Giáo án môn học: Giáo dục phòng – An ninh bài: quan điểm của chủ nghĩa mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc

BỒI DƯỠNG CHO SINH VIÊN HIỂU VÀ NẮM VƯNG MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH, QUÂN ĐỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. - HIỂU THÊM VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NGƯỜI ĐÃ TRUNG THÀNH, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM. - NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA TUỔI TRẺ TÍCH CỰC ĐẤU TRANH VỚI TƯ TƯỞNG, QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, PHẢN ĐỘNG, GÓP PHẦN BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐƯỜNG LỐI QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA.

ppt39 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 5694 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn học: Giáo dục phòng – An ninh bài: quan điểm của chủ nghĩa mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thiet-TTGDQP-DHTN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG GIÁO ÁNMÔN HỌC : GIÁO DỤC PHÒNG – AN NINH( HỌC PHẦN I - ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG )BÀI : QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH, QUÂN ĐỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC( GIÁO ÁN TRINH CHIẾU) GIẢNG VIÊN SOẠN BÀI : PHƯƠNG BÁ THIẾT CẤP BẬC THƯỢNG TÁ CHỨC VỤ TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN CHÍNH TRỊThiet-TTGDQP-DHTN Ngày 05 tháng 01 nam 2011 Phê duyệt Của giám đốc1. Phê duyệt giáo án : Môn học giáo dục quốc phòng-an ninhMôn học : giáo dục quốc phòng – an ninh ( Học phần I - đưường lối quân sự của đảng )Bài: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc Của đồng chí : Phương Bá Thiết- Trưởng khoa giáo viên 2. địa điểm phê duyệt: a/ Thông qua tại: Phòng họp Trung tâm . b/ Phê duyệt tại: khoa giáo viên chính trị. 3. Nội dung phê duyệt: a/ Phần nội dung của chuyên đề. Giáo án điện tử được thiết kế bảo đảm kỹ thuậtChuẩn bị nội dung đã bám sát vào giáo trinh có mở rộng phân tích chứng minh làm rõ nội dung trọng tâm. b/ Phần thục luyện. Thục luyện kỹ trước khi lên lớp. 4. Kết luận: đảm bảo yêu cầu về nội dung, đủ điều kiện lên lớp. K/T Giám đốc Phó giám đốc (đã ký) đại tá : Lưu Văn Bền Thiet-TTGDQP-DHTNMục đích – Yêu cầu: Các Mác(1818 –1883 Ăngghen(1820 – 1895) Lênin( 1870 1924) Hồ chí minh (1890 – 1969) - BỒI DƯỠNG CHO SINH VIÊN HIỂU VÀ NẮM VƯNG MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH, QUÂN ĐỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. - HIỂU THÊM VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NGƯỜI ĐÃ TRUNG THÀNH, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM. - NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA TUỔI TRẺ TÍCH CỰC ĐẤU TRANH VỚI TƯ TƯỞNG, QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, PHẢN ĐỘNG, GÓP PHẦN BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐƯỜNG LỐI QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA.Thiet-TTGDQP-DHTNKHÁI QUÁT NỘI DUNG ( GỒM 4 PHẦN )I-1. QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NIN.VỀ CHIẾN TRANHa/ NGUỒN GỐC: b/ BẢN CHẤT:c/ TÍNH CHẤT: I-2. TƯ TƯƠNG - HỒ CHÍ MINH. VỀ CHIẾN TRANH TRÊN CƠ SỞ TIẾP THU, KẾ THỪA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊ NIN CÒN CHỈ RÕ:a/ PHÂN BIỆT RÕ SỰ ĐỐI LẬP MỤC ĐÍCH CHÍNHTRỊ CỦA CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC VÀ CHỐNG XL. b/ XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT XH CỦA CHIẾN TRANH VÀ KHẲNG ĐỊNH DÙNG BẠO LỰC CM...c/ TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH NHÂN DÂN DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐCS VIỆT NAM. Thiet-TTGDQP-DHTN KHÁI QUÁT NỘI DUNGII-1. QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NIN.VỀ QUÂN ĐỘI* KHÁI NIỆM VỀ QUÂN ĐỘIa / NGUỒN GỐC RA ĐỜI CỦA QUÂN ĐỘI.b/ BẢN CHẤT CỦA QUÂN ĐỘI.c/ SỨC MẠNH CHIẾN ĐẤU CỦA QUÂN ĐỘI.d / NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN.II-2. Tư tưởng Hồ Chí Minh. Về Quân đội tiếp thu, kế thừa và vận dụng sáng tạo, thể hiện ở quan điểm:a/ Khẳng định về Bản chất của quân đội.Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản.chất g/c công nhân, tính nhân dân và tính.dân tộc sâu sắc.b / Sức mạnh chiến đấu của quân đội là sức mạnh tổng hợp.c / Tổ chức LLVT ND Việt Nam và nguyên tắc xây dựng LLVT. d / Xác định rõ chức năng của quân đội. Thiet-TTGDQP-DHTNKHÁI QUÁT NỘI DUNGIII.QUAN ĐIỂM CHỦNGHĨA MÁC-LÊ NINVỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN1/ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN.2/ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN LÀ NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA TOÀN DÂN TỘC, G/C CÔNG NHÂN..3/ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN PHẢI THƯỜNG XUYÊN TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC QP GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KT-XH.4/ ĐẢNG CỘNG SẢN LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN.IV.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCNVỪA TIẾP THU, KẾ THỪA VỪA VẬN DỤNG SÁNG TẠO, THỂ HIỆN Ở QUAN ĐIỂM:1/ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN, THỂ HIỆN Ý CHÍ QUYẾT TÂM CỦA NHÂN DÂN.2/ XÁC ĐỊNH RÕ MỤC TIÊU BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN LÀ BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC, LÀ NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI CÔNG DÂN.3/ KHẲNG ĐỊNH VỀ SỨC MẠNH BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN LÀ SỨC MẠNH TỔNG HỢP.4/ KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN.Thiet-TTGDQP-DHTNCHIẾN TRANHHinh ảnh cuoc th. S. Chiến tranh Nguyễn Van Trỗi trước pháp trườngThiet-TTGDQP-DHTNKHÁI NIỆM VỀ CHIẾN TRANH Chiến tranh là một hiện tượng chính trị - xã hội mang tính lịch sử, đó là cuộc đấu tranh vũ trang có tổ chức giữa các giai cấp, Nhà nước nhằm thực hiện mục đích chính trị, kinh tế nhất định.Đặc trưng của chiến tranh+ Chiến tranh là một hiện tượng chính trị – xã hội, gắn liền với giai cấp, Nhà nước, đảng phái chính trị. + Đấu tranh vũ trang là hình thức cơ bản, chủ yếu, có quân đội chuyên nghiệp, có vũ khí chuyên dùng.+ Chiến tranh là một phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong những giai đoạn lịch sử nhất định. + Chiến tranh bao giờ cũng nhằm thực hiện mục đích chính trị của một giai cấp, Nhà nước nhất định.Thiet-TTGDQP-DHTNThiet-TTGDQP-DHTNMỘT SỐ QUAN ĐIỂM NGOÀI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN THỰC CHẤT ĐÓ LÀ CÁC QUAN ĐIỂM DUY TÂM SIÊU HÌNH HOẶC DUY VẬT TẦM THƯỜNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY DƯỚI CÁC GÓC ĐỘ KHÁC NHAU, NHẰM CHE ĐẬY, NGỤY BIỆN VÀ BÀO CHỮA CHO CÁC CUỘC CHIẾN TRANH ĐẦY TỘI ÁC CỦA CÁC GIAI CẤP, NHÀ NƯỚC BÓC LỘT GÂY RA MÀ THÔI.+ Quan điểm tư sản hiện đại: * Thuyết “tâm lý về nguồn gốc và bản chất chiến tranh”, “bản nang tính dục”của Ph.Rớt( 1856 – 1939 ). * Thuyết “Man- Tuýt về nguyên nhân và mục đích của chiến tranh” của Th.Man Tuýt (1766-1848). * C.Ph. Claudơvit ( 1780- 1831) đã chỉ ra đặc trưng cơ bản của chiến tranh là dùng bạo lực + Quan điểm của tôn giáo: Tôn giáo cho rằng chiến tranh là do thượng đế sinh ra, do chúa trời trừng phạt loài người. Theo Kinh thánh: “Chiến tranh là quà tặng của thượng đế”. Thiet-TTGDQP-DHTNI/ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN , TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH. 1- QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CHIẾN