Đề tài Xây dựng MTVH góp phần hình thành nhân cách cho thanh niên đô thị của thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới

Con người không thể tồn tại nếu tách khỏi môi trường tự nhiên, cũng như con người không thể thực sự trở thành Người nếu tách rời môi trường văn hóa. Đó là một chân lý bất di, bất dịch mà nhân loại đã đúc kết được xuyên suốt tiến trình vận động và phát triển lịch sử của mình. Không thể chối cái được rằng: một môi trường văn hóa (MTVH) trong sạch, lành mạnh, thích hợp và phong phú chính là "cái nôi' nuôi dưỡng, là nguồn năng lượng để hình thành bản lĩnh, năng lực sáng tạo, đạo dức, tâm hồn và nhân cách con người. Không thể có một tâm hồn lớn, một nhân cách trong sáng lại được sinh trưởng trong một MTVH ô nhiễm, độc hại, và cũng không thể có một dân tộc nào có thể phát triển bền vững khi không chú ý bảo vệ, bồi đắp và xây dựng MTVH lành mạnh. Trong thời đại ngày nay, sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên toàn cầu đã dẫn đến những đổi thay to lớn, kỳ diệu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng đã và đang để lại những di hậu nặng nề cho các thế hệ hiện tại và mai sau: Sự tàn phá dữ dội môi trường sống, môi trường tự nhiên; sự xuống cấp và băng hoại về nền tảng đạo đức của xã hội và nhân cách của không ít người v.v... Thất bại của không ít các quốc gia do tách rời văn hóa với phát triển kinh tế, xem nhẹ vai trò của MTVH đã dẫn đến những bất ổn nghiêm trọng trong đời sống chính trị - xã hội, dẫn đến sự khủng hoảng về kinh tế và sự tha hóa về nhân cách con người. Không phải ngẫu nhiên mà ông Federico Mayor (tổng giám đốc UNESCO) đã phải cảnh báo: "Hễ nước nào tự đặt cho mình mục tiêu phát triển kinh tế mà tách khỏi MTVH, thì nhất định sẽ xảy ra những mất cân đối nghiêm trọng, cả về kinh tế lẫn văn hóa và tiềm năng sáng tạo của nước ấy sẽ bị suy giảm rất nhiều". Giá trị thời đại của vấn đề ngày càng gia tăng cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự phát triển khoa học, công nghệ, sự phát triển của tiến bộ xã hội... và thực sự trở thành vấn đề có tính toàn cầu. Trong vài thập kỷ gần đây, MTVH đã trở thành tiêu chí, điều kiện cơ bản để đánh giá sự phát triển tiến bộ, bền vững xã hội... đối với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Với ý nghĩa đó, xây dựng MTVH lành mạnh đang và sẽ là thách thức lớn trên con đường phát triển của mỗi quốc gia trong thiên niên kỷ thứ 3 - nếu quốc gia đó muốn thực sự tìm ra cho mình con đường phát triển ổn định, bền vững và đúng hướng. ở Việt Nam, xây dựng MTVH trở thành yêu cầu bức thiết, là điều kiện cho sự thành công của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Sự lựa chọn con đường đi lên CNXH của dân tộc càng khẳng định vai trò to lớn của MTVH với tư cách không chỉ là động lực mà còn ở mục tiêu hướng tới của nó: "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Mục tiêu đó không bao giờ có thể thực hiện được nếu thiếu vắng một nền tảng tinh thần, một MTVH lành mạnh, dân chủ và nhân văn. Đại hội VIII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: phải "Xây dựng MTVH lành mạnh cho sự phát triển kinh tế, xã hội", coi đó là nhân tố cơ bản để giữ vững ổn định chính trị, tạo lập công bằng xã hội, xây dựng con người Việt Nam "cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, trong sáng về đạo đức và phong phú về tinh thần".

