Đồ án môn học Xây dựng trang web học tiếng Anh online

Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp phổ biến nhất trên thế giới. Ở Việt Nam nếu đi xin việc làm mà không biết tiếng Anh là bạn đã có thể bị loại ngay từ vòng đầu. Vì vậy, việc có được một văn bằng Anh Văn trong tay là một lợi thế rất lớn trong công việc. Nhưng để có được một văn bằng thật sự có chất lượng đòi hỏi bạn phải ôn tập rất chăm chỉ và phải trải qua rất nhiều kỳ thi, dĩ nhiên không phải lúc nào bạn cũng.......đậu! ENGLISH TEST ONLINE là chương trình nhằm kiểm tra lại kiến thức Anh Văn một cách tổng quát nhất theo mọi cấp độ nhằm giúp bạn ôn lại những kiến thức tổng quát về văn phạm trong Anh Văn, thông qua những bài thi ngắn với những câu hỏi trắc nghiệm. Ưu điểm của nó là mọi lúc mọi nơi người sử dụng đều có thể kiểm tra lại kiến thức văn phạm của mình, qua đó có thể đưa ra những chiến lược cụ thể cho môn Anh Văn.

pdf34 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 3576 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án môn học Xây dựng trang web học tiếng Anh online, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 1 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN LÔÙP 02HCB ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC THIEÁT KEÁ VAØ LAÄP TRÌNH WEB Gvhd :Thaày Traàn Ñöùc Duaån Svth :Nguyeãn Nhaät Khaùnh Mssv:02hc344 Hoà Ñình Töôûng Mssv:02hc451 Voõ Thò Bích Haïnh Mssv:02hc329 TP.HCM ngaøy 8/5/2005. Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 2 LÔØI GIÔÙI THIEÄU I.MOÂ TAÛ CHÖÔNG TRÌNH “ EXPERIMENT TEST ONLINE” Tieáng Anh laø ngoân ngöõ giao tieáp phoå bieán nhaát treân theá giôùi.ÔÛ Vieät Nam neáu ñi xin vieäc laøm maø khoâng bieát tieáng Anh laø baïn ñaõ coù theå bò loïai ngay töø voøng ñaàu, Vì vaäy vieäc coù ñöôïc moät vaên baèng Anh Vaên trong tay laø moät lôïi theá raát lôùn trong coâng vieäc. Nhöng ñeå coù ñöôïc moät vaên baèng thaät söï coù chaát löôïng ñoøi hoûi baïn phaûi oân taäp raát chaêm chæ vaø phaûi traûi qua raát nhieàu kì thi, dó nhieân khoâng phaûi luùc naøo baïn cuõng ………ñaäu! ENGLISH TEST ONLINE laø chöông trình nhaèm kieåm tra laïi kieán thöùc Anh Vaên moät caùch toång quaùt nhaát theo moïi caáp ñoä nhaèm giuùp baïn oân laïi nhöõng kieán thöùc toång quaùt veà vaên phaïm trong Anh Vaên, thoâng qua nhöõng baøi thi ngaén vôùi nhöõng caâu hoûi traéc nghieäm.Öu ñieåm cuûa noù laø moïi luùc moïi nôi ngöôøi söû duïng ñeàu coù theå kieåm tra laïi kieán thöùc vaên phaïm cuûa mình, qua ñoù coù theå ñöa ra nhöõng chieán löôïc cuï theå cho moân Anh Vaên. Caùc coâng vieäc chính cuûa website: + Theâm / Xoùa/ Söûa döõ lieäu trong CSDL. + Phaùt sinh caâu hoûi vaø caâu traû lôøi ñeå ngöôøi duøng vaøo thi. + Cho pheùp ngöôøi duøng choïn caáp ñoä thi + Cho pheùp ngöôøi duøng login vaøo ñeå thi vaø xem keát quaû + Tìm kieám Danh saùch caùc coâng vieäc seõ ñöôïc hoå trôï thöïc hieän treân maùy tính döïa theo caùc yeâu caàu ñaõ cho. II. CAÙC BIEÅU MAÃU LIEÂN QUAN: A. ADMIN 1.Bieåu maãu 1 : Theâm hoïc sinh vaøo döõ lieäu. Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 3 2. Bieåu maãu 2 : Xoùa hoïc sinh ra khoûi danh saùch hoïc sinh 3. Bieåu maãu 3 : Söûa thoâng tin hoïc sinh Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 4 4. Bieåu maãu 4 : Theâm caâu hoûi môùi vaøo döõ lieäu 5. Bieåu maãu 5 : Caäp nhaät ñaùp aùn Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 5 6. Bieåu maãu 6 : Xoùa caâu hoûi ra khoûi döõ lieäu B. STUDENT: 1. Bieåu maãu 1 : Cho hoïc sinh login ñeå vaøo thi. Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 6 2. Bieåu maãu 2 : Taïo Account môùi 3. Bieåu maãu 2 : Phaùt sinh caâu hoûi vaø caâu traû lôøi Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 7 4. Bieåu maãu 3 : Chaám ñieåm thi. III. YEÂU CAÀU : 1. Admin: STT COÂNG VIEÄC LOÏAI COÂNG VIEÄC BIEÅU MAÃU LIEÂN QUAN 1 Theâm hoïc sinh vaøo danh saùch Löu tröõ Bieåu maãu 1 2 Xoùa hoïc sinh ra khoûi danh saùch Löu tröõ Bieåu maãu 2 3 Söûa thoâng tin hoïc sinh trong danh saùch Löu tröõ Bieåu maãu 3 4 Theâm caâu hoûi môùi Löu tröõ Bieåu maãu 4 5 Caäp nhaät ñaùp aùn Löu tröõ Bieåu maãu 5 6 Xoùa caâu hoûi Löu tröõ Bieåu maãu 6 Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 8 2. STUDENT : STT COÂNG VIEÄC LOÏAI COÂNG VIEÄC BIEÅU MAÃU LIEÂN QUAN 1 Login Löu tröõ Bieåu maãu 1 2 New Account Löu tröõ Bieåu maãu 2 3 Xem ñieåm Hieån thò Bieåu maãu 3 IV. BAÛNG QUI ÑÒNH : STT Maõ soá Teân qui ñònh Moâ taû chi tieát Ghi chuù 1 QÑ1 Login Buoäc phaûi goõ Username,password ñuùng Trang Student/index 2 QÑ2 Kieåm Tra inf- student Kieåm tra tính ñuùng ñaén cuûa thoâng tin sinh vieân tröôùc khi submit(password khoâng roãng) True thì submit 3 QÑ3 Soá caâu hoûi Soá caâu hoûi trong moát baøi thi laø 20 caâu. Caâu hoûi phaûi ñöôc phaùt sinh ngaãu nhieân 4 QÑ4 Giôùi Tính Male/Female 5 QÑ5 Thôøi gian thi Thôøi gian thi 20 phuùt Heát thôøi gian seõ khoâng ñöôïc laøm tieáp V. PHAÂN TÍCH : 1. Sô ñoà luoàng döõ lieäu 1: Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 9 NGÖÔØI DUØNG XÖÛ LYÙ LÖU TRÖÕ THEÂM/ XOAÙ/SÖÛA SINH VIEÂNTHIEÁT BÒ NHAÄP CSDL D2D1 D5 D3 D4 D1 : Ngöôøi duøng choïn chöùc naêng Theâm/Xoaù/Söûa sinh vieân. - Nhaäp caùc thoâng tin cuûa sinh vieân caàn cho vieäc löu tröõ :teân Account, password, hoï vaø teân, ngaøy sinh, nöôùc, soá ñieän thoaïi, ñòa chæ. D5 : - caùc thoâng tin veà sinh vieân : teân Account, password, hoï vaø teân, ngaøy sinh, nöôùc, soá ñieän thoaïi, ñòa chæ caàn cho vieäc Theâm/Xoaù/Söûa. D4 :Ñoïc CSDL - Ñoïc caùc thoâng tin veà sinh vieân töø baûng infousers ñeå ngöôøi duøng nhaäp lieäu. - Ñoïc caùc thoâng tin saún coù töø CSDL ñeå ngöôøi duøng xoaù hoaëc söûa. D3 : - Ghi thoâng tin sinh vieân : teân Account, password, hoï vaø teân, ngaøy sinh, nöôùc, soá ñieän thoaïi, ñòa chæ xuoáng CSDL. D2 : thoâng baùo cho ngöôøi duøng laø coâng vieäc thaønh coâng hay thaát baïi. 2. Sô ñoà luoàng döõ lieäu 2 NGÖÔØI DUØNG XÖÛ LYÙ LÖU TRÖÕ THEÂM/ XOAÙ/SÖÛA CAÂU HOÛI ,CAÂU TRAÛ LÔØI, CAÁP ÑOÄ, MOÂN THIEÁT BÒ NHAÄP CSDL D2D1 D5 D3 D4 D1 : Ngöôøi duøng choïn chöùc naêng Theâm/Xoaù/Söûa caâu hoûi, caáp ñoä, moân, caâu traû lôøi. Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 10 - Nhaäp caùc thoâng tin cuûa caâu hoûi, caáp ñoä, moân, caâu traû lôøi caàn cho vieäc löu tröõ :maõ caâu hoûi, maõ caâu traû lôøi, maõ moân, maõ moân, maõ caáp ñoä, caâu hoûi, caâu traû lôøi, moân thi, caáp ñoä. D5 : - caùc thoâng tin veà caâu hoûi, caáp ñoä, moân, caâu traû lôøi caàn cho vieäc löu tröõ :maõ caâu hoûi, maõ caâu traû lôøi, maõ moân, maõ moân, maõ caáp ñoä, caâu hoûi, caâu traû lôøi, moân thi, caáp ñoä caàn cho vieäc Theâm/Xoaù/Söûa. D4 :Ñoïc CSDL - Ñoïc caùc thoâng tin veà caâu hoûi, caáp ñoä, moân, caâu traû lôøi caàn cho vieäc löu tröõ :maõ caâu hoûi, maõ caâu traû lôøi, maõ moân, maõ moân, maõ caáp ñoä, caâu hoûi, caâu traû lôøi, moân thi, caáp ñoä töø baûng phaân caáp, caâu hoûi, traû lôøi, moân ñeå ngöôøi duøng nhaäp lieäu. - Ñoïc caùc thoâng tin saún coù töø CSDL ñeå ngöôøi duøng xoaù hoaëc söûa. D3 : - Ghi thoâng tin caâu hoûi, caáp ñoä, moân, caâu traû lôøi caàn cho vieäc löu tröõ :maõ caâu hoûi, maõ caâu traû lôøi, maõ moân, maõ moân, maõ caáp ñoä, caâu hoûi, caâu traû lôøi, moân thi, caáp ñoä xuoáng CSDL. D2 : thoâng baùo cho ngöôøi duøng laø coâng vieäc thaønh coâng hay thaát baïi. 3. Sô ñoà luoàng döõ lieäu 3: NGÖÔØI DUØNG XÖÛ LYÙ TRA CÖÙU ÑIEÅMTHIEÁT BÒ NHAÄP CSDL D1 D5 D4 THIEÁT BÒ XUAÁT D6 D1:caùc thoâng tin veà sing vieân caàn cho vieäc tra cöùu :Account, password. D5: caùc thoâng tin veà sing vieân caàn cho vieäc tra cöùu :Account, password. D4: tìm caùc thoâng tin veà ñieåm cuûa Account vöøa nhaäp. D6:Xuaát baûng History Student VI.THIEÁT KEÁ DÖÕ LIEÄU: Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 11 VII. DANH SAÙCH CAÙC THUOÄC TÍNH: CAÂU HOÛI INFOUSERS Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 12 MOÂN PHAÂN CAÁP TRAÛ LÔØI THOÂNG TIN NGÖÔØI CHÔI VIII.THIEÁT KEÁ GIAO DIEÄN A. ADMIN 1. Trang chuû : index.asp Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 13 Home :Link trôû veà trang chuû. Contact :Lieät keâ thoâng tin ngöôøi chôi theo ñieåm. About us : Link ñeán trang about us. Services : Link ñeán trang Services. Admin : Link ñeán trang Admin ñeå thöïc hieän caùc trang theâm xoùa söûa döõ lieäu. Contact us : Link ñeán trang Contact us. History :Link ñeán trang History. Login Students : Ñaêng nhaäp vaøo trang Students ñeå thi. 2. Trang Admin: Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 14 Moâ taû: + New Students : Link tôùi trang nhaäp moät sinh vieân môùi. + Update Students : Link tôùi trang söûa thoâng tin moät sinh vieân. + Delete Students : Link