẩn WAP………………….22 1.4.1.1. Sơ bộ về WAP…………..……………………………………………..22 1.4.1.2. Các mô hình giao tiếp trên WAP ……………………………………..24 1.4.1.3. Ƣu và nhƣợc điểm của WAP …………………………………………28 1.4.1.4. Các thành phần của WAP……………………………………………. 30 1.4.2. Kiến trúc cơ bản của mạng WPAN không dây………...………………… 37 1.4.3. Kiến trúc cơ bản của mạng WMAN không dây …………………………..49 1.4.3.1. Đặc điểm nổi bật của WiMAX di động ………………………………40 1.4.3.2. Mô hình ứng dụng WiMAX…………………………………………..40 1.4.4. Mạng không dây WRAN………………………………………………….42 1.5. Tổng kết………………………………………………………………………...42 CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ AN NINH MẠNG INTERNET KHÔNG DÂY …..44 iii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2.1. Một số kỹ thuật tấn công Internet không dây.......................................................44 2.1.1. Tấn công bị động – Passive attacks…………………………………………44 2.1.1.1. Định nghĩa…………………………………………………………….44 2.1.1.2. Kiểu tấn công bị động cụ thể - Phƣơng thức bắt gói tin (Sniffing)…....45 2.1.2. Tấn công chủ động – Active attacks…………………………………………47 2.1.2.1. Định nghĩa………………………………………………………………47 2.1.2.2. Các kiểu tấn công chủ động cụ thể……………………………………..48 2.1.3. Tấn công kiểu chèn ép - Jamming attacks ……………………………………54 2.1.4. Tấn công theo kiểu thu hút - Man in the middle attacks……………….……. 55 2.1.5. Tấn công vào các yếu tố con ngƣời …………………………………….…….55 2.1.6. Một số kiểu tấn công khác ………………………………………………...…56 2.2. Giải pháp an ninh cho mạng Internet không dây (WAP)………………….….….57 2.2.1. Vấn đề bảo mật trên WAP…………………………………………………..57 2.2.1.1. So sánh các mô hình bảo mật……………………………………………57 2.2.1.2. WAP Gateway…………………………………………………………..63 2.2.1.3. TLS và WTLS…………………………………………………………...66 2.3. Tổng kết …………………………..…………………………………….……….68 CHƢƠNG 3: MẠNG INTERNET KHÔNG DÂY VÀ THỬ NGHIỆM ……………70 3.1. Thiết kế mô hình mạng Internet không dây trong trƣờng Việt Đức TN……… ..70 3.1.1. Nguyên tắc thiết kế………………………………………………………….70 3.1.2. Mô hình logic và sơ đồ phủ sóng vật lý tổng thể tại trƣờng………………..71 3.1.2.1. Mô hình thiết kế logic………………………………………………....71 3.1.1.2. Sơ đồ phủ sóng vật lý tổng thể tại trƣờng……………………………..71 3.1.3. Thiết kế chi tiết của hệ thống………………………………………………..73 3.1.3.1. Mô hình thiết kế chi tiết hệ thống mạng không dây………………...…73 3.1.3.2. Thiết bị sử dụng trong hệ thống mạng không dây……………….…….73 3.1.3.3. Phân bổ thiết bị sử dụng trong hệ thống……………………………….75 iv Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 3.2. Giải pháp bảo mật trong mạng không dây tại CĐCN Việt Đức Thái Nguyên…...75 3.2.1. Yêu cầu bảo vệ thông tin……………………………………………………...76 3.2.1.1. Bảo vệ dữ liệu:……………………………………………………………77 3.2.1.2. Bảo vệ các tài nguyên sử dụng trên mạng:……………………………….77 3.2.1.3. Bảo vệ danh tiếng cơ quan:………………………………………………78 3.2.2. Các bƣớc thực thi an toàn bảo mật cho hệ thống……………………………..78 3.2.2.1. Các hoạt động bảo mật ở mức một……………………………………….78 3.2.2.2. Các hoạt động bảo mật ở mức hai………………………………………..79 3.3. Chƣơng trình thƣ̣c tế đã xây dƣ̣ng………………………………………………...79 3.4. Đánh giá kết quả…………………………………………………………………..80 3.5. Một số hƣớng dẫn để bảo vệ máy tính an toàn khi dùng Internet không dây…….80 3.5.1. Tối ƣu hóa Wi-Fi cho các VoIP, Video Game…………………………….80 3.5.2. Ƣu tiên hóa tải gói dữ liệu…………………………………………….….. 