Đề tài Thực trạng công tác tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh mặt hàng xe máy tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ

I. Khái quát chung về kế toán thành phẩm1 1. Khái niệm về thành phẩm, bán thành phẩm:5 2. Nhiệm vụ kế toán thành phẩm5 3. Đánh giá thành phẩm5 a. Giá thực tế:5 b. Giá hạch toán:6 4. Kế toán tổng hợp thành phẩm6 a. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên6 b. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ9 II. NỘI DUNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP10 1. Khái niệm liên quan đến tiêu thụ, nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ10 a. Khái niệm10 b. Nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ thành phẩm10 2. Hạch toán doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán10 a. Tài khoản sử dụng :10 b. Tài khoản đầu tư11 c. Tài khoản sử dụng11 3. Phương pháp hạch toán11 a. Hạch toán theo phương thức bán hàng trực tiếp cho khách hàng .11 b. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý12 c/ Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng trả góp13 4/ Kế toán chiết khấu thương mại16 5/ Kế toán giảm giá hàng bán17 6/ Kế toán hàng bán bị trả lại17 7/ Kế Toán Chiết Khấu Bán Hàng : ( Chiết Khấu Thanh Toán )18 III/ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ18 1/ Doanh Thu Bán Hàng Thuần19 2/ Giá vốn hàng bán .19 3 / Chi phí bán hàng20 4/ Chi phí quản lý doanh nghiệp22 5/ Kế toán xác định kết quả tiêu thụ25 PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ A. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐIÊN MÁY VÀ KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ .28 I. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty.28 II. TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY :29 1. Tổ chức bộ máy kế toán ở công ty :29 2/ Chức năng nhiệm vụ của mỗi bộ phận ở phòng kế toán :30 3 . Hình thức kế toán :31 B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ .32 I. CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY.32 1. Phương thức bán buôn :32 2.Phương thức bán lẻ :32 II. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY .33 1. Tổ chức hạch toán doanh thu :33 a/ Hạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hóa tịa các cửa hàng .33 b/ Hạch toán nghiệp cụ bán buôn hàng hóa tại công ty35 2/ Hạch toán giá vốn hàng bán43 3/ Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu :46 a/ Hạch toán hàng bán bị trả lại.46 b/ Hạch toán giảm giá hàng bán :47 III/ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ52 1/ Hạch toán chi phí bán hàng .52 2/ Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp54 3/ Hạch toán kết quả tiêu thụ55  PHẦN III MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH , MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ I/ NHẬN XÉT XỀ TÌNH HÌNH HOẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ .59 1. Nhận xét về bộ máy kế toán và hình thức kế toán tại công ty59 2. Nhận xét về tình hình hoạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp :59 3. Nhận xét về tình hình hoạch toán tiêu thụ :60 II/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ .61 1. Hoàn thiện bộ máy kế toán tại công ty .61 2. Hoàn thiện về công tác hạch toán chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh nghiệp61 3. Hoàn thiện công tác tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty .61

