Đồ án Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng NGN

Trong những năm gần đây, khi mà đời sống xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu trao đổi thông tin của con người cũng tăng lên rất nhiều cả về mức độ phong phú lẫn chất lượng của của loại hình dịch vụ. Hiện nay, những nhu cầu đó không chỉ còn tập trung vào loại hình dịch vụ thoại truyền thống như trước đây nữa mà còn cả các dịch vụ thoại có hình ảnh, hội nghị đa phương, cầu truyền thông, không thể đáp ứng được trên cơ sở hạ tầng của mạng viễn thông trước đây. Thực tế này đã đặt các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trước một thách thức rất lớn là làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu của các vị khách hàng khó tính với chi phí đầu tư thấp nhất

doc100 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 3494 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng NGN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT i Lêi nãi ®Çu 1 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU NGN 3 1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ CÁC ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGN 3 1.1.1. Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN 3 1.1.2. Các động lực thúc đẩy sự phát triển của mạng NGN 4 1.2. KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGN 5 1.2.1. Khái niệm 5 1.2.2. Các đặc điểm của mạng NGN 7 1.3. KIẾN TRÚC MẠNG NGN 8 1.3.1. Kiến trúc chức năng của mạng NGN 8 1.3.2. Cấu trúc vật lý 11 1.4. CÁC PHẦN TỬ TRONG MẠNG NGN 12 1.4.1. Media Gateway (MG) 12 1.4.2. Media Gateway Controller (MGC) 13 1.4.3. Signalling Gateway (SG) 15 1.4.4. Hệ thống thiết bị truyền tải 15 1.4.5. Hệ thống thiết bị truy nhập 15 1.5. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN 16 Chương 2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 18 2.1. VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 (CCS7) 18 2.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG CCS7 18 2.3. CÁC KHỐI CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CCS7 19 2.3.1. Sơ đồ khối chức năng 19 2.3.2. Mối tương quan giữa CCS7 và mô hình OSI 20 2.4. PHẦN CHUYỂN GIAO BẢN TIN – MTP 21 2.4.1. MTP mức 1 (đường số liệu báo hiệu) 21 2.4.2. MTP mức 2 (chức năng đường báo hiệu) 22 2.4.3. MTP mức 3 (chức năng mạng báo hiệu) 22 2.5. PHẦN ĐIỀU KHIỂN ĐẤU NỐI BÁO HIỆU – SCCP 23 2.5.1. Các dịch vụ của SCCP 23 2.5.2. Cấu trúc chức năng của SCCP 24 2.5.3. Các thủ tục báo hiệu 24 2.6. PHẦN ỨNG DỤNG KHẢ NĂNG GIAO DỊCH – TCAP 26 2.6.1. Cấu trúc của TCAP 26 2.6.2. Các hoạt động của TCAP 28 Chương 3. TRUYỀN TẢI BÁO HIỆU SỐ 7 QUA MẠNG IP – SIGTRAN 29 3.1. GIỚI THIỆU CHUNG 29 3.2. GIỚI THIỆU VỀ SIGTRAN 31 3.3. ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN GIAO THỨC TRUYỀN TẢI MỚI 32 3.4. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LUỒNG TRUYỀN TẢI – SCTP 32 3.4.1. Tổng quan về kiến trúc của SCTP 32 3.4.2. Tổng quan về chức năng của SCTP 33 3.4.3. Khuôn dạng tiêu đề chung của SCTP 34 3.5. M2PA 35 3.6. M2UA 36 3.7. SO SÁNH M2PA VÀ M2UA 37 3.8. M3UA 37 3.9. SUA 39 3.10. SO SÁNH M3UA VÀ SUA 41 Chương 4. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN NGANG HÀNG 42 4.1. GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN SIP 42 4.1.1. Các đặc điểm và chức năng của SIP 42 4.1.2. Các khái niệm và các thành phần của hệ thống SIP 44 4.1.3. Khái quát về hoạt động của SIP 49 4.1.4. Các loại bản tin SIP 53 4.1.5. Đánh giá SIP 56 4.2. H.323 57 4.2.1. Tổng quan về H.323 57 4.2.2. Kiến trúc mạng và các thành phần của H.323 58 4.2.3. Chồng giao thức sử dụng trong H.323 64 4.2.4. Thiết lập và giải phóng cuộc gọi H.323 trong trường hợp đơn giản nhất 68 4.2.5. So sánh SIP và H.323 69 4.3. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP KÊNH MANG – BICC 71 Chương 5. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN CHỦ TỚ 73 5.1. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN CỔNG PHƯƠNG TIỆN – MGCP 73 5.1.1. Kiến trúc và các thành phần 73 5.1.2. Thiết lập cuộc gọi thông qua MGCP 75 5.1.3. So sánh giữa MGCP, SIP và H.323 76 5.1.4. Đánh giá giao thức MGCP 77 5.2. MEGACO/H.248 77 5.2.1. Tổng quan về giao thức MEGACO/H.248 77 5.2.2. Vị trí của giao thức MEGACO/H.248 trong mô hình OSI 78 5.2.3. Các chức năng của MEGACO/H.248 78 5.2.4. Các khái niệm trong giao thức MEGACO/H.248 79 5.2.5. Truyền dẫn các bản tin của giao thức MEGACO/H.248 82 5.2.6. Các lệnh được định nghĩa bởi giao thức MEGACO/H.248 82 5.2.7. Cấu trúc bản tin MEGACO/H.248 86 5.2.8. Hoạt động của giao thức MEGACO/H.248 86 5.2.9. Các ưu điểm của MEGACO/H.248 so với các giao thức điều khiển cổng phương tiện khác 87 KẾT LUẬN 89 PHỤ LỤC 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 THUẬT NGỮ VIẾT TẮT AAL ATM Adaptation Layer Lớp thích ứng ATM  AD Analog to Digital Biến đổi tương tự sang số  ADSL Asymmetrical Digital Subscriber Line Đường dây thuê bao số bất đối xứng  AG Access Gateway Cổng truy nhập  AS Application Server Máy chủ ứng dụng  AS-F Application Server Function Chức năng máy chủ ứng dụng  ASP Application Server Process Xử lý máy chủ ứng dụng  ATM Asynchronous Transfer Mode Chế độ truyền tải không đồng bộ  BCF Bearer Control Function Chức năng điều khiển kênh mang  BER Basic Encoding Rule Quy tắc mã hóa căn bản  BICC Bearer Independent Call Control Giao thức điều khiển độc lập kênh mang  BIWF Bearer Interworking Function Chức năng tương tác kênh mang  BRN Bearer Relay Node Nút chuyển tiếp kênh mang  CA Call Agent Tác nhân cuộc gọi  CA-F CA Function Chức năng CA  CAS Chanel Associated Signalling Báo hiệu kênh kết hợp  CC Connection Confirm Xác nhận kết nối  CCS7 Common Chanel Signalling N0 7 Báo hiệu kênh chung số 7  CDR Call Detail Record Bản ghi chi tiết cuộc gọi  CIC Curcuit Identification Code Mã nhận dạng kênh  CMN Call Mediation Node Nút dàn xếp cuộc gọi  CPL Call Processing Language Ngôn ngữ xử lý cuộc gọi  CPU Central Processing Unit Đơn vị xử lý trung tâm  CR Connection Request Yêu cầu kết nối  CSF Call Serving Function Chức năng dịch vụ cuộc gọi  CSL Component Sublayer Phân lớp thành phần  DER Distinguished Encoding Rule Quy tắc mã hóa phức tạp  DNS Domain Name System Hệ thống tên miền  DPC Destination Point Code Mã điểm đích  DSP Digital Signal Processor Bộ xử lý tín hiệu số  DTMF Dual Tone MultiFrequancy Tín hiệu đa tần kép  DUP Data User Part Phần người sử dụng số liệu  DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo bước sóng chặt  FR Frame Relay Chuyển tiếp kiểu khung  GK Gatekeeper Giám sát cổng phương tiện  GPRS General Packet Radio Service Dịch vụ vô tuyến gói chung  GSN Gateway Serving Node Nút dịch vụ cổng  GW Gateway Cổng phương tiện  HLR Home