Đề thi chứng chỉ a tin học

1. Khi sử dụng tiếng Việt trong một bảng tính Microsoft Excel: a) Ta có thể sử dụng nhiều loại font khác nhau nhưng chúng phải cùng một bảng mã. b) Ta bắt buộc phải sử dụng đúng một loại font cho tất cả các ô trong bảng tính. c) Ta chỉ được phép sử dụng 1 kiểu gõ tiếng Việt (Telex, VNI) trang bảng tính. d) (a), (b), (c) sai.

pdf18 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3151 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chứng chỉ a tin học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trung tâm GDTX Thốt Nốt ....................................................................Điện thoại: 07103 - 851035 Bộ đề thi trắc nghiệm Tin học A 2008 (Phần Lý Thuyết).............................................. Trang 1 / 18 Điểm Họ tên và chữ ký của giám khảo ĐỀ THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC Khóa ngày: 24 / 02 / 2008 Phần lý thuyết Thời gian: 30 phút: (Không kể thời gian phát đề) Lời dặn thí sinh  Đọc kỹ câu hỏi rồi đánh dấu chéo vào ô tương ứng với câu trả lời đúng nhất. Ngoài ra thí sinh không được viết, đánh dấu nào khác vào bài làm của mình.  Bảng 1 là một phần của Bảng tính Excel (chứa các số liệu dùng cho một số câu hỏi) được in ở cuối đề thi. Dòng đầu tiên của bảng 1 chứa tên cột, cột đầu tiên chứa tên hàng. 1. Khi sử dụng tiếng Việt trong một bảng tính Microsoft Excel:  a) Ta có thể sử dụng nhiều loại font khác nhau nhưng chúng phải cùng một bảng mã.  b) Ta bắt buộc phải sử dụng đúng một loại font cho tất cả các ô trong bảng tính.  c) Ta chỉ được phép sử dụng 1 kiểu gõ tiếng Việt (Telex, VNI) trang bảng tính.  d) (a), (b), (c) sai. 2. Lúc sử dụng Microsoft Word, khi gõ xong một từ và nhấn phím cách (space bar) thì từ vừa gõ bị thay đổi, nguyên nhân là do:  a) Máy bị nhiễm virus.  b) Các thiết lập trong AutoCorret Options.  c) Bàn phím bị hỏng.  d) Dùng sai font tiếng Việt. 3. Khi người ta nói tốc độ của một ổ CD là 52X, 52X dùng để chỉ:  a) Tốc độ truy xuất thông tin.  b) Số đầu đọc có trong ổ đĩa.  c) Số vòng quay của đĩa trong ổ đĩa.  d) (a), (b), (c) đều sai. 4. Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau: = IF(NOT(OR(A3:B3)),5,8).  a) 0  b) 5.  c) 8  d) (a), (b), (c) đều sai. 5.Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau: =PROPER(A8)  a) a8.  b) Ba15cd.  c) Ba15Cd.  d) Một giá trị khác. 6.Chuỗi nào dưới đây không phải là một địa chỉ Internet hợp lệ:  a) www.tuoi tre.com.vn  b) www.tuoitre.com.vn  c) (a), (b) đều không hợp lệ.  d) (a), (b) đều hợp lệ. 7. Thông tin lưu trữ trong đĩa cứng dưới dạng:  a) Điện.  b) Từ.  c) Quang.  d) Cơ. Trung tâm GDTX Thốt Nốt ....................................................................Điện thoại: 07103 - 851035 Bộ đề thi trắc nghiệm Tin học A 2008 (Phần Lý Thuyết).............................................. Trang 2 / 18 8.Khi đang sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn thoát khỏi chế độ Show ta phải:  a) Nhấn phím ENTER.  b) Nhấn phím cách (space bar).  c) (a), (b) đều đúng.  d) (a), (b) đều sai. 9.Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau: =COUNTIF(A1:B5,“>300”)  a) 0.  b) 2400.  c) 2100.  