Đồ án Tổng quan về Bảng cân đối kế toán

Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu thông tin càng trở nên đa dạng và bức thiết. Hiện nay thông tin được xem như một yếu tố trực tiếp của quá trình sản xuất kinh doanh. Bất kỳ một nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực gì muốn thực hiện tốt công việc của mình đều phải dựa vào thông tin kế toán. Báo cáo tài chính nói chung và Bảng cân đối kế toán nói riêng là biểu hiện kết quả của công tác kế toán ở các đơn vị kế toán, là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết cho các quyết định kinh tế của nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế hiện hành được sự chấp nhận của nhiều tổ chức quốc tế, nhiều khu vực và nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù bảng cân đối kế toán ở một số nước có thể giống nhau song chúng vẫn khác nhau do nhiều nguyên nhân như do hoàn cảnh lịch sử, văn hoá, luật pháp và môi trường kinh doanh hoặc do yêu cầu của người sử dụng thông tin trên Bảng cân đối kế toán ở mỗi quốc gia có khác nhau

doc32 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2656 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tổng quan về Bảng cân đối kế toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kTổng quan về Bảng cân đối kế toán. Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu thông tin càng trở nên đa dạng và bức thiết. Hiện nay thông tin được xem như một yếu tố trực tiếp của quá trình sản xuất kinh doanh. Bất kỳ một nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực gì muốn thực hiện tốt công việc của mình đều phải dựa vào thông tin kế toán. Báo cáo tài chính nói chung và Bảng cân đối kế toán nói riêng là biểu hiện kết quả của công tác kế toán ở các đơn vị kế toán, là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết cho các quyết định kinh tế của nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế hiện hành được sự chấp nhận của nhiều tổ chức quốc tế, nhiều khu vực và nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù bảng cân đối kế toán ở một số nước có thể giống nhau song chúng vẫn khác nhau do nhiều nguyên nhân như do hoàn cảnh lịch sử, văn hoá, luật pháp và môi trường kinh doanh hoặc do yêu cầu của người sử dụng thông tin trên Bảng cân đối kế toán ở mỗi quốc gia có khác nhau. Từ những sự khác nhau trên dẫn đến việc sử dụng các khái niệm của các yếu tố trên bảng cân đối kế toán ở mỗi quốc gia cũng rất đa dạng, chính điều này đã dẫn đến việc sử dụng những chuẩn mực khác nhau để hạch toán các khoản mục trên bảng cân đối kế toán, việc trình bày Bảng cân đối kế toán ở mỗi quốc gia cũng khác nhau. Theo chuẩn mực kế toán quốc tế, bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán bao gồm các khoản mục sau: Tài sản: là tiềm lực kinh tế do doanh nghiệp kiểm soát và là kết quả của các sự kiện đã qua và từ đó doanh nghiệp có thể thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai của doanh nghiệp. Các lợi ích kinh tế tương lai được biểu hiện trong tài sản là tiềm năng đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp tới các nguồn vốn tiền và tài sản tương đương tiền của doanh nghiệp. Nợ phải trả: là những khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải thanh toán cho các chủ nợ, bao gồm các khoản nợ tiền vay, các khoản phải trả cho người bán, cho Nhà nước, cho công nhân viên và các khoản phải trả khác. Nguồn vốn chủ sở hữu: là phần giá trị còn lại của tài sản sau khi trừ đi mọi khoản công nợ hay nói cách khác nó chính là số vốn của các chủ sở hữu mà doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán. Theo chuẩn mực kế toán quốc tế, những thông tin được trình bày trên bảng cân đối kế toán gồm : - Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vô hình Tài sản cố đinh thuê tài chính Tài sản lưu động Hàng tồn kho Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác Các khoản ứng trước Tiền mặt và các khoản tiền tương đương Đầu tư tài chính ngắn hạn Vốn chủ sở hữu và các quĩ Các khoản nợ dài hạn Các khoản nợ dài hạn Các khoản dự phòng Các khoản nợ ngắn hạn Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác Các khoản nợ chịu lãi suất Các khoản dự phòng. Theo chế độ kế toán Mỹ: Bảng cân đối kế toán còn được gọi là báo cáo tài chính, là báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của doanh nghiệp sau một thời kỳ kinh doanh nhất định. Bảng có kết cấu hai bên hay một bên nhưng bảng nào cũng bao gồm các khoản mục sau: Tài sản: khoản mục này phản ánh số tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ, quản lý và sử dụng với mục tiêu thu được các lợi ích trong tương lai. Về mặt kinh tế thông qua khoản mục này, kế toán có thể thấy được một cách tổng quát về tiềm lực kinh tế cảu doanh nghiệp. Công nợ phải trả: phần này cho thấy được tống số nợ mà doanh nghiệp có trách nhiệm trả trong đó chi tiền nợ ngắn hạn cũng như nợ dài hạn. Phần công nợ phải trả phản ánh trách nhiệm của doanh nghiệp với Nhà nước, với ngân hàng, với khách hàng, với người lao động. Nguồn vốn chủ sở hữu: phần này cho thấy được số vốn chủ sở hữu mà doanh nghiệp có vào thời điểm lập bảng cân đối kế toán. Số liệu dùng để lập chỉ tiêu này là căn cứ vào số vốn chủ sở hữu đầu kỳ. Theo chế độ kế toán Pháp: báo cáo này không được gọi là bảng cân đối kế toán mà lại được gọi là Bảng tổng kết tài sản. Theo quan niệm Pháp: Bảng tổng kết tài sản là báo cáo kế toán quan trọng, là tài liệu tổng hợp các thông tin được tập trung vào một ngày xác định (ngày xác định thường là ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. Tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản ở doanh nghiệp được phản ánh trong bảng tổng kết tài sản. Bảng tổng kết tài sản là một trong báo cáo kế toán pháp định, nó cung cấp thông tin tổng quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Các thông tin trên Bảng tổng kết tài sản gồm có: Tài sản; Nợ phải trả; Vốn tài trợ. Theo quan điểm của Việt Nam hiện nay: Bảng cân đối là một báo cáo tài chính chủ yếu phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm nhất định. Nội dung của Bảng cân đối thể hiện thông qua hệ thống các chỉ tiêu phản ánh tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản. Các chỉ tiêu được phân loại, sắp xếp thành từng loại, từng mục, từng chỉ tiêu cụ thể. Các chỉ tiêu được mã hoá để thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu cũng như xử lý trên máy vi tính và được phản ánh theo số đầu năm, số cuối kỳ. Bảng cân đối kế toán Việt Nam được chia làm hai phần : Tài sản và nguồn vốn Phần Tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp đến cuối kỳ hạch toán đang tồn tại dưới các hình thái và trong tất cả các giai đoạn, các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Phần Nguồn vốn phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của doanh nghiệp theo từng nguồn hình thành tài sản cuả đơn vị, nguồn vốn đi vay,... Tỷ lệ và kết cấu của từng nguồn vốn trong tổng số nguồn vốn hiện có phản ánh tính chất hoạt động và thực trạng tài chính của doanh nghiệp. II. Bảng cân đối kế toán Việt Nam. Bảng cân đối kế toán là tài liệu quan trọng đối với việc đánh giá khái quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn và những triển vọng kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán có những đặc điểm chính sau đây: Các chỉ tiêu được phản ánh dưới hình thái giá trị nên nó cho phép tổng hợp, đánh giá toàn bộ tài sản. Bảng cân đối kế toán bao gồm 2 phần là tài sản và nguồn vốn; tổng tài sản và nguồn vốn luôn luôn bằng nhau. Thông qua đẳng thức của Bảng cân đối kế toán có thể thấy được thực trạng tài chính của doanh nghiệp Tổng số tài sản = Tổng số nguồn vốn Tổng số tài sản = Nợ phải trả = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu Tài sản lưu động + Tài sản cố định = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu. Bảng cân đối kế toán được chia làm hai phần: Phần “Tài sản” và phần “Nguồn vốn”. Phần tài sản được phân chia thành: A: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn B: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn Phần nguồn vốn được phân chia thành : A: Nợ phải trả B: Nguồn vốn chủ sở hữu 1. Nội dung các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán Phần Tài sản Các chỉ tiêu phần Tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn (Mã số 100) Phản ánh tổng giá trị tài sản lưu động và các khoản đầu tư ngắn hạn có đến thời điểm báo cáo, bao gồm vốn bằng tiền, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và giá trị tài sản dự trữ cho quá trình sản xuất kinh doanh, chi phí sự nghiệp đã chi nhưng chưa được quyết toán. Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150 + Mã số160 Tiền (Mã số 110) Tiền là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp, bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112 + Mã số 113 Tiền mặt tại quỹ (Mã số 111) Phản ánh số tiền mặt và ngân phiếu tồn quỹ (bao gồm cả tiền Việt Nam và ngoại tệ); giá trị vàng bạc, kim khí quý, đá quý đang được giữ tại quỹ. Tiền gửi ngân hàng (Mã sô 112) Phản ánh toàn bộ số tiền thực gửi ở ngân hàng bao gồm cả tiền Việt Nam và ngoại tệ; giá trị vàng bạc, kim khí quý, đá quý đang được giữ tại quỹ. Trong trường hợp doanh nghiệp có tiền gửi ở các tổ chức tín dụng khác thì số dư tiền gửi có đến thời điểm báo cáo cũng được phản ánh ở chỉ tiêu này. Tiền đang chuyển (Mã số 113) Phản ánh số tiền mặt, séc đang chuyển hoặc đang làm thủ tục tại ngân hàng(như thẻ tín dụng, thẻ thanh toán) bao gồm cả tiền Việt Nam và ngoại tệ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120) Chỉ tiêu này tổng hợp phản ánh giá trị của các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (sau khi đã trừ đi dự phòng giảm giá), bao gồm đầu tư chứng khoán, cho vay ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác. Các khoản đầu tư ngắn hạn được phản ánh trong mục này là các khoản đầu tư có thời hạn thu hồi vốn dưới một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh. Mã số 120 = Mã số 121 + Mã số 128 + Mã sô 129 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Mã số 121) Phản ánh giá trị các khoản tiền mua cổ phiếu và trái phiếu có thời hạn thu hồi vốn dưới một năm hoặc mua vào với mục đích để bán bất kỳ lúc nào. Đầu tư ngắn hạn khác (Mã số 128) Chỉ tiêu này phản ánh giá trị của các khoản đầu tư ngắn hạn khác của doanh nghiệp. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (Mã sô 129) Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng giảm giá của các khoản đầu tư ngắn hạn tại thời điểm lập báo cáo. Các khoản phải thu (Mã số 130) Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu từ khách hàng sau khi đã trừ đi dự phòng khoản phải thu khó đòi, khoản trả trước cho người bán... Mã số 130 + Mã số 131 + Mã sô 132 + Mã số 133 + Mã sô 134 + Mã số 138 +Mã số 139 Phải thu của khách hàng (Mã sô 131) Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ số tiền còn phải thu của khách hàng tại thời điểm báo cáo. 2. Trả trước cho người bán (Mã số 132) Chỉ tiêu này phản ánh số tiền đã trả trước cho người bán mà chưa nhận sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tại thời điểm báo cáo. 3. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (Mã sô 133) Chỉ tiêu này phản ánh số thuế GTGT còn được khấu trừ và số thuế GTGT còn được hoàn lại đến cuối kỳ báo cáo. Phải thu nội bộ (Mã số 134) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các khoản phải thu trong nội bộ giữa đơn vị chính với các đơn vị trực thuộc và giữa các đơn vị trực thuộc với nhau trong mối quan hệ về giao vốn và các khoản thanh toán khác. Mã số 134 = Mã số 135 + Mã số 136 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc (Mã sô 135) Chỉ tiêu này chỉ ghi trên bảng cân đối kế toán của đơn vị chính phản ánh số vốn kinh doanh đã giao cho các đơn vị trực thuộc. Khi lập bảng cân đối kế toán của toàn doanh nghiệp chỉ tiêu này sẽ được bù trừ với chỉ tiêu nguồn vốn kinh doanh trên bảng cân đối kế toán của các đơn vị trực thuộc, phần vốn nhận của đơn vị chính. 5. Phải thu nội bộ khác (Mã số 136) Phản ánh các khoản phải thu giữa đơn vị chính với các đơn vị trực thuộc và giữa các đơn vị trực thuộc với nhau trong mối quan hệ thanh toán và quan hệ giao vốn. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (Mã số 137) Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa tổng số doanh thu đã ghi nhận luỹ kế khách hàng phải thanh toán theo tiến độ kế hoạch đến cuối kỳ báo cáo của các hợp đồng xây dựng dở dang. Các khoản phải thu khác (Mã sô 138) Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu từ các đối tượng có liên quan. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (Mã sô 139) Phản ánh các khoản dự phòng cho các khoản thu ngắn hạn có khả năng khó đòi tại thời điểm báo cáo. Hàng tồn kho (Mã số 140) Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị các loại hàng tồn kho dự trữ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho đến thời điểm báo cáo. Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 142 + Mã số 143 + Mã sô 144 + Mã số 145 + Mã số 147 + Mã số 149 Hàng mua đang đi trên đường (Mã sô 141) Phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá mua vào đã có hoá đơn, đã thanh toán hoặc đã chấp nhận thanh toán mà hàng chưa nhập kho. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho (Mã sô 142) Phản ánh trị giá các loại nguyên liệu, vật liệu tồn kho tại thời điểm báo cáo. Công cụ, dụng cụ trong kho (Mã số 143) Phản ánh tri giá các loại công cụ lao động, dụng cụ tồn kho chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Mã số 144) Phản ánh chi phí sản xuất của sản phẩm đang chế tạo hoặc chi phí của dịch vụ chưa hoàn thành tại thời điểm báo cáo. Thành phẩm tồn kho (Mã số 145) Phản ánh trị giá thành phẩm do doanh nghiệp chế tạo còn tồn kho đến thời điểm báo cáo. Hàng hoá tồn kho (Mã số 146) Phản ánh toàn bộ trị giá hàng hoá còn tồn trong các kho hàng, quầy hàng đến thời điểm báo cáo Hàng gửi bán (Mã số 147) Phản ánh trị giá thành phẩm, hàng hoá đang gửi đi bán hoặc dịch vụ đã hoàn thành chưa được chấp nhận thanhh toán tại thời điểm báo cáo 8. Dự phòng giảm giá hàng hoá tồn kho (Mã số 149) Phản ánh các khoản dự phòng cho sự giảm giá của các loại hàng tồn kho tại thời điểm báo cáo. Tài sản lưu động khác (Mã số 150) Chỉ tiêu này là chỉ tiêu phản ánh giá trị các loại tài sản lưu động khác chưa được phản ánh ở các chỉ tiêu trên. Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 153 + Mã sô 154 + Mã số 155 Tạm ứng (Mã số 151) Phản ánh số tiền tạm ứng cho công nhân viên chưa thanh toán đến thời điểm báo cáo. Chi phí trả trước (Mã số 152) Phản ánh số tiền thanh toán cho một số chi phí nhưng đến cuối kỳ kế toán chưa được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ báo cáo. Chi phí chờ kết chuyển (Mã số 153) Phản ánh trị giá các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chờ kết chuyển vào niên độ kế toán tiếp theo. Tài sản thiếu chờ xử lý (Mã số 154) Phản ánh giá trị tài sản thiếu hụt, mất mát chưa được xử lý tại thời điểm báo cáo. Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn (Mã số 155) Phản ánh trị giá tài sản đem cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn tại thời điểm báo cáo. Chi sự nghiệp (Mã số 161) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số chi bằng nguồn kinh phí sự nghiệp và bằng nguồn kinh phí dự án chưa được quyết táon tại thời điểm báo cáo. Mã số 160 = Mã số 161 + Mã số 162 Chi sự nghiệp năm trước (Mã số 161) Phản ánh tổng số chi bằng nguồn kinh phí sự nghiệp và bằng nguồn kinh phí dự án được cấp năm trưóc nhưng chưa được quyết toán tại thời điểm báo cáo. Chi sự nghiệp năm nay (Mã số 162) Phản ánh tổng số chi bằng nguồn kinh phí sự nghiệp và bằng nguồn kinh phí dự án được cấp vào năm báo cáo. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn (Mã số 200) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của tài sản cố định, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang và các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Mã sô 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã sô 240 Tài sản cố định (Mã số 210) Chỉ tiêu này là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn luỹ kế) của các loại tài sản cố định tại thời điểm báo cáo. Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 214 + Mã số 217 Tài sản cố định hữu hình (Mã số 211) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định hữu hình như: nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải... Mã số 211 = Mã số 212 + Mã số 213 Nguyên giá (Mã số 212) Phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản cố định hữu hình tại thời điểm báo cáo. Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 213) Phản ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn của các loại tài sản cố định hữu hình luỹ kế tại thời điểm báo cáo. Tài sản cố định thuê tài chính (Mã số 214) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định thuê tài chính tại thời điểm báo cáo. Mã số 214 = Mã số 215 + Mã số 216 Nguyên giá (Mã số 215) Phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản cố định thuê tài chính tại thời điểm báo cáo. Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 216) Phản ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn của các loại tài sản cố định thuê tài chính luỹ kế tại thơì điểm báo cáo. Tài sản cố định vô hình (Mã số 217) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định vô hình tại thời điểm báo cáo như: chi phí thành lập, bằng phát minh sáng chế, chi phí về lợi thế thương mại... Mã số 217 = Mã số 218 + Mã số 219 Nguyên giá (Mã số 218) Phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản cố đinh vô hình tại thời điểm báo cáo. Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 219) Phản ánh toàn bộ giá trị hao mòn của các loại tài sản cố định vô hình tại thời điểm báo cáo. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 220) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh giá trị các loại đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm báo caó như: góp vốn liên doanh, đầu tư chứng khoán dài hạn, cho vay dài hạn... Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 222 + Mã sô 228 + Mã số 229 Đầu tư chứng khoán dài hạn (Mã số 221) Phản ánh trị giá các khoản đầu tư cổ phiếu và trái phiếu có thời hạn trên một năm tại thời điểm báo cáo . Góp vốn liên doanh (Mã số 222) Phản ánh trị giá tài sản bằng tiền, bằng hiện vật mà doanh nghiệp mang đi góp vốn liên doanh với các doanh nghiệp khác. Đầu tư dài hạn khác (Mã số 228) Phản ánh trị giá các khoản đầu tư dài hạn khác tại thời điểm báo cáo. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Mã số 229) Phản ánh các khoản dự phòng cho sự giảm giá cac skhoản đầu tư dài hạn tại thời điểm báo cáo. III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Mã số 230) Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ trị giá tài sản cố định đang mua sắm, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định dở dang hoặc đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao hoặc chưa đưa vào sử dụng. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn (Mã số 240) Chỉ tiêu này phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp đem ký cược, ký quỹ dài hạn tại thời điểm báo cáo. Chi phí trả trước dài hạn (Mã số 241) Chỉ tiêu này phản ánh số chi phí trả trước dài hạn đã chi nhưng chưa phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh đến cuối kỳ báo cáo. Tổng cộng tài sản (Mã số 250) Phản ánh tổng giá trị tài sản thuần hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, bao gồm cả các loại tài sản lưu động và tài sản cố định. Mã số 250 = Mã số 100 + Mã số 200 Phần nguồn vốn Nợ phải trả (Mã số 300) Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ số nợ phải trả tại thời điểm báo cáo, gồm: nợ ngắn hạn, nợ dài hạn. Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 320 + Mã số 330 Nợ ngắn hạn (Mã số 310) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả, có thời hạn trả dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh tại thời điểm báo cáo. Mã số 310 = Mã sô 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 317 +Mã số 318 + Mã số 319 Vay ngắn hạn ( Mã số 311) Phản ánh tổng giá trị các khoản doanh nghiệp đi vay ngắn hạn các ngân hàng, các công ty tài chính, các đối tượng khác tại thời điểm báo cáo. Nợ dài hạn đến hạn trả (Mã số 312) Phản ánh phần giá trị các khoản vay dài hạn đến hạn trả trong năm tài chính tiếp theo. Phải trả người bán (Mã số 313) Phản ánh số tiền phải trả cho người bán tại thời điểm báo cáo. Người mua trả tiền trước (Mã số 314) Phản ánh tổng số tiền mà người mua trả tiền trước tiền mua sản phẩm hàng hoá, dịch vụ hoặc trả trước tiền thuê tài sản tại thời điểm báo cáo. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước (Mã số 315) Phản ánh tổng số các khoản doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước tại thời điểm báo cáo, bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác. Phải trả công nhân viên (Mã số 316) Phản ánh các khoản doanh nghiệp phải trả cho công nhân viên tại thời điểm báo cáo, bao gồm phải trả tiền lương, phụ cấp... Phải trả cho các đơn vị nội bộ (Mã số 317) Phản ánh các khoản nợ phải trả ngoài nghiệp vụ nhận vốn giữa đơn vị chính và đơn vị trực thuộc và giữa các đơn vị trực thuộc trong doanh nghiệp 8. Các khoản phải trả, phải nộp khác (Mã số 318) Phản ánh các khoản phải trả, phải nộp khác ngoài khoản nợ phải trả đã được phản ánh trong các chỉ tiêu trên. 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (Mã số 319) Phản
Tài liệu liên quan