Đề trắc nghiệm Điện xoay chiều

Câu 1 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiệu điện thế dao động điều hoà A. Biểu thức của hiệu điện thế dao động điều hoà có dạng: U = U0Sin(t+) B. Hiệu điện thế dao động điều hoà là hiệu điện thế biến thiên điều hoà theo thời gian C. Hiệu điện thế dao động điều hoà ở hai đầu khung dây có tần sô góc đúng bằng vận tốc góc của khung dây đó khi nó quay trong từ trường D. Phát biểu a, b,c, đều đúng Câu 2 Cách tạo ra dòng điện xoay chiều nào sau đây là phù hợp với nguyên tắc của máy phát điện xoay chiều A. Cho khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm song song với các đường cảm ứng từ B. Làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hoà C. Cho khung dây chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều D. A,b, c, đều đúng

doc3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 645 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề trắc nghiệm Điện xoay chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 1 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiệu điện thế dao động điều hoà Biểu thức của hiệu điện thế dao động điều hoà có dạng: U = U0Sin(wt+j) Hiệu điện thế dao động điều hoà là hiệu điện thế biến thiên điều hoà theo thời gian Hiệu điện thế dao động điều hoà ở hai đầu khung dây có tần sô góc đúng bằng vận tốc góc của khung dây đó khi nó quay trong từ trường Phát biểu a, b,c, đều đúng Câu 2 Cách tạo ra dòng điện xoay chiều nào sau đây là phù hợp với nguyên tắc của máy phát điện xoay chiều Cho khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm song song với các đường cảm ứng từ Làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hoà Cho khung dây chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều A,b, c, đều đúng Câu 3 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cường độ hiệu dụng: Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ hiệu dụng của dòng điện không đổi Giá trị hiệu dụng của dòng điện đo được bằng Ampe kế Cường độ hiệu dụng tính bởi công thức: I= I0 Cưòng độ hiệu dụng không đo đưựoc bằng ampe kế Câu 4: Cường độ dòng điện .của dòng điện xoay chiều là cường độ của dòng điện không đổi khi qua cùng vật dẫn trong cùng thơì gian làm toả cùng nhiệt lượng như nhau. Chọn một trong các cụm từ sau đây điền vào chỗ trống ở câu trên cho đúng nghĩa Tức thời Không đổi Hiệu dụng Không có cụm từ nào thích hợp Câu 5: Biết i, I, I0 lần lượt là cường độ tức thời, cường độ hiệu dụng và biên độ của dòng điện xoay chiều đi qua một điện trở R trong thời gian t. Nhiệt lượng toả ra trên điện trở được xác định bằng biểu thức nào sau đây? hãy chọn biểu thức đúng Q=Ri2t B. Q=R2It C. Q=RI2t D. Q=R Câu 6: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức cường độ tức thời là:i=8sin(100pt+) Hỏi kết luận nào là sai. tần số dòng điện bằng 50Hz biên độ dòng điện bằng 8A Chu kỳ của dòng điện bằng 0,02(s) Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng 8A Câu 7: một dòng điện xoay chiều có tần số f =50Hz. Trong mỗi giây dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần? Hãy chọn đáp án đúng 50 lần B. 200 lần C. 100 lần D. 25 lần Câu 8: Câu nào sau đây là đúng khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần? mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế hiệu dụng là U= dòng điện qua điệ trở và hiệu điện thế hai đầu điện trở luôn cùng pha pha của dòng điện qua điện trở luôn bằng không nếu hiệu điện thế ở hai đầu điện trở có biểu thức:u= U0sin( wt+j ) thì biểu thức của dòng điện qua điện trở là : i= I0sinwt Câu 9: Câu nào sau đây là đúng khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện hiệu điện thế hai đầu tụ điện luôn chậm pha so với dòng điện qua tụ một góc Tụ điện không cho dòng điện không đổi đi qua nhưng cho dòng điện xoay chiều đi qua nó Dòng điện hiệu dụng qua tụ tính bởi biểu thức I= w.C.U Các phát biểu a, b , c đều đúng Câu 10: Câu nào sau đây là đúng khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm kháng? Dòng điện qua cuộn dây tính bởi biểu thức I= wLU Hiệu điện thế hai đầu cuộn dây cảm kháng luôn nhanh pha hơn dòng điện một góc Hiệu điện thế hai đầu cuọn dây thuần cảm kháng luôn chậm pha hơn dòng điện một góc Cảm kháng của cuộn dây tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào nó Câu 11: Câu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều có điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện Cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở và qua tụ điện là như nhau Hiệu điện thế hai đầu tụ điện chậm pha hơn hiệu điện thế hai đầu điện trở một góc Góc lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch với dòng điện trong mạch tính bởi: tgj =-=- Hiệu điện thế hai đầu tụ điện nhanh pha so với hiệu điện thế hai đầu điện trở một góc Câu 12: Câu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều có điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm kháng Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch lệch pha so với dòng điện trong mạch một góc j tính bởi: tgj = Dòng điện luôn chậm pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch Dòng điện có thể nhanh pha hơn hiệu điện thế nếu giá trị điện trở R rất lớn so với cảm kháng ZL Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tính bởi I= U/Z Sử dụng dữ kiện sau: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm kháng mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều có dạng : u=U0sinwt Trả lời các câu sau Câu 13: Kết luận nào sau đây là sai Cường độ dòng điện trong mạch có thể tính bởi biểu thức: I= Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có thể cùng pha, nhanh pha, hoặc chậm pha so với dòng điện Hệ số công suất của đoạn mạch luôn nhỏ hơn 1 a và c đều sai Câu 14: Kết luận nào sau đây ứng với trường hợp wL = là đúng Hệ số công suất cosj=1 Cường độ dòng điện trong mạch là lớn nhất Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch cùng pha với nhau Cả a,b,c đều đúng Câu 15 Kết luận nào sau đây là ứng với trường hợp wL > là đúng Hệ số công suất cosj= 1 Cường độ dòng điện chậm. pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch Hiệu điện thế hai đầu đ5iện trở thuần đạt giá trị cực đại Trong đoạn mạch có hiện tượng cộng hưởng Câu 16. Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R,L,C mắc nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều u= U0sin wt.Điều kiện nào sau đây sẽ đúng trong trường hợp đoạn mạch có cộng hưởng điện R= B. LCw2=1 C. LCw= R2 d. Một biểu thức độc lập khác
Tài liệu liên quan