d) Một giá trị khác. 10.Trong Microsoft Word, khi ta chọn cả một table và nhấn nút Del trên bàn phím thì :  a) Toàn bộ nội dung trong table sẽ bị xóa, khung table vẫn còn.  b) Toàn bộ nội dung và khung trong table sẽ bị xóa.  c) Khung của table sẽ bị xóa, nội dung table vẫn còn.  d) Không có gì thay đổi. 11. Khi click vào nút “Refresh” trong Internet Explorer là ta muốn:  a) Tải lại thông tin của trang Web đang xem.  b) Quay lại trang Web đã đi qua.  c) Xem lại danh sách các trang Web đã truy cập.  d) Phóng to kích thước chữ (text) xuất hiện trong trang Web. 12.Trong Microsoft Excel, với số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau: = LEN(B2).  a) 3.  b) 500.  c) #VALUE!  d) Một giá trị khác. 13.Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau: =ROUND(C1,-2)*D4.  a) 0.  b) 2400.  c) 3600.  d) (a), (b), (c) sai. 14.Trong Widows, tên một tệp:  a) Không phân biệt chữ thường, chữ hoa.  b) Không dài quá 25 ký tự.  c) (a), (b) đúng.  d) (a), (b) sai. 15.Trong Microsoft Excel, với số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau: =AVERAGE(D3:D6).  a) 102.  b) Công thức có lỗi cú pháp.  c) 25.5.  d) Một giá trị khác. 16. Trong Microsoft PowerPoint, để show nội dung một tệp từ slide 3 trở đi:  a) Ta nhấn phím F5.  b) Chọn slide 3, chọn menu View, Slide show.  c) (a), (b) đúng.  d) (a), (b) sai. 17. Để gõ từ “xã hội” bằng kiểu gõ Telex, ta phải lần lượt nhấn các phím.  a) xa4 ho65i  b) xax hooij  c) xa4 hoi65.  d) (a), (c) đều đúng.. 18. Trong Microsoft Excel, giá trị của công thức: =IF(7*2+3>9*2,25,48) là:  a) 25.  b) 48.  c) TRUE.  d) Công thức có lỗi cú pháp. 19.Trong Excel, xem số liệu trong Bảng 1, giá trị của công thức =COUNT(C1:D4) là:  a) 7.  b) 8. Trung tâm GDTX Thốt Nốt ....................................................................Điện thoại: 07103 - 851035 Bộ đề thi trắc nghiệm Tin học A 2008 (Phần Lý Thuyết).............................................. Trang 3 / 18  c) 9.  d) (a), (b), (c) đều sai. 20. Tốc độ download thông tin của một máy tín là 56 Kbit/giây, có nghĩa là trong một giây máy tính đó có thể download được:  a) 560 Byte.  b) 560 KByte.  c) 8 Byte.  d) 7 KByte. 21. Lúc đang sử dụng Internet Explorer (IE) để xem nội dung một trang Web, nhấn nút Back () trên bàn phím sẽ có tác dụng.  a) Xóa ký tự bên trái con trỏ.  b) Xóa ký tự bên phải con trỏ.  c) Quay lại trang Web vừa đi qua.  d) Xóa toàn bộ nội dung trang Web. 22. Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau: = ROUND(B3,-3).  a) 900.  b) 1000.  c) 0.  d) (a), (b), (c) sai. 23. Khi sử dụng Microsoft Word, để lưu một tệp và chọn mục “Do you want to Save changes with a different name.” có nghĩa là:  a) Ta lưu nội dung đang soạn thảo chồng lên một tệp khác trong đĩa.  b) Ta lưu nội dung đang soạn thảo với một tên khác với tệp đang chọn.  c) Tên tệp ta sử dụng không hợp lệ.  d) Đĩa đang sử dụng bị đầy, cần phải lưu vào một đĩa có tên khác. 24. Khi soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, nhấn phím ENTER có tác dụng:  a) Sang một dòng mới.  b) Sang một đoạn (paragraph) mới.  c) (a), (b) đúng.  d) (a), (b) sai. 25. Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau: =IF(B3>600,0.05,0.1)  a) 0.  