tôùi trang xoùa moät sinh vieân. + New Asks : Link tôùi trang nhaäp caâu hoûi môùi. + Delete Asks : Link tôùi trang xoùa caâu hoûi. Chöùc naêng : + Admin coù quyeàn theâm, xoùa, söûa thoâng tin, döõ lieäu + Admin caáp quyeàn cho ngöôøi duøng 2.1 Trang New student : Moâ taû : + Nhaäp thoâng tin cuûa sinh vieân (khoâng ñöôïc boû troáng vaø phaûi thoûa qui ñònh) + Sau khi ñaõ nhaäp xong thi submit, döõ lieäu seõ ñöôïc ñöa vaøo CSDL Chöùc naêng : + Khi baám Submit Kieåm tra neáu döõ lieäu sai thì baùo nhaäp laïi + Löu thoâng tin sinh vieân môùi vaøo döõ lieäu. + Neáu thaønh coâng thì seõ thoâng baùo thaønh coâng khoângthì baùo khoâng thaønh coâng Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 15 2.2 Trang Update Student: Moâ taû : + Nhaäp thoâng tin cuûa sinh vieân (khoâng ñöôïc boû troáng vaø phaûi thoûa qui ñònh) + Sau khi ñaõ nhaäp xong thi submit, döõ lieäu seõ ñöôïc ñöa vaøo CSDL Chöùc naêng : + Khi baám Submit kieåm tra neáu döõ lieäu sai thì baùo nhaäp laïi + Löu thoâng tin môùi cuûa sinh vieân vaøo döõ lieäu. + Neáu thaønh coâng thì seõ thoâng baùo thaønh coâng khoângthì baùo khoâng thaønh coâng. 2.3 Trang Delete Student : Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 16 Moâ taû : + Choïn teân sinh vieân muoán xoùa + Sau khi ñaõ nhaäp xong thì submit, döõ lieäu seõ bò xoùa khoûi CSDL Chöùc naêng : + Khi nhaán nuùt Submit seõ xoùa thoâng tin sinh vieân ñöôïc choïn ra khoûi döõ lieäu. + Neáu thaønh coâng thì seõ thoâng baùo thaønh coâng khoâng thì baùo khoâng thaønh coâng. 2.4 Trang New Asks : Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 17 Moâ taû : + Nhaäp caâu hoûi môùi + Sau khi ñaõ nhaäp xong thì Caäp nhaät ñaùp aùn, döõ lieäu seõ ñöôïc ñöa vaøo CSDL Chöùc naêng : + Khi baám Update Anwser caäp nhaät laïi ñaùp aùn vaø nhaät caâu hoûi môùi 2.5 Trang caäp nhaät laïi ñaùp aùn: Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 18 Moâ taû : + Nhaäp ñaùp aùn cho caâu hoûi môùi vöøa nhaäp + Sau khi ñaõ nhaäp xong thì submit, caû caâu hoûi vaø caâu traû lôøi seõ ñöôïc ñöa vaøo CSDL Chöùc naêng : + Cho nhaäp ñaùp aùn vaøo + Khi baám Submit seõ löu caâu hoûi vaø ñaùp aùn môùi vaøo döõ lieäu. 2.6 . Trang Delete Asks: Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 19 Moâ taû : + Choïn moân thi, caáp ñoä + Sau ñoù tìm caâu hoûi caàn xoùa Chöùc naêng : + Cho student ñöïoc quyeàn choïn moân + Khi baám nuùt seõ ñöa ñeán trang Tìm caâu hoûi. 2.7 Trang tìm caâu hoûi : Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 20 Moâ taû : + Choïn caâu hoûi caàn xoùa + Baám submit ñeå xoùa Chöùc naêng: + Khi baám Submit xoùa caâu hoûi ñöôïc choïn ra khoûi CSDL 3. Trang Login : Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 21 User’s Name : Nhaäp teân sinh vieân(khoâng ñöôïc boû troáng). Password : Nhaäp vaøo password. Submit : Khi baám nut Submit seõ kieåm tra tính hôïp leä cuûa username