Giáo trình kỹ thuật lắp và bảo trì máy vi tính

Trong quá trình sử dụng máy tính, những trục trặc về phần cứng và phần mềm xảy ra là điều không thể tránh khỏi mặc dù chúng ta đã có đầu tư tốt cho cả phần cứng và phần mềm. Vậy làm thế nào để giảm thiểu những sự cố xảy ra cho máy tính? Làm thế nào để đảm bào an toàn dữ liệu cho máy tính trong mọi trường hợp? Cuốn giáo trình “Kỹ thuật lắp ráp và bảo trì máy vi tính” được biên soạn cho học sinh ngành Tin học Văn phòng của trường TH Văn thư Lưu trữ TW 2 và có thể làm tài liệu tham khảo cho những ai muốn có kiến thức tổng quát về phần cứng máy tính và cách lắp ráp, cài đặt hòan chỉnh phần mềm cho một máy vi tính cũng như cách bảo trì và làm cho hệ thống họat động luôn ở mức tối ưu. Với phương pháp trình bày ngắn gọn, trực quan, hy vọng cuốn giáo trình này sẽ mang đến cho học sinh những kiến thức bổ ích cho ngành học và áp dụng tốt cho công việc sau này.

pdf99 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 2016 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình kỹ thuật lắp và bảo trì máy vi tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG TRUNG HOÏC VAÊN THÖ LÖU TRÖÕ TRUNG ÖÔNG II GIAÙO TRÌNH KYÕ THUAÄT LAÉP RAÙP VAØ BAÛO TRÌ MAÙY VI TÍNH (LÖU HAØNH NOÄI BOÄ) TP. HOÀ CHÍ MINH - 2005 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Trong quaù trình söû duïng maùy tính, nhöõng truïc traëc veà phaàn cöùng vaø phaàn meàm xaûy ra laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi maëc duø chuùng ta ñaõ coù ñaàu tö toát cho caû phaàn cöùng vaø phaàn meàm. Vaäy laøm theá naøo ñeå giaûm thieåu nhöõng söï coá xaûy ra cho maùy tính? Laøm theá naøo ñeå ñaûm baøo an toaøn döõ lieäu cho maùy tính trong moïi tröôøng hôïp? Cuoán giaùo trình “Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính” ñöôïc bieân soaïn cho hoïc sinh ngaønh Tin hoïc Vaên phoøng cuûa tröôøng TH Vaên thö Löu tröõ TW 2 vaø coù theå laøm taøi lieäu tham khaûo cho nhöõng ai muoán coù kieán thöùc toång quaùt veà phaàn cöùng maùy tính vaø caùch laép raùp, caøi ñaët hoøan chænh phaàn meàm cho moät maùy vi tính cuõng nhö caùch baûo trì vaø laøm cho heä thoáng hoïat ñoäng luoân ôû möùc toái öu. Vôùi phöông phaùp trình baøy ngaén goïn, tröïc quan, hy voïng cuoán giaùo trình naøy seõ mang ñeán cho hoïc sinh nhöõng kieán thöùc boå ích cho ngaønh hoïc vaø aùp duïng toát cho coâng vieäc sau naøy. Tuy ñaõ tham khaûo nhieàu taøi lieäu vaø qua kinh nghieäm thöïc teá nhöng chaéc chaén cuoán giaùo trình vaãn coù nhöõng haïn cheá nhaát ñònh. Tröôøng Trung hoïc Vaên thö Löu tröõ TW 2 raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù cuûa quyù thaày coâ, quyù ñoàng nghieäp gaàn xa ñeå cuoán giaùo trình thöïc söï trôû thaønh moät coâng cuï höõu ích cho hoïc sinh ngaønh tin hoïc noùi rieâng vaø ñoäc giaû noùi chung. TRÖÔØNG TRUNG HOÏC VAÊN THÖ LÖU TRÖÕ TRUNG ÖÔNG II MUÏC LUÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU ........................................................................................................2 CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN VEÀ VIEÄC BAÛO DÖÔÕNG MAÙY VI TÍNH (PC) .......5 I. Muïc ñích cuûa coâng taùc baûo döôõng. .............................................................5 II. Caùc yeâu caàu ñoái vôùi KTV (kyõ thuaät vieân) baûo döôõng. ...............................5 III. An toøan lao ñoäng.....................................................................................5 IV. Caùc thieát bò vaø coâng cuï söûa chöõa. ...........................................................8 CHÖÔNG II: PHAÀN CÖÙNG MAÙY TÍNH .............................................................9 I. Toång quan veà phaàn cöùng maùy tính. ............................................................9 II. Caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa maùy vi tính......................................................9 1. Maøn Hình (Monitor)................................................................................9 2. Baøn phím (Keyboard) ...........................................................................10 3. Chuoät (Mouse) ......................................................................................12 4. Hoäp Maùy (Case) ...................................................................................13 5. Boä nguoàn (Power supply) .....................................................................16 6. Mainboard (Bo Maïch Chính)................................................................18 7. Boä xöû lyù trung taâm (Central Processing Unit - CPU) ...........................21 Chip boä nhôù RAM (Random Access Memory) ............................................23 8. Caùc oå dóa (Disk drive)...........................................................................25 9. Caùc coång giao tieáp, ñaàu noái, caùp noái chuaån (Port, Connector, Cable) .27 10. Caùc bo maïch giao tieáp (Interface card) ............................................30 III. Nhaän bieát, phaân loaïi caùc kieåu Bus, vaø khe caém môû roäng. ...................32 1. Bus heä thoáng .........................................................................................32 2. Bus vaøo ra (I/O Bus) .............................................................................32 CHÖÔNG III: LAÉP RAÙP MAÙY TÍNH .................................................................42 I. Caùc böôùc chuaån bò. ...................................................................................42 II. Laép raùp maùy tính. .....................................................................................42 1. Laép raùp boä nguoàn..................................................................................42 2. Laép Raùp CPU Vaøo Main Board:...........................................................43 3. Laép ñaët MainBoard:..............................................................................45 4. Laép RAM vaøo MainBoard ....................................................................46 5. Laép raùp caùc loaïi Card môû roäng :...........................................................47 6. Laép raùp oå ñóa meàm (floppy disk) : ........................................................48 7. Laép raùp oå cöùng (HDD – Hard Disk) .....................................................48 8. Laép Raùp CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW..........................50 9. Laép raùp chuoät ........................................................................................50 10. Laép raùp loa (Speaker) .......................................................................50 11. Laép raùp maøn hình (Monitor): ............................................................51 12. Laép Raùp Maùy In Vaø Maùy Queùt Vaøo PC ...........................................51 13. Caùc ñaàu noái khaùc : ............................................................................51 III. Test Maùy ...............................................................................................52 IV. Xaùc laäp BIOS........................................................................................53 1. Khaùi nieäm ROM BIOS..........................................................................53 2. Xaùc laäp BIOS........................................................................................58 CHÖÔNG IV: CAØI ÑAËT PHAÀN MEÀM CHO 1 MAÙY TÍNH MÔÙI ......................70 I. Phaân hoïach vaø ñònh daïng ñóa cöùng. ..........................................................70 1. Phaân hoaïch oåå cöùng................................................................................70 2. Ñònh daïng oå ñóa cöùng (Formating ).......................................................80 II. Caøi ñaët heä ñieàu haønh Windows. ...............................................................81 1. Yeâu Caàu Phaàn Cöùng Toái Thieåu ............................................................81 2. Caøi Ñaët Win98se...................................................................................81 III. Caøi ñaët vaø gôõ boû caùc chöông trình. .......................................................85 1. Caøi ñaët trình ñieàu khieån caùc thieát bò (driver). .......................................85 2. Caøi ñaët caùc phaàn meàm öùng duïng. .........................................................87 3. Caùch gôõ boû moät chöông trình khoûi maùy tính. .......................................87 CHÖÔNG V: CHUAÅN ÑOÙAN VAØ SÖÛA CHÖÕA SÖÏ COÁ MAÙY TÍNH ................88 I. Nguyeân nhaân gaây ra söï coá maùy tính.........................................................88 II. Caùch chuaån ñoùan vaø khaéc phuïc caùc hö hoûng phaàn cöùng..........................88 1. Xaùc ñònh hoûng hoùc : ..............................................................................88 2. Caùch xöû lyù:............................................................................................90 3. Thöû laïi:.................................................................................................90 III. Caùch chuaån ñoùan