Đề tài Sử dụng ip cho mạng di động thế hệ mới

Từnhững thời gian đầu vào những năm 70 và 80 của Internet và cho đến ngày nay, Internet đã tạo lập cho mình một vịtrí thống trịtrong truyền thông toàn cầu cho phép tạo ra một sốlượng rất đa dạng các ứng dụng máy tính. Các ứng dụng Internet hiển nhiên là hết sức cần thiết xét từgóc độInternet, nhưng tất cảcác dựbáo đều cho thấy các ứng dụng này cũng trởnên cần thiết với hầu hết các mạng vô tuyến trong tương lai. Ngành công nghiệp này cũng đã nhận thức được rất rõ các hạn chếcủa giao thức IPv4, các nhà cung cấp mạng di động thếhệsau cũng nhưcác nhà cung cấp thiết bịcho biết họ cần sốlượng địa chỉIP cho hàng triệu thiết bị. Một trong những tiêu chí chính của các nhà khai thác mạng di động tương lai là khảnăng luôn luôn kết nối với mạng của người sửdụng. Điều này đòi hỏi một sốlượng lớn địa chỉIP. IPv6 cung cấp thêm nhiều khảnăng trong đó đáng chú ý nhất là sự mởrộng vềkhông gian địa chỉ, IPv6 có không gian địa chỉlà 128 bit trong khi IPv4 chỉsửdụng 32 bit.

pdf113 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 1886 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Sử dụng ip cho mạng di động thế hệ mới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa hµ néi --------------o0o--------------- LuËn v¨n th¹c sÜ khoa häc Sö dông IP cho m¹ng di ®éng thÕ hÖ míi Ngµnh: Xö lý th«ng tin vµ truyÒn th«ng M∙ sè: Ph¹m thÞ thanh huyÒn Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: TS. PH¹m Huy Hoµng Hµ néi 2006 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Tiếng Anh 1 3GPP 3rd Generation Partnership Project 2 ATM Asynchronous Transfer Mode 3 CDMA Code division multiple access 4 CN Correspondant Node 5 COA Care-Of-Address 6 DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 7 EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution 8 FA Foreign Agent 9 FA Foreign Agent 10 FDMA Frequency Division Multiple Access 11 FN Foreign Network 12 FN Foreign network 13 GGSN Gateway GPRS Support Node 14 GPRS General Packet Radio Service 15 GRU Globally Routable Unicast 16 GSM Global System for Mobile Communications 17 HA Home Agent 18 HN Home network 19 HN Home network 20 HSCSD High-Speed Circuit-Switched Data 21 ICMP Internet Control Message Protocol 22 ICMP Internet Control Message Protocol 23 IETF Internet Engineering Task Force 2 24 IETF Internet Engineering Task Force 25 IMT-2000 International Mobile Telecommunications-2000 26 IP Internet Protocol 27 MIP Mobile Internet Protocol 28 MN Mobile Node 29 MN Mobile Node 30 MTU Maximum Transfer Unit 31 NGN Next Generation Network 32 NLA Next level gregator 33 PSDN Packet Data Serving Node 34 TDMA Time Division Multiple Access 35 TTL Time to Live 36 UMTS Universal Mobile Telecommunications 37 UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access 3 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1. Các tham số của cơ chế Dual-Stack Bảng 4.2. Cấu trúc của phần header IPv4 khi thực hiện tunneling Bảng 4.3. Tóm