Giáo án Chương trình bảng tính

- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập. - Biết được các chức nămg chung của chương trình bàng tính. - Biết nhập sữa, xoá dữ liệu. - Biết cách di chuyển trên bảng tính. b) Kỉ năng: -Nhận biết được các thành phần cơ bảng của màng hình trang tính. -Hiểu rõ những khái niệm hàng, cột, ô, đỉa chỉ ô tính. c) Thái độ: -Biết hợp tác trong việc học nhóm. II/ LƯU Ý SƯ PHẠM: -Sử dụng các phương pháp: Minh hoạ, thuyết trình, III/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, máy tính, máy chiếu, tranh 1, 2, 3, 4, 5 trong sách giáo khoa. -Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa, đọc trước bài. IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

doc94 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1435 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Chương trình bảng tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Chương trình bảng tính MỤC LỤC Tiết: 1, 2 Ngày Soạn: 28/8/07 Tuần: 1 Ngày dạy : 29/8/07 BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? I/ MỤC TIÊU: a) Kiến thức: - Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập. - Biết được các chức nămg chung của chương trình bàng tính. - Biết nhập sữa, xoá dữ liệu. - Biết cách di chuyển trên bảng tính. b) Kỉ năng: -Nhận biết được các thành phần cơ bảng của màng hình trang tính. -Hiểu rõ những khái niệm hàng, cột, ô, đỉa chỉ ô tính. c) Thái độ: -Biết hợp tác trong việc học nhóm. II/ LƯU Ý SƯ PHẠM: -Sử dụng các phương pháp: Minh hoạ, thuyết trình, III/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, máy tính, máy chiếu, tranh 1, 2, 3, 4, 5 trong sách giáo khoa. -Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa, đọc trước bài. IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 15 15 20 20 ŒHoạt động 1: Giới thiệu bảng và nhu cầu sử lý thông tin. ·Mục tiêu: - Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập. ·Cách tiến hành: - Giáo viên treo bảng tính 1.1; 1.2; 1.3. - Giáo viên giới tiệu từng bảng tính. - Qua những ví dụ về bảng tính. Hãy cho biết bảng tính giúp ích gì trong đới sống và học tập của chúng ta? - Yêu cầu học sinh nhận xét? - Giáo viên rút ra kết luận. Hoạt động 2: Giới thiệu một số chương trình bảng tính. ·Mục tiêu: - Biết được các chức nămg chung của chương trình bàng tính. ·Cách tiến hành: - Giáo viên treo bảng tính 1.4. - Giáo viên giới thiệu màn hình làm việc của bảng tính. - Giáo viên treo bảng tính 1.5. - Giáo viên giới thiệu khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn. - Giáo viên giới thiệu cách sắp xếp và lọc dự liệu. - Giáo viên giới thiệu cách tạo biểu đồ. ŽHoạt động 3: Giới thiệu màn hình làm việc của chương trình bảng tính. ·Mục tiêu: -Nhận biết được các thành phần cơ bảng của màn hình trang tính. -Hiểu rõ những khái niệm hàng, cột, ô, đỉa chỉ ô tính. ·Cách tiến hành: - Giáo viên treo bảng tính 1.6. - Giáo viên giới thiệu các nút lệnh: cột, hàng, địa chỉ ô, khối . . . - Cho học sinh lên