vaø password neáu ñuùng thì cho login vaøo xem caùc trang cuûa Admin khoâng thi phaûi nhaäp laïi. B. STUDENT : 1. Trang Login: Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 22 User’s Name : Nhaäp teân sinh vieân(khoâng ñöôïc boû troáng). Password : Nhaäp vaøo password ( khoâng ñöôïc boû troáng) Submit : Khi baám Submit seõ kieåm tra tính hôïp leä cuûa username vaø password neáu ñuùng thì cho login vaøo thi khoâng thi phaûi nhaäp laïi. 2.1 Trang choïn caáp ñoä thi: Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 23 Moâ taû : Sau khi choïn moân vaø caáp ñoä thi, thì khi click vaøo nuùt student seõ ñöôïc pheùp vaøo thi trang thi. 2.2 Trang thi Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 24 Moâ taû : + Caùc caâu hoûi vaø ñaùp aùn ñöôïc phaùt sinh ngaãu nhieân 20 caâu. + Student sau khi thi xong nhaán nuùt seõ daãn ñeán trang keát quaû + Neáu nhaán nuùt thi student seõ ñöôïc laøm laïi baøi thi môùi. 2.2 Trang hieån thò keát quaû thi: Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 25 Moâ taû : + Maøn hình seõ hieån thò thoâng tin : ngaøy thi, giôø baét ñaàu, giôø keát thuùc, moân thi, caáp ñoä vaø ñieåm thi. Chöùc naêng: + Hieån thò thoâng tin + Laáy döõ lieäu vaø tính ñieåm thi cuûa hoïc sinh. Taát caû caùc trang ñeàu coù ñöôøng ñeå ñi ñeán trang index vaø caùc trang about us, services, history IX. SÔ ÑOÀ CHÖÙC NAÊNG A. ADMIN Baùo caùo ñoà aùn web Begin GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 26 B. STUDENT Login Admin New Student Delete Asks New Asks Delete Student Update student Xem trang khaùc Phaân quyeàn ngöôøi duøng Begin Logout Thi End Login Xem ñieåm Choïn moân Xem thoâng tin caùc trang ( khaùc trang Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 27 X. THIEÁT KEÁ XÖÛ LYÙ A. CAÙC BIEÁN COÁ VAØ XÖÛ LYÙ: 1. ADMIN 1.1 Trang index : STT Ñieàu kieän kích hoïat Xöû lyù Ghi chuù 1 Truy caäp website Link ñeán trang chuû 2 Khi baám vaøo caùc ñöôøng daãn ( caùc nuùt : HOME, CONTACT, About us, History, Admin, Login…) Link ñeán caùc trang ñöôïc kích hoïat (choïn). Hyperlink trong HTML 1.2 Trang Login STT Ñieàu kieän kích hoïat Xöû lyù Ghi chuù 1 Khi ñöôïc lieân keát ñeán + Ñoïc thoâng tin ngöôøi duøng Ñeå chuaån bò cho vieäc kieåm tra thoâng tin. 2 Login + Kieåm tra thoâng tin ñöôïc nhaäp vaøo: • Neáu ñuùng thì taïo ñöôøng link ñeán trang Admin • Neáu sai thoâng baùo baét nhaäp laïi Ñeå link ñeán trang Admin 3 Khi baám vaøo caùc ñöôøng daãn ( caùc nuùt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link ñeán caùc trang ñöôïc kích hoïat (choïn). Caùc trang quaûng caùo Hyperlink trong HTML 1.3 Trang Admin: STT Ñieàu kieän kích hoïat Xöû lyù Ghi chuù 1 Khi baám vaøo caùc ñöôøng daãn ( caùc nuùt : HOME, CONTACT, About us, History, Login, NewStudent, UpdateStudent, DeleteStudent, NewAsks, DeleteAsks…) Link ñeán caùc trang ñöôïc kích hoïat (choïn). Caùc trang quaûng