Giáo trình Công nghệ phần mềm - Phần 8: Lập trình

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 1. Các khái niệm cơ bản 2. Qui trình công nghệ phần mềm 3. Các phương pháp xây dựng phần mềm 4. Công cụ và môi trường phát triển phần mềm Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU 1. Tổng quan 2. Mô hình hóa yêu cầu hệ thống Chương 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM 1.Tổng quan về thiết kế 2.Kiến trúc phần mềm 3.Phương pháp thiết kế phần mềm 4.Ví dụ minh họa Chương 4: THIẾT KẾ DỮ LIỆU 1.Tổng quan 2.Kết quả của thiết kế 3.Quá trình thiết kế 4.Phương pháp thiết kế dữ liệu 5.Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 6.Thiết kế dữ liệu và yêu cầu chất lượng Chương 5 : THIẾT KẾ GIAO DIỆN 1.Tổng quan 2.Thiết kế màn hình 3.Thiết kế màn hình tra cứu 4.Thiết kế màn hình nhập liệu Chương 6: CÀI ĐẶT 1.Tổng quan 2.Môi trường lập trình 3.Phong cách lập trình 4.Đánh giá chất lượng công việc 5.Ví dụ minh họa Chương 7: KIỂM THỬ PHẦN MỀM 1.Tổng quan 2.Yêu cầu đối với kiểm thử 3.Các kỹ thuật kiểm thử 4.Các giai đoạn và chiến lược kiểm thử 5.Ví dụ minh họa Chương 8: SƯU LIỆU 1.Tổng quan 2.Sưu liệu người dùng 3.Sưu liệu hệ thống 4.Chất lượng của sưu liệu 5.Bảotrì sưu liệu 6.Các mẫu sưu liệu cho qui trình làm phần mềm Phụ Lục A 1.Câu hỏi lý thuyết 2.Nội dung và yêu cầu bài tập 3.Bài tập nâng cao 4. Biểu mẫu thực hiện đồ án môn học PHỤC LỤC B 1. Phần mềm quản lý thư viên 2. Phần mềm quản lý giải vô địch bóng đá

pdf11 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2512 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Công nghệ phần mềm - Phần 8: Lập trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Lập trình và ngôn ngữ lập trình (8) Nguyễn Thanh Bình Khoa Công nghệ Thông tin Trường ðại học Bách khoa ðại học ðà Nẵng 2 Lập trình kỹ năng cá nhân năng lực cá nhân hiểu biết các công cụ lập trình lập trình viên cần nguyên tắc lập trình kinh nghiệm lập trình viên tốt viết chương trình • ñúng ñắn • dễ hiểu • dễ bảo trì, phát triển 23 Ngôn ngữ lập trình Có nhiều phương pháp lập trình khác nhau nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau ðiểm chung của các ngôn ngữ lập trình (NNLT) dễ diễn ñạt dễ hiểu dễ thực thi trên máy tính Một số tính chất của NNLT kiểu và kiểm tra kiểu mô-ñun hóa 4 Kiểu Hầu hết các NNLT ñều có khái niệm kiểu kiểu số, kiểu lô-gíc... một biến có kiểu dữ liệu xác ñịnh  Kiểm tra kiểu ñảm bảo một toán tử/hàm chỉ áp dụng cho những toán tử/tham số có kiểu cho phép 35 Kiểu Ngôn ngữ ñịnh kiểu (types languages) có hệ thống kiểu cho phép kiểm tra sử dụng kiểu phù hợp mà không cần thực thi chương trình • kiểm tra tĩnh Ngôn ngữ ñịnh kiểu cho phép phát hiện sớm một số lỗi liên quan ñến kiểu Ngôn ngữ ñịnh kiểu C, Java, C++... 6 ða hình Ưu ñiểm của hệ thống kiểu và kiểm tra kiểu chặt chẽ dễ kiểm tra Tuy nhiên hệ thống kiểu phải mềm dẽo trong sử dụng • ña hình 47 ða hình Một số tình huống ña hình Viết hàm áp dụng cho các mảng có số phần tử khác nhau • kiểu mảng ñược kiểm tra khi biên dịch • số phần tử của mảng ñược kiểm tra khi thực thi Áp dụng hàm cho các kiểu dữ liệu khác nhau • xây dựng nhiều phiên bản của hàm tương ứng với các kiểu khác nhau • hoặc chỉ xây dựng một phiên bản của hàm, xử lý khác nhau ñược thực hiện khi thực thi • template (C++), generic (Java) 8 ða hình Một số tình huống ña hình Viết hàm áp dụng cho các mảng có số phần