Đồ án Định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM

Hệ thống thông tin quang ra đời cùng với những ưu điểm vượt trội của nó đã và đang áp dụng rộng rãi trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Hiện nay, các hệ thống thông tin quang truyền dẫn tất cả các tín hiệu dịch vụ băng hẹp, băng rộng đáp ứng yêu cầu của mạng số tích hợp dịch vụ ISDN. Vì thế, hệ thống thông tin quang sẽ là mũi đột phá về tốc độ truyền dẫn và cấu hình linh hoạt cho các dịch vụ viễn thông cấp cao.

pdf81 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2029 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Em xin cam ÿoan nӝi dung cӫa ÿӗ án này không phҧi là bҧn sao chép cӫa bҩt cӭ ÿӗ án hoһc công trình ÿã có tӯ trѭӟc. Ĉà Nҹng, tháng 5 năm 2007 Sinh viên thӵc hiӋn 0өc lөc CHѬѪNG 1 ...........................................................................................................1 TӘNG QUAN Vӄ Hӊ THӔNG THÔNG TIN QUANG. ....................................1 1.1. Giӟi thiӋu chѭѫng .........................................................................................1 1.2. Giӟi thiӋu vӅ thông tin quang........................................................................2 1.2.1. Sӵ phát triӇn cӫa thông tin quang ...........................................................2 1.2.2. Nhӳng ѭu ÿiӇm cӫa hӋ thӕng thông tin quang ........................................3 1.2.3. Cҩu trúc và các thành phҫn chính cӫa hӋ thӕng thông tin quang .............5 1.3. Sӧi quang......................................................................................................7 1.3.1. Sӧi dүn quang ........................................................................................7 1.3.2. Sӵ truyӅn ánh sáng trong sӧi quang........................................................8 1.3.3. Các thông sӕ cӫa sӧi quang. .................................................................10 1.3.3.1. Suy hao cӫa sӧi quang...................................................................10 1.3.3.1.1. Ĉӏnh nghƭa.............................................................................10 1.3.3.1.2. Ĉһc tuyӃn suy hao .................................................................11 1.3.3.1.3. Các nguyên nhân gây suy hao trên sӧi quang..........................12 1.3.3.2. Tán sҳc ánh sáng ...........................................................................13 1.3.4. Ҧnh hѭӣng cӫa tán sҳc ÿӃn dung luӧng truyӅn dүn trên sӧi quang........14 1.4. KӃt luұn chѭѫng .........................................................................................14 CHѬѪNG 2 .........................................................................................................15 GIӞI THIӊU MҤNG WDM. ..............................................................................15 2.1. Giӟi thiӋu chѭѫng .......................................................................................15 