81 3.5.3. Tắt Wi-Fi khi không dùng đến ……………………………………………83 3.5.4. Theo dõi những ngƣời không mời mà đến trên mạng Wi-Fi của bạn……..83 3.5.5. Loại bỏ điểm kết nối không dây an toàn…………………………………. 84 3.5.6. Vô hiệu hóa Peer-to-Peer Wi-Fi ………………………………………….85 3.6. Tấn công Website – Cách xử lý………………..………….…………………….87 3.7. Tổng kết…………………………………………………...……………………..88 KẾT LUẬN …………………………………………………………………………...90 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………..92 PHỤ LỤC……………………………………………………………………………...94 v Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ CÁI VIẾT TẮT AAA - Authentication Authorization Audit ACL - Access control lists ACS - Access Control Server ACU - Aironet Client Utility AES – Advanced Encryption Standard AP - Access point APOP - Authentication POP BSS - Basic Service Set BSSID - Basic Service Set Identifier CA - Certificate Authority CCK - Complimentary Code Keying CDMA - Code Division Multiple Access CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol CMSA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection CRC - Cyclic redundancy check CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance CTS - Clear To Send DES - Data Encryption Standard DFS - Dynamic Frequency Selection DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol DMZ - Demilitarized Zone DOS - Denial of service DRDOS - Distributed Reflection DOS DS - Distribution System DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum vi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên EAP - Extensible Authentication Protocol EAPOL - EAP Over LAN EAPOW - EAP Over Wireless ESS - Extended Service Set ETSI - European Telecommunications Standards Institute FCC - Federal Communications Commissio FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum GPS - Global Positioning System HiperLAN - High Performance Radio LAN HTML -HyperText Markup Language HTTP - HyperText Transfer Protocol IBSS - Independent Basic Service Set ICMP -Internet Control Message Protocol ICV – Intergrity Check Value IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers IETF - Internet Engineering Task Force IR - Infrared Light IKE - Internet Key Exchange IP - Internet Protocol IPSec - Internet Protocol Security IrDA - Infrared Data Association ISDN -Integrated Services Digital Network ISM - Industrial Scientific and Medical ISP - Internet Service Provider ITU - International Telecommunication Union IV - Initialization Vector LAN - Local Area Network vii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên LCP – Link Control Protocol LEAP - Light Extensible Authentication Protocol LLC - Logical Link Control LOS - Light of Sight MAC - Media Access Control MAN - Metropolitan Area Network MIC - Message Integrity Check MSDU - Media Access Control Service Data Unit OCB - Offset Code Book OFDM - Orthogonal Frequency Division OSI - Open Systems Interconnection OTP - One-time password PAN - Person Area Network PBCC - Packet Binary Convolutional Coding PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association PDA - Personal Digital Assistant PEAP - Protected EAP Protocol PKI-Public Key Infrastructure PRNG - Pseudo Random Number Generator QoS - Quality of Service RADIUS - Remote Access Dial-In User Service RF - Radio frequency RFC - Request For Comment RTS - Request To Send SIG - Special Interest Group SSH - Secure Shell SSID - Service Set ID viii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên SSL - Secure Sockets Layer STA - Station SWAP - Standard Wireless Access Protocol TACACS - Terminal Access Controller Access Control System TCP - Transmission Control Protocol TFTP - Trivial File Transfer Protocol TKPI - Temporal Key Integrity Protocol TLS - Transport Layer Security TPC - Transmission Power Control UDP - User Datagram Protocol UWB – Ultra Wide Band UNII - Unlicensed National Information Infrastructure VLAN - Virtual LAN WAN - Wide Area Network WECA - Wireless Ethernet Compatibility WEP - Wired Equivalent Protocol Wi-Fi - Wireless fidelity WLAN - Wireless LAN WPAN - Wireless Personal Area Network ix Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Technology Features Comparison …………………………………………22 Bảng 1.2. Pre-4G Technology Requirement Comparison ………………………….....22 Bảng 2.1. So sánh sự khác nhau giữa WTLS và TLS …………………………….…..67 Bảng 3.1. Các đặc tính kỹ thuật của AP TP-Link 108Mbits 1 Port (TL-WA601G)…. 74 x Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1. Mô hình mạng AD HOC ………………………………………………….…...10 Hình 1.2. Mô hình mạng cơ sở ………………………………………………….………..11 Hình 1.3. Mô hình mạng mở rộng………………………………………………….……. 12 Hình 1.4. Mô hình mạng không dây kết nối với mạng có dây …………………….……..13 Hình 1.5. Mô hình 2 mạng có dây kết nối với nhau bằng kết nối không dây………..……14 Hình 1.6. Con đƣờng phát triển của các công nghệ mạng…………………………..…….16 Hình 1.7. WAP dùng truy cập Internet…………………………………………….……...24 Hình 1.8. WAP đƣợc dùng truy cập trong Intranet …………………………..…………...25 Hình 1.9. Wap Client…………………………………………………………..………….30 Hình 1.10. Wap Stack…………………………………………………………..…………31 Hình 1.11. Wap Stack…………………………………………………………..…………31 Hình 1.12. Yêu cầu không tin cậy……………………………………………..………….34 Hình 1.13. Yêu cầu tin cậy……………………………………………………….……… 34 Hình 1.14. Yêu cầu tin cậy với thông điệp kết quả………………………………….……35 Hình 1.15. Mô hình làm việc của Wap gateway………………………………….………36 Hình 1.16. Mô hình ứng dụng Wimax…………………………………………….……...41 Hình 2.1. Các phƣơng thức dùng trong tấn công bị động ……………………….……….45 Hình 2.2. Phần mềm bắt gói tin Ethereal ………………………………………….……..46 Hình 2.3. Phần mềm thu thập thông tin hệ thống mạng không dây NetStumbler …….….47 Hình 2.4. Tấn công chủ động ………………………………………………….…………48 Hình 2.5. Mô tả quá trình tấn công DOS tầng liên kết dữ liệu ………………….…….….50 Hình 2.6. Mô tả quá trình tấn công mạng bằng AP giả mạo ……………….…………….52 Hình 2.7. Mô tả quá trình tấn công theo kiểu chèn ép……………………………..…….. 54 Hình 2.8. Mô tả quá trình tấn công theo kiểu thu hút………………………………..……55 Hình 2.9. Mô hình bảo mật trên Internet …………………………………………..……..57 Hình 2.10. Mô hình bảo mật trên WAP……………………………………………..…… 59 xi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Hình 2.11. WAP 1.0…………………………………………………………………….. 60 Hình 2.12. WAP 2.0 ……………………………………………………………………..61 Hình 2.13. WAP………………………………………………………………………… 61 Hình 2.14. Sử dụng WAP proxy/gateway………………………………………………. 63 Hình 2.15. Các bƣớc thực hiện khi tiến hành một phiên giao dịch WAP ………………64 Hình 2.16. Quá trình biên dịch các yêu cầu tại gateway chuyển đổi giao thức………… 65 Hình 2.17. Mô tả chức năng mã hóa/ giải mã của WAP gateway……………………… 65 Hình 3.1. Mô hình logic mạng không dây tại trƣờng …………………………………...71 Hình 3.2. Mô hình phủ sóng tại trƣờng CĐCN Việt Đức Thái Nguyên ………….……..72 Hình 3.3. Access Point (AP) TP-Link 108Mbits 1 Port (TL-WA601G)………….……. 73 Hình: 3.4. Mô phỏng kiến trúc hiện tại hệ thống mạng Internet không dây………….… 80 Hình 3.5. Cấu hình của Router Linksys………………………………………………… 81 Hình 3.6. Tối ƣu cho gói dữ liệu gửi nhận thông qua thiết lập tren Rounter…………… 82 Hình 3.7. Cấp quyền ƣu tiên ………………………………………………………….….82 Hình 3.8. Tắt Wi-Fi khi không dùng đến ……………………………………………..….83 Hình 3.9. Thiết lập theo dõi khách không mời mà đến………………………….………. 84 Hình 3.10. Loại bỏ điểm kết nối không dây an toàn …………………………..…...…….84 Hình 3.11. Vô hiệu hóa Peer-to-Peer Wi-Fi ………………………………….…………..85 Hình 3.12. Vô hiệu hóa Peer-to-Peer Wi-Fi ……………………………….……………..86 Hình 3.13. Vô hiệu hóa Peer-to-Peer Wi-Fi ……………………………………….……..86 Hình PL1. Nokia Mobile Internet Toolkit……………………………………….………. 97 Hình PL2. Nokia WAP Gateway Simulator………………………………………..……..98 Hình PL3. Nokia WAP Gateway…………………………………………………....…… 99 Hình PL4. Nokia Browser Simulator…………………………………………………….. 99 Hình PL5. Hệ thống Menu Nokia…………………….………………………………… 100 xii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên - 1 - Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên MỞ ĐẦU 1. Nền tảng và mục đích. Mạng Internet không dây hiện nay được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực bởi những ưu thế nổi trội của nó so với mạng Internet hữu tuyến truyền thống: người dùng có thể di chuyển trong phạm vi cho phép, có thể triển khai mạng Internet không dây ở những nơi mà mạng Internet hữu tuyến không thể triển khai được. Tuy nhiên, khác với mạng Internet hữu tuyến truyền thống, mạng Internet không dây sử dụng kênh truyền sóng điện từ, và do đó nó đặt ra nhiều thách thức trong việc xây dựng đặc tả và triển khai thực tế mạng này. Một trong những thách thức đó và cũng là vấn đề nóng hổi hiện nay là vấn đề an ninh cho mạng Internet không dây. Đã có nhiều giải pháp an ninh ra đời nhằm áp dụng cho mạng Internet không dây, trong đó chuẩn WAP được đặc tả với tham vọng mang lại khả năng an toàn cao cho mạng Internet không dây. Tuy vậy, việc hỗ trợ các phần cứng cũ cộng với việc đặc tả cho phép các nhà sản xuất phần cứng được quyết định một số thành phần khi sản xuất khiến cho các mạng Internet không dây khi triển khai không những không đồng nhất mà còn có những rủi ro an ninh riêng. Do đó, mục đích của luận văn này là nghiên cứu, phân tích những đặc điểm của mạng Internet không dây, những kỹ thuật tấn công mạng Internet không dây để từ đó đưa ra những giải pháp an ninh, bảo mật cho mạng Internet không dây dựa trên các tiêu chí: tính bảo mật, tính toàn vẹn, xác thực hai chiều và tính sẵn sàng. Trên cơ sở đó, đề xuất xây dựng một mô hình an ninh, bảo mật cho mạng Internet không dây tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức Thái Nguyên. 2. Cấu trúc của luận văn. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn được bố cục như sau: Chương 1: Trình bày các kiến thức tổng quan về mạng Internet và đặc biệt là mạng Internet không dây. Kiến trúc cơ bản của: mạng LAN không dây, mạng WAN không dây, mạng Internet không dây (chuẩn WAP và các chuẩn mới) để từ đó có được cái nhìn bao quát về cách thức hoạt động của mạng Internet không dây. - 2 - Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Chương 2: Đi sâu vào nghiên cứu các kỹ thuật tấn công mạng Internet không dây (các tầng trên – WAP) để từ đó đưa ra các giải pháp an ninh, bảo mật cho