tắt phương thức lựa chọn cơ chế chuyển đổi. DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1. Tổng quan về hệ thống vô tuyến Hình 1.2. Các khu vực dịch vụ của IMT-2000 Hình 1.3. Cấu trúc hệ thống GPRS. Hình 1.4. Cấu trúc hệ thống UMTS Hình 1.5. Cấu trúc hệ thống cdma 2000 1X Hình 1.6. Cấu trúc hệ thống cdma 2000 1x EV DO Hình 1.7. Băng thông và tốc độ chip của UMTS và cdma 1x, 3Xrtt Hình 1.8. Cấu trúc lớp mạng NGN. Hình 1.9. Cấu trúc lớp và các thành phần chính trong mạng NGN. Hình 1.10. Các thành phần chính trong mạng NGN. Hình 2.1. Kiến trúc mạng Mobile IPv6 Hình 2.2. Minh họa cấu trúc bản tin thông báo. Hình 2.3. Minh hoạ thủ tục đăng ký Hình 2.4. Các xử lý của HA tại đầu vào kênh số liệu. Hình 2.5. minh hoạ cấu trúc gói số liệu trong ống dẫn Hình 2.6. Mô tả quá trình mã hoá định tuyến chung. Hình 2.7. Minh họa 4 bản tin: yêu cầu, cập nhật, xác nhận, cảnh báo liên kết. Hình 2.8. Phác họa cơ chế hoạt động của MIPv6. Hình 2.9. Luồng vận chuyển của gói tin. 4 Hình 3.1: Tầm địa chỉ IPv4 Hình 3.2. Kích thước bảng định tuyến. Hình 3.3. Cấu trúc của gói tin multicast. Hình 3.4. IPv6 header. Hình 3.5. Định dạng địa chỉ IPv6. Hình 3.6. Các trường của subnet prefic. Hình 3.7. Cấu trúc địa chỉ AGU. Hình 3.8. Phân phối địa chỉ AGU. Hình 3.9. IPv6 header. Hình 3.10. IPv4 header. Hình 3.11. Hop-by-hop option header Hình 3.12. Mô tả một packet gồm một router alert hop-by-hop option Hình 3.13. Routing header Hình 3.14. Routing header có kiểu định tuyến bằng 0. Hình 3.15. Các gói với routing header. Hình 3.16. Quá trình phân mảnh trong IPv6 Hình 3.17. Fragment header Hình 3.18. Định dạng của AH. Hình 3.19. AH hoạt động ở transport mode. Hình 3.20. Thứ tự của các header khi áp AH vào tunnel mode. Hình 3.21. Định dạng của ESP header Hình 3.22. Thứ tự của các header trong IPv6 khi hoạt động ở transport mode. Hình 3.23. Thứ tự của các header trong IPv6 khi hoạt động ở tunnel mode. Hình 4.1. Cơ chế dual IP layer. Hình 4.2. Cấu trúc địa chỉ IPv4-compatible IPv6. Hình 4.3. Cơ chế tunneling. Hình 4.4. Cơ chế đóng gói thực hiện tunnel. 5 Hình 4.5. Cơ chế mở gói IPv4 khi thực hiện tunnel. Hình 4.6. Phân mảnh và tái hợp gói tin. Hình 4.7. Giao thức MTU discovery. Hình 4.8. Cấu trúc gói tin IPv4 đóng gói theo cơ chế 6to4. Hình 4.9. Cơ chế đóng mở gói. Hình 4.10. IPv6 tại các hệ thống viễn thông di động toàn cầu. Hình 4.11. Các dịch vụ hỗ trợ IPv6 cho mạng WCDMA2000. H×nh 4.12. Qu¶n lý di ®éng trong c¸c hÖ thèng v« tuyÕn IPv6. 6 MỞ ĐẦU Từ những thời gian đầu vào những năm 70 và 80 của Internet và cho đến ngày nay, Internet đã tạo lập cho mình một vị trí thống trị trong truyền thông toàn cầu cho phép tạo ra một số lượng rất đa dạng các ứng dụng máy tính. Các ứng dụng Internet hiển nhiên là hết sức cần thiết xét từ góc độ Internet, nhưng tất cả các dự báo đều cho thấy các ứng dụng này cũng trở nên cần thiết với hầu hết các mạng vô tuyến trong tương lai. Ngành công nghiệp này cũng đã nhận thức được rất rõ các hạn chế của giao thức