2.2. Nguyên lí hoҥt ÿӝng cӫa hӋ thӕng WDM ....................................................17 2.3. Ѭu ÿiӇm cӫa hӋ thӕng WDM ......................................................................18 2.4. Vҩn ÿӅ tӗn tҥi cӫa hӋ thӕng WDM và hѭӟng giҧi quyӃt trong tѭѫng lai ......19 2.5. ChuyӇn mҥch quang....................................................................................19 2.6. Các thành phҫn chính cӫa hӋ thӕng WDM ..................................................21 2.6.1. ThiӃt bӏÿҫu cuӕi OLT..........................................................................21 2.6.2. Bӝ ghép kênh xen/rӟt quang OADM....................................................22 2.6.3. Bӝ khuӃch ÿҥi quang............................................................................26 2.6.4. Giӟi thiӋu vӅ bӝ kӃt nӕi chéo quang OXC............................................29 2.6.4.1. Chӭc năng OXC............................................................................29 2.6.4.2. Phân loҥi OXC ..............................................................................32 2.7. Sӵ chuyӇn ÿәi bѭӟc sóng............................................................................34 2.8. KӃt luұn chѭѫng..........................................................................................36 CHѬѪNG 3 .........................................................................................................37 ĈӎNH TUYӂN VÀ GÁN BѬӞC SÓNG.............................................................37 3.1. Giӟi thiӋu chѭѫng .......................................................................................37 3.2. Giӟi thiӋu vӅÿӏnh tuyӃn và gán bѭӟc sóng (Routing and Wavelength Assignment - RWA). .........................................................................................37 3.3. Ĉӏnh tuyӃn bѭӟc sóng.................................................................................39 3.4. Ĉӏnh tuyӃn (Routing) ..................................................................................41 3.4.1. Giӟi thiӋu.............................................................................................41 3.4.2. Phân loҥi ÿӏnh tuyӃn.............................................................................42 3.4.3. Lí thuyӃtÿӗ thӏ.....................................................................................43 3.4.3.1. Ĉӗ thӏ vô hѭӟng. ...........................................................................44 3.4.3.2. Ĉӗ thӏ có hѭӟng. ...........................................................................44 3.4.3.3. Ĉӗ thӏ hӛn hӧp ..............................................................................45 3.4.4. Các thuұt toán cѫ bҧn trong ÿӏnh tuyӃn ................................................46 3.4.4.1. Thuұt toán trҥng thái liên kӃt LSA.................................................46 3.4.4.1.1. Bài