Đồ án Thiết kế sàn quay tầng thượng

Cùng với tốc độ phát triển của công nghiệp hóa và hiện đại hóa, những thành công to lớn về kinh tế đang mang lạ một bộ mặt mới cho đất nước. Song song với việc phát triển kinh tế, nhà nước cũng chủ trương phát triển ngành công nghiệp su lịch, dịch vụ đầy tiềm năng. Để mang lại hiệu quả và sự hấp dẫn nhiều nhà cao tầng đang mọc lên với những kiến trúc độc đáo, đa dạng đặc biệt là các loại nhà thiết kế có kiểu sàn quay trên tầng mái, phục vụ loại hình du lịch dịch vụ ở trên cao ngày càng phát triển ở nước ta đặc biệt là các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...

pdf91 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế sàn quay tầng thượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang1 Lêi nãi ®Çu Cïng víi tèc ®é ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i ho¸, nh÷ng thµnh c«ng to lín vÒ kinh tÕ ®ang mang l¹i mét bé mÆt míi cho ®Êt n−íc. Song song víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, nhµ n−íc còng chñ tr−¬ng ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp du lÞch, dÞch vô ®Çy tiÒm n¨ng. §Ó mang l¹i hiÖu qu¶ vµ sù hÊp dÉn nhiÒu nhµ cao tÇng ®ang mäc lªn víi nh÷ng kiÕn tróc ®éc ®¸o, ®a d¹ng ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i nhµ thiÕt kÕ cã kiÓu sµn quay trªn tÇng m¸i, phôc vô lo¹i h×nh du lÞch dÞch vô ë trªn cao ngµy cµng ph¸t triÓn ë n−íc ta ®Æc biÖt lµ c¸c thµnh phè lín nh− : Hµ Néi, TP Hå ChÝ Minh,… ViÖc thiÕt kÕ, chÕ t¹o sµn quay trªn tÇng m¸i trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam còng lµ ®Ó phôc vô nhu cÇu thùc tiÔn ®ã. Víi phÇn tr¨m néi ®Þa ho¸ cao ( chØ nhËp phÇn c¬ cÊu dÉn ®éng ) th× nã ®−a l¹i viÖc h¹ gi¸ thµnh ®Çu t−, n©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é kü thuËt chÕ t¹o trong n−íc. Sµn quay lµ mét lo¹i thiÕt bÞ cßn míi mÎ ë ViÖt Nam nªn tµi liÖu vÒ sµn quay ch−a cã. ViÖc ph©n tÝch mét c¸ch tæng quan c¸c ph−¬ng ¸n cïng víi −u nh−îc ®iÓm vµ ph¹m vi øng dông cña nã cã ý nghÜa khoa häc, mang l¹i tÝnh kh¶ thi cho c«ng tr×nh. Néi dung nghiªn cøu nµy sÏ lµ mét tµi liÖu kü thuËt dïng ®Ó tham kh¶o cho c¸c sinh viªn ngµnh C¬ khÝ x©y dùng vµ cã thÓ cã Ých cho c¸c c¸n bé kü thuËt ngµnh M¸y x©y dùng . §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang2 B¶n thuyÕt minh ®å ¸n nµy gåm 6 ch−¬ng : Ch−¬ng 1 : Ph©n tÝch chän ph−¬ng ¸n Ch−¬ng 2 : ThiÕt kÕ kÕt cÊu sµn quay Ch−¬ng 3 : ThiÕt kÕ c¬ cÊu dÉn ®éng quay sµn Ch−¬ng 4 : ThiÕt kÕ ®iÖn ®iÒu khiÓn c¬ cÊu quay sµn vµ ®iÖn chiÕu s¸ng cho sµn Ch−¬ng 