Giáo án Tin học Lớp 3 - Bài 11: Tập gõ b, v, h, k, âm

I. Quy t ắc gõ: 1. Dùng ngón tr ỏtrái gõ phím b. 2. Dùng ngón tr ỏphải gõ phím h 3. Dùng ngón giữa tay ph ải gõ phím k 4. Dùng ngón tr ỏtay tr ái gõ phím v II Th ực hành - Yêu cầu lần lư ợt 3 HS gõ b, v, h, k, âm - Gọi HS nh ận xét: bạn gõ đúng quy t ắc 10 ngón chưa? - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu lần lư ợt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ

pdf10 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2381 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 3 - Bài 11: Tập gõ b, v, h, k, âm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Tin học Lớp : 3 Tiết : 1 (tuần 11) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 11: Tập gõ b, v, h, k, âm 1. Mục đích yêu cầu: - Biết gõ b, v, h, k, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 30' I. Quy tắc gõ: 1. Dùng ngón trỏ trái gõ phím b. 2. Dùng ngón trỏ phải gõ phím h 3. Dùng ngón giữa tay phải gõ phím k 4. Dùng ngón trỏ tay trái gõ phím v II Thực hành - Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ b, v, h, k, âm - Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa? - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ III. Củng cố - Khi gõ phím b, v, h xong ta phải đặt tay lại thế nào? ( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ sở) - HS theo dõi từng động tác của GV 3HS 2HS HS lớp 2HS Môn : Tin học Lớp : 3 Tiết : 2 (tuần11) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 11: Luyện tập gõ b, v, h, k, âm 1.Mục đích yêu cầu: - Biết gõ b, v, h, k, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45' I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút - Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ b, v, h, k, âm bằng 10 ngón II. Trò chơi: Mario Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút HS thực hiện gõ b, v, h, k, âm bằng 10 ngón bằng kiến thức đã học Môn : Tin học Lớp : 3 Tiết : 1 (tuần 12) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 12: Tập gõ s, x, g, gh, nh và âm 1. Mục đích yêu cầu: - Biết gõ s, x, g, gh, nh, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 30' I. Quy tắc gõ: 1. Dùng ngón áp út trái gõ phím s. 2. Dùng ngón áp út trái gõ phím x 3. Dùng ngón trỏ trái gõ phím g 4. Dùng ngón trỏ phải gõ phím n, h thành nh II Thực hành - Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ s, x, g, gh, nh, âm - Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa? - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ III. Củng cố - Khi gõ phím x, g, gh, nh xong ta phải đặt tay lại thế nào? ( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ sở) - HS theo dõi từng động tác của GV 3HS 2HS HS lớp 2HS Môn : Tin học Lớp : 3 Tiết : 2 (tuần12) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 12: Luyện tập gõ s, x, g, gh, nh, âm 1.Mục đích yêu cầu: - Biết gõ s, x, g, gh, nh, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45' I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút - Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ s, x, g, gh, nh, âm bằng 10 ngón II. Trò chơi: Mario Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút HS thực hiện gõ s, x, g, gh, nh âm bằng 10 ngón Môn : Tin học Lớp : 3 Tiết : 1 (tuần 13) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 13: Tập gõ ng, p, ph, ngh, th và âm 1. Mục đích yêu cầu: - Biết gõ ng, p, ph, ngh, th, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 30' I. Quy tắc gõ: 1. Dùng ngón trỏ trái gõ phím g, dùng ngón trỏ phải gõ phím n. 2. Dùng ngón trỏ phải gõ phím h 3. Dùng ngón trỏ trái gõ phím t, Dùng ngón trỏ phải gõ phím h. 4. Dùng ngón trỏ phải gõ phím h, ngón út phải gõ phím p II Thực hành - Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ ng, p, ph, ngh, th, âm - Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa? - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ III. Củng cố - Khi gõ phím ng, p, ph, ngh, th xong ta phải đặt tay lại thế nào? ( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ sở) - HS theo dõi từng động tác của GV 3HS 2HS HS lớp 2HS Môn : Tin học Lớp : 3 Tiết : 2 (tuần13) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 13: Luyện tập gõ ng, p, ph, ngh, th, âm 1.Mục đích yêu cầu: - Biết gõ ng, p, ph, ngh, th, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45' I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút - Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ ng, p, ph, ngh, th, âm bằng 10 ngón II. Trò chơi: Mario Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút HS thực hiện gõ ng, p, ph, ngh, th, âm bằng 10 ngón Môn : Tin học Lớp : 3 Tiết : 1 (tuần 14) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 14: Tập gõ ch, tr, qu và âm 1. Mục đích yêu cầu: - Biết gõ ch, tr, qu, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 30' I. Quy tắc gõ: 1. Dùng ngón giữa trái gõ phím c, dùng ngón trỏ phải gõ phím h. 2. Dùng ngón trỏ trái gõ phím t, r 3.Kết hợp các ngón khác để ghép âm 4. Dùng ngón út trái gõ chữ q, ngón trỏ phải gõ chữ u 5. Kết hợp với các ngón khác để ghép âm. II Thực hành - Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ ch, tr, qu, âm - Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa? - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ III. Củng cố - Khi gõ phím ch, tr, qu xong ta phải đặt tay lại thế nào? ( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ sở) - HS theo dõi từng động tác của GV 3HS 2HS HS lớp 2HS Môn : Tin học Lớp : 3 Tiết : 2 (tuần14) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 14: Luyện tập gõ ch, tr, qu, âm 1.Mục đích yêu cầu: - Biết gõ ch, tr, qu, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45' I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút - Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ ch, tr, qu, âm bằng 10 ngón II. Trò chơi: Mario Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút HS thực hiện gõ ch, tr, qu, âm bằng 10 ngón Môn : Tin học Lớp : 3 Tiết : 1 (tuần 15) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 15: Tập gõ vần on, an, un 1. Mục đích yêu cầu: - Biết gõ on, an, un bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 30' I. Quy tắc gõ: 1. Dùng ngón áp út phải gõ phím o, dùng ngón trỏ phải gõ phím n. 2. Dùng ngón út trái gõ chữ a, ngón trỏ phải gõ chữ n 3. Dùng ngón trỏ phải gõ phím u, n 3.Kết hợp các bài trước để gõ các từ trong bài luyện. II Thực hành - Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ on, an, un - Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa? - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ III. Củng cố - Khi gõ phím on, an, un xong ta phải đặt tay lại thế nào? ( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ sở) - HS theo dõi từng động tác của GV 3HS 2HS HS lớp 2HS Môn : Tin học Lớp : 3 Tiết : 2 (tuần15) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 15: Luyện tập gõ on, an, un 1.Mục đích yêu cầu: - Biết gõ on, an, un bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45' I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút - Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ on, an, un bằng 10 ngón II. Trò chơi: Mario Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút HS thực hiện gõ on, an, un bằng 10 ngón