bảng chỉ lại các địa chỉ: cột, hàng, địa chỉ ô, khối. - Vậy trang tính gồm có những gì? - Cho lớp nhận xét. - Giáo viên rút ra kết luận. Hoạt động 4: Biết cách nhập, sữa, xoá, di chuyển dữ liệu. ·Mục tiêu: - Biết nhập sữa, xoá dữ liệu. - Biết cách di chuyển trên bảng tính. ·Cách tiến hành: - Giáo viên treo bảng tính 1.6. - Giáo viên hướng dẫn cách nhập dữ liệu. - Giáo viên hướng dẫn cách xoá dữ liệu. - Giáo viên hướng dẫn cách sữa dữ liệu. - Giáo viên hướng dẫn cách di chuyển dữ liệu. - Giáo viên hướng dẫn cách gõ tiếng việt. - Yêu cầu 3 học sinh lên nhập, xoá, sữa một dữ liệu. -Cho học sinh nhận xét. Hoạt động 5: Củng cố dặn dò: ·Củng cố: * Tóm lại bảng tính có nhiều công dụng trong đời sống và học tập. -Hãy tìm thêm hai ví dụ thông tin dạng bảng? -Nêu tính năng chung của chương trình bảng tính? -Màn hình excel có những công cụ gì đặt trưng cho chương trình bảng tính? -Giả sử ô A1 đang kích hoạt, hãy cho biết cách nhanh nhất chọn ô H50? Ô tính đang kích hoạt có gì khác ô tính khác? ·Dặn dò: -Về học bài, xem trước bài thực hành số 1 -Giáo viên chia nhóm chuẩn bị cho tiết thực hành sau. - Học sinh quan sát tranh. - Học sinh nghe giới thiệu. - Từng cá nhân trả lời. - Cá nhân nhận xét câu trả lời của bạn. (bảng tính giúp ta ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các phép tính toán cũng như xây dựng biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng) - Học sinh quan sát tranh. - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. - Học sinh quan sát tranh. - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. - Học sinh quan sát tranh. - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. - Cá nhân lên bảng chỉ lại các nút lệnh cột, hàng, địa chỉ ô, khối - Cá nhân trả lời. - Cá nhân nhận xét câu trả lời của bạn. (Trang tính gồm các cột các hàng là miền làm việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính dùng để chứa dữ liệu) - Học sinh quan sát tranh. - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. Ba học sinh lên nhập, xoá, sữa một dữ liệu. - Cá nhân nhận xét câu trả lời của bạn. -Nhóm thảo luận. Một học sinh đại diện trả lời. Học sinh nhóm khác nhận xét. -Nhóm thảo luận. Một học sinh đại diện trả lời. Học sinh nhóm khác nhận xét. -Nhóm thảo luận. Một học sinh đại diện trả lời. Học sinh nhóm khác nhận xét. -Cả lớp về làm theo lời dặn của giáo viên. V/ TỔNG KẾT RÚT KINH NGHIỆM Tiết: 5, 6 Ngày Soạn: 28/8/07 Tuần: 3 Ngày dạy : 29/8/07 Baøi 2 CAÙC THAØNH PHAÀN CHÍNH VAØ DÖÕ LIEÄU TREÂN TRANG TÍNH I. MUÏC TIEÂU - Bieát ñöôïc caùc thaønh phaàn chính cuûa trang tính: haøng, coät, caùc oâ, hoäp teân, khoái, thanh coângthöùc; - Hieåu vai troø cuûa thanh coâng thöùc; - Bieát caùch choïn moät oâ, moät haøng, moät coät vaø moät khoái; - Phaân bieät ñöôïc kieåu döõ lieäu soá, kieåu döõ lieäu kí töï. II. LÖU YÙ SÖ PHAÏM - Caàn phaân bieät cho HS: baûng tính vaø trang tính, döõ lieäu soá vaø döõ lieäu kí töï. III. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC - Chuaån bò cuûa Giaùo vieân: trang thieát bò ôû phoøng maùy, 2 HS/ maùy, tranh phoùng to cuûa caùc hình (töø H.13 ñeán H.18 SGK) - Chuaån bò cuûa hoïc sinh:SGK, ñoïc tröôùc baøi . IV.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH NOÄI DUNG Hoaït ñoäng 1:Baûng tính Gv giôùi thieäu: - Moät baûng tính coù theå coù nhieàu trang tính. - Khi môû moät baûng tính môùi, thöôøng chæ goàm ba trang tính. - Caùc trang tính ñöôïc phaân bieät baèng teân treân caùc nhaõn phía döôùi maøn hình (hình 13 SGK). - Trang tính ñang ñöôïc kích hoaït(hay ñang ñöôïc môû ñeå saün saøng nhaän döõ lieäu) laø trang tính ñang ñöôïc hieån thò treân maøn hình, coù nhaõn maøu traéng,teân trang vieát baèng chöõ ñaäm. - Ñeå kích hoaït moät trang tính, em caàn nhaùy chuoät vaøo nhaõn töông öùng. Gv yeâu caàu Hs thöïc hieän treân maùy . - Hs laéng nghe, quan saùt hình 13 Caùc nhaõn vôùi teân trang tính - Hs thöïc hieän môû moät baûng tính môùi, phaân bieät baûng tính vaø trang tính, kích hoaït trang tính. Hoaït ñoäng 2: Caùc thaønh phaàn chính treân trang tính - Em ñaõ bieát moät soá thaønh phaàn cuûa trang tính. Haõy neâu caùc thaønh phaàn ñoù? - Ngoaøi ra, treân trang tính coøn coù moät soá thaønh phaàn khaùc (h.14 SGK): Ñòa chæ oâ choïn + Hoäp teân:Laø oâ ôû goùc treân,beân traùi trang tính,hieån thò ñòa chæ cuûa oâ ñöôïc choïn. + Khoái: Laø moät nhoùm caùc oâ lieàn keà nhau taïo thaønh hình chöõ nhaät. Khoái coù theå laø moät oâ, moät haøng, moät coät hay moät phaàn cuûa haøng hoaëc cuûa coät. + Thanh coâng thöùc:Thanh coâng thöùc cho bieát noäi dung cuûa oâ ñang ñöôïc choïn. - Ñoù laø caùc haøng, caùc coät vaø caùc oâ tính. Hoäp teân Quan saùt hình, O ñang ñöôïc choïn laéng nghe Thanh coâng thöùc - Hoäp teân:Laø oâ ôû goùc treân,beân traùi trang tính,hieån thò ñòa chæ cuûa oâ ñöôïc choïn. - Khoái: Laø moät nhoùm caùc oâ lieàn keà nhau taïo thaønh hình chöõ nhaät. Khoái coù theå laø moät oâ, moät haøng, moät coät hay moät phaàn cuûa haøng hoaëc cuûa coät. - Thanh coâng thöùc:Thanh coâng thöùc cho bieát noäi dung cuûa oâ ñang ñöôïc choïn. Hoaït ñoäng 3: Caùc ñoái töôïng treân trang tính - Gv cho Hs töï ñoïc baøi theo nhoùm,thaûo luaän vaø phaùt bieåu caùch choïn ñoái töôïng. - Sau ñoù,Gv höôùng daãn Hs xem laïi caùch choïn töøng ñoái töôïng, quan saùt söï thay ñoåi hình daïng cuûa con troû chuoät vaø söï thay ñoåi maøu saéc treân haøng, teân coät vaø maøu saéc cuûa ñoái töôïng ñöôïc choïn. Gv choát laïi: Ñeå choïn caùc ñoái töôïng treân trang tính, em thöïc hieän nhö sau : Haøng thöù 6 ñaõ ñöôïc choïn Khoái C6:D9 ñaõ ñöôïc choïn Gv löu yù HS: Neáu muoán choïn ñoàng thôøi nhieàu khoái khaùc nhau, em haõy choïn khoái ñaàu tieân, nhaán giöõ phím Ctrl vaø laàn löôït choïn caùc khoái tieáp theo (h.19 SGK). Choïn nhieàu khoái - Gv cho töøng nhoùm Hs thao taùc treân maùy. -Hs ñoïc baøi theo nhoùm Hs thaûo luaän Hs phaùt bieåu veà caùch choïn ñoái töôïng Hs quan saùt hình 15 – 16 SGK vaø laéng nghe höôùng