Đề tài Sóng điện từ

Sóng điện từ là quá trình lan truyền của một điện từ trường biến thiên tuần hoàn trong không gian theo thời gian.  Tốc độ lan truyền sóng điện từ trong chân không bằng tốc độ ánh sáng: xấp xỉ 300000km/s  Sóng điện từ là sóng ngang: Bước sóng điện từ trong chân không  Sóng điện từ có thể truyền được trong mọi môi trường kể cả chân không.

ppt20 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Sóng điện từ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 24. SÓNG ĐIỆN TỪ 1. Sóng điện từ là gì? 2. Đặc điểm của sóng điện từ: Chào mừng quý thầy cô giáo và các em lớp 12A1 GV: Vũ Văn Chức James Clerk Maxwell 1831- 1879 Nhà vật lý người Anh Ông có các ông trình nổi tiếng nào? Nhà vật lý người Đức đã kiểm chứng sự tồn tại của sóng điện từ bằng thực nghiệm Bài 24. SÓNG ĐIỆN TỪ Các giả thuyết của Maxwell đã khẳng định điều gì về điện , từ trường biến thiên? 1. Sóng điện từ là gì? Bài 24. SÓNG ĐIỆN TỪ Điện , từ trường định vị tại chỗ hay lan truyền trong không gian? 1. Sóng điện từ là gì? Bài 24. SÓNG ĐIỆN TỪ  Sóng điện từ là quá trình lan truyền của một điện từ trường biến thiên tuần hoàn trong không gian theo thời gian. 1. Sóng điện từ là gì? Bài 24. SÓNG ĐIỆN TỪ 1. Sóng điện từ là gì? 2. Đặc điểm của sóng điện từ: Bài 24. SÓNG ĐIỆN TỪ 1. Sóng điện từ là gì? 2. Đặc điểm của sóng điện từ:  Tốc độ lan truyền sóng điện từ trong chân không bằng tốc độ ánh sáng: xấp xỉ 300000km/s  Sóng điện từ có thể truyền được trong mọi môi trường kể cả chân không. Bài 24. SÓNG ĐIỆN TỪ 1. Sóng điện từ là gì? 2. Đặc điểm của sóng điện từ: 3. Tính chất của sóng điện từ: Sóng điện từ có những tính chất gì? Bài 24. SÓNG ĐIỆN TỪ 1. Sóng điện từ là gì? 2. Đặc điểm của sóng điện từ: 3. Tính chất của sóng điện từ:  Trong quá trình lan truyền, nó mang năng lượng  Tuân theo các quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ.  Tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ Ghi nhớ Hiểu được: 1. Sóng điện từ là gì? 2. Các đặc điểm của sóng điện từ, công thức tính bước sóng điện từ trong chân không. 3. Các tính chất của sóng điện từ. Vận Dụng Câu1:Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng khi nãi vÒ ®iÖn tõ tr­êng? A.Khi mét ®iÖn tr­êng biÕn thiªn theo thêi gian,nã sinh ra mét tõ tr­êng xo¸y B. §iÖn tr­êng xo¸y lµ ®iÖn tr­êng cã c¸c ®­êng søc lµ nh÷ng ®­êng cong kh«ng khÐp kÝn C. Khi mét tõ tr­êng biÕn thiªn theo thêi gian,nã sinh ra mét ®iÖn tr­êng xo¸y D. §iÖn tõ tr­êng cã c¸c ®­êng søc tõ bao quanh c¸c d­êng søc ®iÖn Câu2: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ tÝnh chÊt , đặc điểm cña sãng ®iÖn tõ lµ kh«ng ®óng? A. Sãng ®iÖn tõ lµ sãng ngang B. Sãng ®iÖn tõ mang n¨ng l­îng C. Sãng ®iÖn tõ cã thÓ ph¶n x¹,khóc x¹,giao thoa D. Sãng ®iÖn tõ kh«ng truyÒn ®­îc trong ch©n kh«ng. Câu3: sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chât nào sau đây A. Là sóng ngang. B.Tuân theo các định luật phản xạ , khúc xạ , và giao thoa được với nhau. C. Mang năng lượng. D. Truyền được trong chân không. Vận Dụng Câu4: Mét m¹ch ®ao ®éng gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C= 3500 pF, mét cuén cảm cã ®é tù cảm L= 30H vµ mét ®iÖn trë thuÇn R= 1,5. Phải cung cÊp cho m¹ch mét c«ng suÊt b»ng bao nhiªu ®Ó duy trì dao ®éng cña nã, khi hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i trªn tô ®iÖn lµ 15V? A. P = 0,01969W B. P = 0,0169 W C. P = 0,02169W D. Mét gi¸ trÞ kh¸c. Câu5: Sãng FM cña ®µi Hµ Néi cã b­íc sãng  = 10/3m. T×m tÇn sè f. A. 90 MHz ; B. 100 MHz ; C. 80 MHz ; D. 60 MHz . Nhiệm vụ ở nhà Làm các bài tập SGK_trang 132. 2. Đọc trước bài 25 Truyền thông bằng sóng điện từ. Giờ học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các thầy cô giáo đã về dự. Chúc các em học tốt Giờ học kết thúc ! Cảm ơn quý thầy cô . Chúc các em học tốt