b) 0.05  c) 0.1  d) Một giá trị khác. A B C D E F 1 B2500 15 250 2 HBA149 500 345000 36 3 HCD150 900 290000 37 4 HDD151 300 560000 12 5 HEA152 700 480000 33 6 HBB153 100 475000 20 7 HCC154 1000 840000 30 8 BA15CD 9 Bảng 1 --HẾT-- Trung tâm GDTX Thốt Nốt ....................................................................Điện thoại: 07103 - 851035 Bộ đề thi trắc nghiệm Tin học A 2008 (Phần Lý Thuyết).............................................. Trang 4 / 18 Điểm Họ tên và chữ ký của giám khảo ĐỀ THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC Khóa ngày: 27 / 04 / 2008 Phần lý thuyết Thời gian: 30 phút: (Không kể thời gian phát đề) Lời dặn thí sinh  Đọc kỹ câu hỏi rồi đánh dấu chéo vào ô tương ứng với câu trả lời đúng nhất. Ngoài ra thí sinh không được viết, đánh dấu nào khác vào bài làm của mình.  Bảng 1 là một phần của Bảng tính Excel (chứa các số liệu dùng cho một số câu hỏi) được in ở cuối đề thi. Dòng đầu tiên của bảng 1 chứa tên cột, cột đầu tiên chứa tên hàng. 1. Tốc độ download thông tin của một máy tính là 256 Kbit/s. Dạng thể hiện khác của giá trị này là:  a) 2048 Mbit/s.  b) 32 Kbyte/s.  c) 2048 Mbyte/s.  d) 32 Mbyte/s. 2. Để in một tài liệu trong Excel  a) Ta có thể sử dụng một trong các máy in đã cài đặt sẵn trong Windows.  b) Ta bắt buộc phải sử dụng máy in mặc định (default) của Windows.  c) Ta chỉ có thể sử dụng các máy in trắng đen.  d) Ta chỉ có thể sử dụng các máy in Laser. 3.Trong Word, khi chuyển từ việc in một mặt giấy sang in 2 mặt giấy thì khái niệm Left margin của trang số 3 trở thành:  a) Outside margin.  b) Inside margin.  c) Right margin.  d) Top margin. 4. Trong Excel, với số liệu của Bảng 1, giá trị của công thức = SUMIF(B2:B6,“>=100”) là:  a) 0  b) 660  c) 520  d) Công thức có lỗi. 5.Trong Excel, Zoom trong menu. View có tác dụng:  a) Phóng to bảng tính (chỉ có tác dụng trên màn hình)  b) Phóng to bảng tính (chỉ có tác dụng trên màn hình và khi in ra).  c) Chỉ phóng to thanh công cụ.  d) Chỉ phóng to tên hàng và cột. 6.Trong Excel, nội dung ô B3 là công thức = C2*2. Cắt (cut) nội dung của ô B3 và dán (paste) vào ô D2 thì nội dung của ô D2 là:  a) =C2*2  b) E2*2  c) =E1*2  d) (a), (b), (c) đều sai. 7.Muốn bắt đầu Show từ Slide thứ 9 của tiệp PowerPoint đang soạn thảo, ta nhấn phím:  a) Enter  b) Space-bar  c) F5  d) (a), (b), (c) đều sai. Trung tâm GDTX Thốt Nốt ....................................................................Điện thoại: 07103 - 851035 Bộ đề thi trắc nghiệm Tin học A 2008 (Phần Lý Thuyết).............................................. Trang 5 / 18 8.Trong Excel, với số liệu của Bảng 1, giá trị của công thức : = MID(“A7”,2,3) là:  a) 7.  b) A7.  c) LD178  d) D17. 9.Trong Excel, với số liệu của Bảng 1, giá trị của công thức : = RIGHT(A3)*2 là:  a) Công thức có lỗi cú pháp.  b) A6.  c) 6.  d) 12. 10. Trong Microsoft Excel, với số liệu của Bảng 1, giá trị của công thức : =IF(LEFT(A5,1)=“B”,1,2)*C5 là:  a) C5.  b) 2C5.  c) Một giá trị khác.  d) Công thức có lỗi cú pháp.. 11.Trong Excel, lúc đầu 2 ô H19 và H9 không có chứa dữ liệu. Nhập vào ô H19 giá trị 3, chọn 2 ô H19 và H9 rồi Click vào biểu tượng . Khi đó nếu nội dung ô C3 là công thức =H9 thì giá trị thể hiện tại ô C3 là:  a) 3.  b) H19.  c) 0.  