daãn cuûa Gv Hs phaùt bieåu Coät C ñaõ ñöôïc choïn O B4 ñaõ ñöôïc choïn Chuù yù Thöïc hieän theo nhoùm - Choïn moät oâ: Ñöa con troû tôùi oâ ñoù vaø nhaùy chuoät. - Choïn moät haøng:Nhaùy chuoät taïi nuùt treân haøng. - Choïn moät coät: Nhaùy chuoät taïi nuùt treân coät. - Choïn moät khoái: Keùo thaû chuoät töø moät oâ goùc (ví duï, oâ goùc traùi treân) ñeán oâ ôû goùc ñoái dieän (oâ goùc phaûi döôùi). O choïn ñaàu tieân seõ laø oâ ñöôïc kích hoaït. Hoaït ñoäng 4: Döõ lieäu treân trang tính - Coù theå nhaäp caùc daïng döõ lieäu khaùc nhau vaøo caùc oâ cuûa trang tính. Döôùi ñaây em laøm quen vôùi hai daïng döõ lieäu thöôøng duøng:döõ lieäu soá vaø döõ lieäu kí töï. - Giôùi thieäu döõ lieäu soá - Haõy cho ví duï veà döõ lieäu soá? - ÔÛ cheá ñoä ngaàm ñònh, döõ lieäu soá ñöôïc caên thaúng leà phaûi trong oâ tính. Thoâng thöôøng, daáu phaåy(,) ñöôïc duøng ñeå phaân caùch haøng nghìn, haøng trieäu, daáu chaám (.) ñeå phaân caùch phaàn nguyeân vaø phaàn thaäp phaân. - Giôùi thieäu döõ lieäu kí töï - Haõy cho ví duï veà döõ lieäu chöõ ? - ÔÛ cheá ñoä ngaàm ñònh, döõ lieäu kí töï ñöôïc caên thaúng leà traùi trong oâ tính. Laéng nghe Chuù yù Ví duï veà döõ lieäu soá: 120; +38; -162;15.55; 156; 320.01. Chuù yù laéng nghe Chuù yù Ví duï veà döõ lieäu kí töï: Lôùp 7A, Diem thi, Hanoi. Laéng nghe a/ Döõ lieäu soá Döõ lieäu soá laø caùc soá 0, 1, 2,, 9, daáu coäng (+) chæ soá döông, daáu tröø (-) chæ soá aâm vaø daáu % chæ tæ leä phaàn traêm. b) Döõ lieäu kí töï Döõ lieäu kí töï laø daõy caùc chöõ caùi, chöõ soá vaø caùc kí hieäu. V.CUÛNG COÁ 1. Haõy lieät keâ caùc thaønh phaàn chính cuûa trang tính? 2. Neâu caùch choïn moät oâ, choïn moät haøng, choïn moät coät, choïn moät khoái treân baûng tính? 3. Cho ví duï veà döõ lieäu soá? 4. Cho ví duï veà döõ lieäu kí töï? VI. HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ - Hoïc kó baøi - Traû lôøi caùc caâu hoûi:1; 2; 3; 4; 5 SGK trang 18 VII. ÑAÙNH GIAÙ TIEÁT HOÏC Tiết: 7-8 Ngày Soạn: 28/8/07 Tuần: 4 Ngày dạy : 29/8/07 BAØI THÖÏC HAØNH 2 I – MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: Phaân bieät ñöôïc baûng tính, trang tính vaø caùc thaønh phaàn cuûa trang tính. Phaân bieät caùc kieåu döõ lieäu khaùc nhau vaøo oâ tính. 2. Kó naêng: Môû vaø löu baûng tính treân maùy. Nhaäp caùc döõ lieäu khaùc nhau vaøo oâ tính. 3. Thaùi ñoä: Theå hieän tính chính xaùc khi nhaäp döõ lieäu vaøo trang tính. II – ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: THAÀY: Maùy chieáu, phoøng maùy( 2 hoïc sinh treân moät maùy) hoaït ñoäng toát. Baøi giaûng ñieän töû vôùi phaàn meàm POWERPOINT. TROØ: SGK, löu baûng tính vôùi teân danh Danh saùch lôùp em (ñaõ laøm ôû baøi thöïc haønh 1) III – LÖU YÙ SÖ PHAÏM: Giaùo vieân caàn ñònh daïng saün hieån thò caùc thanh coâng cuï caàn thieát, ñònh daïng kieåu ngaøy theo M / D / YYYY. Caøi ñaët caùc tuøy choïn hieån thò maøn hình laøm vieäc ôû caùc maùy gioáng nhau. IV – HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HOAÏT