pdf20 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 1823 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng MTVH góp phần hình thành nhân cách cho thanh niên đô thị của thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN: Xây dựng MTVH góp phần hình thành nhân cách cho thanh niên đô thị của thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Con người không thể tồn tại nếu tách khỏi môi trường tự nhiên, cũng như con người không thể thực sự trở thành Người nếu tách rời môi trường văn hóa. Đó là một chân lý bất di, bất dịch mà nhân loại đã đúc kết được xuyên suốt tiến trình vận động và phát triển lịch sử của mình. Không thể chối cái được rằng: một môi trường văn hóa (MTVH) trong sạch, lành mạnh, thích hợp và phong phú chính là "cái nôi' nuôi dưỡng, là nguồn năng lượng để hình thành bản lĩnh, năng lực sáng tạo, đạo dức, tâm hồn và nhân cách con người. Không thể có một tâm hồn lớn, một nhân cách trong sáng lại được sinh trưởng trong một MTVH ô nhiễm, độc hại, và cũng không thể có một dân tộc nào có thể phát triển bền vững khi không chú ý bảo vệ, bồi đắp và xây dựng MTVH lành mạnh. Trong thời đại ngày nay, sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên toàn cầu đã dẫn đến những đổi thay to lớn, kỳ diệu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng đã và đang để lại những di hậu nặng nề cho các thế hệ hiện tại và mai sau: Sự tàn phá dữ dội môi trường sống, môi trường tự nhiên; sự xuống cấp và băng hoại về nền tảng đạo đức của xã hội và nhân cách của không ít người v.v... Thất bại của không ít các quốc gia do tách rời văn hóa với phát triển kinh tế, xem nhẹ vai trò của MTVH đã dẫn đến những bất ổn nghiêm trọng trong đời sống chính trị - xã hội, dẫn đến sự khủng hoảng về kinh tế và sự tha hóa về nhân cách con người. Không phải ngẫu nhiên mà ông Federico Mayor (tổng giám đốc UNESCO) đã phải cảnh báo: "Hễ nước nào tự đặt cho mình mục tiêu phát triển kinh tế mà tách khỏi MTVH, thì nhất định sẽ xảy ra những mất cân đối nghiêm trọng, cả về kinh tế lẫn văn hóa và tiềm năng sáng tạo của nước ấy sẽ bị suy giảm rất nhiều". Giá trị thời đại của vấn đề ngày càng gia tăng cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự phát triển khoa học, công nghệ, sự phát triển của tiến bộ xã hội... và thực sự trở thành vấn đề có tính toàn cầu. Trong vài thập kỷ gần đây, MTVH đã trở thành tiêu chí, điều kiện cơ bản để đánh giá sự phát triển tiến bộ, bền vững xã hội... đối với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Với ý nghĩa đó, xây dựng MTVH lành mạnh đang và sẽ là thách thức lớn trên con đường phát triển của mỗi quốc gia trong thiên niên kỷ thứ 3 - nếu quốc gia đó muốn thực sự tìm ra cho mình con đường phát triển ổn định, bền vững và đúng hướng. ở Việt Nam, xây dựng MTVH trở thành yêu cầu bức thiết, là điều kiện cho sự thành công của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Sự lựa chọn con đường đi lên CNXH của dân tộc càng khẳng định vai trò to lớn của MTVH với tư cách không chỉ là động lực mà còn ở mục tiêu hướng tới của nó: "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Mục tiêu đó không bao giờ có thể thực hiện được nếu thiếu vắng một nền tảng tinh thần, một MTVH lành mạnh, dân chủ và nhân văn. Đại hội VIII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: phải "Xây dựng MTVH lành mạnh cho sự phát triển kinh tế, xã hội", coi đó là nhân tố cơ bản để giữ vững ổn định chính trị, tạo lập công bằng xã hội, xây dựng con người Việt Nam "cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, trong sáng về đạo đức và phong phú về tinh thần". Cùng với những thành tựu quan trọng chúng ta đã đạt được qua hơn 10 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, cũng phải nghiêm túc nhìn nhận thực trạng MTVH ở nước ta đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập cần được nhận thức đúng đắn và giải quyết có hiệu quả. Mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang làm nảy sinh không ít những tệ nạn xã hội, thói hư, tật xấu lan truyền từ địa phương này sang địa phương khác, làm xói mòn đạo đức, lối sống, phá vỡ thuần phong mỹ tục, chao đảo kỷ cương phép nước, làm ô nhiễm, vẩn đục, thậm chí độc hại MTVH. Vì vậy, kịp thời ngăn chặn những tiêu cực, độc hại, bảo vệ và xây dựng MTVH lành mạnh để tạo lập nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước theo định hướng của Đảng, vừa có những mặt phù hợp với xu thế tiến bộ chung của thế giới, vừa có những mặt thể hiện bản chất ưu việt của nền văn hóa XHCN, phù hợp với tình hình thực tiễn ở tất cả các địa phương. Mặc dầu vậy, đây lại là lĩnh vực khá mới mẻ và chưa được quan tâm nhiều trong hoạt động nghiên cứu khoa học, cũng như trong hoạt động thực tiễn xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương. Rất nhiều vấn đề cơ bản từ nó cần được nhận thức và giải quyết thấu đáo cả trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Khái niệm bản chất, cấu trúc, chức năng và những đặc trưng của MTVH là gì?... Thực trạng MTVH ở nước ta hiện nay ra sao? Các quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò MTVH trong việc xây dựng nhân cách con người như thế nào... đang là vấn đề khó khăn, phức tạp, chưa có lời giải đáp đầy đủ cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Nhất là với thành phố Đà Nẵng - một đơn vị mới được chia tách và nâng cấp thành thành phố trực thuộc Trung ương (1997), đây càng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng. Xuất phát từ tình hình đó, bản thân tôi đã chọn vấn đề: "Xây dựng MTVH góp phần hình thành nhân cách cho thanh niên đô thị của thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới" làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. Với mong muốn không chỉ góp phần bổ sung về mặt lý luận, mà trực tiếp hơn, góp phần hình thành những luận cứ khoa học để tiếp tục nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn xây dựng MTVH ở nước ta nói chung và ở thành phố Đà Nẵng nói riêng. 2. Tình hình nghiên cứu Vấn đề văn hóa, MTVH và tác động của nó đối với quá trình hình thành, phát triển nhân cách con người đang là vấn đề bức xúc được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Vấn đề này cũng đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học, nhiều môn học khác nhau trên toàn thế giới. Hiện nay, ở nước ta đã xuất hiện một số công trình nghiên cứu và các bài viết của các tác giả (trong và ngoài nước) có đề cập ít nhiều đến vấn đề MTVH, xây dựng MTVH và những tác động của MTVH đối với con người nói chung và đối với thanh niên nói riêng, như: - "Văn hóa, lối sống với môi trường" của PGS Chu Khắc Thuật - TS Nguyễn Văn Thủ (chủ biên). Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về phát triển, Nxb VHTT, 1998. - "Những vấn đề thời sự văn hóa" của GS.TS Huỳnh Khái Vinh, Viện Văn hóa, Nxb VHTT, 1998. - "Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng văn hóa ở nước ta" của GS.PTS Hoàng Vinh, Viện Văn hóa, Nxb VHTT, 1999. - "Văn hóa dân tộc trong thời kỳ mở cửa ở nước ta hiện nay" của GS.PTS Trần Văn Bính (chủ biên), Nxb CTQG, H. 1996. - PTS Nguyễn Hồng Sơn, Môi trường văn hóa với sự hình thành nhân cách, Tạp chí Tư tưởng văn hóa 1/1997. - GS Lê Quý An, Môi trường và phát triển lâu bền - Vấn đề lớn của thời đại và của đất nước, Tạp chí Tư tưởng văn hóa, 10/1992. - Trần Lê Bảo, Môi trường tự nhiên nhân văn, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 11/1999. - Đỗ Huy, Cần xây dựng môi trường văn hóa pháp luật ở nước ta hiện nay, Người đại biểu nhân dân, 9 - 10/1993. - GS Lê Thi, Khái niệm môi trường nhân văn và vấn đề giáo dục môi trường nhân văn ở nước ta hiện nay, Triết học 6/1999. - GS.TS Huỳnh Khái Vinh, Lối sống với môi trường sinh thái và môi trường văn hóa, Thông tin Lý luận 4/1998. - v.v... Tuy nhiên, đây là một đề tài mới nên chưa có công trình nào nghiên cứu một cách cụ thể, mang tính hệ thống với tư cách là một đề tài khoa học hay một luận văn tốt nghiệp. 3. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài 3.1. Mục đích Từ góc độ lý luận về MTVH và xuất phát từ thực tiễn xây dựng MTVH ở nước ta hiện nay (nói chung) và thành phố Đà Nẵng (nói riêng), luận văn có mục đích nghiên cứu sau: - Làm sáng tỏ bản chất, cấu trúc, vai trò, chức năng của MTVH đối với quá trình hình thành nhân cách con người. - Qua nghiên cứu, khảo sát thực trạng MTVH ở thành phố Đà Nẵng, những tác động của MTVH đối với nhân cách thanh niên đô thị thành phố, luận văn đề xuất một số định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng MTVH góp phần hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ ở đây trong tình hình mới. 3.2. Nhiệm vụ - Luận văn trình bày những quan điểm cơ bản về bản chất, cấu trúc, vai trò, chức năng của MTVH đối với việc xây dựng nhân cách (cho thanh niên đô thị). - Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng MTVH ở thành phố Đà Nẵng, luận văn đề ra những định hướng và giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng MTVH (ở đây) để góp phần hình thành nhân cách cho thanh niên khu vực đô thị. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng Đối tượng nghiên cứu ở luận văn này là xây dựng MTVH ở nước ta (nói chung) và ở thành phố Đà Nẵng (nói riêng) qua khảo sát, đánh giá chất lượng nhân cách thanh niên khu vực đô thị. 4.2. Phạm vi nghiên cứu MTVH là một vấn đề rất rộng và mới mẻ, có thể chia thành nhiều cấp độ và nhiều lĩnh vực tác động khác nhau đối với con người và đời sống xã hội trên một phạm vi rộng lớn. Luận văn này chủ yếu tập trung phân tích, đánh giá thực trạng MTVH ở thành phố Đà Nẵng và sự tác động của nó đối với nhân cách của thanh niên đô thị ở đây. 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng; chú ý kết hợp các phương pháp phân tích và tổng hợp, lô gích và lịch sử; đồng thời tiếp thu và sử dụng linh hoạt các phương pháp so sánh, thống kê, điều tra xã hội học... 6. ý nghĩa của đề tài 6.1. Về phương diện lý luận - Hệ thống hóa và làm sâu sắc hơn nhận thức chung về MTVH và tác động của nó trong việc xây dựng nhân cách. 6.2. Về phương diện thực tiễn - Phân tích, đánh giá để đi đến nhận thức đúng về chất lượng MTVH và chất lượng nhân cách thanh niên đô thị của thành phố Đà Nẵng. - Đề xuất định hướng và những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng xây dựng MTVH và nhân cách trong tình hình mới. - Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn xây dựng MTVH ở thành phố Đà Nẵng; làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy môn Lý luận văn hóa trong hệ thống các trường Đảng. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Nhận thức chung về vấn đề xây dựng MTVH để góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Chương 2: Thực trạng MTVH ở thành phố Đà Nẵng hiện nay và sự tác động của nó đối với việc hình thành nhân cách cho thanh niên đô thị. Chương 3: Những định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng MTVH để hình thành nhân cách cho thanh niên đô thị thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới. Chương 1 Nhận thức chung về vấn đề xây dựng môi trường văn hóa để góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới 1.1. Văn hóa và môi trường văn hóa 1.1.1. Quan niệm về văn hóa 1.1.2. Quan niệm về MTVH * Quan niệm về môi trường * Quan niệm về MTVH * Mối quan hệ giữa văn hóa và MTVH * Mối quan hệ giữa MTVH và môi trường sống của con người - MTVH và môi trường tự nhiên (môi trường sinh thái). - MTVH và môi trường xã hội. * Mối quan hệ giữa MTVH và đời sống văn hóa. 1.1.3. Một số đặc trưng của MTVH. 1.2. Cấu trúc và chức năng của môi trường trong việc xây dựng nhân cách con người 1.2.1. Nhân cách và cấu trúc của nhân cách * Khái niệm nhân cách * Cấu trúc của nhân cách * Điều kiện bảo đảm sự hình thành và phát triển nhân cách của con người (chủ yếu đề cập MTVH). 