d) (a), (b), (c) sai. 12.Trong Microsoft Excel, với số liệu của Bảng 1, giá trị của công thức := ROUND(C2,E2) là:  a) 10000  b) 15000  c) 20000  d) (a), (b), (c) sai. 13. Muốn gõ từ “vận động” bằng cách gõ VNI ta phải nhấn lần lượt các phím:  a) vaanj ddoongj  b) va65n d9o65ng  c) va6n5 d9o6ng5  d) Cả 2 câu (b), (c) đúng. 14.Khi sử dụng Excel, ta có thể thay đổi các giá trị mặc định về:  a) Font chữ.  b) Kích thước chữ.  c) (a), (b) sai.  d) (a), (b) đúng. 15.Trong Excel, với số liệu của Bảng 1, giá trị của công thức := LEFT(B7)^2 là:  a) Công thức có lỗi cú pháp.  b) 64.  c) B49.  d) 0. 16. Khi sử dụng Internet Explorer, Click chuột vào nút HOME trên thanh công cụ có tác dụng:  a) Quay lại trang Web đã đi qua.  b) Mở trang đầu tiên của danh sách Favorites.  c) Về trang đầu tiên của Web site.  d) (a), (b), (c) sai. 17.Trong Excel, nội dung của ô K8 là công thức = B$2*$C5. Copy nội dung của ô K8 và dán (paste) vào ô M10. Khi đó nội dung của ô M10 là:  a) B$2*$C5.  b) D$2*$C7.  c) B$4*$E5. .  d) (a), (b), (c) sai.. 18. Phần mềm Windows Explorer được xếp vào loại:  a) Hệ điều hành.  b) Trình duyệt Web.  c) Ngôn ngữ lập trình.  d) (a), (b), (c) đều sai. 19.Trong Excel, với số liệu trong Bảng 1, nội dung ô B3 là công thức =AVERAGE(E1:E3), nội dung ô D3 là công thức =(E1+E2+E3)/3. Khi đó:  a) Giá trị của 2 ô B3 và D3 giống nhau.  b) Xuất hiện thông báo lỗi ở ô D3.  c) Xuất hiện thông báo lỗi ở ô D3 và B3.  d) Xuất hiện thông báo lỗi ở ô B3. Trung tâm GDTX Thốt Nốt ....................................................................Điện thoại: 07103 - 851035 Bộ đề thi trắc nghiệm Tin học A 2008 (Phần Lý Thuyết).............................................. Trang 6 / 18 20. Loại Virus nào sau đây không lây nhiễm vào các tệp Word:  a) B virus.  b) F virus.  c) (a), (b) đúng.  d) (a), (b) sai. 21. Trong Word, để canh trái một đoạn văn bản (paragraph), ta phải:  a) Chọn cả đoạn văn bản rồi chọn biểu tượng canh trái trên thanh công cụ.  b) Đặt con trỏ trong đoạn văn bản rồi chọn biểu tượng canh trái trên thanh công cụ.  c) (a), (b) đều đúng.  d) (a), (b) đều sai. 22. Trong Excel giá trị của công thức = IF(AND(1,A5>A5-1),8,9) là:  a) 8.  b) 9.  c) Còn phụ thuộc vào giá trị của ô A5.  d) Công thức có lỗi cú pháp. 23.Trong Microsoft Word, để thay đổi kích thước giấy sử dụng trong một văn bản, ta chọn lệnh trong menu:  a) File  b) Edit  c) Format.  d) Tools. 24. Khi sử dụng PowerPoint, trong một Slide:  a) Ta chỉ có thể dùng 1 font.  b) Ta có thể dùng nhiều font nhưng phải cùng một bảng mã.  c) Ta có thể dùng nhiều font nhưng phải cùng một kích thước (size).  d) (a), (b), (c) đều sai. 25.Dung lượng lưu trữ thông tin trong một đĩa CD tối đa là:  a) 640 MB.  b) 640 KB.  c) 640 GB.  d) 640 TB. A B C D E F 1 MSHH Số lượng Giá 1A2 2 BA765 80 15000 -4 3 KA876 120 10000 MHK56 4 TC890 150 25000 5 CB432 60 5500 6 MD189 250 4500 7 LD178 80 4000 8 TA194 120 30000 9 SB285 140 17000 10 11 12 Bảng 1 --HẾT-- Trung tâm GDTX Thốt Nốt ....................................................................Điện thoại: 07103 - 851035 Bộ đề thi trắc nghiệm Tin học A 2008 (Phần Lý Thuyết).............................................. Trang 7 / 18 Điểm Họ tên và chữ ký của giám khảo ĐỀ THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC Khóa ngày: 22 / 06 / 2008 Phần lý thuyết Thời gian: 30 phút: (Không kể thời gian phát đề) Lời dặn thí sinh  Đọc kỹ câu hỏi rồi đánh dấu chéo vào ô tương ứng với câu trả lời đúng nhất. Ngoài ra thí sinh không được viết, đánh dấu nào khác vào bài làm của mình.  