ÑOÄNG 1: Tìm hieåu caùc thaønh phaàn chính cuûa trang tính 15’ Ta coù theå môû baûng tính môùi nhö theá naøo? Neâu caùc thaønh phaàn chính treân trang tính ? Nhaän bieát chuùng treân trang tính. Nhaùy chuoät ñeå kích hoaït caùc oâ khaùc nhau vaø quan saùt söï thay ñoåi noäi dung trong hoäp teân. Nhaäp döõ lieäu tuøy yù: kyù töï, soá vaøo caùc oâ vaø quan saùt söï thay ñoåi noäi dung trong hoäp teân. So saùnh döõ lieäu trong oâ vaø treân thanh coâng thöùc. Goõ = 5 + 7 vaøo moät oâ tuøy yù vaø nhaán phím Enter. Choïn laïi oâ ñoù vaø so saùnh noäi dung döõ lieäu trong oâ vaø treân thanh coâng thöùc. Hoïc sinh môû baûng tính môùi . - Hoïc sinh traû lôøi. Sau ñoù thöïc haønh treân maùy. - Hoïc sinh thöïc hieän töøng thao taùc theo trình töï maø giaùo vieân yeâu caàu. Sau moãi böôùc thöïc haønh, hoïc sinh traû lôøi keát quaû. - Cho hoïc sinh thay phieân thöïc haønh treân maùy. HOAÏT ÑOÄNG 2: Choïn caùc ñoái töôïng treân trang tính 20’ Thöïc hieän caùc thao taùc choïn moät oâ, moät haøng, moät coät vaø moät khoái treân trang tính. Quan saùt söï thay ñoåi noäi dung cuûa hoäp teân trong quaù trình choïn. (Löu yù: quan saùt hoäp teân trong luùc keùo chuoät choïn moät khoái vaø sau khi thaû chuoät ra) Caàn thöïc hieän thao taùc gì ñeå choïn caû ba coät A, B vaø C? Haõy thöïc hieän thao taùc ñoù vaø nhaän xeùt. Choïn moät ñoái töôïng (moät oâ, moät haøng, moät coät hoaëc moät khoái) tuøy yù. Nhaán giöõ phím Ctrl vaø choïn moät ñoái töôïng khaùc. Haõy nhaän xeùt veà keát quaû nhaän ñöôïc. Vôùi caùc thao taùc treân, ta coøn coù theå duøng thao taùc naøo khaùc ñeå choïn moät ñoái töôïng nöõa hay khoâng? Ta cuøng tìm hieåu tieáp caùc böôùc thöïc haønh sau: Nhaùy chuoät ôû hoäp teân vaø nhaäp daõy B100 vaøo hoäp teân, cuoái cuøng nhaán phím Enter. Nhaän xeùt veà keát quaû nhaän ñöôïc. Thöïc hieän töông töï vôùi daõy: A:A, A:C, 2:2, B2:D6. Quan saùt caùc keát quaû nhaän ñöôïc vaø cho nhaän xeùt. Sau khi thöïc hieän xong caùc böôùc thöïc haønh treân, giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thoaùt khoûi Excel maøkhoâng löu laïi keát quaû nhaäp döõ lieäu em vöøa thöïc hieän. - Hoïc sinh thöïc hieän vaø quan saùt theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân, sau ñoù nhaän xeùt. - Ñöa con troû chuoät tôùi coät A, nhaùy chuoät vaø keùo ñeán coät C roài thaû ra. Hoïc sinh thöïc hieän, quan saùt roài nhaän xeùt. - Hoïc sinh thoaùt khoûi Excel. HOAÏT ÑOÄNG 3: Môû baûng tính 10’ Haõy môû moät baûng tính môùi. Haõy môû theâm moät baûng tính môùi khaùc maø khoâng phaûi trôû laïi maøn hình Desktop. Môû baûng tính Danh sach lop em ñaõ ñöôïc löu trong Baøi thöïc haønh 1. Hoïc sinh môû baûng tính môùi. - Nhaùy nuùt leänh New treân thanh coâng cuï . - Hoïc sinh môû baûng tính coù saün. HOAÏT ÑOÄNG 4: Nhaäp döõ lieäu vaøo trang tính 30’ Nhaäp caùc döõ lieäu treân vaøo caùc oâ treân trang tính cuûa baûng tính Danh sach lop em vöøa môû trong hoaït ñoäng treân. Sau khi