1.2.2. Cấu trúc và chức năng của MTVH 1.2.2.1. Xét theo phạm vi không gian có thể phân chia thành các cấp độ sau: - Môi trường vi mô: Môi trường gia đình, nhóm xã hội. - Môi trường trung mô: Môi trường làng xã, khối phố, trường học, môi trường công sở, đơn vị, cơ quan... - Môi trường vĩ mô: Môi trường quốc gia, vùng miền. * Chức năng của nó đối với quá trình hình thành và phát triển nhân cách con người - Môi trường gia đình, nhóm xã hội. - Môi trường làng xã, trường học, khối phố. - Môi trường quốc gia về văn hóa. 1.2.2.2. Xét từ các thành tố cấu thành, MTVH có phân chia thành các bộ phận: - Môi trường giáo dục - đào tạo + môi trường khoa học. - Môi trường truyền thống. - Môi trường đạo đức. - Môi trường thẩm mỹ. * Chức năng của nó đối với việc hình thành nhân cách... Một số cách thức phân chia khác. 1.2.2.3. Mối quan hệ giữa MTVH và nhân cách * MTVH - nhân cách. * Nhân cách - MTVH. 1.3. Xây dựng MTVH là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới và con người XHCN ở nước ta hiện nay 1.3.1. Vị trí, vai trò của MTVH * Tiếp cận từ lý luận hiện đại * Theo quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam - Xuất phát từ thực trạng MTVH nước ta hiện nay. - Xuất phát từ định hướng xây dựng nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. - Xuất phát từ nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bản chất đích thực của vấn đề xây dựng MTVH ở nước ta hiện nay. 1.3.2. Xây dựng MTVH ở nước ta hiện nay theo quan điểm đổi mới của Đảng Tiểu kết: Khẳng định tính tất yếu, sự cần thiết phải xây dựng MTVH ở nước ta hiện nay. Chương 2 Thực trạng môi trường văn hóa ở thành phố Đà Nẵng hiện nay và sự tác động của nó đối với việc hình thành nhân cách cho thanh niên đô thị 2.1. Các nhân tố tác động đến việc xây dựng MTVH của thành phố Đà Nẵng 2.1.1. Môi trường tự nhiên, nhân văn 2.1.2. Môi trường kinh tế - xã hội 2.1.3. Môi trường chính trị - xã hội 2.1.4. Các giá trị lịch sử, tâm lý, văn hóa truyền thống. 2.2. Thực trạng MTVH ở thành phố Đà Nẵng thời gian qua 2.2.1. Tính tích cực của MTVH - Môi trường giáo dục và khoa học. - Môi trường đạo đức. - Môi trường truyền thống và môi trường thẩm mỹ. 2.2.2. Những tồn tại và khiếm khuyết. 2.3. Tác động của MTVH đến chất lượng thanh niên đô thị thành phố Đà Nẵng hiện nay 2.3.1. Những thế mạnh và ưu điểm 2.3.2. Những thiếu hụt trong nhân cách thanh niên đô thị thành phố Đà Nẵng trước yêu cầu CNH, HĐH đất nước 2.3.3. Nguyên nhân và một số bài học kinh nghiệm * Nguyên nhân * Bài học kinh nghiệm. Tiểu kết: Sự cần thiết phải bảo vệ và xây dựng MTVH để tạo lập nhân cách cho thanh niên đô thị thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới. Chương 3 Những định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa để hình thành nhân cách cho thanh niên đô thị thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ mới 3.1. Một số định hướng cơ bản 3.1.1. Định hướng nhân cách thanh niên đô thị thành phố Đà Nẵng * Nét chung, nét ưu trội so với các địa phương khác. * Nét khác biệt với nhân cách thanh niên nông thôn. * Những yêu cầu đặt ra cần đáp ứng. 3.1.2. Định hướng xây dựng MTVH phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương * Xây dựng MTVH đô thị. * Tạo lập công bằng xã hội, xây dựng MTVH lành mạnh, cảnh quan đô thị văn minh, sạch đẹp. * Trọng tâm là góp phần hình thành nhân cách sáng tạo, giữ vững bản lĩnh văn hóa dân tộc, tạo lập nếp sống văn minh đô thị cho thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. * Đảm bảo tính kế thừa và sự đổi mới trong vấn đề xây dựng MTVH. 3.2. Những giải pháp chủ yếu 3.2.1. Tạo lập môi trường kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội lành mạnh, có chất lượng cao tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thiện nhân cách thế hệ trẻ * Môi trường kinh tế * Môi trường chính trị * Môi trường pháp luật * Môi trường văn hóa - xã hội - Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường: gia đình, nhà trường, xã hội - Môi trường truyền thống - Môi trường đạo đức - Môi trường thẩm mỹ - Môi trường giáo dục - đào tạo; khoa học, công nghệ - Môi trường cảnh quan, nếp sống đô thị. Phải chú ý các vấn đề: + Phát huy và tận dụng tối đa ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan và khách quan (kinh tế, chính trị, xã hội...) để xây dựng MTVH. + Đồng thời xây dựng MTVH phải gắn liền với nhiệm vụ tạo ra động lực, môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định chính trị, trật tự, an toàn ở cơ sở. + Hoàn thiện nhân cách gắn liền với việc tạo lập công bằng xã hội, tạo lập công ăn, việc làm cho thanh niên, tạo MTVH lành mạnh cho thế hệ trẻ cống hiến và trưởng thành, đóng góp sức lực xây dựng quê hương giàu đẹp. 3.2.2. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, khối phố văn hóa, công sở văn hóa và nhà trường kiểu mới. * Xây dựng gia đình văn hóa. * Xây dựng khối phố, phường văn hóa. * Xây dựng nếp sống văn minh cơ quan, đơn vị, công sở. * Chú trọng xây dựng cho được nhà trường kiểu mới. Phải chú trọng một số biện pháp: + Kết hợp chặt chẽ, khoa học nội dung cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, khối phố văn hóa... với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" do UBMT Tổ quốc Việt Nam phát động. + Thường xuyên có sự tổng kết, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm để định hướng phong trào phát triển đúng hướng. 3.2.3. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền các ngành và các đoàn thể nhân dân đối với việc bảo vệ và xây dựng MTVH - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng MTVH. 3.2.4. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, kết hợp chặt chẽ hoạt động của các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội để thực hiện nhiệm vụ xây dựng MTVH * Vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. * Hoạt động của các ngành: giáo dục, khoa học - công nghệ - môi trường... * Hoạt động của các đoàn thể đặc biệt là Đoàn thanh niên và Hội liên hiệp thanh niên. * Vai trò chủ quản của ngành văn hóa thông tin: Phải đổi mới nội dung hoạt động, tập trung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. * Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. 3.2.5. Tiếp tục triển khai sâu rộng nghị quyết Trung ương 5 đến từng địa phương, cơ sở làm chuyển biến mạnh mẽ cuộc vận động xây dựng MTVH ở thành phố Đà Nẵng. * Giáo dục chủ nghĩa yêu nước truyền thống, tinh thần tự hào dân tộc. * Nâng cao ý thức tôn tạo, phát huy những di sản văn hóa ở địa phương. * Tích cực đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng thuần phong mỹ tục mới phù hợp với nếp sống văn minh đô thị, tạo lập môi trường sáng tạo và hưởng thụ văn hóa lành mạnh cho thanh niên. 3.2.6. Ưu tiên đầu tư ngân sách, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại cho các hoạt động văn hóa * Xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp với MTVH địa phương. * Phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực. * Thực hiện tốt chính sách xã hội hóa các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. 3.2.7. Đặc biệt chú trọng xây dựng cho thanh niên một lối sống, nếp sống có văn hóa trong đời sống cá nhân, đời sống gia đình và đời sống xã hội. Đề cao trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng MTVH. Đồng thời phải chú trọng đúng mức việc đầu tư cơ sở kỹ thuật cho các hoạt động văn hóa, nghiên cứu khoa học, thể thao cho thanh niên, sớm hoàn thiện cơ chế chính sách về hỗ trợ tài năng và các tấm gương điển hình tiên tiến trong thanh niên. 3.2.8. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường Tiểu kết: Xây dựng MTVH có nội dung đa dạng, phong phú cần có sự thận trọng khoa học đối với các vấn đề: dân tộc - hiện đại, tự do tín ngưỡng - mê tín dị đoan... cần phải tìm ra những cơ sở lý luận, tìm ra những phương pháp và bước đi thích hợp. Đây là vấn đề hết sức phức tạp phải được nhận thực đầy đủ, phải được chỉ đạo và giám sát chặt chẽ để phát huy những yếu tố nhân bản, tích cực, ngăn ngừa và xử lý kịp thời những tiêu cực phát sinh. * Một số kiến nghị * Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo 1. GS.PTS Trần Văn Bính (chủ biên) (1996), Văn hóa dân tộc trong thời kỳ mở cửa ở nước ta hiện nay, Nxb CTQG, Hà Nội. 2. GS.TS Trần Vă
Tài liệu liên quan