Bảng 1 là một phần của Bảng tính Excel (chứa các số liệu dùng cho một số câu hỏi) được in ở cuối đề thi. Dòng đầu tiên của bảng 1 chứa tên cột, cột đầu tiên chứa tên hàng. 1. Trong Microsoft Excel, để tiến hành sửa chữa nội dung của ô hiện hành bằng cách thay đổi vài ký tự trong ô đó (mà không phải gõ lại tất cả), ta nhấn phím:  a) F5.  b) F2.  c) F1.  d) Shift + F3. 2. Trong Microsoft Excel, giá trị của công thức: =IF(5^2>8*3,22,50) là:  a) 22.  b) 50  c) 22,50  d) Công thức có lỗi cú pháp. 3.Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, giá trị của công thức = COUNT(A2,A6) là:  a) 5.  b) 2.  c) 0.  d) (a), (b), (c) đều sai. 4. Trong Window, bộ nhớ ảo được chứa ở :  a) RAM  b) Đĩa CD.  c) Đĩa cứng.  d) CPU. 5.Trong khi soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter có tác dụng:  a) Sang một dòng ( line) mới.  b) Sang một đoạn (paragraph) mới.  c) Sang một trang mới.  d) Sang một section mới. 6. 1TB (Tetra byte) bằng :  a) 1024 MB (Mega byte).  b) 1024 GB (Giga byte).  c) 1024 KB (Kilo byte).  d) 1024 Byte. 7. Để gõ từ “học đường” bằng kiểu gõ Telex, ta phải lần lượt nhấn các phím:  a) ho5c d9u7o72ng.  b) hojcf dduowng.  c) hocj dduwowngf.  d) hoc5 d9u7o7ng2. 8.Trong Microsoft Excel, khi copy một công thức từ một ô này và dán (paste) vào một ô khác:  a) Tất cả các tọa độ có mặt trong công thức đó bị thay đổi.  b) Tất cả các tọa độ và các hằng có mặt trong công thức đó bị thay đổi.  c) Không có gì thay đổi.  d) (a), (b), (c) sai. 9. Khi sử dụng Microsoft PowerPoint, để thêm vào một slide mới ta phải chọn lệnh trong menu:  a) File.  b) Insert.  c) Edit.  d) Slide Show. 10. Virus tin học lây nhiễm từ máy này sang máy khác thông qua :  a) Mạng máy tính.  b) Các flash driver. Trung tâm GDTX Thốt Nốt ....................................................................Điện thoại: 07103 - 851035 Bộ đề thi trắc nghiệm Tin học A 2008 (Phần Lý Thuyết).............................................. Trang 8 / 18  c) (a), (b) đúng.  d) (a), (b) sai. 11. Chương trình nào dùng để duyệt các trang Web trên Internet:  a) IE.  b) Outlook.  c) Word.  d) (a),(c) đúng. 12. Khi sử dụng Microsoft Word, lưu một tệp bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + S, điều đó giống như ta chọn lệnh:  a) File, Save As.  b) File, Save.  c) File, Print Preview.  d) File, Save as Web page. 13. Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau: =SUMIF(B2:C5,“=M”).  a) 0.  b) 28.  c) Công thức có lỗi cú pháp.  d) Một giá trị khác. 14. Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau: =LEFT(RIGHT(A5))  a) 0.  b) C.  c) D.  d) Một giá trị khác. 15.Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau : = PROPER(A8):  a) a8.  b) Cd012.  c) CD012.  d) Một giá trị khác. 16. Để đưa vào một công thức Toán trong một văn bản đang soạn thảo bằng Microsoft Word, ta sử dụng :  a) Insert, Symbol.  b) Word Art.  c) Equation.  d) AutoCorrect. 17.Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau : = MIN(A2:C6):  a) 0.  b) 6.  c) 2. .  d) 8. 18. Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau : VLOOKUP(“C”,B2:C8,2)  a) 6.  b) 10.  c) 18.  d) Một giá trị khác. 19.Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau : =IF(C8>5*2^2,8,10)  a) 100.  b) 20.  c) 10.  d) 8. . 20. Trong Microsoft Word, khi chọn một vùng rối nhấn tổ hợp phím Ctrl + C:  a) Nội dung của vùng đó sẽ được đưa vào Clipboard.  b) Nội dung của vùng đó sẽ bị xóa.  c) Có tác dụng canh giữa cho vùng đó.  d) Chép nội dung trong Clipboard thay thế cho vùng đó. 21. Trong Windows, hai folder trên hai ổ đĩa khác nhau nhưng có tên giống nhau :  a) Toàn bộ nội dung trong hai folder sẽ được tự động cập nhật sao cho luôn giống nhau.  b) Toàn bộ nội dung của folder tạo trước sẽ bị xóa khi tạo folder thứ hai.  c) Hai folder có thể cùng tồn tại với điều kiện tên tệp chứa trong chúng phải khác nhau  d) (a), (b), (c) đều sai. Trung tâm GDTX Thốt Nốt ....................................................................Điện thoại: 07103 - 851035 Bộ đề thi trắc nghiệm Tin học A 2008 (Phần Lý Thuyết).............................................. Trang 9 / 18 22. Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau: = IF(C2,52.B3)  a) 18.  b) B3.  c) 52.  d) (a), (b), (c) đều sai. 23. Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau: = ROUND(C2,-2)^2  a) 0.  b) 100.  c) 400.  d) (a), (b), (c) đều sai. 24. Trong tin học, từ ‘CD” là viết tắt của:  a) Compaq Disk  b) Common Disk.  c) Commerical Disk.  d) Compact Disk. 25.Khi sử dụng Microsoft Excel, nhấn tổ hợp phím Ctrl + N sẽ có tác dụng :  a) Mở thêm một sheet mới.  b) Mở thêm một Workbook mới.  c) Chèn thêm một ô mới.  d) Chèn thêm một cột mới.. A B C D E F 1 2 CD006 C 18 3 CD007 M 20 4 CD008 M 8 5 CD009 C 10 6 CD010 M 12 7 CD011 C 16 8 CD012 M 45 9 CD013 C 6 Bảng 1 --HẾT-- Trung tâm GDTX Thốt Nốt ....................................................................Điện thoại: 07103 - 851035 Bộ đề thi trắc nghiệm Tin học A 2008 (Phần Lý Thuyết)............................................ Trang 10 / 18 Điểm Họ tên và chữ ký của giám khảo ĐỀ THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC Khóa ngày: 24 / 08 / 2008 Phần lý thuyết Thời gian: 30 phút: (Không kể thời gian phát đề) Lời dặn thí sinh  Đọc kỹ câu hỏi rồi đánh dấu chéo vào ô tương ứng với câu trả lời đúng nhất. Ngoài ra thí sinh không được viết, đánh dấu nào khác vào bài làm của mình.  Bảng 1 là một phần của Bảng tính Excel (chứa các số liệu dùng cho một số câu hỏi) được in ở cuối đề thi. Dòng đầu tiên của bảng 1 chứa tên cột, cột đầu tiên chứa tên hàng. 1. Để gõ từ “xử lý” bằng kiểu gõ VNI, ta phải lần lượt nhấn các phím:  a) xu73 ly1.  b) xu37 ly1.  c) (a), (b) đúng.  d) (a), (b) sai. 2. Khi sử dụng Microsoft Word, để in chỉ một trang hiện hành ta phải:  a) Dùng lệnh Print trong menu File.  b) Click vào biểu tượng máy in trên thanh công cụ.  c) (a), (b) đúng.  d) (a), (b) sai. 3.Trong Widows, chuỗi nào sau đây không thể dùng đặt tên cho tệp:  a) Mo dau: chuong 1.  b) Mo dau\ chuong 1.  c) (a), (b) đúng.  d) (a), (b) đều sai. 4. Trong Microsoft Excel, xem số liệu của Bảng 1, cho biết giá trị của công thức sau : =VLOOKUP(10,A1:D9,4,0)  a) 4790.  b) # NA.  c) 1720.  d) Một giá trị khác. 5.Trong
Tài liệu liên quan