nhaäp döõ lieäu xong, caùc em haõy löu baûng tính vôùi teân So theo doi the luc baèng caùch duøng leänh File à Save As - Hai hoïc sinh thay phieân nhau nhaäp caùc döõ lieäu. - Hoïc sinh löu baûng tính. HOAÏT ÑOÄNG 5: Cuûng coá 13’ Caâu 1: Hình aûnh döôùi ñaây laø moät baûng tính : ÑUÙNG SAI Caâu 2: Ñeå môû baûng tính môùi , ta môû baèng caùch: Nhaùy chuoät Start à All Programs à Microsoft Office à Microsoft Excel. Nhaùy bieåu töôïng treân maøn hình. Taát caû ñeàu ñuùng. Taát caû ñeàu sai. Caâu 3: Ñeå choïn moät coät A, ta thöïc hieän thao taùc: Nhaäp kyù töï A vaøo hoäp teân. Nhaäp kyù töï A vaøo hoäp teân roài nhaán phím Enter. Nhaäp kyù töï A vaøo hoäp teân roài nhaán phím Ctrl. Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng. Caâu 4: Ñeå löu moät baûng tính vôùi moät teân khaùc, ta duøng leänh: File à Save File à Save as Nhaùy chuoät vaøo bieåu töôïng Taát caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng. Ñuùng Caâu 2 a. Caâu 3 b Caâu 4b HOAÏT ÑOÄNG 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø. 2’ OÂn laïi caùch môû baûng tính, caùch choïn caùc ñoái töôïng treân trang tính. Thöïc haønh nhaäp döõ lieäu vaøo trang tính vaø löu laïi vôùi moät teân khaùc. Tiết: 9 Ngày Soạn: 28/8/07 Tuần: 5 Ngày dạy : 29/8/07 Bài 1: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nắm được công dụng của phần mềm Typing Test Hiểu được cách thức sử dụng 4 trò chơi của Typing Test. 2. Kĩ năng: Giúp các em luyện gõ phím nhanh hơn. Hình thành kỹ năng nhanh nhẹn, thích khám phá qua từng trò chơi. 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc khi học phần mềm trò chơi cũng như các phần mềm khác. II. LƯU Ý SƯ PHẠM: Do đặc điểm phần mềm học tập này là sử dụng tiếng Anh, vì vậy ở mỗi trò chơi phải hướng dẫn rõ cho HS các nút lệnh để HS không lúng túng. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, máy chiếu, phòng máy phải được cài đặt sẳn phần mềm Typing Test. 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở, bút. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm(8ph) Mục tiêu: giúp HS hiểu công dụng của phần mềm một cách cơ bản nhất. HS tự nghiên cứu SGK trước Cách tiến hành: GV giới thiệu :Typing Test là phần mềm dùng để luyện gõ phím nhanh thông qua 4 trò chơi đơn giản. Bằng cách chơi với máy tính, các em sẽ luyện được kỹ năng gõ bàn phím nhanh. GV chiếu giao diện phần mềm cho HS xem. GV chốt lại một lần nữa cho HS nắm. HS chú ý lắng nghe. Ghi vở những gì hiểu được thông qua lời giới thiệu của GV. HS xem. Kết luận: Typing Test là phần mềm dùng để luyện gõ bàn phím nhanh thông qua một số trò chơi đơn giản nhưng hấp dẫn. Bằng cách chơi với máy tính em sẽ luyện được kỹ năng gõ bàn phím nhanh bằng 10 ngón. Học sinh ghi vở. Hoạt động 2: Khởi động và kết thúc phần mềm(7ph) Mục tiêu: HS nắm được cách khởi động và kết thúc Typing Test Cách tiến hành: GV giới thiệu biểu tượng của phần mềm Typing Test. GV hỏi cách khởi động Typing Test cho HS tự tìm hiểu. GV nhận