Đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lƣợng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Trong giai đoạn đổi mới hiện nay trƣớc yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH đất nƣớc, để tránh nguy cơ bị tụt hậu về kinh tế và khoa học công nghệ thì việc cấp bách là phải nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo. Cùng với việc thay đổi về nội dung cần có thay đổi căn bản về phƣơng pháp dạy học. Hội nghị TW khoá IV đặc biệt nhấn mạnh “Một trong những nhiệm vụ cần tập trung giải quyết từ nay đến năm 2010 là nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của giáo dục. Muốn vậy phải thực hiện đổi mới g iáo dục toàn diện, đổi mới mạnh mẽ về nội dung, chƣơng trình và phƣơng pháp giáo dục theo hƣớng chuẩn hóa, hiện đại hóa”. Luật giáo dục năm 2005 chƣơng II mục 2 điều 25 có ghi: “Phƣơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động tƣ duy sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học; khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh”. Và trong chƣơng I điều 5 có ghi “Phƣơng pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực tự giác, chủ động tƣ duy sáng tạo của ngƣời học, bồi dƣỡng năng lực tự học khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý trí vƣơn lên”. Chƣơng trình THPT đƣợc triển khai thực hiện dƣới hình thức phân ban kết hợp với dạy học tự chọn, đó chính là giải pháp thực hiện dạy học phân hóa-một trong những định hƣớng cơ bản của quá trình giáo dục. Dạy học phân hóa đòi hỏi ngoài việc cung cấp những kiến thức cơ bản và phát triển những kỹ năng cần thiết cho học sinh, còn cần chú ý tạo ra các cơ hội lựa chọn về nội dung và phƣơng pháp phù hợp với trình độ, năng lực nhận thức và nguyện vọng của học sinh. Thực tiễn ở các trƣờng phổ thông hiện nay, quan điểm phân hoá trong dạy học chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Giáo viên chƣa đƣợc trang bị đầy đủ những hiểu biết và kỹ năng dạy học phân hóa, chƣa thực sự coi trọng yêu cầu phân hóa trong dạy học. Đa số các giờ dạy vẫn đƣợc tiến hành đồng loạt, áp dụng nhƣ nhau cho mọi đối tƣợng học sinh, các câu hỏi, bài tập đƣa ra cho mọi đối tƣợng học sinh đều có chung một mức độ khó-dễ. Do đó, không phát huy đƣợc tính tối đa năng lực cá nhân của học sinh, chƣa kích thích đƣợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong việc chiếm lĩnh tri thức, dẫn đến chất lƣợng giờ dạy không cao, chƣa đáp ứng đƣợc mục tiêu giáo dục.

pdf168 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lƣợng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan