Giáo dục phát triển kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm

Tóm tắt. Tự đánh giá kết quả học tập (KQHT) có vai trò quan trọng đối với mỗi cá nhân trong quá trình học tập. Tự đánh giá kết quả học tập của mình một cách đúng đắn giúp cho cá nhân xác định được mức độ kiến thức, kĩ năng của bản thân, trên cơ sở đó họ có kế hoạch điều chỉnh việc học tập đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ học tập; từ đó đề ra phương hướng và biện pháp thích hợp cho việc học tập, rèn luyện của bản thân. Bài viết trình bày khái niệm kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập, vai trò của tự đánh giá kết quả học tập, sự cần thiết phát triển kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên; từ đó đề xuất các biện pháp giáo dục phát triển kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm, đó là: thứ nhất, trang bị kiến thức và kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm. thứ hai, tổ chức các hoạt động rèn luyện kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm, thứ ba, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên đại học sư phạm về năng lực rèn luyện kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm.

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo dục phát triển kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
125 HNUE JOURNAL OF SCIENCE DOI: 10.18173/2354-1075.2019-0033 Educational Sciences, 2020, Volume 65, Issue 4C, pp. 125-131 This paper is available online at GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM Dương Thị Thúy Hà Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục học, Viện Nghiên cứu Sư phạm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Tự đánh giá kết quả học tập (KQHT) có vai trò quan trọng đối với mỗi cá nhân trong quá trình học tập. Tự đánh giá kết quả học tập của mình một cách đúng đắn giúp cho cá nhân xác định được mức độ kiến thức, kĩ năng của bản thân, trên cơ sở đó họ có kế hoạch điều chỉnh việc học tập đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ học tập; từ đó đề ra phương hướng và biện pháp thích hợp cho việc học tập, rèn luyện của bản thân. Bài viết trình bày khái niệm kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập, vai trò của tự đánh giá kết quả học tập, sự cần thiết phát triển kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên; từ đó đề xuất các biện pháp giáo dục phát triển kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm, đó là: thứ nhất, trang bị kiến thức và kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm. thứ hai, tổ chức các hoạt động rèn luyện kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm, thứ ba, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên đại học sư phạm về năng lực rèn luyện kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm. Từ khóa: biện pháp, kĩ năng, giáo dục, tự đánh giá kết quả học tập, sinh viên sư phạm. 1. Mở đầu Vấn đề tự đánh giá kết quả học tập (TĐG KQHT) được các tác giả nước ngoài quan tâm nghiên cứu cả về lí thuyết và thực hành. Về mặt lí thuyết, qua các nghiên cứu của các tác giả Baron (1990), Shavelson (1992), Bellanca và Berman (1994), Garcia và Pearson (1994), Wiggins (1993),... cho thấy, vai trò của giáo viên (GV) thay đổi, do đó đánh giá (ĐG) phải có sự thay đổi chú trọng hơn đến tự đánh giá (TĐG). Rolheiser (1996) đã đưa ra được mô hình lí thuyết TĐG. Tác giả cho rằng, TĐG đóng một vai trò quan trọng trong một chu kì học tập của người học và khi người học TĐG hiệu quả việc học, họ sẽ biết được mức độ đạt mục tiêu học tập của bản thân. Do đó, TĐG sẽ khuyến khích họ đặt ra mục tiêu cao hơn và nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu học tập của mình [1]. Ở Việt Nam, có các tác giả nghiên cứu lí luận và thực tiễn về tự đánh giá như Hoàng Đức Nhuận, Lê Đức Phúc,... đã hệ thống về đánh giá, tự đánh giá và các vấn đề liên quan [2]. Trong nghiên cứu của tác giả Đào Lan Hương "Nghiên cứu sự tự đánh giá thái độ học tập môn Toán của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội" đã nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn tự đánh giá thái độ học tập của sinh viên, kiểm nghiệm và khẳng định con đường nâng cao khả năng tự đánh giá phù hợp về thái độ học tập môn Toán cho sinh viên. Tác giả Trần Thị Tuyết Oanh trong nghiên cứu "Xây dựng, sử dụng câu trắc nghiệm khách quan và câu tự luận ngắn trong đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học”, trong phần thuật ngữ và khái niệm đã đề cập Ngày nhận bài: 11/2/2020. Ngày sửa bài: 13/3/2020. Ngày nhận đăng: 20/3/2020. Tác giả liên hệ: Dương Thị Thúy Hà. Địa chỉ e-mail: duongha108@gmail.com Dương Thị Thúy Hà 126 đến tự đánh giá và xem nó như một hình thức đánh giá dự báo (chẩn đoán) là một hình thức phổ biến của kiểm tra - đánh giá quá trình. Có thể thấy rằng vấn đề đánh giá, tự đánh giá trong giáo dục và dạy học được nhiều nước và nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Các tác giả đã đề cập tới những khía cạnh khác nhau của tự đánh giá như: tự đánh giá dưới dạng sự tự phản ánh của người học, mô hình lí thuyết tự đánh giá, một số kĩ thuật để tự đánh giá, các nguyên tắc chung nhất về đánh giá cũng như nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa đánh giá và tự đánh giá,... và khẳng định tự đánh giá KQHT là kĩ năng quan trọng cần hình thành cho sinh viên (SV) sư phạm [3, 4]. Tuy nhiên, hiện nay việc giáo dục phát triển kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho SV chưa được chú trọng, chưa có những nghiên cứu tổng thể về giáo dục phát triển kĩ năng tự đánh giá cho SV mà chỉ có các nghiên cứu những khía cạnh riêng biệt, vì vậy, trong bài báo này nghiên cứu sự cần thiết phát triển kĩ năng tự đánh giá KQHT cho sinh viên và đề xuất các biện pháp nhằm phát triển kĩ năng tự đánh giá KQHT cho sinh viên sư phạm. 2. Nội dung nghiên cứu 2.1. Sự cần thiết phải phát triển kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm 2.1.1. Kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập Tự đánh giá kết quả học tập là bộ phận của quá trình đánh giá và thuộc dạng đánh giá quá trình học. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó cũng có thể mang tính chất của đánh giá chẩn đoán hoặc tổng kết. Mặt khác, đây là một hoạt động tự phản ánh quá trình học của bản thân người học về vấn đề như: đã học được những gì, cần làm gì để học tốt hơn. Có thể hiểu rằng kĩ năng TĐG KQHT của sinh viên sư phạm là khả năng thực hiện một hành động hoặc một chuỗi hành động nào đó bằng cách vận dụng những tri thức, kinh nghiệm của bản thân đã có nhằm xác định mức độ kiến thức, KN của bản thân so với hệ thống tiêu chí/chuẩn/mục tiêu/bài học/môn học... đã được đề ra từ trước. Từ đó, tự mình suy xét và có kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng....để đạt được mục tiêu đã đề ra cũng như tự điều chỉnh hành vi, hoạt động của mình để vươn tới mức độ hoàn thiện hơn [5; tr.29] [6; tr.99]. Như vậy, với phạm vi KN TĐG KQHT được xem xét trong mối quan hệ với ĐG và hoạt động dạy học, thì nó có tính chất ĐG để điều chỉnh đúng hướng quá trình học và có tính chất của việc tự học và tự học suốt đời. 2.1.2. Sự cần thiết phải phát triển kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm Trong bối cảnh chuyển đổi sang đào tạo theo tín chỉ ở nước ta hiện nay, những nghiên cứu về giảng dạy, học tập, ĐGKQHT trong đào tạo theo tín chỉ ngày càng được quan tâm. Việc chú trọng kiểm tra đánh giá thường xuyên trong đào tạo theo tín chỉ, một mặt giúp người dạy và người học có được các thông tin phản hồi kịp thời để điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập; mặt khác thúc đẩy tính tích cực và chủ động trong học tập của sinh viên mặc dù công việc của giảng viên và sinh viên vất vả hơn nhưng hiệu quả dạy học tăng lên và áp lực của kiểm tra cuối kỳ được giảm nhẹ. Bên cạnh đó, học chế tín chỉ cho phép ghi nhận kịp thời tiến trình tích luỹ kiến thức và kĩ năng của SV để chủ động trong việc học tập và tốt nghiệp. Với học chế này, SV được chủ động thiết kế kế hoạch học tập cho mình, được quyền lựa chọn cho mình tiến độ học tập thích hợp với khả năng, sở trường và hoàn cảnh riêng của mình, tự đánh giá hoạt động, tiến trình học tập của mình và có biện pháp học tập phù hợp. Vì vậy, việc giáo dục phát triển kĩ năng tự đánh giá KQHT cho sinh viên là cần thiết và đáp ứng yêu cầu học tập. Bên cạnh đó, đặc điểm nghề nghiệp của sinh viên sư phạm với tư cách vừa là công dân của thế kỷ 21, vừa là những giáo viên tương lai-khi ra trường sinh viên sư phạm sẽ đối mặt với việc dạy, hướng dẫn học sinh phát triển các phẩm chất và kĩ năng, trong đó có kĩ năng tự đánh giá. Vì vậy, trong dạy học ở Đại học, điều quan trọng là phát triển cho sinh viên những phẩm chất, kĩ Giáo dục phát triển kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm 127 năng, trong đó có kĩ năng tự đánh giá. Khi sinh viên có kĩ năng tự đánh giá KQHT thì quá trình học tập sẽ diễn ra một cách tự giác, tích cực, chủ động và hiệu quả. Tự đánh giá KQHT cũng giúp cho sinh viên, trong quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phát triển ưu điểm, tự mình sửa chữa khuyết điểm để ngày càng tiến bộ. Tự đánh giá KQHT đóng một vai trò quan trọng trong một chu kì học tập của người học. Khi người học tự đánh giá hiệu quả việc học, họ sẽ biết được mức độ đạt mục tiêu học tập của bản thân. Do đó, tự đánh giá sẽ khuyến khích người học đặt ra mục tiêu cao hơn và nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu học tập của mình. Thành tích có được là nhờ sự kết hợp giữa mục tiêu và sự nỗ lực. Trên cơ sở thành tích đó người học sẽ tự đánh giá (tự suy xét, tự phản ứng, tự điều chỉnh) và do đó họ sẽ tự tin hơn trong học tập. Vì vậy, nếu chúng ta dạy cho người học làm tốt việc tự đánh giá thì họ có thể học tốt hơn ở những chu kì học tập sau. Các lí thuyết về học tập cho rằng, vai trò chủ thể tích cực của người học được thể hiện ở chỗ, trước hết người học tự xây dựng nên kho kiến thức và kinh nghiệm của bản thân dưới sự tác động của môi trường xung quanh. Học là quá trình mà cá nhân sắp xếp các thông tin và kiến thức mới thu được vào trong những cấu trúc kinh nghiệm và hiểu biết đã có của mình và xây dựng nên một cấu trúc mới với những mối liên hệ mới đã được bổ sung và mang ý nghĩa mới. Nói cách khác, mỗi chủ thể tự làm nên sự thay đổi/phát triển của bản thân mình thông qua quá trình học tập. Con đường hiệu quả nhất để người học nắm vững kiến thức, phát triển kĩ năng là phải đưa người học vào vị trí chủ thể trong hoạt động nhận thức. Vai trò chủ thể của người học trong hoạt động nhận thức thể hiện ở việc người học tự định hướng, tự tổ chức, tự điều chỉnh và tự đánh giá kết quả học tập của mình [7-9]... Như vậy, tự đánh giá có vai trò quan trọng trong việc cá nhân điều khiển, điều chỉnh hành động của bản thân. Nhờ có sự tự đánh giá mà mỗi cá nhân có thể hành động một cách độc lập, sáng tạo. Tự đánh giá KQHT là một khâu hiệu quả và quan trọng đối với việc đánh giá cả quá trình học. Một khi người học có thể tự đánh giá chính việc học của mình và nền tảng kiến thức của họ đang có thì họ có thể nhận ra những lỗ hổng trong kiến thức của bản thân, nhờ đó mà quá trình học hiệu quả hơn, khuyến khích sự tiến bộ của người học và góp phần vào việc tự điều chỉnh quá trình học. 2.2. Các biện pháp phát triển kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm 2.2.1. Trang bị kiến thức về tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm * Mục tiêu của biện pháp Trang bị hệ thống kiến thức và kĩ năng TĐG KQHT cho sinh viên sư phạm nhằm nâng cao nhận thức về tự đánh giá kết quả học tập cho SV, vì nhận thức là cơ sở quan trọng của hành động, khi người học ý thức được nhiệm vụ đặt ra, họ có được thái độ đúng đắn, từ đó có được động cơ, tạo đà cho hứng thú, góp phần nâng cao hiệu quả học tập. * Cách thực hiện các biện pháp - Nâng cao nhận thức về tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên GV cần giúp cho SV hiểu rõ về vị trí, vai trò của TĐG trong quá trình học tập. Nếu SV biết TĐG, họ sẽ biết tự định hướng, tiến tới biết tự điều chỉnh quá trình học tập sao cho có hiệu quả nhất. Do đó, biện pháp này nhằm giúp người học hiểu về vị trí, vai trò của TĐG, từ đó thấy được sự cần thiết, có động cơ, hứng thú thực hiện việc TĐG. GV cần giới thiệu cho SV hiểu về sự cần thiết phải rèn luyện kĩ năng ĐG, TĐG KQHT, tìm hiểu về vai trò của ĐG, TĐG KQHT của bản thân cũng như cách thức, phương pháp ĐG KQHT ở trường phổ thông. Từ đó xác định những nội dung cơ bản mà sinh viên cần tìm hiểu. Mỗi nội dung kiến thức, giảng viên nêu rõ các yêu cầu cần tìm hiểu dưới dạng câu hỏi, có hướng dẫn cụ thể cần tìm hiểu kiến thức đó như thế nào. GV có thể thông qua các tình huống dạy học để giúp SV thấy được vai trò của TĐG KQHT. Trong hoàn cảnh thích hợp, GV có thể nói cho SV biết vai trò của TĐG KQHT trong quá Dương Thị Thúy Hà 128 trình học sẽ giúp cho các em học tập chủ động, hiệu quả hơn, từ đó nhắc nhở SV nên thường xuyên thực hiện việc TĐG trong quá trình học. 2.2.2. Tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm * Mục tiêu của biện pháp - Trang bị hệ thống kĩ năng TĐG KQHT cho sinh viên sư phạm, giúp người học rèn luyện kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập nhằm nâng cao hiệu quả của việc học tập về tự đánh giá kết quả học tập cho SV. * Cách thực hiện biện pháp Dưới đây là một minh họa về việc tổ chức giáo dục phát triển kĩ năng TĐG KQHT cho sinh viên qua học tập về chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT/chuẩn đầu ra, bằng phương pháp SV làm việc với sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học/chuẩn đầu ra... Giai đoạn 1. Giai đoạn nhận thức: giới thiệu cho sinh viên vị trí, vai trò, thao tác và trình tự của việc TĐG KQHT Giới thiệu hoạt động TĐG KQHT thông qua việc GV đưa ra câu hỏi kiểm tra bài cũ “Trình bày hiểu biết của em về năng lực giáo dục theo chuẩn đầu ra? Mức độ đạt được của em về các năng lực sư phạm đó?”, yêu cầu sinh viên thực hiện theo nhóm 5 - 8 em. - SV làm việc nhóm - Đại diện nhóm lên trình bày - Nhóm khác tự kiểm tra bài của mình, đối chiếu với bài của nhóm bạn. Giai đoạn 2: Giáo viên làm mẫu, hướng dẫn sinh viên TĐG. - Sau khi sinh viên trình bày, GV yêu cầu SV khác nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn (mức độ chính xác về nội dung kiến thức, kĩ năng trả lời câu hỏi...) - GV chiếu Rubic định lượng hướng dẫn ĐG. - GV