tử khác nhau • kiểu mảng ñược kiểm tra khi biên dịch • số phần tử của mảng ñược kiểm tra khi thực thi Áp dụng hàm cho các kiểu dữ liệu khác nhau • xây dựng nhiều phiên bản của hàm tương ứng với các kiểu khác nhau • hoặc chỉ xây dựng một phiên bản của hàm, xử lý khác nhau ñược thực hiện khi thực thi • template (C++), generic (Java) • hoặc sử dụng kiểu con/lớp con • ña hình trong ngôn ngữ lập trình hướng ñối tượng 59 Mô-ñun hóa Xuất hiện vào những năm 70 ðóng vai trò quan trọng ñể tạo ra phần mềm chất lượng Thiết kế hướng mô-ñun phần mềm = tập hợp các mô-ñun và quan hệ giữa chúng Hầu hết các NNLT ñều hỗ trợ mô-ñun hóa 10 Mô-ñun hóa Một mô-ñun gồm hai phần Phần giao diện • giao tiếp với bên ngoài mô-ñun ay mô- ñun khác Phần thân • nội dung của mô-ñun • cục bộ ñối với mỗi mô-ñun, che dấu ñối với mô-ñun khác 611 Mô-ñun hóa Các mô-ñun chỉ trao ñổi dữ liệu qua phần giao diện không sử dụng biến toàn cục Nếu thay ñổi phần thân thì ít ảnh hưởng (hoặc không ảnh hưởng) ñến các mô-ñun khác Trong ngôn ngữ lập trình cấu trúc mô-ñun = hàm Trong ngôn ngữ lập trình hướng ñối tượng mô-ñun = lớp / phương thức 12 Các phương pháp lập trình cơ bản Lập trình thủ tục/cấu trúc (procedural programming) Lập trình hướng ñối tượng (object-oriented programming) Lập trình hàm (functional programming) Lập trình lô-gíc (logic programming) 713 Lập trình thủ tục ñược sử dụng phổ biến lập trình có cấu trúc phù hợp với thiết kế hướng chức năng NNLT thủ tục Fortran, Ada, Pascal, C... 14 Lập trình hướng ñối tượng khái niệm cơ bản ñối tượng, lớp ñóng gói thừa kế ña hình xu hướng phát triển của các NNLT hiện ñại NNLT hướng ñối tượng Smalltalk, C++, Java, Delphi... 815 Lập trình hàm tính toán các biểu thức hàm tính toán dựa trên các giá trị của tham số thao tác trên danh sách áp dụng lĩnh vực tính toán trí tuệ nhân tạo NNLT hàm LISP, Scheme... 16 Lập trình lô-gíc thực hiện các biểu thức lô-gíc khái niệm hợp giải (resolution) • tìm kiếm giá trị của các biến sao cho biểu thức lô- gíc có giá trị ñúng ứng dụng xây dựng hệ chuyên gia xử lý ngôn ngữ tự nhiên NNLT lô-gíc Prolog 917 Chọn NNLT quyết ñịnh quan trọng trong phát triển phần mềm giảm chi phí mã nguồn chất lượng dễ bảo trì, phát triển 18 Chọn NNLT dựa vào nhiều yếu tố (1) yêu cầu của khách hàng • khách hàng tự bảo trì sản phẩm chương trình dịch • cần có chương trình dịch có chất lượng tốt công cụ hỗ trợ • dễ dàng quá trình lập trình, bảo trì kinh nghiệm của lập trình viên • chọn NNLT mà lập trình làm chủ 10 19 Chọn NNLT dựa vào nhiều yếu tố (2) yêu cầu tính khả chuyển (portability) • thực hiện trên nhiều máy tính/plaform khác nhau lĩnh vực ứng dụng • hệ thống nhúng: C, Assembly... • hệ thống quản lý: .NET, VB, C++... • hệ chuyên gia: Prolog • mạng: Java, .NET... • website: PHP, ASP... • không tồn tại ngôn ngữ ña năng cho mọi ứng dụng 20 Phong cách lập trình Cần có chương trình dễ hiểu phụ thuộc vào ñặc ñiểm NNLT phong cách của người lập trình Phong cách lập trình không do lập trình viên tự ñặt ra mà do tổ chức/doanh nghiệp/dự án ñặt ra các luật lập trình các quy ước lập trình Mục ñích mã nguồn dễ hiểu, dễ kiểm thử, dễ bảo trì ít lỗi 11 21 Phong cách lập trình Một số nguyên tắc lập trình ñặt tên • có ý nghĩa, gợi nhớ trình bày • rỏ ràng, dễ hiểu chú thích • ñầy ñủ, dễ ñọc hạn chế sử dụng cấu trúc khó hiểu • break, continue, goto... ví dụ • quy ước lập trình C++
Tài liệu liên quan