Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuát hành hóa

Nu giấtr lâlao ưng xậhưi cua nhng ngi sẫn xut hâng hốa kt tinh trong hâng hốa thị lng giấtr chđnh lâlng lao ưng xậhưi hao phđ ísẫn xut ra hâng hốa. Trong sẫn xut hâng hốa, hao phđ lao ưng cấbit tẩo thânh giấ tr cấbit cua hâng hốa. Trn th trng, khưng thída vâo giấtr cấbit ítrao ưíi mâphẫi da vâo giấtr xậhưi cua hâng hốa. Giấtr xậhưi cua hâng hốa c tđnh bçng thi gian lao ưng xậ hưi cìn thit (tt yu) ísẫn xut mưt loẩi hâng hốa nâo ố. ốlâ thi gian cìn thit ísẫn xut hâng hốa trong iìu kin sẫn xut trung bịnh cua xậhưi vi trịnh ưkythut trung bịnh, trịnh ư thânh thẩo trung bịnh, cng ưlao ưng trung bịnh. Thưng thng thi gian lao ưng xậhưi cìn thit cua mưt loẩi hâng hốa nâo ốgìn sất vi thi gian lao ưng cấbit cua ngi sẫn xut ẩi bưphn hâng hốa ốtrn th trng. Giấtr hâng hốa thay ưíi phuthuưc vâo nng sut lao ưng. Nng sut lao ưng lâhiu sut cua lao ưng c o bçng sưlng sẫn phím tẩo ra trong mưt n v thi gian, hóc lng thi gian lao ưng hao phđ ítẩo ra mưt n v sẫn phím. Nng sut lao ưng phuthuưc vâo trịnh ưkythut cua ngi lao ưng, mc trang b kythut cua lao ưng, phng phấp tưíchc, quẫn lyvâcấc iìu kin tnhin.

pdf10 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1305 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuát hành hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PTS. NGUYÏỴN VÙN HẪO 24 Nïëu giấ trõ lâ lao àưång xậ hưåi cuãa nhûäng ngûúâi sẫn xuêët hâng hốa kïët tinh trong hâng hốa thị lûúång giấ trõ chđnh lâ lûúång lao àưång xậ hưåi hao phđ àïí sẫn xuêët ra hâng hốa. Trong sẫn xuêët hâng hốa, hao phđ lao àưång cấ biïåt tẩo thânh giấ trõ cấ biïåt cuãa hâng hốa. Trïn thõ trûúâng, khưng thïí dûåa vâo giấ trõ cấ biïåt àïí trao àưíi mâ phẫi dûåa vâo giấ trõ xậ hưåi cuãa hâng hốa. Giấ trõ xậ hưåi cuãa hâng hốa àûúåc tđnh bùçng thúâi gian lao àưång xậ hưåi cêìn thiïët (têët yïëu) àïí sẫn xuêët mưåt loẩi hâng hốa nâo àố. Àố lâ thúâi gian cêìn thiïët àïí sẫn xuêët hâng hốa trong àiïìu kiïån sẫn xuêët trung bịnh cuãa xậ hưåi vúái trịnh àưå kyä thuêåt trung bịnh, trịnh àưå thânh thẩo trung bịnh, cûúâng àưå lao àưång trung bịnh. Thưng thûúâng thúâi gian lao àưång xậ hưåi cêìn thiïët cuãa mưåt loẩi hâng hốa nâo àố gêìn sất vúái thúâi gian lao àưång cấ biïåt cuãa ngûúâi sẫn xuêët àẩi bưå phêån hâng hốa àố trïn thõ trûúâng. Giấ trõ hâng hốa thay àưíi phuå thuưåc vâo nùng suêët lao àưång. Nùng suêët lao àưång lâ hiïåu suêët cuãa lao àưång àûúåc ào bùçng sưë lûúång sẫn phêím tẩo ra trong mưåt àún võ thúâi gian, hóåc lûúång thúâi gian lao àưång hao phđ àïí tẩo ra mưåt àún võ sẫn phêím. Nùng suêët lao àưång phuå thuưåc vâo trịnh àưå kyä