IPv4, các nhà cung cấp mạng di động thế hệ sau cũng như các nhà cung cấp thiết bị cho biết họ cần số lượng địa chỉ IP cho hàng triệu thiết bị. Một trong những tiêu chí chính của các nhà khai thác mạng di động tương lai là khả năng luôn luôn kết nối với mạng của người sử dụng. Điều này đòi hỏi một số lượng lớn địa chỉ IP. IPv6 cung cấp thêm nhiều khả năng trong đó đáng chú ý nhất là sự mở rộng về không gian địa chỉ, IPv6 có không gian địa chỉ là 128 bit trong khi IPv4 chỉ sử dụng 32 bit. Việc tổ hợp IPv6 và các hệ thống di động (như GSM/GPRS và UMTS) sẽ giảm thiểu được các vấn đề hiện tại về sự thiếu hụt của cả hai bên IP và mạng di động: thiếu địa chỉ IP, chất lượng dịch vụ và bảo mật trong IP và sự thiếu hụt phổ tần trong mạng di động. Bằng cách tổ hợp hai công nghệ này, có thể đảm bảo cung cấp lợi ích tốt nhất cho người sử dụng di động đầu cuối. Trong luận văn này trình bày các vấn đề cần thiết khi đưa IPv6 vào mạng di động tương lai. Chương 1 trình bày tổng quan về mạng 3G, chương 2 giới thiệu về mobile IP, chương 3 trình bày về IPv6 và chương 4 đưa ra các giải pháp thực hiện IPv6 trên nền IPv4. 7 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG 3G 1.1. Lịch sử phát triển. Những hệ thống thông tin di động đầu tiên, nay được gọi là thế hệ thứ nhất (1G), sử dụng công nghệ analog gọi là đa truy nhập phân chia theo tần số (FDMA) để truyền kênh thoại trên sóng vô tuyến đến thuê bao điện thoại di động. Nhược điểm của các hệ thống này là chất lượng thấp, vùng phủ sóng hẹp và dung lượng nhỏ. Vào cuối thập niên 1980, các hệ thống thế hệ thứ hai (2G) được đưa vào khai thác sử dụng công nghệ số đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA). Đến đầu thập niên 1990, công nghệ TDMA được dùng cho hệ thống thông tin di động toàn cầu GSM ở Châu Âu. Đến giữa thập kỷ 1990, đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA) trở thành loại hệ thống 2G thứ hai khi người Mỹ đưa ra Tiêu chuẩn nội địa - 95 (IS-95), nay gọi là cdmaOne. Tất cả các hệ thống 2G đều có khả năng cung cấp chất lượng và dung lượng cao hơn. Chuyển vùng trở thành một phần của dịch vụ và vùng phủ sóng cũng ngày một rộng hơn, nhưng vẫn phải đối mặt với các vấn đề hạn chế về dung lượng trên nhiều thị trường. Thông tin di động ngày nay đang tiến tới một hệ thống thế hệ thứ ba hứa hẹn dung lượng thoại lớn hơn, kết nối dữ liệu di động tốc độ cao hơn và sử dụng các ứng dụng đa phương tiện. Các hệ thống vô tuyến thế hệ thứ 3 (3G) cần cung cấp dịch vụ thoại với chất lượng tương đương các hệ thống hữu tuyến và dịch vụ truyền số liệu có tốc độ từ 144kbit/s đến 2 Mbit/s. Hiện đang có 2 hệ thống tiêu chuẩn hoá: một chuẩn dựa trên hệ thống CDMA băng hẹp IS-95, được gọi là cdma2000. Chuẩn kia là sự kết hợp của các tiêu chuẩn Nhật Bản và Châu Âu do Dự án Hợp tác Thế hệ thứ 3 (3GPP) tổ chức. 3GPP đang xem xét tiêu chuẩn vô tuyến tên là truy nhập vô tuyến 8 Hình 1.1. Tổng quan về hệ thống vô tuyến mặt đất (UTRA-UMTS Terrestrial Radio Access) UMTS. Tiêu chuẩn này có 2 sơ đồ truy nhập vô tuyến. Một trong số đó sắp xếp các cặp dải tần thông qua ghép song công phân chia theo tần số (FDD)-thường gọi là CDMA băng thông rộng (WCDMA). 