doc69 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 2566 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng công tác tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh mặt hàng xe máy tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Giáo viên thực hiện : Sinh viên thực hiện : MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP I. Khái quát chung về kế toán thành phẩm 1 1. Khái niệm về thành phẩm, bán thành phẩm: 5 2. Nhiệm vụ kế toán thành phẩm 5 3. Đánh giá thành phẩm 5 a. Giá thực tế: 5 b. Giá hạch toán: 6 4. Kế toán tổng hợp thành phẩm 6 a. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên 6 b. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ 9 II. NỘI DUNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 10 1. Khái niệm liên quan đến tiêu thụ, nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ 10 a. Khái niệm 10 b. Nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ thành phẩm 10 2. Hạch toán doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán 10 a. Tài khoản sử dụng : 10 b. Tài khoản đầu tư 11 c. Tài khoản sử dụng 11 3. Phương pháp hạch toán 11 a. Hạch toán theo phương thức bán hàng trực tiếp cho khách hàng . 11 b. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý 12 c/ Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng trả góp 13 4/ Kế toán chiết khấu thương mại 16 5/ Kế toán giảm giá hàng bán 17 6/ Kế toán hàng bán bị trả lại 17 7/ Kế Toán Chiết Khấu Bán Hàng : ( Chiết Khấu Thanh Toán ) 18 III/ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 18 1/ Doanh Thu Bán Hàng Thuần 19 2/ Giá vốn hàng bán . 19 3 / Chi phí bán hàng 20 4/ Chi phí quản lý doanh nghiệp 22 5/ Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 25 PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ A. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐIÊN MÁY VÀ KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ . 28 I. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty. 28 II. TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY : 29 1. Tổ chức bộ máy kế toán ở công ty : 29 2/ Chức năng nhiệm vụ của mỗi bộ phận ở phòng kế toán : 30 3 . Hình thức kế toán : 31 B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ . 32 I. CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY. 32 1. Phương thức bán buôn : 32 2.Phương thức bán lẻ : 32 II. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY . 33 1. Tổ chức hạch toán doanh thu : 33 a/ Hạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hóa tịa các cửa hàng . 33 b/ Hạch toán nghiệp cụ bán buôn hàng hóa tại công ty 35 2/ Hạch toán giá vốn hàng bán 43 3/ Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu : 46 a/ Hạch toán hàng bán bị trả lại. 46 b/ Hạch toán giảm giá hàng bán : 47 III/ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ 52 1/ Hạch toán chi phí bán hàng . 52 2/ Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 54 3/ Hạch toán kết quả tiêu thụ 55 PHẦN III MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH , MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ I/ NHẬN XÉT XỀ TÌNH HÌNH HOẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ . 59 1. Nhận xét về bộ máy kế toán và hình thức kế toán tại công ty 59 2. Nhận xét về tình hình hoạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp : 59 3. Nhận xét về tình hình hoạch toán tiêu thụ : 60 II/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ . 61 1. Hoàn thiện bộ máy kế toán tại công ty . 61 2. Hoàn thiện về công tác hạch toán chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh nghiệp 61 3. Hoàn thiện công tác tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty . 61 KẾT LUẬN I. Khái quát chung về kế toán thành phẩm 1. Khái niệm về thành phẩm, bán thành phẩm: Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc giai đoạn chế biến trong quy trình công nghệ sản xuất ra sản phẩm đó của doanh nghiệp Bán thành phẩm là những sản phẩm mới hoàn thành một công đoạn chế biến nhất định nào đó ( trừ công đoạn chế biến cuối cùng) Trong quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng qui định được nhập kho để chờ tiếp tục chế biến hoặc được chuyển giao để tiếp tục chế biến hoặc một bộ phận nhỏ có thể bán ra bên ngoài 2. Nhiệm vụ kế toán thành phẩm - Phản ánh và kinh tế thế giới thực hiện khách hàng sản xuất sản phẩm và các mặt số lượng, chất lượng và chủng loại mặt hàng sản phẩm qua đó cung cấp thông tin kịp thời cho việc chỉ đạo, kiểm tra quá trình sản xuất ở từng khâu, từng bộ phận sản xuất. - Phản ánh và giám sát tình hình nhập, xuất tồn kho thành phẩm về mặt số lượng và giá trị, tình hình chấp hành định mức dự trữ và tình hình bảo quản thành phẩm trong kho. 3. Đánh giá thành phẩm Thành phẩm có thể đánh giá theo 2 loại giá: giá thực tế và giá hạch toán a. Giá thực tế: Giá thực tế nhập kho Thành phẩm do các phân xưởng sản xuất chính và phụ của doanh nghiệp sản xuất ra khi mnhập kho được tính theo giá thành thực tế thành phẩm hoàn thành trong kỳ. - Thành phẩm do thuê ngoài gia công hoàn thành khi nhập kho được tính theo giá thực tế gia công * Giá thực tế xuất kho: Giá thành phẩm xuất kho có thể xác định theo một trong các phương pháp sau: + Phương pháp bình quân gia quyền: Đơn giá thành phẩm xuất kho = Giá thực tế thành phẩm tồn kho đâu kỳ + Giá thành phẩm thực tế nhập kho trong kỳ   Số lượng thành phẩm tồn kho đầu kỳ + Số lượng thành phẩm nhập kho trong kỳ  Giá thực tế thành phẩm xuất kho trong kỳ = Số lượng thành phẩm xuất kho x Đơn giá  + Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO) Theo phương pháp này giả thiết rằng số sản phẩm nào nhập trước, xuất trước hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá thực tế từng loại sản phẩm. + Phương pháp nhập sau - xuất sau (LIFO) Phương pháp này dựa trên giả thiết hàng nhập kho sau thì xuất trước. Khi tính giá mua của hàng xuất kho sẽ căn cứ vào giá mua của hàng nhập kho gần lần xuất nhất. Như vậy giá mua của hàng xuất kho là giá mua của hàng hóa mua vào nhập kho sau. b. Giá hạch toán: Giá thực tế thành phẩm xuất kho = Giá hạch toán x Hệ số giá thành phẩm  Trong đó: Hệ số giá thành phẩm = Trị giá thực tế thành phẩm tồn đâu kỳ + Trị giá thực tế thành phẩm nhập trong kỳ   Trị giá thực tế thành phẩm tồn đâu kỳ + Trị giá hạch toán thành phẩm nhập trong kỳ  4. Kế toán tổng hợp thành phẩm a. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên a1. Tài khoản sử dụng Tài khoản 155: “ Thành phẩm” - Khái niệm: Tài khoản này phát sinh giá trị thành phẩm hiện có và tình hình biến động của các loại sản phẩm trong doanh nghiệp . - Tài khoản sử dụng: TK 155  + TRị giá thực tế thành phẩm nhập kho + Trị giá thành phẩm thừa phát hiện khi kiểm kê SDCK: Trị giá thực tế thành phẩm tồn kho + Trị giá thực tế thành phẩm xuất kho + Trị giá thành phẩm thiếu phát hiện khi kiểm kê  TK 157: “ hàng gởi đi bán” - Khái niệm: Tài khoản này phản ánh giá trị thành phẩm, hàng hóa lao vụ dịch vụ hoàn thành đã gởi đi cho khách hàng theo hợp đồng mua bán đã ký kết và gởi nhờ đại lý - Tài khoản sử dụng: TK 157 TK 157  + Phản ánh giá trị sản phẩm hàng hóa lao vụ, dịch vụ gởi bán SDCK: giá trị hàng hóa thành phẩm hiện đang gởi bán + Giá trị thành phẩm, hàng hóa dịch vụ đã được khách hàng chấp nhận thanh toán + Giá trị hàng gởi bán bị từ chối, bị trả lại  a2. Trình tự hạch toán - Cuối tháng khi tính được giá thực tế thành phẩm nhập kho kế toán ghi sổ kế toán tổng hợp: Nợ TK 155: thành phẩm Có TK 154 : Chi phí SXKD dỡ dang - Phản ánh giá thực tế thành phẩm xuất kho để tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng hoặc xuất ký gởi cho đại lý, cho đơn vị nhập bán hàng ký gởi Nợ TK 157: hàng gởi bán Có TK 155 : thành phẩm - Trường hợp thành phẩm gởi đi bán bị khách hàng từ chối trả về và được nhập lại kho Nợ TK 155: Thành phẩm theo giá thực tế Có TK 157 : hàng gởi đi bán xuất kho lúc trước - Phản ánh giá thực tế xuất kho thành phẩm để tiêu thụ theo phương thức bán hàng trực tiếp tại kho của doanh nghiệp. Nợ TK 631 : giá