thuêåt cuãa ngûúâi lao àưång, mûác trang bõ kyä thuêåt cuãa lao àưång, phûúng phấp tưí chûác, quẫn lyá vâ cấc àiïìu kiïån tûå nhiïn. Tùng nùng suêët lao àưång thïí hiïån úã chưỵ: hao phđ lao àưång khưng tùng, nhûng sưë lûúång sẫn phêím lâm ra trong mưåt àún võ thúâi gian tùng lïn, do àố giấ trõ cuãa mưåt dúån võ hâng hốa giẫm xuưëng. Àiïìu àố cố nghơa: giấ trõ cuãa hâng hốa biïën àưíi tyã lïå nghõch vúái nùng suêët lao àưång. Cêìn phên biïåt tùng nùng suêët lao àưång vúái tùng cûúâng àưå lao àưång. Cûúâng àưå lao àưång lâ mûác àưå hao phđ lao àưång trong mưåt àún võ thúâi gian. Tùng cûúâng àưå lao àưång sệ lâm tùng thïm mûác hao phđ lao àưång, vâ do àố, lâm tùng sưë lûúång sẫn phêím mưåt cấch tûúng ûáng, vị vêåy giấ trõ mưåt àún võ hâng hốa khưng thay àưíi. Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN KINH TÏË CHĐNH TRÕ MẤC - LÏNIN 25 Lao àưång cuãa ngûúâi sẫn xuêët hâng hốa cố trịnh àưå thânh thẩo khấc nhau. Nố àûúåc chia thânh hai loẩi: lao àưång giẫn àún lâ lao àưång khưng cêìn rên luyïån, àâo tẩo vâ lao àưång phûác tẩp phẫi qua quấ trịnh hổc têåp rên luyïån... Trong cuâng mưåt àún võ thúâi gian, lao àưång phûác tẩp tẩo ra nhiïìu giấ trõ hún lao àưång giẫn àún. Trong quấ trịnh trao àưíi hâng hốa, mổi lao àưång phûác tẩp àïìu àûúåc quy thânh bưåi sưë cuãa lao àưång giẫn àún trung bịnh mưåt cấch tûå phất trïn thõ trûúâng. 7. Tiïìn tïå xuêët hiïån nhû thïë nâo trong lõch sûã phất triïín cuãa sẫn xuêët vâ trao àưíi hâng hốa? Bẫn chêët vâ chûác nùng cuãa tiïìn tïå? 1. Lõch sûã ra àúâi cuãa tiïìn tïå vâ bẫn chêët cuãa nố. Tiïìn tïå xuêët hiïån lâ kïët quẫ cuãa quấ trịnh phất triïín cuãa sẫn xuêët vâ trao àưíi hâng hốa, vâ cuäng lâ kïët quẫ cuãa quấ trịnh phất triïín cấc hịnh thấi giấ trõ cuãa hâng hốa. Hịnh thấi giấ trõ àêìu tiïn lâ hịnh thấi giẫn àún hay ngêỵu nhiïn. Ngûúâi sẫn xuêët lâm ra sẫn phêím duâng khưng hïët (nhû luác àûúåc muâa chùèng hẩn), thûâa ngêỵu nhiïn, àem trao àưíi vâ ngêỵu nhiïn gùåp mưåt loẩi hâng hốa nâo àố; viïåc trao àưíi diïỵn ra theo mưåt tyã lïå cuäng ngêỵu nhiïn vâ giẫn àún: hâng àưíi lêëy hâng. Thđ duå: aHA = bHB ÚÃ hịnh thấi nây, hâng hốa thûá nhêët (aHA) biïíu hiïån giấ trõ cuãa nố úã hâng hốa thûá hai (bHB), côn hâng hốa thûá hai àống vai trô lâ vêåt ngang giấ. Khi phên cưng lao àưång xậ hưåi phất triïín àïën mûác àưå nâo àố, chuãng loẩi hâng hốa trao àưíi trïn thõ trûúâng nhiïìu hún, thị mưåt hâng hốa cố thïë gùåp vâ trao àưíi vúái nhiïìu hâng hốa khấc. Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m PTS. NGUYÏỴN VÙN HẪO 26 Thđ duå: bHB hóåc aHA cố thïí trao àưíi vúái cHC hóåc dHD Àố lâ hịnh thấi giấ trõ múã rưång. Khi phên cưng lao àưång xậ hưåi phất triïín hún nûäa, lâm cho sẫn xuêët hâng hốa cuäng phất triïín, trao àưíi hâng hốa trúã nïn thûúâng xuyïn vâ phưí biïën hún. Àïí cho sûå trao àưíi àûúåc thuêån lúåi, ngûúâi ta chổn mưåt hâng hốa nâo àố lâm vêåt ngang giấ chung. Thđ duå: aHA bHB cHC cố thïí trao àưíi qua xHY dHD Àố lâ hịnh thấi chung cuãa giấ trõ. Vêåt ngang giấ chung cố thïí trao àưíi trûåc tiïëp vúái mưåt hâng hốa bêët kyâ. Nố trúã thânh mưi giúái, thânh phûúng tiïån àïí trao àưíi. Khi sẫn xuêët vâ trao àưíi hâng hốa phất triïín hún, thõ trûúâng àûúåc múã rưång, ngûúâi ta chổn bẩc vâ vâng lâm vêåt ngang giấ chung lâ thuêån lúåi hún cẫ. Luác àố, hịnh thûác tiïìn cuãa giấ trõ ra àúâi. Khi bẩc vâ vâng cuâng àûúåc duâng lâm chûác nùng tiïìn tïå thị chïë àưå tiïìn tïå gổi lâ chïë àưå song kim. Khi chĩ côn vâng àưåc chiïëm vai trô tiïìn tïå thị chïë àưå tiïìn tïå àûúåc gổi lâ chïë àưå bẫn võ vâng. Khi tiïìn tïå xuêët hiïån, thïë giúái hâng hốa phên ra hai cûåc: mưåt phđa, lâ cấc hâng hốa thưng thûúâng; mưåt phđa lâ hâng hốa àống vai trô tiïìn tïå. Nhû vêåy, tiïìn tïå lâ mưåt loẩi hâng hốa àùåc biïåt, duâng lâm vêåt ngang giấ chung cho têët cẫ cấc hâng hốa, lâ sûå thïí hiïån chung cuãa giấ trõ vâ lao àưång xậ hưåi, nố biïíu hiïån quan hïå sẫn xuêët giûäa nhûäng ngûúâi sẫn xuêët hâng hốa do quấ trịnh phất triïín Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN KINH TÏË CHĐNH TRÕ MẤC - LÏNIN 27 lêu dâi cuãa sẫn xuêët vâ trao àưíi hâng hốa tẩo ra. Àố lâ nguưìn gưëc vâ bẫn chêët cuãa tiïìn tïå. 2. Chûác nùng cuãa tiïìn tïå. Tiïìn tïå cố nùm chûác nùng: a) Thûúác ào giấ trõ Tiïìn tïå lâm àûúåc thûúác ào giấ trõ vị bẫn thên nố cuäng lâ mưåt hâng hốa, cuäng cố giấ trõ nhû cấc hâng hốa khấc. Àïí lâm àûúåc thûúác ào giấ trõ, mưỵi quưëc gia cố mưåt àún võ tiïìn tïå nhêët àõnh. Giấ trõ cuãa mưỵi hâng hốa àûúåc biïíu hiïån bùçng mưåt sưë tiïìn nhêët àõnh, àố lâ giấ cẫ cuãa hâng hốa. Giấ trõ lâ cú súã cuãa giấ cẫ, nhûng do quan hïå cung cêìu, giấ cẫ cố thïí lïn xuưëng xung quanh giấ trõ. Tuy vêåy, xết trong phẩm vi toân xậ hưåi trong thúâi gian nhêët àõnh thị tưíng sưë giấ cẫ bùçng tưíng sưë giấ trõ cuãa hâng hốa. b) Phûúng tiïån lûu thưng Lâm phûúng tiïån lûu thưng, tiïìn tïå àống vai trô mưi giúái, trung gian trong trao àưíi hâng hốa vâ dûúái hịnh thûác tiïìn mùåt. Nố vêån àưång theo cưng thûác H-T-H (H = hâng; T = tiïìn). Sưë lûúång tiïìn nây àûúåc xấc àõnh bùçng quy luêåt lûu thưng tiïìn tïå nhû sau: Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m PTS. NGUYÏỴN VÙN HẪO 28 Tưíng sưë giấ cẫ hâng hốa lûu thưng - Tưíng sưë giấ cẫ hâng hốa bấn chõu + Tưíng sưë giấ cẫ hâng hốa khêëu trûâ cho nhau + Tưíng sưë giấ cẫ hâng hốa bấn chõu àïën kyâ thanh toấn Sưë lûúång tiïìn vâng cêìn thiïët trong lûu thưng = ——————————————————————————————————————————— Sưë lêìn luên chuyïín trung bịnh cuãa àún võ tiïìn tïå Sưë lûúång tiïìn xấc àõnh trong cưng thûác nây lâ tiïìn vâng. Khi phất hânh tiïìn giêëy vûúåt quấ mûác cêìn thiïët sệ dêỵn àïën lẩm phất. c) Phûúng tiïån cêët trûä Khi lâm chûác nùng nây, tiïìn tïå ruát khỗi lûu thưng vâ ài vâo "kho" cêët trûä. Tiïìn cêët trûä phẫi cố àuã giấ trõ. Ngûúâi ta thûúâng cêët trûä vâng vâ bẩc. d) Phûúng tiïån thanh toấn Kinh tïë hâng hốa phất triïín àïën mưåt trịnh àưå nâo àố sệ sinh ra viïåc mua bấn chõu. Khi àố, tiïìn cố chûác nùng lâm phûúng tiïån thanh toấn: trẫ tiïìn mua chõu, trẫ núå... Chûác nùng nây câng phất triïín, câng lâm tùng thïm sûå phuå thuưåc lêỵn nhau giûäa nhûäng ngûúâi sẫn xuêët vâ trao àưíi hâng hốa. e) Tiïìn tïå thïë giúái Khi trao àưíi hâng hốa vûúåt khỗi biïn giúái mưåt quưëc gia, quan hïå buưn bấn giûäa cấc nûúác hịnh thânh, thị tiïìn tïå lâm chûác nùng tiïìn tïå thïë giúái. Tiïìn tïå lâ sẫn phêím khấch quan cuãa lõch sûã phất triïín sẫn xuêët vâ trao àưíi hâng hốa. Nố lâ loẩi hâng hốa àùåc biïåt, àống vai trô vêåt ngang giấ chung, lâm àûúåc nhiïìu chûác nùng phuåc vuå cho sẫn xuêët vâ trao àưíi hâng hốa. Trong xậ hưåi cố giai cêëp, giai cêëp thưëng trõ Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN KINH TÏË CHĐNH TRÕ MẤC - LÏNIN 29 thûúâng sûã duång tiïìn tïå lâm cưng cuå phuåc vuå cho lúåi đch cuãa giai cêëp mịnh. 8. Cú súã khấch quan vâ nhûäng tấc duång cuãa quy luêåt giấ trõ trong nïìn sẫn xuêët hâng hốa. 1. Cú súã khấch quan vâ yïu cêìu cuãa quy luêåt giấ trõ. Quy luêåt giấ trõ lâ quy luêåt kinh tïë cuãa nïìn sẫn xuêët hâng hốa. ÚÃ àêu cố sẫn xuêët hâng hốa thị úã àố cố quy luêåt giấ trõ hoẩt àưång mưåt cấch khấch quan. Quy luêåt giấ trõ àôi hỗi viïåc sẫn xuêët vâ trao àưíi hâng hốa, phẫi dûåa trïn cú súã hao phđ lao àưång xậ hưåi cêìn thiïët, cố nghơa lâ: - Trong sẫn xuêët, nố àôi hỗi ngûúâi sẫn xuêët luưn luưn cố yá thûác tịm cấch hẩ thêëp hao phđ lao àưång cấ biïåt xuưëng nhỗ hún, hóåc bùçng hao phđ lao àưång xậ hưåi cêìn thiïët. - Trong lûu thưng, nố àôi hỗi viïåc trao àưíi hâng hốa phẫi dûåa trïn nguyïn tùỉc ngang giấ. Quy luêåt giấ trõ hoẩt àưång thưng qua sûå lïn xuưëng cuãa giấ cẫ trïn thõ trûúâng. Nố cố mưëi quan hïå hûäu cú vúái quy luêåt cung - cêìu. Khi cung lúán hún cêìu thị giấ cẫ nhỗ hún giấ trõ. Khi cung nhỗ hún cêìu thị giấ cẫ lúán hún giấ trõ. 2. Tấc duång cuãa quy luêåt giấ trõ. Quy luêåt giấ trõ hoẩt àưång úã trong mổi phûúng thûác sẫn xuêët cố sẫn xuêët hâng hốa, nhûng àùåc àiïím hoẩt àưång, vai trô vâ tấc duång