caùo Hyperlink trong HTML 1.4 Trang NewSTudent Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 28 STT Ñieàu kieän kích hoïat Xöû lyù Ghi chuù 1 Khi ñöôïc lieân keát ñeán Ñoïc danh saùch hoïc sinh Chuaån bò cho vòeâc theâm thoâng tin hoïc sinh môùi 2 Khi baám nuùt Submit + Kieåm tra thoâng tin ñöôïc nhaäp vaøo: • Neáu ñuùng, hôïp leä.thì cho pheùp löu vaøo danh saùch. • Ngöôïc laïi thoâng baùo baét nhaäp laïi Khoâng ñöôïc boû troáng, sinh vieân ñoù chöa coù trong danh saùch vaø tuoåi khoâng quaù 100, email phai ghi ñuùng caùch 3 Khi baám vaøo caùc ñöôøng daãn ( caùc nuùt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link ñeán caùc trang ñöôïc kích hoïat (choïn). Caùc trang quaûng caùo Hyperlink trong HTML 1.5 Trang UpdateSTudent STT Ñieàu kieän kích hoïat Xöû lyù Ghi chuù 1 Khi ñöôïc lieân keát ñeán Ñoïc danh saùch hoïc sinh Chuaån bò cho vòeâc söûa thoâng tin hoïc sinh trong danh saùch 2 Khi baám nuùt Submit + Kieåm tra thoâng tin ñöôïc nhaäp vaøo: • Neáu ñuùng, hôïp leä.thì cho pheùp löu vaøo danh saùch. • Ngöôïc laïi thoâng baùo baét nhaäp laïi Khoâng ñöôïc boû troáng, sinh vieân coù trong danh saùch vaø tuoåi khoâng quaù 100, email phaûi ghi ñuùng caùch 3 Khi baám vaøo caùc ñöôøng daãn ( caùc nuùt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link ñeán caùc trang ñöôïc kích hoïat (choïn). Caùc trang quaûng caùo Hyperlink trong HTML 1.6 Trang DeleteStudent STT Ñieàu kieän kích hoïat Xöû lyù Ghi chuù Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 29 1 Khi ñöôïc lieân keát ñeán + Ñoïc danh saùch hoïc sinh + Hieån thò teân student Chuaån bò cho vòeâc xoùa thoâng tin hoïc sinh. 2 Khi baám nuùt Submit + Choïn teân student muoán xoùa trong danh saùch khi submit seõ xoùa thoâng tin student ñöïôïc chon ra khoûi danh saùch. 3 Khi baám vaøo caùc ñöôøng daãn ( caùc nuùt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link ñeán caùc trang ñöôïc kích hoïat (choïn). Caùc trang quaûng caùo Hyperlink trong HTML 1.7 Trang NewAsks: STT Ñieàu kieän kích hoïat Xöû lyù Ghi chuù 1 Khi ñöôïc lieân keát ñeán Ñoïc danh saùch caâu hoûi Chuaån bò cho vòeâc theâm caâu hoûi môùi vaøo danh saùch caâu hoûi 2 Khi baám nuùt Update Anwser + Kieåm tra thoâng tin ñaõ ñöôïc nhaäp vaøo ñuû chöa: • Neáu ñaõ ñöôïc nhaäp ñuû , hôïp leä.thì link ñeán trang newdapan.asp • Ngöôïc laïi thoâng baùo baét nhaäp laïi. 3 Khi baám vaøo caùc ñöôøng daãn ( caùc nuùt : HOME, Link ñeán caùc trang ñöôïc kích hoïat (choïn). Caùc Hyperlink trong HTML Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 30 CONTACT, About us, History, Login…) trang quaûng caùo 1.8 Trang Newdapan STT Ñieàu kieän kích hoïat Xöû lyù Ghi chuù 1 Khi ñöôïc lieân keát ñeán Ñoïc caâu hoûi vöa nhaän töø trang NewAsks, danh saùch ñaùp aùn Chuaån bò cho vòeâc theâm, ñaùp aùn môùi öùng vôùi caâu hoûi vöøa nhaäp vaøo danh saùch caâu hoûi, ñaùp aùn 2 Khi baám nuùt