Đề thi cuối kỳ học kỳ I môn Kỹ Thuật điện - Điện tử - Mã đề 4D - Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Bài 5: Cho mạch điện như hình. Biết R7=142Ω; R8=330Ω; V4=9.5 [V]; Điện áp Zener VZ = 5.1V; Q1 có VCE(bão hòa) = 0.5V; VBE= 0.7V; hệ số khuếch đại hFE = 150; Tính công suất qua R7? a. 236.9 mW b. 136.3 mW c. 183.2 mW d. 163.3 mW e. 96.4 mW f. Một đáp án khác. Bài 6: Cho mạch điện như hình. Biết R1=5Ω; R2=2Ω; R3=2Ω; R4=10Ω; E1=31V. Tính dòng điện qua R2 [A] ? a. 11.4 [A] b. 7.9 [A] c. 2.6 [A] d. 9.0 [A] e. 18.1 [A] f. Một đáp án khác. Bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết VCC = 12 [V]; VBB = 6 [V]; Rb=15kΩ; RE=1kΩ. Q1 có thông số VCE(bão hòa) = 0.4V; VBE=1V; Hệ số khuếch đại β (hFE) = 100. Tính dòng điện qua điện trở Re? a. 4.353 mA b. 8.664 mA c. 32.792 mA d. 5.224 mA e. 33.667 mA f. Một đáp án khác.

pdf4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi cuối kỳ học kỳ I môn Kỹ Thuật điện - Điện tử - Mã đề 4D - Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi kỹ thuật điện – điện tử. Học kỳ 1, 2017 - 2018 Trang 1/4 - Mã đề thi 4D TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Kỹ Thuật điện - điện tử Mã môn học: EEEN230129 Thời gian: 60 phút. Được phép sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm ! Chữ ký giám thị 1 Chữ ký giám thị 2 CB chấm thi thứ 1 CB chấm thi thứ 2 Số câu đúng: Số câu đúng: Điểm và chữ ký Điểm và chữ ký Họ và tên: .............................................................. Mã số SV: ............................................................. Số TT: ..................... Phòng thi: ............................ Phần trả lời: (Sinh viên trả lời vào phần này mới được chấm điểm) Hướng dẫn: a (chọn a, đánh dấu X) a (Bỏ chọn a, khoanh tròn) a (chọn lại a, tô đen) Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 Bài 6 Bài 7 Bài 8 Bài 9 a a a a a a a a a b b b b b b b b b c c c c c c c c c d d d d d d d d d e e e e e e e e e f f f f f f f f f Bài 1: Cho mạch điện 3 pha cân bằng như hình. Biết: Nguồn pha Van = 145sin100π.t [V]. Đường dây có điện trở Zd = 1Ω. Tải Zt ở các pha là điện trở 3Ω nối tiếp cuộn dây 30mH. Tính dòng điện hiệu dụng qua tải 1 pha (IAB). a. 11.4 A b. 10.6 A c. 55.1 A d. 22.5 A e. 15.9 A f. Một đáp án khác. Bài 2: Cho mạch điện như hình. Biết điện áp phân cực thuận qua Diode là 0.7V. V3=32.5V; R5=330Ω ; R6=560Ω; Tính Công suất qua diode D1. Mã đề: 4D Đề thi kỹ thuật điện – điện tử. Học kỳ 1, 2017 - 2018 Trang 2/4 - Mã đề thi 4D a. 38.9 mW b. 28.6 mW c. 67.5 mW d. 107.2 mW e. 106.3 mW f. Một đáp án khác Bài 3: Cho mạch điện như hình. Biết V1=5.3 V; V2=8.3 V. Tìm giá trị điện áp ra Vo ? (V) a. 22.60 V b. -22.60 V c. -37.80 V d. 4.60 V e. 37.80 V f. Một đáp án khác. Bài 4: Chọn câu trả lời đúng nhất. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết VCC = 15.7 [V]; Rb=15kΩ; RE=1kΩ. Q1 có thông số VCE(bão hòa) = 0.4V; VBE=1V; Hệ số khuếch đại β (hFE) = 100. Điều kiện nào sau đây của VBB để Transistor Q1 bão hòa? a. VBB > 18.572 V b. VBB > 17.572 V c. VBB < 17.572 V d. VBB 19.032 V f. Một đáp án khác. Đề thi kỹ thuật điện – điện tử. Học kỳ 1, 2017 - 2018 Trang 3/4 - Mã đề thi 4D Bài 5: Cho mạch điện như hình. Biết R7=142Ω; R8=330Ω; V4=9.5 [V]; Điện áp Zener VZ = 5.1V; Q1 có VCE(bão hòa) = 0.5V; VBE= 0.7V; hệ số khuếch đại hFE = 150; Tính công suất qua R7? a. 236.9 mW b. 136.3 mW c. 183.2 mW d. 163.3 mW e. 96.4 mW f. Một đáp án khác. Bài 6: Cho mạch điện như hình. Biết R1=5Ω; R2=2Ω; R3=2Ω; R4=10Ω; E1=31V. Tính dòng điện qua R2 [A] ? a. 11.4 [A] b. 7.9 [A] c. 2.6 [A] d. 9.0 [A] e. 18.1 [A] f. Một đáp án khác. Bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết VCC = 12 [V]; VBB = 6 [V]; Rb=15kΩ; RE=1kΩ. Q1 có thông số VCE(bão hòa) = 0.4V; VBE=1V; Hệ số khuếch đại β (hFE) = 100. Tính dòng điện qua điện trở Re? a. 4.353 mA b. 8.664 mA c. 32.792 mA d. 5.224 mA e. 33.667 mA f. Một đáp án khác. Bài 8: Trong mạch điện như hình. Biết V2 = 128.sin(100π.t) [V]; R3=2Ω; R4=5Ω; C2= 5mF; L2= 2mH; Tính dòng điện hiệu dụng qua L2? [A] Đề thi kỹ thuật điện – điện tử. Học kỳ 1, 2017 - 2018 Trang 4/4 - Mã đề thi 4D a. 85.9 [A] b. 87.5 [A] c. 59.67 [A] d. 43.0 [A] e. 62.9 [A] f. 60.8 [A] Bài 9. Cho mạch điện như hình. Biết R5 = 50 kΩ. Tìm biểu thức quan hệ giữa Vo, V1 và V2 ? a. Vo = 5.00xV1-10.00xV2 b. Vo = 5.00xV2-10.00xV1 c. Vo = 25.00xV1-50.00xV2 d. Vo = 1.00xV1-0.50xV2 e. Vo = 10.00xV1-5.00xV2 f. Một đáp án khác ----------- HẾT ---------- Ngày tháng năm 2018 Thông qua Bộ Môn
Tài liệu liên quan