cuãa nố khấc nhau, vị nố bõ cấc quy luêåt kinh tïë àùåc thuâ cuãa phûúng thûác sẫn xuêët àố chi phưëi. Trong àiïìu kiïån nïìn sẫn xuêët hâng hốa dûåa trïn cú súã chïë àưå tû hûäu giûä vai trô thưëng trõ, quy luêåt giấ trõ hoẩt àưång mưåt cấch tûå phất vâ cố bưën tấc duång chuã yïëu sau: - Tûå phất àiïìu tiïët cấc yïëu tưë sẫn xuêët (tû liïåu sẫn xuêët vâ sûác lao àưång) vâo cấc ngânh, cấc khu vûåc khấc nhau cuãa nïìn sẫn xuêët Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m PTS. NGUYÏỴN VÙN HẪO 30 xậ hưåi, thưng qua sûå biïën àưång cuãa cung - cêìu thïí hiïån qua giấ cẫ trïn thõ trûúâng. - Tûå phất àiïìu tiïët lûu thưng hâng hốa. Thưng qua sûå biïën àưång (chïnh lïåch) cuãa giấ cẫ, hâng hốa tûâ núi cố giấ cẫ thêëp sệ àûúåc di chuyïín vïì núi cố giấ cẫ cao. - Tûå phất kđch thđch cẫi tiïën kyä thuêåt, húåp lyá hốa sẫn xuêët, tùng nùng suêët lao àưång, lâm cho lûåc lûúång sẫn xuêët phất triïín. - Tûå phất lâm phên hốa ngûúâi sẫn xuêët thânh giâu vâ nghêo. Trong àiïìu kiïån chuã nghơa xậ hưåi cố nïìn kinh tïë nhiïìu thânh phêìn trong àố thânh phêìn kinh tïë nhâ nûúác vâ kinh tïë têåp thïí lâm nïìn tẫng, côn thânh phêìn kinh tïë nhâ nûúác giûä vai trô chuã àẩo thị vai trô cuãa quy luêåt giấ trõ vïì cú bẫn khưng côn nhû trûúác. Tuy nhiïn nố vêỵn thûåc hiïån chûác nùng àiïìu tiïët, kđch thđch vâ àâo thẫi vưën cố cuãa nố. Trong àiïìu kiïån quấ àưå lïn chuã nghơa xậ hưåi, nïìn kinh tïë côn nhiïìu thânh phêìn, côn nhiïìu loẩi quy luêåt àùåc thuâ hoẩt àưång àan xen vâo nhau, lâm cho sûå hoẩt àưång cuãa quy luêåt giấ trõ vûâa cố tđnh tûå phất vûâa cố tđnh tûå giấc, tuy vêỵn cố àêìy àuã cấc tấc duång trïn. Vêën àïì quan trổng lâ phẫi nhêån thûác vâ vêån duång quy luêåt giấ trõ bùçng cấc chđnh sấch kinh tïë phuâ húåp trïn cú súã khoa hổc, nhùçm thûåc hiïån cố hiïåu quẫ nhûäng muåc tiïu kinh tïë - xậ hưåi. 9. Thõ trûúâng lâ gị? Vai trô cuãa nố trong nïìn sẫn xuêët hâng hốa. Quy luêåt cung - cêìu vâ tấc àưång cuãa nố trïn thõ trûúâng nhû thïë nâo? 1. Thõ trûúâng vâ cú chïë thõ trûúâng a) Thõ trûúâng lâ núi diïỵn ra mưëi quan hïå kinh tïë giûäa nhûäng ngûúâi trao àưíi hâng hốa theo quy luêåt cuãa sẫn xuêët vâ lûu thưng hâng hốa; lâ tưíng húåp cấc mưëi quan hïå lûu thưng hâng hốa vâ lûu thưng tiïìn tïå. Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN KINH TÏË CHĐNH TRÕ MẤC - LÏNIN 31 Thõ trûúâng cố vai trô quan trổng: - Nố phẫn ấnh nhanh nhêåy quan hïå cung cêìu, lâ núi phất tđn hiïåu thưng tin vïì sûå biïën àưång cuãa nïìn kinh tïë, giuáp cho viïåc àiïìu chĩnh sẫn xuêët, hịnh thânh nïn nhûäng tyã lïå cên àưëi giûäa sẫn xuêët vâ tiïu duâng, giûäa cung vâ cêìu, giûäa sẫn xuêët vâ lûu