toán..................................................................................46 3.4.4.1.2. Thuұt toán ..............................................................................47 3.4.4.1.3. Chӭng minh............................................................................47 3.4.4.1.4. Các bѭӟc thӵc hiӋn.................................................................48 3.4.4.1.5. Ví dө vӅ thuұt toán Dijkstra ....................................................48 3.4.4.2. Thuұt toán ÿӏnh tuyӃn vectѫ khoҧng cách DVA ............................50 3.4.4.2.1. Thuұt toán ..............................................................................51 3.4.4.2.2.Chӭng minh.............................................................................52 3.4.5. KӃt luұn ...............................................................................................53 3.5. Gán bѭӟc sóng............................................................................................53 3.6. Sӵ thiӃt lұp ÿѭӡng ҧo (Virtual path)............................................................55 3.7. Phân loҥi mҥng quang WDM......................................................................56 3.7.1. Mҥng single- hop .................................................................................56 3.7.2. Mҥng Multi- hop ..................................................................................57 3.8. Giҧi thuұt cho vҩn ÿӅÿӏnh tuyӃn và gán bѭӟc sóng vӟi lѭu lѭӧng mҥng thay ÿәi DRWA ........................................................................................................58 3.9. KӃt luұn chѭѫng .........................................................................................59 CHѬѪNG 4 .........................................................................................................60 THӴC HIӊN MÔ PHӒNG.................................................................................60 4.1. Giӟi thiӋu chѭѫng .......................................................................................60 4.2. Giӟi thiӋu vӅ ngôn ngӳ Visual C++ ............................................................60 4.3. Lѭu ÿӗ thuұt toán........................................................................................60 4.4. KӃt quҧ mô phӓng.......................................................................................62 4.5. KӃt luұn chѭѫng..........................................................................................66 APD Avalanche Photodiode Diod tách sóng quang thác lNJ AS Autonomous System HӋ thӕng ÿӝc lұp ATM Asynchronous Transfer Mode KiӇu truyӅn bҩt ÿӗng bӝ BGP Border Gateway Protocol Giao thӭc ÿӏnh tuyӃn vùng biên CDM Code Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo mã DVA Distance Vector Algorithm Thuұt toán Vector khoҧng cách DWDM Dense WDM WDM mұt ÿӝ cao EDFA Erbium Doped Fiber Amplifier Bӝ khuӃch ÿҥi quang sӧi có pha