TRANH.KN : Chiến tranh là hiện tượng chính trị – XH mang tính lịch sử, có nguồn gốc sâu xa bắt nguồn từ chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất . Là sự kế tục chính trị bằng thủ đoạn bạo lực của một giai cấp, một nhà nước nhất định.Từ đó khẳng định: - Chiến tranh không phải là tất yếu, là định mệnh, là cái vốn có, càng không phải là bản năng sinh vật của con người - Chiến tranh xuất hiện có nguyên nhân, điều kiện của nó. - Chiến tranh là công cụ của chính trị nhưng không phải là chính trị chung chung phi giai cấp.a/ Về khái niệmThiet-TTGDQP-DHTN - Chiến tranh bắt nguồn từ sự xuất hiện chế độ tư hữu, có giai cấp và nhà nước. + Nguyên nhân sâu xa, suy đến cùng của chiến tranh là từ sự xuất hiện của chế độ chiếm hữu tư nhân về TLSX và cùng với nó là sự phân hoá xã hội, ra đời của giai cấp, tầng lớp áp bức bóc lột, nhà nước của giai cấp bóc lột.Chiến tranh xuất hiện và tồn tại - Thời chủ nghĩa đế quốc, chiến tranh bắt nguồn từ chính bản chất của CNĐQ - CNTB.Khẳng định : - Muốn loại bỏ chiến tranh ra khỏi đời sống XH thì phải xoá bỏ tận gốc đã sinh ra nó ( xoá bỏ chế độ tư hữu, giai cấp bóc lột ). b/ Về nguồn gốcnảy sinh ra chiến tranhThiet-TTGDQP-DHTN Nguồn gốc đối khángGiai cấp Nhà nướcChiến tranhChiếm hữu tư nhân vềTư liệu sản xuấtCHẾ ĐỘ TƯ HỮU CHẾ ĐỘ CÔNG HỮUKhông có đối khángGiai cấpKhông còn Chiến tranhNhà nướcThiet-TTGDQP-DHTN c/ Về bản chất Thủ đoạnChiến tranh là sự kế tục của chính trị bằng thủ đoạn bạo lựcThiet-TTGDQP-DHTN Chính trịChiến tranhChi phối, chỉ đạo Là phương tiện của giai cấp, nhà nước nhằm đạt mục đích chính trị. Không có chính trị siêu giai cấp. Không có chiến tranh bảo vệ quyền lợi cho mọi giai cấp. Thiet-TTGDQP-DHTN 2- tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh * Hồ Chí Minh còn chỉ rõ mục đích chính trị của Chiến tranh xâm lược > > Theo LêNina.Quân đội và chức nang của quân đội.b.Nguồn gốc ra đời của quân đội.c.Bản chất giai cấp của quân đội .d.Sức mạnh chiến đấu của quân đội .e.Nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới V.I.Lênin.Thiet-TTGDQP-DHTNLÁ CỜ TRUYỀN THỐNG CỦA QĐNDVNQUYẾT CHIẾN QUYẾT THẮNGThiet-TTGDQP-DHTN2- Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân độiQuyết chiến quyết thắngThiet-TTGDQP-DHTN - Là sự thống nhất biện chứng giữa bản chất giai cấp công nhân và tính nhân dân của quân đội ta. * Quân đội ta phải được xây dựng thành một quân đội cách mạng mang bản chất giai cấp công nhân, có tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc, một quân đội của nhân dân, do nhân dân xây dựng, vì nhân dân mà chiến đấu. công nhân của quân đội biểu hiện trong các mối quan hệ với Đảng, chính quyền Nhà nước, nhân dân, trong nội bộ quân đội và bạn bè quốc tế. ( Ngày 22-12-1944 –ĐVNTTGPQ nay là QĐND Việt Nam được thành lập). * Quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân đã trở thành bản chất, truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ. * Quân đội trung với nước, hiếu với dân, một lòng một dạ phục vụ, sẵn sàng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chính mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân và quân đội đã bảo đảm cho Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc là một thể thống nhất không thể tách rời. a/ Khẳng định sự ra đời của quân đội là một tất yếu là vấn đề có tính quy luật trong ĐTGC,Dân tộc ở VNThiet-TTGDQP-DHTN b/ Quân đội NDVN mang bản chất giaicấp công nhân - Quá trình xây dựng, chiến đấu vũ trưởng thành của quân đội ta luôn gắn liền với phong trào cách mạng của quần chúng trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. - Bản chất giai cấp công nhân của quân đội trước biểu hiện trong mối quan hệ với Đảng, Nhà nước và nhân