xét và nêu cách khởi động phần mềm. GV nêu câu hỏi cách thoát khỏi phần mềm. GV nhận xét và nêu cách thoát khỏi phần mềm. HS chú ý xem. HS nghiên cứu sách, trao đổi, thảo luận, phát biểu ý kiến. HS lắng nghe, ghi vở. HS nghiên cứu sách, trao đổi, thảo luận, phát biểu ý kiến HS lắng nghe, ghi vở Hoạt động 3: giới thiệu giao diện và cách chọn trò chơi(8ph) Mục tiêu: Biết được giao diện ban đầu của Typing Test. Cách di chuyển, chọn và bắt đầu một trò chơi. HS tự nghiên cứu SGK trước. Cách tiến hành: GV chiếu giao diện phần mềm Typing Test cho HS xem. Chỉ cho HS cách gõ tên mới hoặc chọn tên mình trong danh sách rồi chuyển sang màn hình kế tiếp. Hướng dẫn HS chọn dòng Warm up Games để vào màn hình có 4 trò chơi luyện gõ phím. Hỏi HS cách chọn, dịch chuyển và bắt đầu 1 trò chơi. GV nhắc lại nội dung cho HS nắm. HS quan sát hướng dẫn của GV. HS thảo luận, phát biểu. HS lắng nghe, ghi vở. Hoạt động 4: Trò chơi Bubbles (bong bóng)(8ph) Mục tiêu: HS nắm được màn hình và cách chơi trò chơi Bubbles. Biết cách sử dụng các nút lệnh, phân biệt chữ hoa và chữ thường. Cách tiến hành: GV giới thiệu màn hình Gọi HS cho biết cách chơi dựa vào giới thiệu của GV. GV nhận xét, bổ sung GV hỏi cách gõ chữ in hoa, in thường GV nhận xét, bổ sung. GV làm mẫu trò chơi và phổ biến luật chơi. GV nhắc lại nội dung lần nữa để HS nắm. HS nghiên cứu SGK trước. HS lắng nghe. HS thảo luận, phát biểu. HS trả lời. HS lắng nghe, ghi vở. Hoạt động 5: Trò chơi ABC (Bảng chữ cái)(8ph) Mục tiêu: HS nắm được màn hình trò chơi, cách chơi. HS nghiên cứu sách. Cách tiến hành: GV giới thiệu màn hình. Gọi HS cho biết cách chơi GV nhận xét, bổ sung GV làm mẫu trò chơi và phổ biến luật chơi. GV nhắc lại nội dung lần nữa để HS nắm. HS lắng nghe. HS suy nghĩ, thảo luận, phát biểu. HS xem làm mẫu. HS lắng nghe, ghi vở. V. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI: Cách khởi động, thoát khỏi phần mềm Typing Test. Cách chơi Bubbles. Cách chơi trò chơi ABC. Nhận xét tiết học. Tiết: 10 Ngày Soạn: 28/8/07 Tuần: 5 Ngày dạy : 29/8/07 Bài 2: THỰC HÀNH LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết cách khởi động, thoát khỏi Typing Test. Biết chơi 2 trò chơi Bubbles và ABC. 2. Kĩ năng: Hình thành kỹ năng cho các em luyện gõ phím nhanh hơn. 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc khi học phần mềm trò chơi cũng như các phần mềm khác. II. LƯU Ý SƯ PHẠM: III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, máy chiếu, phòng máy phải được cài đặt sẳn phần mềm Typing Test. Phòng máy 2 hs/máy. 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở, bút. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động 1: Khởi động và kết thúc phần mềm (8ph) Mục tiêu: HS thực hành nắm được cách khởi động và kết thúc Typing Test Cách tiến hành: Phát phiếu học tập cho HS. GV làm mẫu chiếu cho HS xem GV gọi một HS lên làm mẫu. GV nhắc một số điểm cần lưu ý. GV làm lại từng bước chậm cho HS nắm. GV cho HS
Tài liệu liên quan