tҥp Erbium EIGRP Enhanced IGRP Giao thӭc IGRP nâng cҩp IGRP Interior Gateway Routing Protocol Giao thӭc ÿӏnh tuyӃn bên trong ISDN Itegrated Servise Digital Network Mҥng sӕ tích hӧp dӏch vө I E D C A B LD Diod Laser LED Light Emitting Diode Diod phát quang LP Lightpath Ĉѭӡng ÿi ánh sáng LSA Link State Algorithm Thuұt toán trҥng thái liên kӃt OADM Optical Add/Drop Multipler Bӝ ghép kênh xen/rӟt quang OLT Optical Line Terminator ThiӃt bӏ ÿҫu cuӕi quang OXC Optical Cross Connect Bӝ kӃt nӕi chéo quang PIN Positive Intrinsic Negative RIP Routing Information Protocol Giao thӭc thông tin ÿӏnh tuyӃn RWA Routing & Wavelength Assignment Ĉӏnh tuyӃn và gán bѭӟc sóng SOA Semiconductor Optical Amplifier Bӝ khuӃch ÿҥi quang bán dүn TDM Time Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo thӡi gian WDM Wavelength Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo bѭӟc sóng P O L R T W S HӋ thӕng thông tin quang ra ÿӡi cùng vӟi nhӳng ѭu ÿiӇm vѭӧt trӝi cӫa nó ÿã và ÿang áp dөng rӝng rãi trên mҥng lѭӟi thông tin toàn cҫu. HiӋn nay, các hӋ thӕng thông tin quang truyӅn dүn tҩt cҧ các tín hiӋu dӏch vө băng hҽp, băng rӝng ÿáp ӭng yêu cҫu cӫa mҥng sӕ tích hӧp dӏch vө ISDN. Vì thӃ, hӋ thӕng thông tin quang sӁ là mNJi ÿӝt phá vӅ tӕc ÿӝ truyӅn dүn và cҩu hình linh hoҥt cho các dӏch vө viӉn thông cҩp cao. Ĉӕi vӟi hӋ thӕng thông tin quang, môi trѭӡng truyӅn dүn chính là sӧi quang, nó thӵc hiӋn truyӅn ánh sáng mang tín hiӋu thông tin tӯ phía phát tӟi phía thu. Ĉӏnh tuyӃn và gán bѭӟc sóng trӣ thành chӭc năng không thӇ thiӃu ÿѭӧc trong mҥng quang WDM. Vҩn ÿӅÿһt ra là ÿӏnh tuyӃn ÿѭӡng ÿi cho ánh sáng và gán bѭӟc sóng cho nó trên mӛi tuyӃn nhѭ thӃ nào ÿӇ ÿҥt ÿѭӧc mӝt mҥng tӕi ѭu. Trong ÿӗ án kƭ thuұt thông tin này, em xin trình bày vӅÿӅ tàiÿӏnh tuyӃn và gán Eѭӟc sóng trong mҥng WDM (Routing and Wavelength Assignment). Ĉӗ án ÿѭӧc chia thành bӕn chѭѫng: v Chѭѫng 1: Tәng quan vӅ hӋ thӕng thông tin quang. v Chѭѫng 2: Giӟi thiӋu vӅ hӋ thӕng WDM. v Chѭѫng 3: Ĉӏnh tuyӃn và gán bѭӟc sóng trong mҥng WDM. v Chѭѫng 4: Thӵc hiӋn mô phӓng ÿӏnh tuyӃn cho ÿѭӡng ÿi ánh sáng lightpath. ĈӅ tài “Ĉӏnh tuyӃn và gán bѭӟc sóng trong mҥng WDM” cӫa ÿӗ án này ÿã phân tích sӵ cҫn thiӃt cӫa chӭc năng ÿӏnh tuyӃn và gán bѭӟc sóng trong mҥng quang WDM, trӣ thành chӭc năng không thӇ thiӃu trong viӋc ÿiӅu hành mҥng quang. Phѭѫng pháp nghiên cӭu cӫa ÿӅ tài: dӵa vào chӭc năng cӫa ÿӏnh tuyӃn và gán bѭӟc sóng trong WDM, thӵc hiӋn mô phӓng chӭc năng ÿӏnh tuyӃn trong mҥng. Ánh sáng ÿi trong sӧi quang phҧi ÿi qua nhiӅu node mҥng trung gian ÿӇ tӟi node ÿích, tӭc là qua các tuyӃn trung gian. ViӋc ÿӏnh tuyӃn vӟi tiêu chí tӕi ѭu hàm mөc tiêu là các tham sӕ quen thuӝc nhѭ băng thông, ÿӝ trӉ, chi phí tuyӃn,... Vì thӃ dùng thuұt toán tìm ÿѭӡng ngҳn nhҩt Dijkstra ÿӇ thӵc hiӋn mô phӓng ÿӏnh tuyӃn tӕi ѭu mҥng. Em xin chân thành cҧm ѫn thҫy giáo NguyӉn Văn Phòng ÿã tұn tình hѭӟng dүn, cung cҩp tài liӋu, ÿӗng thӡi ÿӝng viên trong