Đồ án Đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và hiện trạng lưới điện thị xã Uông Bí - giai đoạn 2003 – 2010

Phần I: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và hiện trạng lưới điện thị xã Uông Bí - giai đoạn 2003 – 2010 1 Chương I: Hiện trạng và phương hướng phát triển kinh tế xã hội thị xã Uông Bí giai đoạn 2003 - 2010. 1 I - Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội 1 II - Đặc điểm kinh tế 2 III - Phương hướng phát triển kinh tế: 3 IV - Phương hướng chủ yếu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Uông Bí giai đoạn 2003 - 2010 5 1 - Nhịp độ tăng trưởng GDP của toàn Tỉnh định hướng năm 2010 5 2 - Cơ sở kinh tế - kỹ thuật phát triển đô thị 5 Chương II: Hiện trạng hệ thống điện của thị xã Uông Bí và tình hình cung cấp điện 7 I - Nguồn và lưới điện hiện tại 7 II - Lưới trung thế 6kV 8 III - Lưới điện hạ thế 0,4 kV và công tơ. 19 IV - Tình hình sử dụng điện hiện tại: 20 Chương III: Đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật của lưới điện trung áp và hạ áp 25 I. Đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật lưới trung áp 25 III.1. Sơ đồ thay thế để tính toán 25 III.2. Tổn thất công suất trong hệ thống cung cấp điện 29 II.3. Đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật lưới trung áp 31 Tên trạm 35 II. 4. Đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật lưới hạ áp. 47 II.5. Kết luận chung. 67 Phần II: Quy hoạch, cải tạo lưới điện phân phối thị xã uông bí giai đoạn 2003 - 2010 68 chương I:Đặt vấn đề 68 chương II: Dự báo phụ tải điện 70 II.1 Đặt vấn đề. 70 II.2 Giới thiệu một số phương pháp dự báo phụ tải thông dụng: 70 1. Phương pháp hệ số vượt trước: 70 2. Phương pháp tính trực tiếp: 71 3. Phương pháp ngoại suy theo chuỗi thời gian: 72 4. Phương pháp tương quan: 73 5. Phương pháp so sánh đối chiếu: 73 6. Phương pháp chuyên gia: 73 7. Phương pháp Medee - S: 74 8- Phương pháp hệ số tăng trưởng: 76 II.3 Dự báo phụ tải theo phương pháp tăng trưởng 76 chương III: Đánh giá sơ bộ tình trạng tải của các MBA và lưới trung thế trên địa bàn phường phương đông trong giai đoạn 2003-2010 80 III.1. Đặt vấn đề: 80 III.2. Dự báo tình trạng tải của các phụ tải nằm trên địa bàn phường : 80 III.2.a. Dự báo công suất của các phụ tải trong giai đoạn 2003-2010: 80 III.2.b. Dự báo công suất chạy trên các lộ đường dây giai đoạn 2003-2010: 81 III.3.Đánh giá khả năng tải của các MBA và các đường dây trung áp: 81 III.3.a. Hệ số tải của các MBA: 81 III.3.b .Khả năng tải của các đoạn đường dây trung áp 81 III.4.Thống kê quá tải của MBA và đường dây trung áp : 82 III.5.Đánh giá khả năng tải của các trạm biến áp nguồn trung gian : 82 Chương IV: các phương án cải tạo 84 IV.1.Tình trạng hệ thống điện nhìn tổng quát : 84 IV.2.Các phương án cải tạo lưới điện : 85 IV.2.a. Phương án 1 85 IV.2.b. Phương án 2 85 IV.2.c. Nguyên tắc cải tạo 86 IV.3. Thiết kế cải tạo hệ thống cung cấp điện 86 IV.3.a. Phương án 1 86 IV.3.a. Phương án II 89 chương IV: Đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật của lưới trung áp cũng như thiết bị sau khi đã được cải tạo 92 V.1. Các nguyên tắc đánh giá : 92 V.2. Đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật lưới trung áp theo phương án I. 92 V.3.Đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật lưới trung áp theo phương án II. 97 Chương VI: phân tích kinh tế lựa chọn phương án cải tạo 101 VI.1.