dân. - Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc là một thể thống nhất không tách rời trong suốt quá trình chiến đấu và trưởng thành xøng cũng là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Thiet-TTGDQP-DHTNc/ Quân đội ta từ nhân dân mà ra nhân - Đây là một cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phát triến lý luận về quân đội. Người lập luận : “Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân tính dân tộc sâu sắc. - Xây dựng lực lương vũ trang nhân dân dựa trên cơ sở xây dựng lực lượng chính trị của quần chúng về tổ chức phải lựa chọn từ các đội du kích, các đội tự vệ để xây dựng quân đội chính quy đó chính là hình thức tổ chức lực lượng ba thứ quân:( Bộ đội chủ lực – Bộ đội địa phương –Dân quân du kích.) Thiet-TTGDQP-DHTN -Xuất phát từ nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới -Đảng lãnh đạo quân đội theo nguyên tắc tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. -Quân đội ta có sức mạnh vô địch vì là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng lãnh đạo và giáo dục.d/đảng lãnh đạo tuyệtđối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội là một Nguyên tắc XDQđkM..Thiet-TTGDQP-DHTN - Mục tiêu cơ bản của quân đội là chiến đấu , sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Đảng, Nhà nước , nhân dân và chế độ XHCN. - Với tư cách là đội quân chiến đấu góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội tham gia tiến công địch trên mọi lĩnh vực xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng ,nhà nước nhân dân và quân đội. - Theo TT Hồ Chí Minh quân đội có ba chức năng: là đội quân chiến đấu - đội quân công tác - đội quân sản xuất. e/ Nhiệm vụ và chức năng cơ bản của Quân đội Thiet-TTGDQP-DHTNThiet-TTGDQP-DHTNIII/ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN 1- Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một tất yếu, khách quan. Lênin đã chứng minh tính chất yếu khách quan phải bảo vệ thành quả của cách mạng vô sản chống laị sự tấn công vũ trang của các Nhà nước tư bản, ĐQ. 2- Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn dân tộc, toàn thể giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân lao động. Xuất phát từ nội dung chính trị giai cấp, từ bản chất, tính chất, đặc điểm của chiến tranh BVTQXHCN và dựa trên tính ưu việt của chế độ XHCN, một khi chiến tranh không thể tránh khỏi thì phải dốc toàn lực để chiến thắng. Trong sắc lệnh “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa lâm nguy”, Lênin đề cập đến “nhiệm vụ thiêng liêng” và là “nghĩa vụ tuyệt đối của quần chúng, của mọi công dân Xô - Viết” là phải sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Người nhắc nhở mọi người phải cảnh giác, đánh giá đúng kẻ thù, tuyệt đối không được chủ quan, “phải có thái độ nghiêm túc đối với quốc phòng”. Thiet-TTGDQP-DHTN 3- Bảo Vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải thường xuyên tăng cường tiềm lực quốc phòng gắn với phát triển kinh tế – xã hội. Học thuyết BVTQ XHCN của Lê-nin đã khẳng định: BVTQ XHCN là sự nghiệp thiêng liêng, cao cả, mang tính cách mạng, chính nghĩa và có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, sự nghiệp đó phải được quan tâm, chuẩn bị chu đáo và kiên quyết. Theo Lênin cần hết sức tranh thủ thời gian hoà bình, tận dụng mọi điều kiện thuận lợi, ra sức xây dựng các tiềm lực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, tinh thần, khoa học - kỹ thuật, tiềm lực quân sự; chuẩn bị đất nước sẵn sàng BVTQ, Thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương, thực sự, thực tế, tinh thần, tự lực tự cường cao.4- ĐẢNG CỘNG SẢN LÃNH ĐẠO MỌI MẶT SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. - ĐẢNG LUÔN PHẢI ĐỀ RA ĐƯỜNG LỐI ĐUNG ĐẮN LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCNThiet-TTGDQP-DHTNThiet-TTGDQP-DHTN IV/ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN1- BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN, THỂ HIỆN Ý CHÍ QUYẾT TÂM CỦA NHÂN DÂN TA. - TÍNH TẤT YÊÚ KHÁCH QUAN VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC ĐƯỢC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỈ RÕ: “CÁC VUA HÙNG ĐÃ CÓ CÔNG DỰNG NƯỚC, BÁC CHÁU TA PHẢI CÙNG NHAU GIỮ LẤY NƯỚC”. - Ý CHÍ QUYẾT TÂM VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN VÀO 19/12/1946.2- MỤC TIÊU BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, LÀ NGHĨA VỤ TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI CÔNG DÂN. - TƯ TƯỞNG HCM VỀ BVTQ XHCN LÀ SỰ GẮN BÓ KHÔNG TÁCH RỜI GIỮA MỤC TIÊU BẢO VỆ NỀN ĐỘC LẬP DÂN TỘC VỚI BẢO VỆ CHẾ ĐỘ XHCN, LÀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA NỘI DUNG DÂN TỘC, NỘI DUNG GIAI CẤP, NỘI DUNG THỜI ĐẠI TRONG BVTQ. - BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ NGHĨA VỤ THIÊNG LIÊNG, LÀ TRÁCH NHIỆM GIỮ NƯỚC CỦA MỖI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM. Thiet-TTGDQP-DHTN 3- SỨC MẠNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ SỨC MẠNH TỔNG HỢP CỦA CẢ DÂN TỘC, CẢ NƯỚC, KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI. - QUAN ĐIỂM: PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP TRONG NHIỆM VỤ BVTQ XHCN, ĐÓ LÀ SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN TỘC, TOÀN DÂN, CỦA TỪNG NGƯỜI DÂN, CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH, TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN CƠ SỞ, LÀ SỨC MẠNH CỦA CÁC NHÂN TỐ CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, KINH TẾ, VAN HOÁ XÃ HỘI, SỨC MẠNH TRUYỀN THỐNG VỚI HIỆN TẠI, SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI. -NGƯỜI KHẲNG ĐỊNH: “SỰ ĐỒNG TÂM CỦA ĐỒNG BÀO TA ĐÚC THÀNH BỨC TƯỜNG ĐỒNG XUNG QUANH TỔ QUỐC, DÙ ĐỊCH HUNG HÃN, XẢO QUYỆT ĐẾN MỨC NÀO ĐỤNG ĐẦU VÀO BỨC TƯỜNG ĐÓ, CHÚNG ĐỀU THẤT BẠI”. -CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, KẾT HỢP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BVTQ XHCN. Thiet-TTGDQP-DHTN 4- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN. -BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN LÀ SỰ NGHIỆP CỦA TOÀN DÂN, ĐẶT DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, SỰ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ NƯỚC XHCN. -CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI “ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ PHẢI LÃNH ĐẠO TOÀN DÂN, RA SỨC CỦNG CỐ VÀ XÂY DỰNG MIỀN BẮC TIẾN DẦN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, ĐỒNG THỜI TIẾP TỤC ĐẤU TRANH ĐỂ THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ, TRÊN CƠ SỞ ĐỘC LẬP VÀ DÂN CHỦ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÀ BỠNH, GÓP PHẦN BẢO VỆ CÔNG CUỘC HOÀ BÌNH Ở Á ĐÔNG VÀ TRÊN THẾ GIỚI” -NGƯỜI KHẲNG ĐỊNH “VỚI SỰ LÃNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ, VỚI SỰ ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ, LÒNG TIN TƯỞNG VỮNG CHẮC VÀ TINH THẦN TỰ LỰC CÁNH SINH CỦA MỠNH, VỚI SỰ GIÚP ĐỠ VÔ TƯ CỦA CÁC NƯỚC ANH EM, VỚI SỰ ỦNG HỘ CỦA NHÂN DÂN YÊU CHUỘNG HOÀ BINH TRÊN THẾ GIỚI NHẤT LÀ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC Á - PHI, NHÂN DÂN TA NHẤT ĐỊNH KHẮC PHỤC ĐƯỢC MỌI KHÓ KHĂN, LÀM TRÒN ĐƯỢC NHIỆM VỤ VẺ VANG MÀ ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ ĐÃ ĐỀ RA".Thiet-TTGDQP-DHTNThiet-TTGDQP-DHTNXIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! CHÀO CÁC EM HẸN GẶP LẠI. THƯỢNG TÁ PHƯƠNG BÁ THIẾT –KHOA GVCT- TT GDQP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Tài liệu liên quan