thӡi gian em nghiên cӭu ÿӅ tài này. Em xin cҧm ѫn tҩt cҧ các thҫy cô giáo trong khoa ĈLӋn Tӱ ViӉn Thông ÿã nhiӋt tình dҥy dӛ, cung cҩp trang bӏ cho em nhӳng kiӃn thӭc quí báu, cám ѫn gia ÿình ÿã ÿӝng viên em trong suӕt thӡi gian vӯa qua, cám ѫn các bҥn ÿã góp nhӳng ý kiӃn chân thành góp phҫn giúp em hoàn thành ÿӗ án. Trong thӡi gian thӵc hiӋn ÿӗ án khá ngҳn ÿӗ án, mһc dù có nhiӅu cӕ gҳng nhѭng ÿӗ án không khӓi tránh nhӳng thiӃu sót. Kính mong các thҫy cô giáo trong khoa cùng các bҥn tұn tình chӍ bҧo và góp ý kiӃn ÿӇÿӗ án ÿѭӧc hoàn thiӋn hѫn. Em xin chân thành cҧm ѫn. Ĉà Nҹng, ngày...tháng...năm 2007 Chѭѫng 1: Tәng quan vӅ hӋ thӕng thông tin quang 1 CHѬѪNG 1 7ӘNG QUAN Vӄ Hӊ THӔNG THÔNG TIN QUANG. 1.1. Giӟi thiӋu chѭѫng /ѭӧng thông tin trao ÿәi trong các hӋ thӕng thông tin ngày nay tăng lên rҩt nhanh. Bên cҥnh gia tăng vӅ sӕ lѭӧng, dҥng lѭu lѭӧng truyӅn thông trên mҥng cNJng thay ÿәi. Dҥng dӳ liӋu chӫ yӃu là lѭu lѭӧng Internet. Sӕ ngѭӡi sӱ dөng truy cұp Internet ngày càng tăng và thӡi gian mӛi lҫn truy cұp thuӡng kéo dài gҩp nhiӅu lҫn cuӝc nói chuyӋn ÿLӋn thoҥi. Chúng ta ÿang hѭӟng tӟi mӝt xã hӝi mà viӋc truy cұp thông tin có thӇÿѭӧc ÿáp ӭng ӣ mӑi lúc, mӑi nѫi chúng ta cҫn. Mҥng internet và ATM ngày nay không ÿӫ dung lѭӧng ÿӇÿáp ӭng cho nhu cҫu băng thông trong Wѭѫng lai. Hình 1.1: Sӵ gia tăng lѭu lѭӧng dӳ liӋu và tiӃng nói qua các năm. Kƭ thuұt thông tin quang có thӇÿѭӧc xem là vӏ cӭu tinh cӫa chúng ta trong viӋc giҧi quyӃt vҩn ÿӅ trên. Bӣi vì hӋ thӕng thông tin quang ra ÿӡi vӟi nhӳng khҧ năng Yѭӧt trӝi cӫa nó: băng thông khәng lӗ (gҫn 50Tbps), suy giҧm tín hiӋu thҩp (khoҧng 0.2dB/km), méo tín hiӋu thҩp, ÿòi hӓi năng lѭӧng cung cҩp thҩp, không bӏ ҧnh Kѭӣng cӫa nhiӉu ÿLӋn tӯ, khҧ năng bҧo mұt cao… Vì vұy thông tin quang ÿѭӧc xem là kƭ thuұt cho hӋ thӕng thông tin băng rӝng. Các hӋ thӕng thông tin quang không chӍÿһc biӋt phù hӧp vӟi các tuyӃn thông tin ÿѭӡng dài, trung kӃ mà còn có tiӅm Qăng to lӟn trong viӋc thӵc hiӋn các chӭc năng cӫa mҥng nӝi hҥt và ÿáp ӭng mӑi loҥi hình dӏch vө hiӋn tҥi và trong tѭѫng lai. Chѭѫng 1: Tәng quan vӅ hӋ thӕng thông tin quang 2 Vì vұy viӋc phát triӇn và xây dӵng hӋ thӕng thông tin sӧi quang là cҫn thiӃt cho nhu cҫu phát triӇn thông tin trong tѭѫng lai. Trong chѭѫng này sӁ nói rõ vӅ hӋ thӕng thông tin sӧi quang và viӋc truyӅn ánh sáng trong sӧi quang. 1.2. Giӟi thiӋu vӅ thông tin quang Khác vӟi thông tin hӳu tuyӃn hay vô tuyӃn - các loҥi thông tin sӱ dөng các môi trѭӡng truyӅn dүn tѭѫng ӭng là dây dүn và không gian nhѭ hình 1.2 - thì thông tin quang là hӋ thӕng truyӅn tin qua sӧi quang nhѭ hình 1.3. ĈiӅu ÿó có nghƭa là thông tin ÿѭӧc chuyӇn thành ánh sáng và sau ÿó ánh sáng ÿѭӧc truyӅn qua sӧi quang. Tҥi Qѫi nhұn, nó lҥi ÿѭӧc biӃn ÿәi thành thông tin ban ÿҫu. 1.2.1. Sӵ phát triӇn cӫa thông tin quang Các phѭѫng tiӋn sѫ khai cӫa thông tin quang là khҧ năng nhұn biӃt cӫa con ngѭӡi vӅ chuyӇn dӝng, hình dáng và màu sҳc sӵ vұt qua ÿôi