Đặt vấn đề : 101 VI.1.a . Giá trị hiện tại NPV 101 VI.1.b . Tỉ số hoàn vốn nội tại IRR (internal rate return). 101 VI.1.c . Thời gian hoàn vốn T. 102 VI.2.Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế theo phương án 1: 103 VI.2.a. Tính vốn đầu tư và chi phí vận hành. 103 VI.2.b. Tính NPV : 105 VI.3.Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế theo phương án 2: 105 VI.3.a. Tính vốn đầu tư và chi phí vận hành. 105 VI.3.b. Tính NPV : 107 Phần III: thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí 109 Chương I: Mở đầu 109 I.1 Giới thiệu chung về nhà máy . 109 I.2 Nội dung tính toán thiết kế . 111 Chương II: Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng và toàn nhà máy 113 II.1 Đặt vấn đề . 113 II.1 .1. Phương pháp xác định phụ tải tính toán theo Pđm và Knc 113 II.1 .2. Phương pháp xác định phụ tải tính toán theo Ptb và Khd 113 II.1 .3. Phương pháp xác định phụ tải tính toán theo Ptb và đọ lệch của đồ thị phụ tải khỏi giá trị trung bình. 113 II.2 Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng sửa chữa cơ khí . 115 II.3. Xác định phụ tải tính toán cho các phân xưởng còn lại . 123 II.3.1. Đặt vấn đề: 123 II.3.2. Xác định phụ tải tính toán cho toàn phân xưởng 123 II.4. Xác định phụ tải tính toán nhà máy . 124 II.4.1. Xác định phụ tải tính toán tác dụng cho toàn nhà máy. 124 II.4.2. Xác định phụ tải tính toán phản kháng cho toàn nhà máy. 124 II.4.3. Xác định phụ tải tính toán toàn nhà máy. 124 II.4.4. Hệ số công suất toàn nhà máy. 124 II.5. Xác định tâm phụ tải điện và vẽ biểu đồ phụ tải . 124 II.5.1. Khái niệm tâm phụ tải điện và biểu đồ phụ tải. 124 II.5.2. Xác định tâm phụ tải toàn nhà máy. 125 II.5.3. Vẽ biểu đồ toàn nhà máy . 126 Chương III: Thiết kế mạng điện cao áp toàn nhà máy 128 III.1 Đặt vấn đề. 128 III.2 Thiết kế mạng cao áp của nhà máy : 128 III.2.1 Xác định điện áp truyền tải từ hệ thống đến nhà máy . 128 III.2.2 Xác định vị trí , số lượng, dung lượng các trạm BAPX . 129 III.2.3 Phương án cung cấp điện cho các trạm BAPX . 133 III.2.4 Tính toán kinh tế lựa chọn phương án hợp lý . 137 III.3 Thiết kế chi tiết phương án đã được chọn : 143 III.3.1. Chọn dây dẫn từ trạm biến áp trung gian về trạm phân phối trung tâm 143 III.3.2. Tính toán ngắn mạch phía cao áp để kiểm tra thiết bị điện : 144 III.3.3. Sơ đồ trạm biến áp phân xưởng: 149 Chương IV: Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí 154 IV.1 Chọn phương án cấp điện. 154 IV.2. Lựa chọn các thiết bị điện cho mạng hạ áp . 154 IV.2.1. Chọn cáp từ TBA về tủ phân phối của xưởng. 154 IV.2.2. Lựa chọn áptômát cho tủ phân phối: 155 IV.2.3. Chọn cáp từ tủ phân phối đến các tủ động lực. 155 IV.2.3. Chọn các thiết bị cho các tủ động lực: 156 IV.2.4. Sơ đồ mạng lưới điện phân xưởng sửa chữa cơ khí: 159 chương V: Tính toán bù công suất phản kháng cho hệ thống CCđ của nhà máy 160 V.1 Đặt vấn đề: 160 V.2. Chọn thiết bị bù: 161 V.3. Xác định và phân phối dung lượng bù: 161 V.3.a . Xác định dung lượng bù: 161 V.3.b . Phân bố dung lượng bù cho các TBAPX. 162 chương VI: Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng sửa chữa cơ khí 165 VI.1 Đặt vấn đề: 165 VI.2.Lựa chọn số lượng và công suất của hệ thống đèn chiếu sáng chung 165 VI.3.Thiết kế mạng điện chiếu sáng : 167

docx181 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và hiện trạng lưới điện thị xã Uông Bí - giai đoạn 2003 – 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan