Đề tài Xây dựng chương trình quản lý xuất, nhập thuốc cho nhà thuốc

Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học- công nghệ và những thành tựu của nó đang góp phần làm biến đổi nhanh chóng và sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội, trở thành công cụ không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực hoạt động như: kinh tế, quân sự, giáo dục, y tế, Đặc biệt, trong công tác quản lý, công nghệ thông tin đã khẳng định được thế mạnh rõ ràng và ngày càng thay thế các phương thức quản lý thủ công. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại một bước đột phá lớn cho công tác quản lý kho, giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin hàng hóa một cách chính xác và kịp thời. Quy trình nghiệp vụ quản lý kho thuốc được áp dụng cho toàn bộ quá trình xuất và nhập hàng của bộ phận kho, sắp xếp, phân bố vị trí thuốc trong kho. Chương trình xây dựng nhằm phục vụ công việc quản lý xuất, nhập thuốc tại nhà thuốc, với mong muốn góp phần giúp cho cho việc quản lý xuất, nhập thuốc cho nhà thuốc được dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Công tác quản lý thuốc trong kho sẽ được tối ưu chỉ với các thao tác click chuột đơn giản, mọi số liệu thống kê về kho hàng sẽ được cập nhật chi tiết một cách chính xác nhất.

docx9 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 1053 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng chương trình quản lý xuất, nhập thuốc cho nhà thuốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP THUỐC CHO NHÀ THUỐC MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học- công nghệ và những thành tựu của nó đang góp phần làm biến đổi nhanh chóng và sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội, trở thành công cụ không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực hoạt động như: kinh tế, quân sự, giáo dục, y tế,Đặc biệt, trong công tác quản lý, công nghệ thông tin đã khẳng định được thế mạnh rõ ràng và ngày càng thay thế các phương thức quản lý thủ công. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại một bước đột phá lớn cho công tác quản lý kho, giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin hàng hóa một cách chính xác và kịp thời. Quy trình nghiệp vụ quản lý kho thuốc được áp dụng cho toàn bộ quá trình xuất và nhập hàng của bộ phận kho, sắp xếp, phân bố vị trí thuốc trong kho. Chương trình xây dựng nhằm phục vụ công việc quản lý xuất, nhập thuốc tại nhà thuốc, với mong muốn góp phần giúp cho cho việc quản lý xuất, nhập thuốc cho nhà thuốc được dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Công tác quản lý thuốc trong kho sẽ được tối ưu chỉ với các thao tác click chuột đơn giản, mọi số liệu thống kê về kho hàng sẽ được cập nhật chi tiết một cách chính xác nhất. MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG Đối với chủ nhà thuốc (Admin) sau khi đăng nhập thành công Cập nhật thông tin thủ khoa gồm: mã thủ kho, tên thủ kho, giới tính, địa chỉ, email, số điện thoại Thực hiện các giao dịch của nhà thuốc: nhập, xuất thuốc Quản trị người dùng: Phân quyền hạn phù hợp từng vị trí người dùng trong hệ thống Đối với thủ kho sau khi đăng nhập thành công Nhập thuốc: Thủ kho kiểm tra và ghi lại những mặt hàng thuốc đã bán hết, hoặc sắp hết trong kho để chủ nhà thuốc tiến hành nhập hàng mới về. Nhà cung cấp mang thuốc đến kèm bảng giá. Trước khi nhập thuốc, thủ kho tiến hành kiểm tra chất lượng và thời gian sử dụng của thuốc. Nếu chất lượng thuốc đảm bảo thì thủ kho tiến hành lập phiếu nhập có ghi: số phiếu nhập, ngày nhập, mã hàng, tên hàng, đơn vị, lô hàng, số lượng nhập, số lượng thực, hạn sử dụng, chiết khẩu, đơn giá, thanh toán. Cập nhập thông tin nhà cung cấp: mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, fax, email, khu vực và thông tin các loại thuốc, nhóm thuốc mới nhập. Thủ kho đưa hàng vào kho và phân bố vị