Định lượng bằng phương pháp Acid- Baes

Dựa vào phan ứng giữa acid và base để xác định được nồng độ khi biết chính xác nồng độ của một chất acid + base muối +nước

pptx5 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2244 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Định lượng bằng phương pháp Acid- Baes, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 2014-05-14 ‹#› ĐỊNH LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ACID- BAES I: NỘI DUNG 1:NGUYÊN TẮC CHUNG Dựa vào phan ứng giữa acid và base để xác định được nồng độ khi biết chính xác nồng độ của một chất acid + base muối +nước CH3 COOH ↔CH3 COOH +K+ CH3 COOH ↔CH3 OO- + H+ CH3COOH + H2O ↔CH3OOH- + H2O+ a b b a b: ĐỊNH LƯỢNG ACID Nguyên tắc chung : Dựa vào p/ư giữa 1 acid với một base để xác định nồng độ của base đó Acid phải biết chính xác nồng độ Dùng để xác định 1 base mạnh hoặc base yếu hoặc với 1 muối có tính base thông thường người ta dùng VD: Xác định nồng độ CH3COOH khi biết chính xác nồng độ KOH 0,1N V1 N1 = V2 N2 V CH3COOH N CH3COOH =VKOH . NKOH N CH3 COOH =VKOH . NKOH / V CH3 COOH = (11.0,1)/ 10 = 0,11 N 2: ĐIỂM TƯƠNG ĐƯƠNG Để xác định điểm tương đương người ta dùng chất chỉ thị màu hay chất chỉ thị axit base đó là những chất có khả năng đổ màu khi PH thay đổi Methyll môi trường axit màu đỏ Methyll môi trường base màu vàng + cách lựa chọn chất chỉ thị màu Chon chất chỉ thị màu có khoảng chuyển màu nằm trong bước nhảy PH - acid mạnh + base mạnh → Bước nhảy PH 4-10 -acid mạnh + base yếu → Bước nhảy PH 4-6 -acid yếu + base mạnh → Bước nhảy PH 8-10 3: CÁC PHÉP Đ/ L a: Đ/L bằng base Dựa theo p/ư 1base với 1 acid để xác định nồng độ của acid đó . Dd chuẩn là base , thông thưòng base mạnh chất cần xác định là acid mạnh HCL acid yếu ,muối có tính acid Cách xác địng điểm tương đương + nếu dùng base mạnh vói acid mạnh dùng chất chỉ thị mầu phenolta lein ,methyl đỏ +nếu dùng base mạnh vói acid yếu KOH + CH3COOH→CH3COOH +H2O Acid mạnh làm chất chuẩn +cách xác định điểm tương đương Dùng chất chỉ thị mầu để xác định điểm tương đương nếu p/ư với 1 acid mạnh hoặc base mạnh thì dùng phelnotani làm chất chỉ thị màu , nếu acid mạnh với base yếu thì muối tạo thành có tính acid PH base mạnh MOH →m+ + OH- CB → CB →OH= CB KM = (OH).(H) =(H+)=KN /(OH-)→(H+)=KN / CB 10-14 /CB PH = -18(H-) =-18.10-14 /CB = 4+ 1g cb