mҳt. TiӃp ÿó mӝt hӋ thӕng thông tin ÿLӅu chӃÿѫn giҧn xuҩt hiӋn bҵng cách sӱ dөng các ÿèn hҧi ÿăng, các ÿèn hiӋu. Sau ÿó, năm 1791, VC. Chape phát minh mӝt máy ÿLӋn báo quang. ThiӃt bӏ này sӱ dөng khí quyӇn nhѭ là mӝt môi trѭӡng truyӅn dүn, do ÿó chӏu ҧnh Kѭӣng cӫa các ÿLӅu kiӋn vӅ thӡi tiӃt. ĈӇ giҧi quyӃt hҥn chӃ này, Marconi ÿã sáng chӃ ra máy ÿLӋn báo vô tuyӃn có khҧ năng thӵc hiӋn thông tin giӳa nhӳng ngѭӡi gӣi và ngѭӡi nhұn ӣ xa nhau. Ĉҫu năm 1880, A.G. Bell- ngѭӡi phát minh ra hӋ thӕng ÿLӋn thoҥi ÿã nghƭ ra mӝt thiӃt bӏ quang thoҥi có khҧ năng biӃn ÿәi dao ÿӝng máy hát thành ánh sáng. Hình 1.2: Thông tin hӳu tuyӃn Hình 1.3: Thông tin quang Chѭѫng 1: Tәng quan vӅ hӋ thӕng thông tin quang 3 Tuy nhiên, sӵ phát triӇn tiӃp theo cӫa hӋ thӕng này ÿã bӏ bӓ bê do sӵ xuҩt hiӋn hӋ thӕng vô tuyӃn. Sӵ nghiên cӭu hiӋn ÿҥi vӅ thông tin quang ÿѭӧc bҳt ÿҫu bҵng sӵ phát minh thành công cӫa Laser năm 1960 và bҵng khuyӃn nghӏ cӫa Kao và Hockham năm 1966 vӅ viӋc chӃ tҥo sӧi quang có ÿӝ tәn thҩt thҩp. Bӕn năm sau, Kapron ÿã có thӇ chӃ tҥo các sӧi quang trong suӕt có ÿӝ suy hao khoҧng 20dB/km. Ĉѭӧc cә vNJ bӣi thành công này, các nhà khoa hӑc và kƭ sѭ trên khҳp thӃ giӟi ÿã bҳt ÿҫu tiӃn hành các hoҥt ÿӝng nghiên cӭu và phát triӇn và kӃt quҧ là các công nghӋ mӟi vӅ giҧm suy hao truyӅn dүn, vӅ tăng dҧi thông, vӅ các Laser bán dүn… ÿã ÿѭӧc phát triӇn thành công trong nhӳng năm 70, ÿӝ tәn thҩt cӫa suy hao ÿã ÿѭӧc giҧm ÿӃn 0.18dB/km. +ѫn nӳa trong nhӳng năm 70, Laser bán dүn có khҧ năng thӵc hiӋn dao ÿӝng liên tөc ÿã ÿѭӧc chӃ tҥo, tuәi thӑ cӫa nó ѭӟc lѭӧng khoҧng 100 năm và cho phép tҥo ra cӵ ly truyӅn xa hѫn vӟi dung lѭӧng truyӅn lӟn hѫn mà không cҫn ÿӃn các bӝ tái tҥo. Cùng vӟi công nghӋ chӃ tҥo các nguӗn phát và thu quang, sӧi dүn quang ÿã tҥo ra các hӋ thӕng thông tin quang vӟi nhiӅu ѭu ÿiӇm vѭӧt trӝi hѫn hҷn so vӟi các hӋ thӕng thông tin cáp kim loҥi. HiӋn nay các hӋ thӕng thông tin quang truyӅn dүn tҩt cҧ các tín hiӋu dӏch vө Eăng hҽp, băng rӝng ÿáp ӭng yêu cҫu cӫa mҥng sӕ liên kӃt ÿa dӏch vө ISDN. 1.2.2. Nhӳng ѭu ÿiӇm cӫa hӋ thӕng thông tin quang Thông tin sӧi quang có nhӳng ѭu ÿiӇm vѭӧt trӝi. Trong phҫn này, em ÿѭa nhӳng ѭu ÿiӇm thӇ hiӋn tính vѭӧt trӝi cӫa nó: v %ăng thông khәng lӗ ÿҫy tiӅm năng: tҫn sӕ sóng mang quang trong khoҧng1013ÿӃn 1016 Hz (thѭӡng gҫn vùng hӗng ngoҥi quanh giá trӏ 1014 Hz), cung cҩp băng thông truyӅn lӟn hѫn nhiӅu so vӟi hӋ thӕng cáp kim loҥi (băng thông cӫa cáp ÿӗng trөc khoҧng 500Mhz). HiӋn tҥi, giá trӏ băng thông cӫa hӋ thӕng sӧi quang chѭa sӱ dөng hӃt nhѭng viӋc ӣ mӝt vài GHz qua khoҧng cách vài km và hàng trăm Mhz qua khoҧng cách hàng chөc Km mà không cҫn sӵ can thiӋp vӅÿLӋn (dùng bӝ lһp) là có thӇ. Vì thӃ, dung lѭӧng mang thông tin cӫa hӋ thӕng thông tin quang lӟn Kѫn nhiӅu so vӟi hӋ thӕng cáp ÿӗng tӕt nhҩt. Do suy hao lӟn ӣ băng thông rӝng, hӋ Chѭѫng 1: Tәng quan vӅ hӋ thӕng thông tin quang 4 thӕng cáp ÿӗng trөc giӟi hҥn khoҧng cách truyӅn vӟi