trí theo vị trí nhóm thuốc. Xuất thuốc: - Xuất thuốc đã quá hạn sử dụng: + Thủ kho kiểm tra thuốc hết hạn và tiến hành thanh lý. + Thủ kho lưu lại thông tin thuốc đã được thanh lý gồm: mã thuốc, tên thuốc, số lượng, hạn sử dụng, ngày thanh lý. Nhận được yêu cầu mua hàng từ cửa hàng chi nhánh: + Thủ kho kiểm tra lượng hàng trong kho + Nếu nhà thuốc đáp ứng những yêu cầu của cửa hàng chi nhánh thì thủ kho tiến hành xuất thuốc đúng với số lượng. + Thủ kho sẽ kiểm tra và lập phiếu xuất: số phiếu xuất, ngày xuất, mã hàng, tên hàng, mã chi nhánh, đơn vị, lô hàng, số lượng xuất, số lượng còn, giá bán. Kiểm kê thuốc, tính toán thuốc tồn kho: - Trên cơ sở thông tin hàng nhập, hàng xuất để thủ kho tiến hành tính lượng hàng tồn kho. Kiểm tra: Thủ kho kiểm tra các thông tin các mặt hàng thuốc có trong kho. Báo cáo thống kê: - Báo cáo xuất, nhập, tồn thuốc: thủ kho lập báo cáo về tình hình xuất, nhập, tồn thuốc trong kho. Báo cáo thuốc hết hạn: thủ kho xem các loại thuốc đã nhập vào kho còn hay hết hạn để lập báo cáo tình hình những loại thuốc hết hạn. CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG Hệ thống + Đăng xuất + Đổi mật khẩu + Thoát Cập nhật + Thông tin người dùng + Thông tin nhà cung cấp + Thông tin thủ kho + Thông tin thuốc + Danh mục nhóm thuốc + Phiếu nhập + Phiếu xuất + Thuốc hết và sắp hết + Thuốc sắp hết hạn và sắp hết hạn Tìm kiếm + Thuốc + Nhà cung cấp + Phiếu nhập + Phiếu xuất Xem + Danh sách nhà cung cấp + Danh sách thủ kho + Danh mục thuốc + Phiếu nhập + Phiếu xuất + Thuốc sắp hết hạn dùng + Loại thuốc sắp hết + Thuốc đã hết hạn + Thuốc đã hết Thống kê- Báo cáo + Báo cáo số lượng tồn kho + Báo cáo mặt hàng sắp hết hạn + Báo cáo mặt hàng sắp hết số lượng + Báo cáo mặt hàng nhập + Báo cáo mặt hàng xuất + Báo cáo doanh thu nhà thuốc Cập nhật Thông tin nhân viên -Form thiết kế -Table + Table Nhanvien Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc MaNV Varchar(50) Khóa chính TenNV Nvarchar(50) Tendangnhap Varchar(50) Matkhau Varchar(50) Quyenhan Nvarchar(50) Diachi Nvarchar(50) Dienthoai Varchar(50) Thông tin nhà cung cấp -Form thiết kế -Table + Table Nhacungcap Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc MaNCC Varchar(50) Khóa chính TenNCC Nvarchar(50) Diachi Nvarchar(50) Dienthoai Varchar(50) Email Varchar(50) Thông tin thuốc -Form thiết kế -Table + Table Thuoc Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mathuoc Varchar(50) Khóa chính Tenthuoc Nvarchar(50) Maxuatxu Varchar(50) Khóa ngoại MaNCC Varchar(50) Khóa ngoại Manhomthuoc Varchar(50) Khóa ngoại Donvitinh Nvarchar(50) Soluong int Dongia Money ThueVAT Varchar(50) Ngaysanxuat datetime Handung datetime Danh mục nhóm thuốc -Form thiết kế -Table + Table Nhomthuoc Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Manhomthuoc Varchar(50) Khóa chính Tennhomthuoc Nvarchar(50) Vitrithuoc Nvarchar(50) Ghichu Nvarchar(50) Phiếu nhập -Form thiết kế -Table + Table Phieunhap Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Sophieunhap Varchar(50) Khóa chính MaNV Varchar(50) Khóa ngoại MaNCC Varchar(50) Khóa ngoại Ngaynhap datetime Nguoigiaohang Nvarchar(50) + Table CT_Phieunhap Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Sophieunhap Varchar(50) Khóa chính Mathuoc Varchar(50) Khóa ngoại Soluongnhap int Ngaysanxuat datetime Handung datetime Dongianhap Money Vitrithuoc Nvarchar(50) Phiếu xuất -Form thiết kế -Table + Table Phieuxuat Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Sophieuxuat Varchar(50) Khóa chính MaNV Varchar(50) Khóa ngoại Ngayxuat datetime Lidoxuat Nvarchar(50) + Table CT_Phieuxuat Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Sophieuxuat Varchar(50) Khóa chính Mathuoc Varchar(50) Khóa ngoại Soluongxuat int Dongiaxuat Money Tongtien Varchar(50) Thuốc hết và sắp hết -Form thiết kế Thuốc sắp hết hạn và sắp hết hạn -Form thiết kế
Tài liệu liên quan