vốn hàng bán Có TK 155 : thành phẩm Nợ TK 632: giá vốn hàng bán Có TK 155 : thành phẩm - Trường hợp phát hiện thiếu thừa, thành phẩm khi kiểm kê * Trường hợp chưa xác định được nguyên nhân, căn cứ vào biên bản kiểm kê, kế toán ghi: + Nếu thiếu chưa xác định được nguyên nhân: Nợ TK 1381: Giá trị TS thiếu chờ xử lý theo giá thực Có TK 155 : thành phẩm tế xuất kho + Nếu thừa chưa xác định được nguyên nhân: Nợ TK 155: thành phẩm theo giá thực Có TK3381: giá trị TS thừa chờ xử lý tế xuất kho * Trường hợp khi có quyết định xử lý thiếu, thừa thì kế toán ghi: + Khi có quyết định xử lý thiếu: Nợ TK 111, 134 Nợ TK 632 Có TK 1381 + Thừa coi như giữ hộ Nợ TK 002 Có TK 002 b. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ Tài khoản sử dụng : TK 155, 157 TK 155, 157  + Kết chuyển giá trị thực tế của thành phẩm, hàng hóa gởi đi bán tồn kho cuối kỳ SDCK: Giá trị thực tế của thành phẩm hàng hóa gởi đi bán tồn kho cuối kỳ + Kết chuyển giá trị thực tế của thành phẩm, hàng hóa gởi đi bán tồn kho đầu kỳ  - Trình tự hạch toán * Đầu kỳ + Kết chuyển giá trị thành phẩm tồn kho đầu kỳ: Nợ TK 632 giá vốn hàng bán Có TK 155: thành phẩm + Kết chuyển giá trị hàng gởi bán chưa xác định tiêu thụ đầu kỳ Nợ TK 632 Có TK 157: hàng gởi bán * Cuối kỳ, tính tổng thực tế sản phẩm hoàn thành nhập kho Nợ TK 632 giá vốn hàng bán Có TK 631: giá thành sản xuất * Cuối kỳ, kiểm kê thực tế về mặt hiện vật thành phẩm tồn kho để xác định giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ, kế toán ghi sổ Nợ TK 155 Có TK 632 * Cuối kỳ, xác định giá thành phẩm gởi bán nhưng chưa được xác định là tiêu thụ, kế toán ghi: Nợ TK 157 Có TK 632 * Xác định giá trị thành phẩm xuất bán trong kỳ GTTP xuất kho đã xác định tiêu thụ trong kỳ = GTTP tồn kho đầu kỳ + GTTP gởi bán chưa xác định tiêu thụ đầu kỳ + GTTP nhập kho trong kỳ - GTTP tồn kho đầu kỳ - GTTP gởi bán chưa xác định tiêu thụ cuối kỳ  Trên cơ sở đó kế toán phản ánh giá vốn hàng bán ra trong kỳ và kết chuyển vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh Nợ TK 911: xác định kết quả kinh doanh Có TK 632 giá vốn hàng bán II. NỘI DUNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm liên quan đến tiêu thụ, nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ a. Khái niệm Tiêu thụ thành phẩm là giai đoạn tiếp theo của quá trình sản xuất. Đó là việc cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, lao vụ dịch vụ, do doanh nghiệp sản xuất ra, đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán b. Nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ thành phẩm - Phản ánh và giám sát kế hoạch tiêu thụ thành phẩm tính toán và phản ánh chính xác kịp thời doanh thu bán hàng. - Ghi chép và phản ánh kịp thời các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu bán hàng hoặc doanh thu của số hàng bán bị trả lại, để xác định chính xác doanh thu bán hàng thuần. - Tính toán chính xác đầy đủ và kịp thời kết quả tiêu thụ 2. Hạch toán doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. a. Tài khoản sử dụng : TK 511: “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” TK 511  + Số thuê TTĐB, thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh số bán hàng trong kỳ + Khoản giảm giá hàng bán và doanh thu bán hàng bị trả lại + kết chuyển số thu trợ cấp, trợ giá vào TK xác định kết quả kinh doanh + Doanh thu bán sản phẩm hàng hóa và cung cấp dịch vụ, lao vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ hạch toán + Số thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiệp.  