Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 11010

Câu 1: Một van AB có dạng là một phần tư trụ dùng để đóng mở chất lỏng trong một cơ cấu khép kín như hình vẽ. Biết trụ có bán kính R=80cm; chiều dài đường sinh trụ L=1,3m; h=900mm; a=120cm; b=120cm. Chất lỏng trong bể có tỷ trọng 1= 0,9; chất lỏng ngoài ống đo áp có tỷ trọng 2=3,5. Mặt thoáng ống đo áp hở ra ngoài khí trời. 1/ Tìm áp lực dư chất lỏng tác dụng lên bề mặt trụ AB? 2/ Người ta có gắn tại A một bản lề, xác định lực giữ để cho cơ cấu cân bằng như hình vẽ?

doc1 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1354 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 11010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỘI ĐỒNG THI KHOA KHCB BỘ MÔN CƠ HỌC Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 11010 - Thời gian làm bài: 75 phút Trưởng Bộ môn ký duyệt Ghi chú: Sinh viên không được: sử dụng tài liệu; viết vẽ vào đề thi. Đề thi phải nộp cùng bài thi. ( Các kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa sau dấu phẩy) Bản lề h R d1 d2 a b B A Câu 1: Một van AB có dạng là một phần tư trụ dùng để đóng mở chất lỏng trong một cơ cấu khép kín như hình vẽ. Biết trụ có bán kính R=80cm; chiều dài đường sinh trụ L=1,3m; h=900mm; a=120cm; b=120cm. Chất lỏng trong bể có tỷ trọng d1= 0,9; chất lỏng ngoài ống đo áp có tỷ trọng d2=3,5. Mặt thoáng ống đo áp hở ra ngoài khí trời. 1/ Tìm áp lực dư chất lỏng tác dụng lên bề mặt trụ AB? 2/ Người ta có gắn tại A một bản lề, xác định lực giữ để cho cơ cấu cân bằng như hình vẽ? Câu 2: Trong mét ®¸m ch¸y, muèn dËp t¾t ®­îc ngän löa th× tia n­íc phun th¼ng ®øng tõ vßi h×nh nãn côt lªn cÇn ph¶i ®¹t ®é cao h =20m (vßi dµi l = 1m). T¹i mÆt c¾t cuèi èng cã ®­êng kÝnh D ¸p suÊt d­ lµ 1 at, ®­êng kÝnh D = 100mm, X¸c ®Þnh l­u tèc Q vµ ®­êng kÝnh d cña miÖng vßi, nÕu hÖ sè ®iÒu chØnh ®éng n¨ng vµ hÖ sè c¶n cña vßi øng víi vËn tèc t¹i cöa ra lµ . Søc c¶n kh«ng khÝ kh«ng ®¸ng kÓ, bá qua tæn thÊt däc ®­êng trong vßi phun. Cho .