phân tích đáp án, nhận xét, ĐG câu trả lời của SV. - Yêu cầu SV tự đối chiếu, TĐG câu trả lời của nhóm mình. GV trình bày Rubic hướng dẫn TĐG. Chẳng hạn, tự đánh giá năng lực dạy học của mình theo thang chuẩn [5, 10]. Bảng 1. Bảng mẫu đánh giá tiêu chuẩn và tiêu chí năng lực dạy học Năng lực dạy học Điểm đạt được Ghi chú 1 2 3 4 + Năng lực phát triển chương trình và tài liệu giáo khoa + Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn + Năng lực dạy học phân hoá + Năng lực dạy học tích hợp + Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học + Năng lực tổ chức các HĐ học tập của HS/NL thực hiện kế hoạch bài học + Năng lực tổ chức và quản lí lớp học trên giờ học + Năng lực đánh giá sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh + Năng lực xây dựng, quản lí và khai thác hồ sơ dạy học Giáo dục phát triển kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm 129 Công cụ tự đánh giá năng lực giáo dục cho sinh viên sư phạm được xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra đối với năng lực sư phạm bao gồm 5 nhóm năng lực với 28 tiêu chí [10]. Giai đoạn 3. Tổ chức cho sinh viên làm thử - thực hiện theo mẫu (luyện tập kĩ năng TĐG). Giai đoạn này gồm 4 bước: Bước 1. GV giao nhiệm vụ học tập cho SV. Bước 2. SV thực hiện hoạt động học tập. Bước 3. SV thực hiện ĐG và TĐG. Bước 4. GV bổ sung, góp ý để SV điều chỉnh, rút kinh nghiệm và hoàn thiện kĩ năng. + Nhiệm vụ của sinh viên sau khi được GV giao nhiệm vụ học tập: - Xác định mục tiêu, nhiệm vụ học tập. Mục tiêu, nhiệm vụ học tập là kết quả cần phải đạt được ở sinh viên sau mỗi bài học/môn học/học phần/tín chỉ/năm học của họ. Mục tiêu, nhiệm vụ học tập phải bám sát và dựa trên cơ sở là chuẩn kiến thức, KN của môn học. - Thực hiện hoạt động học tập. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ học tập, sinh viên tiến hành hoạt động học tập. Có thể là hoạt động học tập nhóm hay cá nhân, hoạt động ở lớp, ở nhà, có thể có GV hướng dẫn trực tiếp hoặc không. Hoạt động có thể diễn ra trong thời gian ngắn hay dài tuỳ thuộc vào mục tiêu đặt ra là mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn, mục tiêu trước mắt hay lâu dài, mục đích tạo ra sản phẩm học tập. - Đối chiếu kết quả học tập với mục tiêu, nhiệm vụ học tập. Để kiểm nghiệm hiệu quả hoạt động học tập, sinh viên phải biết đối chiếu kết quả với mục tiêu, nhiệm vụ của bài học, môn học... nhằm xác định mức độ đạt được sau khi học (xem mục tiêu nào đã đạt được, mục tiêu nào chưa đạt được). Trên cơ sở đối chiếu, so sánh KQHT với mục tiêu, nhiệm vụ học tập, người học phân tích, bình luận, nhận xét và TĐG,... về KQHT của mình. Từ đó, họ xác định được nguyên nhân, bước tiếp theo trong hoạt động học của mình nhằm tự rút kinh nghiệm, tự điều chỉnh kiến thức, KN và cải thiện việc học tập. - Đảm bảo cho mọi SV kiên trì trong việc học tập và luyện tập. mọi sinh viên cần có ý thức tự giác và kiên trì trong quá trình học tập, rèn luyện. Giảng viên cần xác định các thao tác, các bước mà mình cần tổ chức, hướng dẫn sinh viên rèn luyện từng kĩ năng thành phần trong kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập một cách logic, khoa học và phù hợp với trình độ của sinh viên. - GV cho SV tự trao đổi, rút kinh nghiệm, điều chỉnh, định hướng hoạt động học tập của mình sau khi làm bài, trao đổi trong nhóm, đánh giá, thông qua việc: xemina, làm việc nhóm, củng cố bài học... từ đó SV rút ra kinh nghiệm cho bản thân. 2.2.3. Bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên đại học sư phạm về năng lực rèn luyện kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm * Mục tiêu của biện pháp Nâng cao năng lực cho giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ để thực hiện các hoạt động hướng dẫn sinh viên sư phạm phát triển kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập. * Cách thực hiện các biện pháp Tổ chức cho các giảng viên đại học sư phạm được tiếp cận, tìm hiểu và nghiên cứu nội dung chương trình chuyên môn từ các góc độ khác nhau, có điều kiện để trao đổi học hỏi kinh nghiệm về thực tiễn giáo dục phổ thông ở trường phổ thông và ở trường sư phạm. Biện pháp này có thể thực hiện dưới các hình thức như cử các giảng viên ĐHSP tham gia các đợt tập huấn bổ sung kiến thức do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức. Các giảng viên sau tập huấn sẽ trở thành lực lượng cốt cán cho tổ, nhóm chuyên môn, có trách nhiệm truyền đạt lại và triển khai những nội dung đã được tập huấn theo sự định hướng của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hình thức mời các chuyên gia, các nhà khoa học có chuyên môn sâu về tổ chức hoạt động giáo Dương Thị Thúy Hà 130 dục, chuyên môn từ các góc độ khác nhau, có điều kiện để trao đổi học hỏi kinh nghiệm về thực tiễn giáo dục phổ thông về tập huấn trực tiếp cho đội ngũ giảng viên ĐHSP cũng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên. Tập huấn cho đội ngũ giảng viên kĩ năng sử dụng các phương tiện thiết bị kĩ thuật dạy học hiện đại Hiện nay các trường cao đẳng, đại học đều có chiến lược đầu tư phương tiện kĩ thuật dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường. Vì vậy cần mở các lớp tập huấn cho giảng viên kĩ năng sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại,kĩ năng sử dụng các phần mềm vi tính chuyên dụng cho dạy học để phục vụ việc hướng dẫn sinh viên thiết kế chương trình ĐG, TĐG KQHT đạt hiệu quả hơn. Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn từ các góc độ khác nhau, có điều kiện để trao đổi học hỏi kinh nghiệm về thực tiễn giáo dục phổ thông nhằm mục tiêu thảo luận, thống nhất về từng nội dung, từng giai đoạn trong chương trình tổ chức rèn luyện kĩ năng chuyên môn từ các góc độ khác nhau, có điều kiện để trao đổi học hỏi kinh nghiệm về thực tiễn giáo dục phổ thông cho sinh viên. Các giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy có thể trao đổi về cách làm, cách tổ chức, hướng dẫn sinh viên hay khẳng định những kết quả đã đạt được đối với từng đối tượng sinh viên cụ thể. Những kết quả tốt này sẽ được thảo luận thêm để khẳng định tính khoa học, tính khả thi và có kế hoạch nhân rộng các điển hình tốt này cho các đối tượng sinh viên khác. Đồng thời các giảng viên cũng có điều kiện để trao đổi, phát hiện những khó khăn, vướng mắc hay những điểm còn hạn chế của chương trình để cùng tìm cách giải quyết, khắc phục hay điều chỉnh phù hợp. Tổ chức các hội thảo khoa học về công tác đào tạo nghiệp vụ sư phạm nói chung và rèn luyện kĩ năng đánh giá, tự đánh giá kết quả học tập nói riêng Hội thảo khoa học là hình thức hoạt động khá phổ biến ở cao đẳng, đại học nhằm phục vụ trực tiếp cho chuyên môn. Các hội thảo khoa học có thể bao gồm nhiều thành phần tham gia như các nhà khoa học, các chuyên gia cấp học, các giáo viên phổ thông, các giảng viên cao đẳng sư phạm có chuyên môn về lĩnh vực khoa học đó. Tổ chức các hội thảo khoa học về rèn luyện kĩ năng ĐG, TĐG KQHT sẽ là điều kiện để các giảng viên cao đẳng được tiếp cận với những kiến thức chuyên môn từ các góc độ khác nhau, có điều kiện để trao đổi học hỏi kinh nghiệm về thực tiễn giáo dục phổ thông. Khuyến khích các giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học về đán
Tài liệu liên quan