5 : KÕt luËn Dï ®· cè g¾ng nh−ng ch¾c ch¾n sÏ cã nh÷ng thiÕu sãt, em mong ®−îc sù gióp ®ì vµ chØ b¶o thªm cña c¸c thÇy c«. Qua ®å ¸n nµy em xin c¶m ¬n thÇy Ph¹m Quang Dòng, thÇy §ç V¨n Th¸i vµ c¸c thÇy c« trong khoa C¬ khÝ X©y dùng ®· tËn t×nh h−íng dÉn em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Sinh viªn thùc hiÖn Cao Träng Kh¸nh §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang3 Giíi thiÖu chung Trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu sµn quay víi c¸c lo¹i c¬ cÊu quay kh¸c nhau nh»m phôc vô nhu cÇu ng¾m c¶nh, vui ch¬i, gi¶i trÝ. VÝ dô : - Sµn quay ë tÇng m¸i phôc vô gi¶i trÝ trong viÖc kinh doanh kh¸ch s¹n vµ du lÞch.( H×nh 1) H×nh 1. Nhµ hµng quay trªn tÇng 17 cña kh¸ch s¹n Stanford Marriott §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang4 - Sµn quay tÇng m¸i phôc vô quan s¸t, ng¾m c¶nh thµnh phè. ( H×nh 2 ) H×nh 2. Nhµ hµng quay kiÓu th¸p t¹i kh¸ch s¹n Hyatt Regency Houston Kh¸ch du lÞch hay gi¶i trÝ sÏ ®−îc ®−a lªn sµn b»ng thang m¸y hoÆc cÇu thang thiÕt kÕ ®Æt ë gi÷a r·nh l−u th«ng cña toµ nhµ. §øng ë ®é cao lín h¬n 300m, kh¸ch du lÞch cã thÓ quan s¸t toµn bé khung c¶nh thµnh phè. Víi tèc ®é quay chËm, khi ®ã kh¸ch du lÞch cã thÓ ng¾m nh×n toµn bé thµnh phè mµ kh«ng cÇn ph¶i di chuyÓn. Ngoµi ra kh¸ch du lÞch cßn cã thÓ th−ëng thøc ¨n uèng, th− gi·n trªn tÇng m¸i cña nhµ hµng. ë ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp du lÞch nªn nhu cÇu vÒ sµn quay phôc vô gi¶i trÝ lín. Tuy nhiªn c«ng nghÖ l¾p r¸p, chÕ t¹o sµn quay ®ang cßn míi. ViÖc nghiªn cøu, thiÕt kÕ t¹o sµn quay hîp lý, an toµn, rÎ lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó phôc vô nhu cÇu thùc tÕ, cã thªm mét tµi liÖu kü thuËt vÒ thiÕt bÞ míi nµy ®Ó t¨ng c−êng n¨ng lùc chÕ t¹o vµ tr×nh ®é kü thuËt trong n−íc. §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang5 VÒ cÊu t¹o, c¸c lo¹i sµn quay bao gåm c¸c phÇn chÝnh sau : thiÕt bÞ tùa quay, c¬ cÊu dÉn ®éng quay sµn vµ trang thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn trªn sµn. Tuú theo kÕt cÊu c«ng tr×nh vµ diÖn tÝch sµn mµ sµn quay cã kÕt cÊu rÊt ®a d¹ng song ®Òu ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vµ ®Æc ®iÓm lµm viÖc chung sau : §ñ bÒn, ®ñ cøng ( ®é vâng cho phÐp d−íi 1/1000 so víi khÈu ®é ) ChÞu ®−îc ho¹t t¶i 400 kg/m² theo tiªu chuÈn vÒ t¶i träng vµ t¸c ®éng ®èi víi sµn c«ng tr×nh do Bé X©y dùng ban hµnh. Cã tèc ®é quay rÊt chËm ( tõ 30- 60 phót/1vßng ). Sµn quay lµm viÖc ph¶i ªm, kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ng−êi