thưng. - Thõ trûúâng lâ núi thûâa nhêån cuưëi cuâng cưng duång xậ hưåi àưëi vúái sẫn phêím vâ lao àưång chi phđ àïí sẫn xuêët ra nố. Do àố, nố kđch thđch nhûäng ngûúâi sẫn xuêët vâ trao àưíi hâng hốa giẫm chi phđ sẫn xuêët vâ lûu thưng, cẫi tiïën chêët lûúång, quy cấch, mêỵu mậ, hịnh thûác cho phuâ húåp nhu cêìu, thõ hiïëu ngûúâi tiïu duâng. b) Cú chïë thõ trûúâng lâ guưìng mấy hoẩt àưång cuãa hïå thưëng cấc thõ trûúâng trong nïìn kinh tïë hâng hốa, àiïìu tiïët quấ trịnh sẫn xuêët vâ lûu thưng theo yïu cêìu khấch quan cuãa cấc quy luêåt cuãa thõ trûúâng (quy luêåt giấ trõ, quy luêåt cung cêìu, quy luêåt cẩnh tranh, quy luêåt lûu thưng tiïìn tïå...). Vị vêåy, cú chïë thõ trûúâng quy àõnh nhûäng ngûúâi sẫn xuêët vâ trao àưíi hâng hốa phẫi sẫn xuêët theo cú cêëu húåp lyá chuãng loẩi hâng hốa, giấ cẫ bao nhiïu, lûu thưng hâng hốa nhû thïë nâo... Thõ trûúâng vâ cú chïë thõ trûúâng cố nhûäng khuyïët têåt nhêët àõnh, nhû: - Tđnh tûå phất dêỵn túái sûå hưỵn àưån trong nïìn kinh tïë. - Kđch thđch lúåi đch cấ nhên, lúåi đch cuåc bưå, nhûng lẩi xem nhể lúåi đch xậ hưåi, lúåi đch toân thïí. - Chĩ phẫn ấnh nhu cêìu trûúác mùỉt, khưng vẩch rộ nhu cêìu tûúng lai. - Nhûäng chĩ sưë kinh tïë nhû giấ cẫ, lúåi nhuêån,... thûúâng xuyïn biïën àưång lâm cho ngûúâi sẫn xuêët vâ lûu thưng hâng hốa khố àõnh hûúáng, thûúâng bõ àưång àưëi phố, nhiïìu luác gêy ra sûå lậng phđ lao àưång xậ hưåi. Nhêån thûác àûúåc nhûäng àùåc àiïím àố, Nhâ nûúác cố thïí sûã duång lûåc Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m PTS. NGUYÏỴN VÙN HẪO 32 lûúång dûå trûä vïì kinh tïë vâ nhûäng chđnh sấch phuâ húåp nhû kïë hoẩch, thụë, húåp àưìng kinh tïë àïí cuâng vúái thõ trûúâng àiïìu khiïën sûå hoẩt àưång cuãa nïìn kinh tïë theo àõnh hûúáng vâ muåc tiïu àậ xấc àõnh. 2. Quy luêåt cung - cêìu. a) Cú súã khấch quan cuãa quy luêåt cung cêìu Cung phẫn ấnh khưëi lûúång sẫn phêím hâng hốa àûúåc sẫn xuêët vâ àûúåc àûa ra thõ trûúâng àïí thûåc hiïån (àïí bấn). Cung do sẫn xuêët quy àõnh, nhûng khưng àưìng nhêët vúái sẫn xuêët. Cêìu phẫn ấnh nhu cêìu tiïu duâng cố khẫ nùng thanh toấn cuãa xậ hưåi. Do àố, cêìu khưng àưìng nhêët vúái tiïu duâng, vị nố khưng phẫi lâ nhu cêìu tûå nhiïn, nhu cêìu bêët kyâ theo nguyïån vổng tiïu duâng chuã quan cuãa con ngûúâi, mâ phuå thuưåc vâo khẫ nùng thanh toấn. Cung - cêìu cố mưëi quan hïå hûäu cú vúái nhau, thûúâng xuyïn tấc àưång lêỵn nhau trïn thõ trûúâng; úã àêu cố thõ trûúâng thị úã àố cố quy luêåt cung - cêìu tưìn tẩi vâ hoẩt àưång mưåt cấch khấch quan. b) Cung - cêìu tấc àưång lêỵn nhau Cêìu xấc àõnh cung vâ ngûúåc lẩi cung xấc àõnh cêìu. Cêìu xấc àõnh khưëi lûúång, chêët lûúång vâ chuãng loẩi