mạng Internet không dây dựa trên hai khía cạnh: đảm bảo an toàn dữ liệu và toàn vẹn dữ liệu. Bên cạnh việc cung cấp tổng quát về quá trình phát triển cũng như cải tiến các phương pháp, chương nay cũng sẽ chỉ ra những rủi ro an ninh phổ biến trong mạng Internet không dây. Chương 3: Từ những kiến thức đã nghiên cứu ở hai chương trước, chương 3 giới thiệu ứng dụng mạng Internet không dây vào xây dựng mô hình an ninh, bảo mật cho mạng Internet không dây tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức Thái Nguyên. Ngoài ra, còn giới thiệu một số kỹ thuật bảo vệ an toàn máy tính khi sử dụng Internet không dây, cách xử lý khi website bị tấn công. Cuối cùng là phần phụ lục và tài liệu tham khảo. - 3 - Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG INTERNET 1.1. Giới thiệu công nghệ mạng Internet không dây và ứng dụng 1.1.1. Công nghệ mạng Internet không dây. Mạng Internet từ lâu đã trở thành một thành phần không thể thiếu đối với nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, từ các cá nhân hộ gia đình, đơn vị, doanh nghiệp dùng mạng Internet phục vụ cho công việc, học tập, hoạt động tổ chức kinh doanh, quảng bá..v.v…cho đến hệ thống mạng Internet toàn cầu mà cả xã hội, cả thế giới đang hàng ngày hàng giờ sử dụng. Các hệ thống mạng hữu tuyến và vô tuyến đang ngày càng phát triển, phát huy vai trò của mình trong đó mạng Internet không dây nổi lên như một phương thức truy nhập Inetrnet phổ biến dần thay thế cho mạng Internet có dây khó triển khai, lắp đặt. Mặc dù mạng Internet không dây đã xuất hiện từ nhiều thập niên nhưng cho đến những năm gần đây, với sự bùng nổ các thiết bị di động thì nhu cầu nghiên cứu và phát triển các hệ thống mạng Internet không dây ngày càng trở nên cấp thiết. Nhiều công nghệ, phần cứng, các giao thức, chuẩn lần lượt ra đời và đang được tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Mạng Internet không dây có tính linh hoạt, hỗ trợ các thiết bị di động nên không bị ràng buộc cố định và phân bố địa lý như trong mạng Internet hữu tuyến. Ngoài ra, ta còn có thể dễ dàng bổ sung hay thay thế các thiết bị tham gia mạng Internet mà không cần phải cấu hình lại toàn bộ toplogy của mạng. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của mạng Internet không dây là khả năng bị nhiễu và mất gói tin so với mạng Internet hữu tuyến. Bên cạnh đó, tốc độ truyền cũng là vấn đề rất đáng để chúng ta quan tâm. Hiện nay, những hạn chế trên đang dần được khắc phục. Những nghiên cứu về mạng Internet không dây hiện đang thu hút các Viện nghiên cứu cũng như các Doanh nghiệp trên thế giới. Với sự đầu tư đó, hiệu quả và chất lượng của hệ thống mạng Internet không dây sẽ ngày càng được nâng cao, hứa hẹn những bước phát triển trong tương lai. - 4 - Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Trong các hệ thống mạng Internet hữu tuyến, dữ liệu nhận và truyền từ các máy chủ tới hệ thống các Website thông qua các dây cáp hoặc thiết bị trung gian. Còn đối với mạng Internet không dây, các máy chủ truyền và nhận thông tin từ Internet thông qua sóng điện từ, sóng radio. Tín hiệu Internet được truyền trong không khí trong một khu vực gọi là vùng phủ sóng Internet. Thiết bị nhận Internet chỉ cần nằm trong vùng phủ sóng Internet của thiết bị phát Internet thì sẽ nhận được tín hiệu. 1.1.2. Ƣu và nhƣợc điểm của công nghệ mạng Internet không dây. 1.1.2.
Tài liệu liên quan