trªn sµn, ®¶m b¶o ®é tin cËy, an toµn vµ ®é bÒn l©u cao. KÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o, rÎ tiÒn, cã tÝnh kh¶ thi cao trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam. ChÝnh v× vËy, víi nhiÖm vô cña ®å ¸n nµy, qua c¸c kiÕn thøc ®· ®uîc häc ë tr−êng, em cè g¾ng ®Ó ®−a ra c¸c ph−¬ng ¸n tèi −u nhÊt nh»m t¹o ra mét nhµ hµng quay võa phï hîp víi yªu cÇu ®Ò tµi mµ l¹i cã tÝnh kh¶ thi cao trong ®iÒu kiÖn VN víi c¸c th«ng sè cho tr−íc nh− sau : Sµn quay n»m trªn tÇng th−îng nhµ cao tÇng ®Ó lµm qu¸n cµ phª vµ ng¾m c¶nh. Sµn quay h×nh vµnh kh¨n cã ®−êng kÝnh ngoµi 10m, ®−êng kÝnh trong 3m ( lç lµm cÇu thang lªn). Tèc ®é sµn quay 30phót/1vßng. §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang6 Ch−¬ng 1: Ph©n tÝch chän ph−¬ng ¸n 1.1 Chän ph−¬ng ¸n cho thiÕt bÞ tùa quay (TBTQ) : 1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ TBTQ : ThiÕt bÞ tùa quay lµ bé phËn liªn kÕt gi÷a phÇn quay vµ phÇn kh«ng quay cña nh÷ng m¸y cã chuyÓn ®éng quay quanh trôc th¼ng ®øng nh−: c¸c lo¹i cÇn trôc, m¸y ®µo mét gÇu, m¸y ®µo ngang nhiÒu gÇu hÖ r«to, m¸y ®ãng cäc, m¸y khoan, ... hoÆc lµ c¸c lo¹i sµn quay, th¸p quay phôc vô gi¶i trÝ, du lÞch,... Nhê cã thiÕt bÞ tùa quay mµ t¶i träng ®−îc truyÒn tõ phÇn quay xuèng phÇn kh«ng quay vµ tõ ®ã truyÒn xuèng nÒn mµ m¸y vÉn chuyÓn ®éng quay vßng mét c¸ch nhÑ nhµng. TBTQ nãi chung gåm 2 lo¹i chÝnh : TBTQ trªn cét ( TBTQ trong mÆt ph¼ng ®øng ) vµ TBTQ trong mÆt ph¼ng ngang ( th−êng gäi lµ vßng tùa quay ). ViÖc chän lo¹i TBTQ cho phï hîp víi lo¹i m¸y vµ c«ng tr×nh cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng, gi¸ thµnh ®Çu t− vµ tÝnh kh¶ thi cña ph−¬ng ¸n. a, ThiÕt bÞ tùa quay trªn cét : Trong c¸c lo¹i m¸y x©y dùng, TBTQ trªn cét gåm lo¹i cét quay vµ cét cè ®Þnh gåm cã 2 gèi : mét gèi ®ì ( chÞu ph¶n lùc ngang ) vµ mét gèi ®ì chÆn ( chÞu ph¶n lùc ngang vµ toµn bé t¶i träng th¼ng ®øng ). §èi víi c¸c lo¹i sµn quay dïng TBTQ trªn cét th× chØ cã thÓ lµ lo¹i cét cè ®Þnh vµ dïng cho c¸c c«ng tr×nh d¹ng th¸p nh− th¸p truyÒn h×nh, ¨ng ten... Do kho¶ng c¸ch hai gèi lín nªn c¸c æ ®ì cña TBTQ trªn cét chÞu ph¶n lùc nhá v× vËy ta cã thÓ dïng c¸c con l¨n ®ì. §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang7 Mét vÝ dô vÒ s¬ ®å TBTQ trªn cét dïng cho sµn quay trªn c«ng tr×nh d¹ng th¸p cho ë (h×nh 1.1 ). Tuy nhiªn, do yªu cÇu cña nhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp lµ thiÕt kÕ sµn quay tÇng th−îng cña c«ng tr×nh nhµ cao tÇng nªn ta kh«ng ph©n tÝch kü ph−¬ng ¸n