1.1.1. Các kỹ thuật đa truy nhập (FDMA, TDMA VÀ CDMA). Trước khi xem xét tương lai 3G, cũng cần khảo sát hoạt động của từng giao diện nói trên. Thứ nhất, các kênh này được ghép cặp sao cho một kênh đi từ trạm di động đến trạm gốc và kênh kia đi từ trạm gốc đến trạm di động, tạo điều kiện cho liên lạc song công. Hình 1.1 minh hoạ giao diện không gian với đường lên và đường xuống. Thứ hai, có một tập các kênh điều khiển 2 chiều dùng để điều khiển các kênh thoại. Cuối cùng, giao diện không gian cần một quy trình mà ở đó, các kênh thoại được phân bổ cho nhiều người dùng đồng thời. FDMA, TDMA và CDMA là các phương thức phân bổ kênh của giao diện không gian. - FDMA là phương thức phân bổ đầu tiên và ra đời sớm nhất. Một thuê bao muốn tạo một cuộc gọi sẽ phải nhập số điện thoại cần gọi và nhấn phím gửi. 9 Nếu còn dung lượng thoại cho tế bào, một cặp kênh sẽ được phân bổ cho trạm di động để phục vụ đàm thoại - mỗi kênh cho một chiều thoại. Xét trên một sơ đồ phân bổ tế bào điển hình, số chiều thoại tối đa của một tế bào bất kỳ là khoảng 60. Rõ ràng là không thể phục vụ hàng triệu người dùng với một dung lượng hạn chế như thế. - Các hệ thống TDMA khắc phục vấn đề dung lượng kênh bằng cách chia kênh vô tuyến đơn thành các khe thời gian và phân bổ 1 khe thời gian cho mỗi thuê bao. Ví dụ, hệ thống TDMA của Hoa Kỳ có 3 khe thời gian trên mỗi kênh trong khi hệ thống GSM có 8 khe thời gian trên mỗi kênh. Để sử dụng các khe thời gian, tín hiệu thoại tương tự cần được chuyển sang dạng số. Một bộ mã hoá thoại, được gọi là vocoder, thực hiện công việc này. Dung lượng có được ban đầu hơi nhỏ song với việc dùng các vocoder tốc độ bít thấp, số kênh thoại trên mỗi kênh vô tuyến có thể được tăng lên đáng kể.... Công nghệ này đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu ít tốn kém hơn CDMA. - Còn công nghệ đa truy nhập phân chia theo mã CDMA là công nghệ trải phổ cho phép nhiều tần số được sử dụng đồng thời; mã hóa từng gói tín hiệu số bằng một mã khóa duy nhất trước khi đưa lên kênh vật lý và gửi đi. Quá trình này còn được gọi là điều chế tạp âm vì tín hiệu đầu ra của nó giống như tạp âm nền. Bộ nhận CDMA chỉ biết nhận và giải mã. Công nghệ này có tính bảo mật tín hiệu cao hơn TDMA. Theo các chuyên gia CNTT Việt Nam, xét ở góc độ bảo mật thông tin, CDMA có tính năng ưu việt hơn. Nhờ hệ thống kích hoạt thoại, hiệu suất tái sử dụng tần số trải phổ cao và điều khiển năng lượng, nên nó cho phép quản lý số lượng thuê bao cao gấp 5 - 20 lần so với công nghệ GSM. Áp dụng kỹ thuật mã hóa thoại mới, CDMA nâng chất lượng thoại lên ngang bằng với hệ thống điện thoại hữu tuyến. Đối với điện thoại di động, để đảm bảo tính di động, các trạm phát phải được đặt rải rác khắp nơi. Mỗi trạm sẽ phủ sóng một vùng nhất định và chịu trách 10 nhiệm với các thuê bao trong vùng đó. Với CDMA, ở vùng chuyển giao, thuê bao có thể liên lạc với 2 hoặc 3 trạm thu phát cùng một lúc, do đó cuộc gọi không bị ngắt quãng, làm giảm đáng kể xác suất rớt cuộc gọi. Một ưu điểm khác nữa của CDMA là nhờ sử dụng các thuật toán điều khiển nhanh và chính xác, thuê bao chỉ phát ở mức công suất vừa đủ để đảm bảo chất lượng tín hiệu, giúp tăng tuổi thọ của pin, thời gian chờ và đàm thoại. Máy điện thoại di động CDMA cũng có thể sử dụng pin nhỏ hơn, nên trọng lượng máy nhẹ, kích thước gọn và dễ sử dụng. Trong thông tin di động, thuê bao di động di chuyển khắp nơi với nhiều tốc độ khác nhau, vì thế tín hiệu phát ra có thể bị sụt giảm một cách ngẫu nhiên. Để bù cho sự sụt giảm này, hệ thống phải điều khiển cho thuê bao tăng mức công suất phát. Các hệ thống analog và GSM hiện nay có khả năng điều khiển chậm và đơn giản, thuê bao không thể thay đổi mức công suất đủ nhanh, do đó phải luôn luôn phát ở công suất cao hơn vài dB so với mức cần thiết. Tuy nhiên, để sử dụng mạng điện thoại di động CDMA, người dùng phải trang bị thiết bị đầu cuối phù hợp với công nghệ của mạng. Trong vấn đề bảo mật, CDMA cung cấp chế độ bảo mật cao nhờ sử dụng tín hiệu trải băng phổ rộng. Các tín hiệu băng rộng khó bị rò ra vì nó xuất hiện ở mức nhiễu, những người có ý định nghe trộm sẽ chỉ nghe được những tín hiệu vô nghĩa. Ngoài ra, với tốc độ truyền nhanh hơn các công nghệ hiện có, nhà cung cấp dịch vụ có thể triển khai nhiều tùy chọn dịch vụ như thoại, thoại và dữ liệu, fax, Internet... Không chỉ ứng dụng trong hệ thống thông tin di động, CDMA còn thích hợp sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định với chất lượng ngang bằng với hệ thống hữu tuyến, nhờ áp dụng kỹ thuật mã hóa mới. Đặc biệt các hệ thống này có thể triển khai và mở rộng nhanh và chi phí hiện thấp hơn hầu hết các mạng hữu tuyến khác, vì đòi hỏi ít trạm thu phát. 11 Tuy nhiên, những máy điện thoại di động đang sử dụng chuẩn GSM hiện nay không thể sử dụng chuẩn CDMA. Nếu tiếp tục phát triển GSM, hệ thống thông tin di động này sẽ phải phát triển lên WTDMA mới đáp ứng được nhu cầu truy cập di động các loại thông tin từ mạng Internet với tốc độ cao, thay vì với tốc độ 9.600 bit/giây như hiện nay, và so với tốc độ 144.000 bit/giây của CDMA Trong hơn một tỷ thuê bao điện thoại di động trên thế giới, khoảng 863,6 triệu thuê bao sử dụng công nghệ GSM, 120 triệu dùng CDMA và 290 triệu còn lại dùng FDMA hoặc TDMA. Khi tiến tới 3G, các hệ thống GSM và CDMA sẽ tiếp tục phát triển trong khi TDMA và FDMA sẽ chìm dần vào quên lãng. Con đường GSM sẽ tới là CDMA băng thông rộng (WCDMA) trong khi CDMA sẽ là cdma2000. 