chӍ mӝt vài km ӣ băng thông trên 100Mhz. v Sӧi quang kích thѭӟc nhӓ và nhҽ: sӧi quang có bán kính rҩt nhӓ, thѭӡng bán kính này không lӟn hѫn bán kính sӧi tóc con ngѭӡi. Vì thӃ, thұm chí khi sӧi quang ÿѭӧc phӫ thêm nhӳng lӟp bҧo vӋ thì chúng vүn nhӓ và nhҽ hѫn nhiӅu so vӟi cáp ÿӗng. v Sӵ cách li vӅÿLӋn: sӧi quang ÿѭӧc chӃ tҥo tӯ thuӹ tinh hoһc ÿôi lúc là chҩt dҿo, ÿó là nhӳng chҩt cách ÿLӋn, vì thӃ không giӕng vӟi dây dүn kim loҥi, nó không cho thҩy nhӳng trөc trһc cѫ bҧn. Hѫn nӳa, ÿһc tính này làm cho viӋc truyӅn thông tin cӫa sӧi quang trӣ nên phù hӧp mӝt cách lí tѭӣng cho sӵ thông tin trong nhӳng môi trѭӡng mҥo hiӇm vӅÿLӋn. v Không bӏҧnh hѭӣng bӣi nhiӉu và xuyên âm: sӧi quang ÿѭӧc chӃ tҥo tӯ các chҩt ÿLӋn môi phi dүn nên chúng không bӏ ҧnh hѭӣng bӣi nhiӉu ÿLӋn tӯ, các xung ÿiӋn tӱ, nhiӉu tҫn sӕ vô tuyӃn. Vì thӃ hoҥt ÿӝng cӫa hӋ thӕng thông tin quang không bӏҧnh hѭӣng khi truyӅn qua môi trѭӡng nhiӉu ÿLӋn. ĈLӅu ÿó có nghƭa là nó có thӇ lҳp ÿһt cung ӭng vӟi cáp ÿLӋn lӵc và có thӇ sӱ dөng trong môi trѭӡng phҧn ӭng hҥt nhân. v Bҧo mұt thông tin: ánh sáng tӯ sӧi quang bӏ bӭc xҥ mӝt cách không ÿáng kӇ nên chúng có tính bҧo mұt tín hiӋu cao. Ĉһc tính này thu hút ÿӕi vӟi quân ÿӝi, ngân hàng và các ӭng dөng truyӅn dӳ liӋu. v Suy hao thҩp: sӵ phát triӇn cӫa sӧi quang qua nhiӅu năm ÿã ÿҥt ÿѭӧc kӃt quҧ trong viӋc chӃ tҥo ra sӧi quang có ÿӝ suy hao rҩt thҩp. Sӧi quang ÿѭӧc chӃ tҥo vӟi ÿӝ suy hao 0.2dB/km và ÿһc tính này trӣ thành lӧi thӃ chính cӫa thông tin quang. ĈiӅu này thuұn lӧi cho viӋc ÿһt bӝ khuӃch ÿҥi cho mӛi khoҧng cách trên ÿѭӡng truyӅn mà không cҫn chuyӇn sang tín hiӋu ÿLӋn ӣ bѭӟc trung gian, do ÿó giҧm ÿѭӧc cҧ giá thành và cҧÿӝ phӭc tҥp cӫa hӋ thӕng. v Tính linh hoҥt: mһc dù các lӟp bҧo vӋ là cҫn thiӃt, sӧi quang ÿѭӧc chӃ tҥo vӟi sӭc căng cao, bán kính rҩt nhӓ. Vӟi lӧi thӃ vӅ kích thѭӟc và trӑng lѭӧng, sӧi Chѭѫng 1: Tәng quan vӅ hӋ thӕng thông tin quang 5 quang nói chung là tӕt hѫn trong viӋc lѭu trӳ, chuyên chӣ, xӱ lí và lҳp ÿһt dӉ hѫn hӋ thӕng cáp ÿӗng. v Ĉӝ tin cұy cӫa hӋ thӕng và dӉ bҧo dѭӥng: do ÿһc tính suy hao thҩp cӫa sӧi quang nên có thӇ giҧm ÿѭӧc yêu cҫu sӕ bӝ lһp trung gian hoһc sӕ bӝ khuӃch ÿҥi trên ÿѭӡng truyӅn. Vì thӃ, vӟi mӝt vài bӝ lһp thì ÿӝ tin cұy cӫa hӋ thӕng có thӇÿѭӧc nâng cao hѫn hҷn hӋ thӕng dүn ÿLӋn. Hѫn nӳa, ÿӝ tin cұy cӫa các thiӃt bӏ quang không còn là vҩn ÿӅ, các thiӃt bӏ quang có tuәi thӑ rҩt cao, khoҧng 20-30 năm. v Giá thành thҩp ÿҫy tiӅm năng: thӫy tinh cung cҩp cho thông tin quang ÿѭӧc lҩy tӯ cát, không phҧi là nguӗn tài nguyên khan hiӃm. Vì thӃ, sӧi quang ÿem lҥi giá thành thҩp. Thông tin quang cNJng cho phép truyӅn ÿӗng thӡi các tín hiӋu có bѭӟc sóng khác nhau. Ĉһc tính này cùng vӟi khҧ năng truyӅn dүn băng thông rӝng cӫa sӧi quang sҹn có làm cho dung lѭӧng truyӅn dүn cӫa tuyӃn trӣ nên rҩt lӟn. 1.2.3. Cҩu trúc và các thành phҫn chính cӫa hӋ thӕng thông tin quang Các thành phҫn cӫa tuyӃn truyӅn dүn qua
Tài liệu liên quan