TBTQ trªn cét nµy. H×nh 1.1 : VÝ dô vÒ sµn quay trªn c«ng tr×nh d¹ng th¸p 1_Th¸p 4,5_ Gèi ®ì (chÞu ph¶n lùc ngang ) 2_ Sµn quay 6_ Gèi ®ì chÆn (chÞu ph¶n lùc ngang 3_ KÕt cÊu sµn vµ toµn bé t¶i th¼ng ®øng) 1 3 3 3 5 2 4 6 §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang8 b, Vßng tùa quay : Vßng tùa quay lµ lo¹i TBTQ n»m trong mÆt ph¼ng ngang cã ®Æc ®iÓm lµ toµn bé hÖ thèng ®Æt trªn phÇn quay gän vµ thÊp nªn ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ kh«ng g©y m«men uèn lín nh− TBTQ trªn cét. V× vËy, vßng tùa quay ®−îc sö dông phæ biÕn trªn c¸c lo¹i sµn quay phôc vô gi¶i trÝ, du lÞch,... Theo cÊu t¹o, vßng tùa quay gåm cã 3 lo¹i : - vßng tùa quay kiÓu b¸nh tùa. - vßng tùa quay kiÓu con l¨n. - vßng tùa quay kiÓu æ bi. Tuy nhiªn, víi yªu cÇu nhiÖm vô ®å ¸n tèt nghiÖp lµ sµn quay cã ®−êng kÝnh trong lín tíi 3m vµ ®−êng kÝnh ngoµi lín tíi 10m nªn viÖc sö dông vßng tùa quay kiÓu æ bi lµ ®iÒu kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc v× vßng tùa quay tiªu chuÈn kiÓu æ bi cã ®−êng kÝnh lín nh− trªn lµ kh«ng cã. V× vËy ta chØ xÐt vßng tùa quay kiÓu b¸nh tùa vµ vßng tùa quay kiÓu con l¨n lµ hai lo¹i vßng tùa quay cã tÝnh kh¶ thi trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam vµ phï hîp víi ®−êng kÝnh lín. + Vßng tùa quay kiÓu b¸nh tùa : Vßng tùa quay kiÓu b¸nh tùa ( H×nh 1.2 ) gåm mét trô gi÷a 5 g¾n trªn phÇn kh«ng quay ®Ó ®Þnh t©m phÇn quay víi phÇn kh«ng quay vµ gäi lµ ngâng trôc trung t©m. Trªn phÇn kh«ng quay cã g¾n vßng ray trßn 4 vµ l¨n trªn ray trßn lµ c¸c b¸nh xe tùa 3 l¾p trªn xe con 2 g¾n cøng víi phÇn quay 1. Sè xe con 2 g¾n trªn phÇn quay th−êng lµ 4 xe ( 4 ®iÓm tùa ). Tuú theo t¶i träng mµ trªn mçi xe con l¾p 1 hoÆc 2 b¸nh xe tùa ( tr−êng hîp dïng 2 b¸nh xe tùa trªn mçi xe con th× chóng ®−îc l¾p trªn cÇu c©n b»ng ®Ó ®¶m b¶o lùc nÐn trªn c¸c b¸nh xe tùa ®Òu nhau ). §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang9 H×nh 1.2 : S¬ ®å cÊu t¹o vßng tùa quay kiÓu b¸nh tùa Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, c¸c b¸nh xe tùa chÞu lùc th¼ng ®øng truyÒn tõ phÇn quay xuèng phÇn kh«ng quay. C¸c b¸nh xe tùa cã thÓ lµ h×nh trô hoÆc h×nh c«n. B¸nh xe tùa h×nh trô cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o song khi l¨n trªn vßng ray trßn sÏ cã sù tr−ît gi÷a mÆt l¨n vµ ray lµm b¸nh xe chãng mßn vµ mßn kh«ng ®Òu. B¸nh xe tùa h×nh c«n cã −u ®iÓm lµ t¹o chuyÓn ®éng l¨n kh«ng tr−ît song l¹i xuÊt hiÖn t¶i träng h−íng kÝnh ®ång thêi kÕt cÊu phøc t¹p, khã chÕ t¹o vµ l¾p r¸p, Trong qu¸ tr×nh ®Þnh t©m gi÷a phÇn quay vµ phÇn kh«ng quay, ngâng trôc trung t©m chÞu lùc n»m ngang vµ th−êng ®−îc l¾p æ bi ®ì hai d·y tù lùa hoÆc b¹c ®ì. N 3 I M P I - I 2 1 45 6 §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang10 Trong tr−êng hîp m«men lËt qu¸ lín, lùc nÐn trªn mét sè b¸nh xe tùa sÏ b»ng kh«ng vµ xuÊt hiÖn ph¶n lùc th¼ng ®øng h−íng tõ d−íi lªn ( ph¶n lùc ©m ) lµm mÊt æn ®Þnh cho vßng tùa quay vµ phÇn quay. §Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh, ng−êi ta lµm ngâng trôc trung t©m chÞu ph¶n lùc th¼ng ®øng b»ng c¸ch l¾p thªm trªn ngâng trôc trung t©m æ bi chÆn hoÆc b¹c chÆn 6 ( H×nh 1.2 ), hoÆc l¾p c¸c con l¨n t× chèng lËt 7 chÞu ph¶n lùc th¼ng ®øng ( H×nh 1.3). H×nh 1.3 S¬ ®å cÊu t¹o vßng tùa quay kiÓu b¸nh tùa cã l¾p con l¨n t× chèng lËt M P N I - I I 7 §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang11 + Vßng tùa quay kiÓu con l¨n : Vßng tùa quay kiÓu con l¨n chÞu ®−îc t¶i träng lín vµ nhá gän v× cã nhiÒu ®iÓm tùa. Vßng tùa quay kiÓu con l¨n ( H×nh 1.4) gåm nhiÒu con l¨n 2 ®Æt c¸ch ®Òu nhau l¨n trªn c¸c vßng ray trªn 4 ( g¾n víi phÇn quay 1 ) vµ vßng ray d−íi 3 ( g¾n víi phÇn kh«ng quay ). C¸c con l¨n cã thÓ lµ h×nh trô, h×nh c«n, ®«i khi lµ con l¨n tùa h×nh cÇu. Gi÷a c¸c con l¨n trô lµ vßng c¸ch 6 ®Ó gi÷ cho c¸c con l¨n lu«n c¸ch ®Òu nhau trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. H×nh 1.4 : S¬ ®å cÊu t¹o vßng tùa quay kiÓu con l¨n P 4 N 1 2 3 M I - I 5 I 6 7 §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang12 §èi víi con l¨n h×nh c«n, do xuÊt hiÖn thµnh phÇn lùc h−íng kÝnh nªn con l¨n cÇn cã thanh gi»ng 9 víi ngâng trôc trung t©m. ( H×nh 1.5a) ( a ) ( b ) H×nh 1.5 C¸c con l¨n h×nh trô ( H×nh 1.4 ) khi chuyÓn ®éng trªn ray trßn cã hiÖn t−îng tr−ît nªn chãng mßn vµ ®−îc lµm tõ lo¹i vËt liÖu tèt chÞu mµi mßn. C¸c con l¨n h×nh c«n ( H×nh 1.5a ) khi chuyÓn ®éng kh«ng cã sù tr−ît song cã lùc h−íng kÝnh nªn cÊu t¹o phøc t¹p vµ khã chÕ t¹o. Vßng ray trªn 4 cã thÓ lµ c¶ vßng ray trßn hoÆc c¸c cung ray trßn c¸ch ®Òu nhau. §Ó ®Þnh t©m gi÷a phÇn quay vµ phÇn kh«ng quay, ng−êi ta lµm ngâng trôc trung t©m 5 ( víi æ bi ®ì hai d·y lßng cÇu tù lùa chÞu lùc ngang N ). Trong tr−êng hîp xuÊt hiÖn ph¶n lùc ©m ( m«men lËt M qu¸ lín ), ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh ng−êi ta lµm ngâng trôc trung t©m chÞu ph¶n lùc th¼ng ®øng víi æ chÆn 7 ( H×nh 1.4 )vµ (H×nh 1.5a ) hoÆc l¾p ®Æt c¸c con l¨n t× chèng lËt 8 ( H×nh 1.5b ). 9 5 4 8 7 §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang13 Nh− vËy sau khi nghiªn cøu kü hai lo¹i TBTQ trªn, so s¸nh víi nhiÖm vô cña §ATN lµ thiÕt kÕ sµn quay tÇng th−îng th× TBTQ cña sµn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng sau : - T¶i träng th¼ng ®øng bao gåm träng l−îng kÕt cÊu sµn vµ ho¹t t¶i, t¶i th¼ng ®øng n»m trong vßng ray tùa nªn m«men lËt rÊt nhá v× vËy c¸c b¸nh tùa hoÆc con l¨n kh«ng chÞu ph¶n lùc ©m ( lùc nÐn b¸nh tùa hoÆc con l¨n lu«n Ên xuèng ). V× vËy TBTQ cña sµn quay kh«ng cÇn bé phËn chÞu ph¶n lùc ©m nh− ( con l¨n t× hoÆc æ chÆn ). - Vßng tùa quay kiÓu b¸nh tùa vµ kiÓu con l¨n ®Þnh t©m b»ng ngâng trôc trung t©m . Nh−ng ë sµn quay cã ®−êng kÝnh ngoµi 10m, ®−êng kÝnh trong 3m (lç lµm cÇu thang lªn) nªn kh«ng thÓ bè trÝ ngâng trôc trung t©m ®Ó ®Þnh t©m nh− c¸c kÕt cÊu ®· nªu. Do ®ã ta ph¶i ®Ò xuÊt c¸c ph−¬ng ¸n phï hîp v× ®èi víi sµn quay viÖc ®Þnh t©m lµ rÊt quan träng. Nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù lµm viÖc æn ®Þnh, chÊt l−îng, vµ tÝnh kh¶ thi cña lo¹i sµn ®ã. - T¶i ngang xuÊt hiÖn rÊt nhá chØ do nghiªng ( kh«ng giã ) víi ®é nghiªng cho phÐp cña sµn lµ 0,001. Sau khi ph©n tÝch vµ nghiªn cøu tØ mØ em ®−a ra c¸c ph−¬ng ¸n dïng TBTQ ®èi víi lo¹i sµn thiÕt kÕ nh− sau: §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang14 1.1.2 Ph©n tÝch chän ph−¬ng ¸n cho TBTQ : a, Ph−¬ng ¸n dïng TBTQ kiÓu con l¨n d¹ng bi : ( H×nh 1.6) H×nh 1.6 1_ KÕt cÊu bao che; 2_ Sµn quay; 3_ Con l¨n ( d¹ng bi ) 4_ Ray d−íi; 5_ Ray trªn; 6_ Thµnh lç sµn 7_ Sµn bª t«ng; 8_ CÇu thang lªn sµn quay Víi ph−¬ng ¸n nµy ta thiÕt kÕ vßng ray trªn 5 vµ vßng ray d−íi 4 lµ c¶ vßng ray cã r·nh trßn vµ con l¨n d¹ng bi. Khi sµn lµm viÖc th× c¸c con l¨n nµy sÏ chÞu lùc th¼ng ®øng gåm tÜnh t¶i, ho¹t t¶i, ®Þnh t©m thay cho ngâng trôc trung t©m vµ di chuyÓn theo r·nh trßn. ( Do lùc ngang xuÊt hiÖn nhá nªn chóng tù ®Þnh t©m ®−îc ). §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang15 Nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ¸n : v× sµn quay lín nhiÒu con l¨n nªn nhiÒu ®iÓm tùa. Sµn sÏ t¹o thµnh mét hÖ siªu tÜnh nhiÒu bËc, v× vËy yªu cÇu chÕ t¹o l¾p ®Æt thËt chÝnh x¸c. MÆt kh¸c vßng ray cã r·nh trßn cµng khã lµm mµ sµn quay ®ßi hái lµm viÖc ªm, ®é æn ®Þnh cao nªn tr−êng hîp nµy kh«ng cã tÝnh kh¶ thi cao. Víi c¸c lÝ do nªu trªn mµ ta kh«ng chän ph−¬ng ¸n nµy. Nh− vËy ta sÏ lo¹i ph−¬ng ¸n dïng con l¨n tùa mµ chñ yÕu tËp trung vµo TBTQ kiÓu b¸nh tùa. Víi lo¹i TBTQ kiÓu b¸nh tùa th× ta chØ dïng lo¹i b¸nh tùa h×nh trô víi lÝ do lµ kh¶ thi vÒ mÆt chÕ t¹o trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam h¬n n÷a nh−îc ®iÓm cña nã lµ b¸nh xe tr−ît trªn ray còng Ýt bÞ ¶nh h−ëng do ®−êng kÝnh ray lín ( tíi gÇn 10m ). Víi lo¹i sµn quay ®ang thiÕt kÕ ta ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn viÖc ®Þnh t©m cho phÇn quay vµ phÇn kh«ng quay cña sµn. Sau ®©y lµ c¸c ph−¬ng ¸n cho lo¹i TBTQ kiÓu b¸nh tùa víi c¸c kiÓu ®Þnh t©m kh¸c nhau : §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang16 b, Ph−¬ng ¸n dïng TBTQ kiÓu b¸nh tùa ®Þnh t©m b»ng hÖ con l¨n trªn thµnh lç sµn : (H×nh 1.7) H×nh 1.7 1_ KÕt cÊu bao che; 2_ Sµn quay; 3_ Xe con; 4_ B¸nh xe di chuyÓn 5_ Vßng ray trßn; 6_ Thµnh lç sµn; 7_ Con l¨n t×; 8_ Chèt con l¨n 9_ Sµn bª t«ng cè ®Þnh; 10_ CÇu thang lªn sµn ë ph−¬ng ¸n nµy, ®−êng kÝnh lç lµ rÊt lín tíi φ3000 nªn khi thi c«ng khã lµm trßn thµnh lç sµn v× vËy ®Ó con l¨n lµm viÖc ®−îc th× mÆt ngoµi thµnh lç sµn èp thÐp cã gia c«ng trßn. Sè l−îng con l¨n cã thÓ lµ 4, 6 hoÆc 8 c¸ch ®Òu nhau. Nh−ng viÖc chÕ t¹o hoÆc thay thÕ c¸c con l¨n t× nµy rÊt khã, mÊt thêi gian vµ tèn nhiÒu c«ng. Víi lý do lµ tÝnh kh¶ thi trong ®iÒu kiÖn ë ViÖt Nam, rÎ, dÔ chÕ t¹o vµ thi c«ng nªn ta sÏ ®−a ra c¸c ph−¬ng ¸n tiÕp theo nh− sau . §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang17 c, Ph−¬ng ¸n dïng TBTQ kiÓu b¸nh tùa ®Þnh t©m b»ng ngâng trôc trung t©m trªn trÇn : ( H×nh 1.8 ) H×nh 1.8 1_ KÕt cÊu bao che; 2_ Sµn quay; 3_ Cét chèng (4-6 cét) 4_ æ ®ì tiªu chuÈn; 5_ Xe con; 6_ B¸nh xe tùa 7_ Vßng ray trßn; 8_ DÇm m¸i; 9_ Sµn bªt«ng cè ®Þnh 10_ TrÇn; 11_ CÇu thang lªn sµn Víi ph−¬ng ¸n nµy th× c¸c cét chèng 3 g¾n trªn sµn 2, khi sµn lµm viÖc th× cét quay cïng víi sµn nªn nã sÏ ¶nh h−ëng ®Õn kh«ng gian cña sµn, g©y khã kh¨n cho ng−êi ®i l¹i ë trªn sµn. MÆt kh¸c v× sµn thÊp, nÆng mµ cét cao nªn ®é cøng v÷ng kÐm g©y nªn g©y biÕn d¹ng cho cét, sµn dÞch ngang nªn sÏ ¶nh h−ëng tíi viÖc ®Þnh t©m b»ng æ tiªu chuÈn. §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang18 d, Ph−¬ng ¸n dïng TBTQ kiÓu b¸nh tùa ®Þnh t©m b»ng hÖ con l¨n trªn ray trßn : (H×nh 1.9) H×nh 1.9 1_ KÕt cÊu bao che; 2_ Sµn quay; 3_ Xe con 4_ B¸nh tùa; 5_ Con l¨n ®ì (4 con l¨n); 6_ Vßng ray trßn 7_ Sµn tÇng th−îng; 8_ Thµnh lç sµn quay; 9_ CÇu thang lªn sµn Ph−¬ng ¸n dïng con l¨n ®ì ®Ó ®Þnh t©m sµn quay lµ rÊt hîp lý v× lo¹i con l¨n ®ì kiÓu nµy gän, nhÑ, tæn thÊt ma s¸t nhá, Ýt mßn, tuæi thä cao, gi¶m t¶i träng ®éng t¸c dông lªn kÕt cÊu thÐp cña m¸y ®Æc biÖt lµ dÔ chÕ t¹o, l¾p ®Æt vµ sö dông.Tr−êng hîp ta dïng con l¨n ë mét phÝa th× hai bªn ray ®Òu ph¶i ®Æt con l¨n