Location Registration Trạm đăng ký thường trú  HTML Hyper Text Markup Language Ngôn ngữ định dạng siêu văn bản  HTTP HyperText Transfer Protocol Giao thức truyền tải siêu văn bản  I/O Input/Output Đầu vào/ đầu ra  IN Intellingent Network Mạng thông minh  IP Internet Protocol Giao thức Internet  ISDN Integrated Service Digital Network Mạng số tích hợp đa dịch vụ  ISN Interface Serving Node Nút dịch vụ giao diện  ISP Internet Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ Internet  ISUP ISDN User Part Phần người sử dụng ISDN  ITU – T International Telecommunication Union – Telephone Liên minh viễn thông thế giới về thoại  IVR Interactive Voice Response Phúc đáp thoại tương tác  IW-F Interworking Function Chức năng hoạt động tương tác  LAN Local Area Network Mạng cục bộ  M2PA MTP 2 Peer – to – Peer Adaptation Thích ứng MTP mức 2 ngang hàng  M2UA MTP 2 User Adaptation Thích ứng người sử dụng MTP mức 2  M3UA MTP 3 User Adaptation Thích ứng người sử dụng MTP mức 3  MC Multipoint Controller Bộ điều khiển đa điểm  MCF Media Control Function Chức năng điều khiển phương tiện  MCU Multipoint Control Unit Đơn vị điều khiển đa điểm  MEGACO Media Gateway Control Giao thức điều khiển cổng phương tiện  MG Media Gateway Cổng phương tiện  MGC Media Gateway Controller Bộ điều khiển cổng phương tiện  MGC-F MGC Function Chức năng MGC  MGCP Media Gateway Control Protocol Giao thức điều khiển cổng phương tiện  MG-F MG Function Chức năng MG  MMSF Media Mapping and Switching Function Chức năng chuyển mạch và ghép nối phương tiện  MP Multipoint Processor Bộ xử lý đa điểm  MPLS Multiprotocol Label Switching Chuyển mạch nhãn đa giao thức  MSF Media Server Function Chức năng máy chủ phương tiện  MTP Message Transfer Part Phần chuyển giao bản tin  MTU Maximum Transfer Unit Đơn vị chuyển giao cực đại  MTUP Mobile Telephone User Part Phần người sử dụng điện thoại di động  NAS Network Access Server Máy chủ truy nhập mạng  NGN Next Generation Network Mạng thế hệ sau  NSP Network Service Point Điểm dịch vụ mạng  OLO Other Lisenced Operator Nhà vận hành mạng bản quyền khác  OSI Open Systems Interconnection Các liên kết hệ thống mở  PLMN Public Land Mobile Network Mạng thông tin di động công cộng mặt đất  PNO Public Network Operator Nhà vận hành mạng công cộng  PSTN Public Switched Telephone Network Mạng điện thoại công cộng  QoS Quality of Service Chất lượng dịch vụ  R – F Routing Function Chức năng định tuyến  RANAP Radio Access Network Application Part Phần ứng dụng mạng truy nhập vô tuyến  RFC Request For Comments Khuyến nghị chung  RG Residential Gateway Gateway thường trú  RLC Release Complete Giải phóng hoàn toàn  RSVP Resource Reservation Protocol Giao thức giành trước tài nguyên  RTCP Real Time Transport Control Protocol Giao thức điều khiển truyền tải thời gian thực  RTP Real Time Transport Protocol Giao thức truyền tải thời gian thực  SCCP Signalling Connection Control Part Phần điều khiển kết nối báo hiệu  SCLC SCCP Connectionless Control Điều khiển phi kết nối  SCM SCCP Management Quản lý SCCP  SCN Switched Circuit Network Mạng chuyển mạch kênh  SCOC SCCP Connection – Oriented Control Điều khiển hướng kết nối  SCR SCCP Routing Định tuyến SCCP  SCTP Stream Control Transport Protocol Giao thức điều khiển truyền tải luồng  SDH Synchronous Digital Hierarchy Hệ thống phân cấp số đồng bộ  SDP Session Description Protocol Giao thức mô tả phiên  SDSL Symmetrical Digital Subscriber Line Đường dây thuê bao số đối xứng  SG-F SG Function Chức năng SG  SIGTRAN Signalling Transport Giao thức truyền tải báo hiệu  SIP Session Initiation Protocol Giao thức khởi tạo phiên  SIP – CGI SIP – Common Gateway Interface Giao diện cổng phương tiện chung  SMS Short Message Service Dịch vụ bản tin ngắn  SMTP Simple Mail Transfer Protocol Giao thức truyền thư đơn giản  SN Serving Node Nút dịch vụ  SONET Synchronous Optical Network Mạng quang đồng bộ  SP Signalling Point Điểm báo hiệu  SPC Store Program Control Tổng đài điều khiển bằng chương trình lưu trữ  SPS – F SIP Proxy Server Function Chức năng SIP Proxy Server  SS7 Signalling System N0 7 Hệ thống báo hiệu số 7  SSN Subsystems Number Chỉ số phân hệ  STC Signalling Transport Converter Bộ chuyển đổi truyền tải báo hiệu  STP Signalling Transfer Point Điểm truyền tải báo hiệu  SUA SCCP User Adaptation Thích ứng người sử dụng SCCP  TCAP Transaction Capabilities Application Part Ứng dụng khả năng giao dịch  TCP Transmission Control Protocol Giao thức truyền tải  TDM Time Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo thời gian  TGW Trunk Gateway Cổng trung kế  TSL Transaction Sublayer Phân lớp giao dịch  TSN Transmission Sequence Number Chỉ số tuần tự truyền dẫn  TSN Transit Serving Node Nút dịch vụ chuyển tiếp  TUP Telephone User Part Phần người sử dụng điện thoại  UA User Agent Tác nhân người sử dụng  UAC UA Client UA khách  UAS UA Server UA chủ  UDP User Datagam Protocol Giao thức gói tin người dùng  UMTS Universal Mobile Telecommunication System Hệ thống thông tin di động toàn cầu  UP User Part Phần người sử dụng  VoDSL Voice Digital Subscriber Line Đường dây thuê bao số  VoIP Voice over IP Thoại trên nền IP  WAN Wide Area Network Mạng diện rộng  WDM Wavelength Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo thời gian  XML Extensible Markup Language Ngôn ngữ định dạng mở rộng  Lời nói đầu Trong những năm gần đây, khi mà đời sống xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu trao đổi thông tin của con người cũng tăng lên rất nhiều cả về mức độ phong phú lẫn chất lượng của của loại hình dịch vụ. Hiện nay, những nhu cầu đó không chỉ còn tập trung vào loại hình dịch vụ thoại truyền thống như trước đây nữa mà còn cả các dịch vụ thoại có hình ảnh, hội nghị đa phương, cầu truyền thông, không thể đáp ứng được trên cơ sở hạ tầng của mạng viễn thông trước đây. Thực tế này đã đặt các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trước một thách thức rất lớn là làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu của các vị khách hàng khó tính với chi phí đầu tư thấp nhất. Bên cạnh đó là sự ra đời của các công nghệ, kỹ thuật mới, sự bùng nổ của Internet đã trở thành động lực thúc đẩy sự ra đời của một mạng viễn thông thế hệ mới – Next Generation Network (NGN). NGN không phải là một mạng có cơ sở hạ tầng được xây dựng hoàn toàn mới mà nó được hình thành và phát triển trên nền tảng của các mạng thế hệ trước đó kết hợp với kỹ thuật chuyển mạch gói theo giao thức IP. Nhờ được xây dựng và phát triển trên cơ sở hạ tầng của các mạng thế hệ trước mà các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không cần phải bỏ vốn đầu tư ban đầu nhiều mà vẫn có khả năng thu lại lợi nhuận cao. Nhờ kỹ thuật chuyển mạch gói mà NGN là một mạng có khả năng cung cấp không chỉ các dịch vụ thoại thông thường mà còn có khả năng cung cấp cả các dịch vụ số liệu, thoại và số liệu tích hợp, một cách mềm dẻo và linh hoạt. NGN đã có sự thay đổi hoàn toàn về mặt kiến trúc, kiến trúc phân tán đã được xây dựng thay cho kiến trúc tập trung như trong mạng chuyển mạch kênh trước đây. Trong kiến trúc mới này, khả năng thông minh (Intelligent) không phải được tập trung mà được phân tán cho các thiết bị nằm rải rác trong toàn kiến trúc mạng. Kiến trúc phân tán và sự kết hợp giữa mạng thế hệ cũ và mạng thế hệ mới đã đặt ra cho các giao thức báo hiệu và điều khiển một vai trò hết sức quan trọng trong việc phối hợp hoạt giữa các thiết bị trong mạng thế hệ mới và giữa các thiết bị trong mạng thế hệ cũ với các thiết bị trong mạng thế hệ mới. Đây cũng chính là lý do em lựa chọn đề tài Tổng Quan Về Các Giao Thức Báo Hiệu Và Điều Khiển Trong Mạng NGN, nội dung của đề tài này gồm các phần sau: Chương 1. Tổng quan về mạng thế hệ sau NGN. Chương 2. Tổng quan về hệ thống báo hiệu số 7. Chương 3. Truyền tải báo hiệu số 7 qua mạng IP – SIGTRAN. Chương 4. Các giao thức báo hiệu và điều khiển ngang hàng. Chương 5. Các giao thức báo hiệu và điều khiển chủ tớ. Do còn rất nhiều hạn chế về trình độ và thời gian nên đề tài này sẽ không tránh khỏi các sai sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo và góp ý của các thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Viễn thông 1 đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong quá trình thực hiện đồ án. Trong đó, đặc biệt là cô Vũ Thúy Hà đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ và động viên em về mọi mặt để em hoàn thành đồ án này. Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU NGN 1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ CÁC ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGN 1.1.1. Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN Có một điều rõ ràng là thị trường thông tin đang thay đổi một cách nhanh chóng. Sự thay đổi này không chỉ liên quan đến các nhà sản xuất, các nhà nghiên cứu thị trường viễn thông mà còn tới nhiều đối tượng trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội. Phương thức mà con người trao đổi thông tin, giao tiếp với nhau, kinh doanh với nhau đang dần dần được thay đổi cùng với những thay đổi của nền công nghiệp viễn thông. Các đường dây điện thoại không chỉ còn mang thông tin thoại mà còn truyền cả số liệu và video. Thông tin thoại, số liệu, fax, video và các dịch vụ khác đang được cung cấp tới các đầu cuối là máy điện thoại, thiết bị di động, máy tính cá nhân, các máy móc tự động…với các yêu cầu về chất lượng dịch vụ từ phía người sử dụng ngày càng cao. Lưu lượng thông tin số liệu đã vượt xa lưu lượng thông tin thoại và vẫn tăng không ngừng với tốc độ gấp 10 lần tốc độ tăng của lưu lượng thông tin thoại. Chuyển mạch kênh, vốn là đặc trưng của mạng PSTN truyền thống trong suốt thế kỷ qua đang nhường bước cho chuyển mạch gói trong mạng thế hệ sau vì không còn thích hợp nữa và tỏ ra có nhiều nhược điểm đối với các dịch vụ phi thoại: Sử dụng băng tần không linh hoạt. Lãng phí tài nguyên hệ thống. Không có cơ chế phát hiện và sửa lỗi. Hiệu năng sử dụng không cao... Để thoả mãn nhu cầu của khách