cung vïì hâng hốa. Nhûäng hâng hốa nâo tiïu thuå àûúåc múái àûúåc tấi sẫn xuêët. Ngûúåc lẩi, cung tẩo ra cêìu, kđch thđch tùng cêìu thưng qua phất triïín sưë lûúång, chêët lûúång, chuãng loẩi hâng hốa, hịnh thûác, quy cấch vâ giấ cẫ cuãa nố. Cung - cêìu tấc àưång lêỵn nhau vâ ẫnh hûúãng trûåc tiïëp àïën giấ cẫ. Àêy lâ sûå tấc àưång phûác tẩp theo nhiïìu hûúáng vâ nhiïìu mûác àưå khấc nhau. Quy luêåt cung - cêìu tấc àưång khấch quan vâ rêët quan trổng. Nïëu nhêån thûác àûúåc chuáng thị cố thïí vêån duång àïí tấc àưång àïën hoẩt àưång sẫn xuêët kinh doanh theo chiïìu hûúáng cố lúåi cho quấ trịnh tấi sẫn xuêët xậ hưåi. Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN KINH TÏË CHĐNH TRÕ MẤC - LÏNIN 33 Nhâ nûúác cố thïí vêån duång quy luêåt cung - cêìu thưng qua cấc chđnh sấch, cấc biïån phấp kinh tïë nhû: giấ cẫ, lúåi nhuêån, tđn duång, húåp àưìng kinh tïë, thụë, thay àưíi cú cêëu tiïu duâng... àïí tấc àưång vâo cấc hoẩt àưång kinh tïë theo quy luêåt cung - cêìu, duy trị nhûäng tyã lïå cên àưëi cung - cêìu mưåt cấch lânh mẩnh vâ húåp lyá. 10. Sûå chuyïín hốa tiïìn tïå thânh tû bẫn Chuã nghơa tû bẫn ra àúâi khi cố hai àiïìu kiïån: cố mưåt lúáp ngûúâi àûúåc tûå do vïì thên thïí nhûng lẩi khưng cố tû liïåu sẫn xuêët; vâ tiïìn cuãa phẫi àûúåc têåp trung vâo tay mưåt sưë ngûúâi, vúái mưåt lûúång àuã lúán, àïí lêåp cấc xđ nghiïåp. 1. Cưng thûác chung cuãa tû bẫn. a) So sấnh cưng thûác lûu thưng hâng hốa giẫn àún vúái cưng thûác chung cuãa tû bẫn Lûu thưng hâng hốa giẫn àún vêån àưång theo cưng thûác: H-T-H (1). Trong cưng thûác nây, tiïìn tïå khưng phẫi lâ tû bẫn. Tiïìn tïå chĩ trúã thânh tû bẫn trong nhûäng àiïìu kiïån nhêët àõnh. Mổi tû bẫn àïìu xuêët hiïån tûâ mưåt khưëi lûúång tiïìn nhêët àõnh vâ vêån àưång theo cưng thûác: T-H-T’ (2). Àêy lâ cưng thûác chung cuãa tû bẫn, vị mổi tû bẫn àïìu vêån àưång theo cưng thûác nây. Giûäa cưng thûác (1) vâ cưng thûác (2) cố nhûäng àiïím khấc nhau: - Vïì àiïím xuêët phất vâ kïët thuác quấ trịnh vêån àưång trong cưng thûác 1 lâ H (Hâng); trong cưng thûác 2 lâ T (Tiïìn). - Vïì trịnh tûå cuãa quấ trịnh vêån àưång: Trong cưng thûác 1 bấn trûúác, mua sau; trong cưng thûác 2 mua trûúác, bấn sau. - Vïì muåc àđch cuãa quấ trịnh vêån àưång: Trong cưng thûác 1 lâ giấ trõ sûã duång; trong cưng thûác 2 lâ giấ trõ. ÚÃ àêy, tiïìn thu vïì (T’) phẫi lúán hún tiïìn ûáng trûúác (T) mưåt lûúång lâ t. Do àố T’ = T + (T’. Sưë tiïìn trưåi lïn so vúái tiïìn ûáng ra ban àêìu lâ giấ trõ thùång dû, kyá hiïåu lâ (m). Cli ck to bu y N OW !PD F-X Change View er w w w .docu-track . co m C lic k t o b uy NO W!P DF - XCha nge View er w w w .docu-track . co m
Tài liệu liên quan