Động vật không xương - Ngành sứa lược

1.2. Sinh sản và phát triển - Lưỡng tính. - Thụ tinh ngoài. 1.3. Phân loại Phân lớp Sứa lược không tua-Atentaculata. Phân lớp Sứa lược có tua-Tentaculata. Sống tự do, sống bám hoặc ký sinh.

ppt8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1838 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Động vật không xương - Ngành sứa lược, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐVKXS Điền Huỳnh Ngọc Tuyết * Học phần Động vật không xương GV: Điền Huỳnh Ngọc Tuyết Trường Cao Đẳng Sư phạm Sóc Trăng Khoa Tự nhiên Tổ Sinh-KTNN ĐVKXS Điền Huỳnh Ngọc Tuyết * NGÀNH SỨA LƯỢC ĐVKXS Điền Huỳnh Ngọc Tuyết * Mục tiêu Sinh vieân bieát: - Caùc ñaëc ñieåm caáu taïo - Hoïat ñoäng sống Sinh saûn vaø phaùt trieån chung cuûa ngaønh. - Hieåu nguoàn goác vaø tieán hoùa cuûa ngaønh ĐVKXS Điền Huỳnh Ngọc Tuyết * NGÀNH SỨA LƯỢC 1. Đặc điểm chung 1.1. Đặc điểm cấu tạo –Sinh lý - Dạng con quay, khi bơi miệng nằm phía dưới. - Tấm lược là cơ quan di chuyển. - Cơ quan tiêu hóa dạng túi. - Hệ thần kinh: Các dãy tế bào thần kinh nằm dưới các dãy lược. ĐVKXS Điền Huỳnh Ngọc Tuyết * 1.2. Sinh sản và phát triển - Lưỡng tính. - Thụ tinh ngoài. 1.3. Phân loại Phân lớp Sứa lược không tua-Atentaculata. Phân lớp Sứa lược có tua-Tentaculata. Sống tự do, sống bám hoặc ký sinh. NGÀNH SỨA LƯỢC ĐVKXS Điền Huỳnh Ngọc Tuyết * ĐVKXS Điền Huỳnh Ngọc Tuyết * Sứa lược ĐVKXS Điền Huỳnh Ngọc Tuyết * Sứa lược có tua Sứa lược ĐVKXS Điền Huỳnh Ngọc Tuyết *
Tài liệu liên quan