1.1.2. Mạng di động 3G Từ thập niên 1990, Liên minh Viễn thông Quốc tế đã bắt tay vào việc phát triển một nền tảng chung cho các hệ thống viễn thông di động. Kết quả là một sản phẩm được gọi là Thông tin di động toàn cầu 2000 (IMT-2000). Con số 2000 có nghĩa là sản phẩm này sẽ có mặt vào khoảng năm 2000, nhưng thực tế là chậm đến 2, 3 năm. IMT-2000 không chỉ là một bộ dịch vụ, nó đáp ứng ước mơ liên lạc từ bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc nào. Để được như vậy, IMT-2000 tạo điều kiện tích hợp các mạng mặt đất và (hoặc) vệ tinh. Hơn thế nữa, IMT-2000 cũng đề cập đến Internet không dây, hội tụ các mạng cố định và di động, quản lý di động (chuyển vùng), các tính năng đa phương tiện di động, hoạt động xuyên mạng và liên mạng. Như đã nói, các hệ thống 3G cần phải hoạt động trên một dải phổ đủ rộng và cung cấp được các dịch vụ thoại, dữ liệu, đa phương tiện. Đối với một thuê bao hoạt động trên một ô siêu nhỏ (picrocell), tốc độ dữ liệu có thể đến 2,048 Mbit/s. Với một thuê bao di động với tốc độ chậm hoạt động trên một ô cực 12 nhỏ (microcell), tốc độ dữ liệu có thể đạt tới 348 kbit/s. Với một người dùng di động trên phương tiện giao thông hoạt động trên một ô lớn (macrocell), tốc độ dữ liệu có thể đạt tới 144 kbit/s. Hình 1.2 minh hoạ mối quan hệ giữa các khu vực dịch vụ khác nhau của IMT-2000. Một phần quan trọng của hệ thống này là dịch vụ chuyển mạch gói dữ liệu. Con đường tiến lên 3G từ 2G bắt đầu từ sự ra đời của các dịch vụ dữ liệu bùng nổ và theo gói. Con đường tiến tới 3G duy nhất của GSM là CDMA băng thông rộng. Trên thị trường châu Âu, WCDMA được gọi là Hệ thống viễn thông di động toàn cầu (UMTS). Trong cấu trúc dịch vụ 3G, cần có băng thông rất lớn và như thế cần nhiều phổ tần hơn. Các nhà cung cấp dịch vụ châu Âu dùng hơn 100 tỷ USD để mua phổ tần cho các dịch vụ 3G, các nhà cung cấp dịch vụ khác trên thế giới cũng đã phân bổ phổ 3G. Ở Hoa Kỳ, FCC chưa thể nhanh chóng phân bổ bất cứ phổ nào cho các dịch vụ 3G. Hoa Kỳ có khoảng 190MHz phổ tần phân bổ cho các dịch vụ vô tuyến di động trong khi phần còn lại của thế giới chỉ được phân bổ 400 MHz. Vì thế có thể tin rằng sự phát triển lên 3G ở Hoa Kỳ sẽ rất khác với phần còn lại của thế giới. Hình 1.2. Các khu vực dịch vụ của IMT-2000 13 Để đến 3G có lẽ cần phải đi qua giai đoạn 2,5G. Nói chung, 2,5G bao gồm một hoặc tất cả các công nghệ sau: Dữ liệu chuyển mạch gói tốc độ cao (HSCSD), Dịch vụ vô tuyến gói chung (GPRS), Tốc độ dữ liệu nâng cao cho sự phát triển GSM hay toàn cầu (EDGE). - HSCSD là phương thức đơn giản nhất để nâng cao tốc độ. Thay vì một khe thời gian, một trạm di động có thể sử dụng một số khe thời gian để kết nối dữ liệu. Trong các ứng dụng thương mại hiện nay, thông thường sử dụng tối đa 4 khe thời gian, một khe thời gian có thể sử dụng hoặc tốc độ 9,6kbit/s hoặc 14,4kbit/s. Đây là cách không tốn kém nhằm tăng dung lượng dữ liệu chỉ bằng cách nâng cấp phần mềm của mạng (dĩ nhiên là cả các máy tương thích HSCSD). Nhưng nhược điểm lớn nhất của nó là cách sử dụng tài nguyên vô tuyến. Bởi đây là hình thức chuyển mạch kênh, HSCSD chỉ định việc sử dụng các khe thời gian một cách liên tục, thậm chí ngay cả khi không có tín hiệu trên đường truyền. Hình 1.3. Cấu trúc hệ thống GPRS. 14 - Giải pháp tiếp theo là GPRS và dường như là giải pháp được nhiều nhà cung cấp lựa chọn. Tốc độ dữ liệu của nó có thể lên tới 115,2kbit/s bằng việc dùng 8 khe thời gian. Nó được quan tâm vì là hệ thống chuyển mạch gói, do đó nó không sử dụng tài nguyên vô tuyến một cách liên tục mà chỉ thực hiện khi có một cái gì đó để gửi đi. GPRS đặc biệt thích hợp với các ứng dụng phi thời gian thực như email, lướt Web. Triển khai hệ thống GPRS thì tốn kém hơn hệ thống HSCSD. Mạng này cần các thành phần mới, cũng như cần sửa đổi các thành phần hiện có nhưng nó được xem là bước đi cần thiết để tiến tới tăng dung lượng, dịch vụ. Một mạng GSM mà không có khả năng GPRS sẽ không tồn tại lâu trong tương lai. Bước tiếp theo là cải tiến GSM thành tốc độ dữ liệu nâng cao cho sự phát triển GSM hay toàn cầu (EDGE), tăng tốc độ dữ liệu lên tới 384kbit/s với 8 khe thời gian. Thay vì 14,4kbit/s cho mỗi khe thời gian, EDGE đạt tới 48kbit/s cho một khe thời gian. Ý tưởng của EDGE là sử dụng một phương pháp điều chế mới được gọi là 8PSK. EDGE là một phương thức nâng cấp hấp dẫn đối với các mạng GSM vì nó chỉ yêu cầu một phần mềm nâng cấp trạm gốc. Nó không thay thế hay nói đúng hơn cùng tồn tại với phương pháp điều chế khóa dịch tối thiểu Gaussian (GMSK), được sử dụng trong GSM, nên các thuê bao có thể tiếp tục sử dụng máy di động cũ của mình nếu không cần được cung cấp chất lượng dịch vụ tốt hơn. Xét trên khía cạnh kỹ thuật, cũng cần giữ lại GMSK cũ vì 8PSK chỉ có hiệu quả ở vùng hẹp, với vùng rộng vẫn cần GMSK. Nếu EDGE được sử dụng cùng với GPRS thì sự kết hợp này được gọi là GPRS nâng cấp (EGPRS), còn sự kết hợp của EDGE và HSCSD được gọi là ECSD. WCDMA thực sự là một dịch vụ vô tuyến băng thông rộng sử dụng băng tần 5MHz để đạt được tốc độ dữ liệu lên tới 2Mbit/s. Hiện tại cả châu Âu và 15 Nhật Bản đều đang thử nghiệm/triển khai WCDMA và công nghệ này đang tiến triển nhanh trên con đường thương mại hoá. CDMA không chuyển ngay sang 3G do thiếu phổ tần trên thị trường Hoa Kỳ. Thị trường Hàn Quốc đã thử nghiệm cdma2000 trên phổ tần 3G của mình. Cũng như đối với GSM, Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới có những con đường rất khác nhau để đi đến 3G.Cdma2000 được cấu trúc theo cách để cho phép nhiều mức dịch vụ 3G trên kênh IS-95 1,25MHz truyền thống. Các dịch vụ này là cdma2000 1xRTT (một thời được gọi là công nghệ truyền dẫn vô tuyến kích thước kênh IS-95). Với công suất 3G tối đa, cdma2000 sử dụng một kênh 3,75 MHz, lớn gấp 3 lần kênh truyền thống, gọi là 3xRTT. Hệ thống 1xRTT sử dụng một sơ đồ điều chế hiệu quả hơn để tăng gấp đôi số lượng thuê bao thoại và tạo ra các kênh dữ liệu lên tới 144kbit/s. Tốc độ này đã cho phép một số nhà cung cấp dịch vụ cho rằng mình đang thực hiện 3G. Trong thực tế, tốc độ người dùng sẽ ở trong khoảng 50-60kbit/s. Dữ liệu theo sơ đồ 1xRTT sẽ được chuyển mạch gói để đảm bảo sử dụng kênh hiệu quả. Hình 1.4. Cấu trúc hệ thống UMTS 16 Tốc độ lên tới 2,4Mbit/s có thể đạt được bằng cách triển khai 1xEV-DO tức là dịch vụ chỉ có dữ liệu - không có thoại trên kênh này. Khi 1xEV-DV
Tài liệu liên quan