phÝa bªn trong. §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang19 B¸nh tùa ë ®©y lµ lo¹i b¸nh tùa kh«ng cã gê, di chuyÓn trªn ray vu«ng. Con l¨n ®ì võa dÉn h−íng võa ®Þnh t©m cho sµn quay tr¸nh cho b¸nh xe kh«ng bÞ tr−ît khái ®−êng ray khi di chuyÓn. Yªu cÇu thªm lµ ngoµi mÆt ray ph¼ng th× mÆt bªn cña ray ph¶i trßn theo ®−êng kÝnh cña sµn thiÕt kÕ. Víi c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i ë ViÖt Nam chóng ta sÏ s¶n xuÊt tõng ®o¹n ray sau ®ã c¸n cong theo yªu cÇu ®¶m b¶o chÝnh x¸c. V× vËy ph−¬ng ¸n nµy rÊt kh¶ thi. §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang20 1.2 Chän ph−¬ng ¸n cho kÕt cÊu sµn : + KÕt cÊu chÞu lùc cña sµn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau : - §ñ bÒn, ®ñ cøng ( ®é vâng khi lµm viÖc kh«ng qu¸ 1/1000). - KÕt cÊu thÐp lµm dÇm sµn chñ yÕu lµ chÞu lùc uèn nªn chóng ta dïng lo¹i thÐp h×nh cã tiÕt diÖn I,[. VËt liÖu lµ lo¹i thÐp CT3 víi −u ®iÓm lµ dÔ kiÕm, rÎ, tÝnh hµn cao. - Bè trÝ kÕt cÊu c¸c dÇm chÞu uèn cña sµn ph¶i ®¶m b¶o Ýt c«ng chÕ t¹o, dÔ l¸t sµn ( t¹o thµnh c¸c « ®Òu nhau ). + Theo diÖn tÝch cã thÓ chia lµm 2 lo¹i sµn nh− sau : - Sµn nhá ( khÈu ®é dÇm qua sµn nhá ) : ®Ó ®¶m b¶o cøng cã thÓ lµm thµnh mét m¶ng liÒn (cã g¾n 4 b¸nh tùa vµ di chuyÓn trªn mét ray ). Víi sµn nhá nªn khÈu ®é nhá v× vËy dÇm g¸c vÉn thÊp, nhÑ. ( h×nh 1.10 ) H×nh 1.10 : DÇm g¸c lo¹i sµn nhá 1_ KÕt cÊu bao che; 2_ HÖ dÇm g¸c; 3_ Ray vßng 4_ B¸nh xe tùa; 5_ Thµnh lç sµn 2 1 3 5 4 §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang21 - Sµn to : NÕu lµm mét m¶ng liÒn ( sµn liÒn ) víi khÈu ®é lín th× dÇm sÏ ph¶i cao, nÆng, tèn vËt liÖu. Víi ph−¬ng ¸n nµy nªn chia thµnh nhiÒu m¶ng (mçi m¶ng cã khÈu ®é nhá nh− thÕ th× dÇm vÉn thÊp, nhÑ ). C¸c m¶ng cã b¸nh tùa cña nã trªn ray ( gåm 2 ray vµ mçi m¶ng cã 4 b¸nh tùa ) ®¶m b¶o tù ®øng vµ quay, c¸c m¶ng ®−îc nèi khíp víi nhau t¹o thµnh sµn trßn. Lo¹i sµn to cã g¾n khíp cã −u ®iÓm lµ lu«n ®¶m b¶o c¸c b¸nh tùa tiÕp xóc víi ray vµ t¹o thµnh mét hÖ tÜnh ®Þnh. ( H×nh 1.11 ) H×nh 1.11: DÇm g¸c lo¹i sµn lín 1_ KÕt cÊu bao che; 2_ M¶ng sµn quay; 3_ B¸nh xe tùa 4_ Ray vßng; 5_ Chèt xoay liªn kÕt c¸c m¶ng sµn §Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang22 + §èi víi sµn quay cÇn thiÕt kÕ cã ®−êng kÝnh trong 3m, ®−êng kÝnh ngoµi 10m nªn ®©y lµ lo¹i sµn nhá cã hÖ dÇm g¸c t¹o thµnh mét m¶ng liÒn tùa trªn 4 b¸nh di chuyÓn trªn mét ray trßn. Chóng ta sÏ dïng thÐp cã tiÕt diÖn ( I ) ®Ó lµm hÖ dÇm g¸c. + VÊn ®Ò cßn l¹i lµ c¸ch bè trÝ dÇm chÞu t¶i cña sµn sao c