Submit + Kieåm tra thoâng tin ñaõ ñöôïc nhaäp vaøo chöa: • Neáu ñaõ ñöôïc nhaäp thì löu caâu hoûi môùi cuøng caâu traû lôøi vaøo danh saùch caùc caâu hoûi, danh saùch caâu traû lôøi 3 Khi baám vaøo caùc ñöôøng daãn ( caùc nuùt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link ñeán caùc trang ñöôïc kích hoïat (choïn). Caùc trang quaûng caùo Hyperlink trong HTML 1.9 Delete Asks : STT Ñieàu kieän kích hoïat Xöû lyù Ghi chuù 1 Khi ñöôïc lieân keát ñeán Ñoïc danh saùch caâu hoûi Chuaån bò cho vòeâc xoùa caâu hoûi môùi vaøo danh saùch caâu hoûi 2 Khi baám nuùt Link ñeán trang SearchDel.asp ( trang tìm caâu hoûi ñeå xoùa) vaø chuyeån thoâng tin moân, caáp ñoä sang trang SearchDel. 3 Khi baám vaøo caùc ñöôøng daãn ( caùc nuùt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link ñeán caùc trang ñöôïc kích hoïat (choïn). Caùc trang quaûng caùo Hyperlink trong HTML 1.10 Trang SearchDel : STT Ñieàu kieän kích hoïat Xöû lyù Ghi chuù Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 31 1 Khi ñöôïc lieân keát ñeán + Ñoïc danh saùch cacù caâu hoûi + Hieån thò danh saùch caùc caâu hoûi Chuaån bò cho vòeâc xoùa caâu hoûi 2 Khi baám nuùt Submit + Choïn caâu hoûi muoán xoùa trong danh saùch khi submit seõ xoùa caâu hoûi ñöïôïc choïn ra khoûi danh saùch caâu hoûi. 3 Khi baám vaøo caùc ñöôøng daãn ( caùc nuùt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link ñeán caùc trang ñöôïc kích hoïat (choïn). Caùc trang quaûng caùo Hyperlink trong HTML 2. STUDENT : 2.1 Trang Login : STT Ñieàu kieän kích hoïat Xöû lyù Ghi chuù 1 Khi ñöôïc lieân keát ñeán + Ñoïc thoâng tin student Ñeå chuaån bò cho vieäc kieåm tra thoâng tin. 2 Login + Kieåm tra thoâng tin ñöôïc nhaäp vaøo: • Neáu ñuùng thì taïo ñöôøng link ñeán trang chonmon.asp • Neáu sai thoâng baùo baét nhaäp laïi Ñeå link ñeán trang chonmon.asp 3 Khi baám vaøo caùc ñöôøng daãn ( caùc nuùt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link ñeán caùc trang ñöôïc kích hoïat (choïn). Caùc trang quaûng caùo Hyperlink trong HTML 2.2 Trang Chonmon STT Ñieàu kieän kích hoïat Xöû lyù Ghi chuù 1 Khi ñöôïc lieân keát ñeán + Ñoïc thoâng tin moân thi, caáp ñoä + Hieån thò ra maøn hình Ñeå chuaån bò cho vieäc choïn moân thi vaø caáp ñoä ñeå vaøo thi. 2 Khi baám + Taïo ñöôøng link ñeán trang thi.asp Ñeå vaøo thi 3 Khi baám vaøo caùc ñöôøng daãn ( caùc nuùt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link ñeán caùc trang ñöôïc kích hoïat (choïn). Caùc trang quaûng caùo Hyperlink trong HTML Baùo caùo ñoà aùn web GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 32 2.3 Trang thi STT Ñieàu kieän kích hoïat Xöû lyù Ghi chuù 1 Khi ñöôïc lieân keát ñeán + Ñoïc thoâng tin moân thi, caáp ñoä, danh saùch caâu hoûi, ñaùp aùn + Hieån thò ra maøn hình baûng caùc caâu hoûi, caâu traû lôøi vaø baûng ñaùp aùn + Ñeå chuaån bò cho vieäc phaùt sinh ñeà thi + Soá caâu hoûi =20