Tài khoản này không có số dư TK 511 được chi tiết thành 4 TK cấp 2 + TK 5111 :”Doanh thu bán hàng hóa “ + TK 5112 :”Doanh thu bán thành phẩm” + TK 5113 :”Doanh thu cung cấp dịch vụ” + TK 5114 :”Doanh thu trợ cấp, trợ giá” b. Tài khoản đầu tư TK 512 “ Doanh thu tiêu thụ nội bộ” TK 512  + Doanh thu hàng bán bị trả lại theo giá tiêu thụ nội bộ, khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận trên khối lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, tiêu thụ nội bộ + Kết chuyển doanh thu tiêu thụ nội bộ thuần vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh + Tổng số doanh thu bán hàng nội bộ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ  Tài khoản này không có số dư TK 512 được chi tiết thành 3 TK cấp 2 + TK 5121 :”Doanh thu bán hàng hóa “ + TK 5122 :”Doanh thu bán sản phẩm” + TK 5123 :”Doanh thu cung cấp dịch vụ” c. Tài khoản sử dụng TK: 632 Giá vốn hàng bán TK 632  + Trị giá vốn của hàng hóa, thành phẩm lao vụ đã tiêu thụ trong kỳ + Giá vốn của hàng bán bị trả lại + Kết chuyển vốn của hàng hóa thành phẩm lao vụ đã tiêu thụ  3. Phương pháp hạch toán a. Hạch toán theo phương thức bán hàng trực tiếp cho khách hàng . Trường hợp giao hàng cho khách trực tiếp tại kho (1). Căn cứ vào hóa đơn GTGT phản ảnh doanh thu bán hang phát sinh . Nợ TK 111,112,113,131: tổng giá thanh toán . Có TK 511 : Doanh thu bán hàng Có TK 3331 :Thúê GTGT đầu ra Trường hợp đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc diện nộp thuế GTGT : Căn cứ vào hóa dơn bán hàng, kế toán nghi sổ . Nợ TK 111,112,113,131 tổng giá thanh toán bao gồm chưa thuế Có TK 511 phản ánh trị giá vốn thành phẩm xuất bán đã xác định tiêu thụ . Nợ TK 632 : giá vốn hàng bán . Có TK155 : theo hía thực tế xuất kho Có TK 154 : theo giá thực tế sản phẩm hoàn thành -Trường hợp giao hàng tại kho của bên mua hoặc tại một địa điểm đó đã quy định trước trong hợp đồng : 1. Phản ánh giá thực tế sản phẩm xuất gởi bán theo hợp đồng . Nợ TK 157 : hàng gởi bán . Có TK 155: giá thực tế xuất kho thành phẩm . Có TK 154 : giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành Khi được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng phát sinh . Nợ TK 111,112,131: tổng giá thanh toán . Có TK 511: doanh thu bán hàn . CóTK 3331: thuế GTGT đầu ra Trường hợp đơn vị thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc các đơn vị kinh doanh sản phẩm hàng hóa không thuộc diên chiu thuế GTGTthì phản ảnh . Nợ TK 111,112 hoặc 131 tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế Có TK 511 3) Phản ánh trị giá hàng gửi đi bán đã xác định tiêu thụ Nợ TK 632: giá vốn hàng bán Có TK 157 hàng gửi đi bán 4) Trường hợp sản phẩm chuyển đi theo hợp đồng bị từ chối trả về Căn cứ vào phiếu nhập kho kế toán ghi Nợ TK155: thành phẩm theo giá thực tế Có TK 157 hàng gửi đi bán đã xuất kho b. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý * Tại đơn vị có hàng gửi 1) Phản ánh trị giá thực tế xuất kho hàng ký gởi Nợ TK 157 : hàng gởi bán . Có TK 155: thành phẩm 2) Căn cứ vào bảng kê hóa đơn bán ra của sản phẩm bán qua đại lý đã tiêu thụ trong tháng. kế toán ghi: Nợ TK: 641: Hoa hồng đại lý Nợ TK 111,112,131: Số tiền được nhận sau khi trừ khoản hoa hồng Có TK 511: doanh thu bán hàn qua đại lý Có TK 3331: thuế GTGT đầu ra 3) Phản ánh giá vốn của hàng ký gởi thực tế đã bán được Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán Có TK 157: hàng gửi bán * Tại các đại lý hoặc đơn vị nhận bán hàng ký gởi 1) Khi nhận hàng ký gởi, căn cứ vào giá trị trong hợp đồng ký gởi kế toán ghi: Nợ TK 003: giá trị hàng hóa nhận bán hộ, ký gởi 2) Khi bán được nhận ký gởi + Kế toán ghi giảm giá trị hàng nhận ký gởi : Có TK 003 + Căn cứ vào hóa đơn bán hàng, đại lý hạch toán Nợ TK 111,112,131 tổng số tiền phải thanh toán cho chủ hàng Có TK 3388 gồm giá ký gởi theo qui định và cả số thuế GTGT 3)Định kỳ xuất hóa đơn cho bên giao đại lý làm cơ sở để thanh toán tiền hoa hồng Nợ TK 3381: Tổn số tiền phải thanh toán cho chủ hàng Có TK 511 hoa hồng được hưởng Có TK 111,112: Số tiền thực trả cho chủ hàng sau khi đã trừ lại khoản hoa hồng được hưởng c/ Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng trả góp 1a) Đối với hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Khi bán hàng trả chậm, trả góp kế toán ghi: Nợ TK 111,112, 131: tổng giá thanh toán Có TK 151 : DTBH và cung cấp dịch vụ Có TK 333 : thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Có TK 3387 : doanh thu chưa thực hiện - Khi thực hiện tiền bán hàng lần tiếp sau ghi: Nợ TK 111,112 Có TK 131 : phải thu của khách hàng - Ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp từng kỳ ghi: Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính 1b/ Đối với hàng hóa không diện chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp . - Khi bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán ghi: Nợ TK 111,112,131 Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . Có TK 3387 : Doanh thu chưa thực hiện . - Khi thực thu tiền bán hàng lần tiếp sau, ghi . Nợ TK 111,112 Có TK 131 : phải thu của khách hàng - Ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp từng kỳ, ghi Nợ TK 3387 : Doanh thu chưa thực hiện Có TK 515 : Doanh thu hoạt động tài chính . Cuối kỳ, kế toán tính toán, xác định thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, ghi Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vi=ụ Có TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp 2/ Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm đã xác định tiêu thụ Nợ TK 632 Có TK 155 d/ Các trường hợp được coi là tiêu thụ khác Trao đổi hàng : 1/ Căn cứ vào hóa đơn GTGT, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng phát sinh. Nợ TK 131 : Tổng số tiền phải thu Có TK 711 : Doanh thu trao đổi sản phẩm Có TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp 2/ Phản ánh giá vốn của sản phẩm tiêu thụ Nợ TK 632 : Có TK 155 3/ Căn cứ vào phiếu nhập kho và hóa đơn GTGT do bên cung cấp vật liệu kế toán phản ánh trị giá thực tế vật tư hàng hóa nhập kho . Nợ TK 152,153 : giá trị vật tư, hàng hóa nhập kho Nợ TK 133 : Thuế GTGT đầu vào Có TK 131 : tổng số tiền phải thanh toán . 4/ Qúa trình trao đổi hoàn thành, tiến hành thanh lý hợp đồng . + Nếu trị giá hàng đem đi trao đổi lớn hơn trị giá hàng nhận được thì khoản chênh lệch được bên trao đổi thanh, ghi Nợ TK 111,112 Có TK 131 khoản chênh lệch được thanh toán bổ sung + Nếu trị giá hàng đem trao đổi nhỏ hơn giá trị hàng nhận được thì khoản chênh lệch mà doanh nghiệp thanh toán cho bên trao đổi sẽ ghi Nợ TK 131 Có TK 111,112 khoản chênh lệch phải thanh toán bổ sung - Trường hợp bán sản phẩm, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đổi lấy vật tư Nợ TK 152,153 Có TK 131 - Trường hợp trả lương cho công nhân viên bằng sản phẩm hàng hóa Nợ TK 334 : giá có thuế GTGT Có TK 512 : Doanh thu nội bộ chưa có thuế GTGT Có TK 33311 Thuế GTGT đầu ra Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc sản xuất kinh doanh sản phẩm, không thuộc diện chịu thuế GTGT Nợ TK 334 : Tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế . Có TK 512 -Trường hợp sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra để phục vụ lại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoặc dùng để biếu tặng . 1/ Phản ánh doanh thu bán hàng phát sinh : Nợ TK 627,641,642 Doanh thu bán hàng tính theo Có TK 512 giá thành sản xuất ( hoặc giá vốn ) 2/ Phản ánh thuế GTGT phải nộp ( được khấu trừ ) Nợ TK 133 Có TK 33311 3/ Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm hàng hóa đã được xác định tiêu thu (dùng để sử dụng nội bộ, biếu tặng ) Nợ TK 632 : theo giá thực tế xuất kho Có TK 155 Có TK 154 : theo tổng sản xuất sản phẩm, dịch vụ 4/ Kế toán chiết khấu thương mại a/ Khái niệm : TK này dùng để phản ánh chiết khấu thương mại doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho người
Tài liệu liên quan