hàng, đồng nghĩa với việc gia tăng lợi nhuận, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông yêu cầu những giải pháp công nghệ mới thay thế (hoặc bổ sung) cho mạng PSTN. Cùng với sự gia tăng nhu cầu của khách hàng, công nghệ chuyển mạch gói cũng góp phần đưa ngành công nghiệp viễn thông chuyển sang một thời kỳ mới. Công nghệ chuyển mạch gói đưa ra các giải pháp chuyển giao thông tin dưới dạng các gói tin theo phương thức hướng kết nối hay phi kết nối trên các kênh ảo. Mạng chuyển mạch gói có thể được xây dựng theo các giao thức khác nhau: X25, IP,...trong đó giao thức IP là giao thức đang được quan tâm nhiều nhất. Mạng chuyển mạch gói dựa trên giao thức IP được coi là giải pháp công nghệ đáp ứng được sự gia tăng nhu cầu của khách hàng. Với khả năng của mình, các dạng lưu lượng khác nhau được xử lý hoàn toàn trong suốt trong mạng IP, điều này cho phép mạng IP có khả năng cung cấp các loại dịch vụ phong phú và đa dạng, bao gồm cả các dịch vụ đa phương tiện chứ không riêng gì các dịch vụ thoại. Như vậy, để dáp ứng các yêu cầu đặt ra, các nhà quản trị mạng có 2 sự lựa chọn, hoặc là xây dựng một cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới cho mạng IP hoặc là xây dựng một mạng có khả năng cung cấp các dịch vụ IP bằng cách nâng cấp trên hạ tầng mạng PSTN hiện có. Hạ tầng mạng của thế kỷ 20 không thể được thay thế chỉ trong một sớm, một chiều và vì thế phương án thứ hai là sự lựa chọn đúng đắn – đó là mạng thế hệ sau NGN – Next Generation Network. Như vậy mạng thế hệ sau (NGN: Next Generation Network) đã được hình thành, đó không phải là một cuộc cách mạng mà là một bước phát triển. 1.1.2. Các động lực thúc đẩy sự phát triển của mạng NGN Yếu tố hàng đầu là tốc độ phát triển theo hàm số mũ của nhu cầu truyền dẫn dữ liệu và các dịch vụ dữ liệu là kết quả của tăng trưởng Internet mạnh mẽ. Các hệ thống mạng công cộng hiện nay chủ yếu được xây dựng nhằm truyền dẫn lưu lượng thoại, truyền dữ liệu thông tin và video đã được vận chuyển trên các mạng chồng lấn, tách rời được triển khai để đáp ứng những yêu cầu của chúng. Do vậy, một sự chuyển đổi sang hệ thống mạng chuyển mạch gói tập trung là không thể tránh khỏi khi mà dữ liệu thay thế vị trí của thoại và trở thành nguồn tạo ra lợi nhuận chính. Cùng với sự bùng nổ Internet trên toàn cầu, rất nhiều khả năng mạng thế hệ mới sẽ dựa trên giao thức IP. Tuy nhiên, thoại vẫn là một dịch vụ quan trọng và do đó, những thay đổi này dẫn tới yêu cầu truyền thoại chất lượng cao qua IP. Ngoài những động lực về mặt kỹ thuật thì trong khía cạnh kinh doanh cũng có các động lực dẫn tới sự ra đời của mạng NGN: Cải thiện chi phí đầu tư Công nghệ căn bản liên quan đến chuyển mạch kênh truyền thống được cải tiến chậm trễ và chậm triển khai kết hợp với nền công nghiệp máy tính. Các chuyển mạch kênh này hiện đang chiếm phần lớn trong cơ sở hạ tầng PSTN. Tuy nhiên chúng chưa thật sự tối ưu cho mạng truyền số liệu. Kết quả là ngày càng có nhiều dòng lưu lượng số liệu trên mạng PSTN đến mạng Internet và sẽ xuất hiện một giải pháp với định hướng số liệu làm trọng tâm để thiết kế mạng chuyển mạch tương lai, nền tảng dựa trên công nghệ chuyển mạch gói cho cả thoại và dữ liệu. Các giao diện mở tại từng lớp mạng cho phép nhà khai thác lựa chọn nhà cung cấp có hiệu quả nhất cho từng lớp mạng của họ. Truyền tải dựa