vaø khaéc phuïc caùc hö hoûng phaàn meàm......................91 1. Xaùc ñònh nguyeân nhaân: .........................................................................91 2. Khaéc phuïc: ............................................................................................91 CHÖÔNG VI: BAÛO TRÌ HEÄ THOÁNG .................................................................92 I. YÙ nghóa cuûa vieäc baûo trì heä thoáng. ...........................................................92 II. Baûo trì heä thoáng. .......................................................................................92 1. Coâng vieäc thöôøng xuyeân:......................................................................92 2. Coâng taùc baûo trì : ..................................................................................93 III. Söû duïng caùc tieän ích thoâng duïng ñeå toái öu hoùa hoïat ñoäng cuûa maùy tính. 94 1. Chöông trình queùt ñóa (Scan Disk):.......................................................95 2. Chöông trình Disk Cleanup : Doïn deïp caùc file raùc treân ñóa: ................95 3. Chöông trình Disk Defragment: Choáng phaân maûnh taäp tin: .................96 Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 5 CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN VEÀ VIEÄC BAÛO DÖÔÕNG MAÙY VI TÍNH I. Muïc ñích cuûa coâng taùc baûo döôõng. Vieäc baûo döôõng maùy tính laø coâng vieäc thöôøng xuyeân vaø raát caàn thieát cuûa nhöõng ngöôøi söû duïng maùy tính. Maùy tính laø coâng cuï hoã trôï chuùng ta raát nhieàu trong coâng vieäc, vieäc baûo döôõng maùy thöôøng xuyeân vaø ñònh kyø laø caùch toát nhaát ñeå chuùng ta keùo daøi tuoåi thoï cuûa maùy. Vieäc ñoù ñoàng nghóa vôùi giaûm chi phí cho coâng vieäc, goùp phaàn haï giaù thaønh saûn phaåm, choáng laõng phí vaø tieát kieäm ñöôïc ngaân saùch cho cô quan cuõng nhö gia ñình. Cho duø heä thoáng maùy tính cuûa moät cô quan, cuûa moät doanh nghieäp hay cuûa caù nhaân ñaõ ñöôïc ñaàu tö toát nhaát caû veà phaàn cöùng vaø phaàn meàm , nhöng cuõng khoù traùnh khoûi caùc söï coá bôûi nhieàu nguyeân nhaân. Vieäc baûo trì thöôøng xuyeân vaø khaéc phuïc kòp thôøi söï coá maùy tính seõ goùp phaàn : - Ñaûm baûo an toaøn thoâng tin , - Naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng maùy tính, - Naâng cao ñoä beàn, ñoä oån ñònh cuûa phaàn cöùng, phaàn meàm trong heä thoáng. II. Caùc yeâu caàu ñoái vôùi kyõ thuaät vieân (KTV) baûo döôõng. - Coù kieán thöùc veà phaàn cöùng maùy tính. - Coù khaû naêng phaùn ñoùan vaø xöû lyù söï coá maùy tính. - Coù yù thöùc trong vieäc baûo ñaûm an toøan cho con ngöôøi cuõng nhö maùy moùc. - Söû duïng thaønh thaïo vaø ñuùng kyõ thuaät caùc thieát bò phuïc vuï cho quaù trình baûo döôõng. III. An toøan lao ñoäng. Vaán ñeà veà an toaøn seõ ñeà caäp ñeán caùc khaû naêng vaø vieäc phoøng traùnh caùc söï coá coù theå gaây ra toån thaát, hö hoûng thieát bò cuõng nhö aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa kyõ thuaät vieân. ™ An toaøn cho thieát bò Khi thao taùc laép raùp caùc thaønh phaàn trong maùy tính, chuùng ta caàn löu yù caùc ñieåm sau : - Caùc thieát bò vaø thaønh phaàn söû duïng nguoàn ñieän tröïc tieáp xoay chieàu (110/220V) nhö monitor, boä nguoàn maùy tính … bò coù khaû naêng gaây ra nguy hieåm cao ñoái vôùi söùc khoûe cuûa KTV. - Moät soá thieát bò raát nhaïy caûm vôùi ñieän aùp, do ñoù moïi söï tieáp xuùc ñeàu raát deã laøm hö hoûng caùc thieát bò naøy. Do ñoù, khi ñaáu noái caùc thieát bò naøy caàn löu yù moät soá ñieåm sau: + Coâng suaát thieát bò : xem coù phuø hôïp vôùi nguoàn caáp hay khoâng Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 6 + Ñieän theá söû duïng ñaàu vaøo : 110/220 V coù theå gaây chaùy, hö hoûng thieát bò + Doøng ñieän yeâu caàu : caàn löu yù ñoái vôùi caùc Adapter thieát bò , coù theå gaây khoâng hoaït ñoäng, khoâng oån ñònh hoaëc chaùy Adapter - Caùc ñaàu caém noái ñoái vôùi caùp nguoàn, caùp tín hieäu, bo maïch : caàn ñöôïc löu yù veà vò trí cuûa chaân soá 1 hay chieàu caém. Caùc thaønh phaàn naøy söû duïng nguoàn ñieän moät chieàu ñieän theá thaáp ( DC- ±5, ± 12, ±24 vol) khoâng gaây nguy hieåm cho KTV nhöng coù theå gaây ra chaùy, hö hoûng linh kieän, bo maïch. Ngoaøi ra coøn coù theå laøm hö chaân caém, cong , nöùt, gaõy , vôõ thieát bò hoaëc bo maïch, khoâng theå söû duïng ñöôïc - Caùc chip linh kieän, bo maïch : phaàn lôùn caùc linh kieän treân maùy tính hoïat ñoäng theo nguyeân lyù ñieän töø (ElectroMagnetic) neân raát deã bò aûnh höôûng bôûi : + Taùc ñoäng cuûa tónh ñieän : töø KTV truyeàn sang linh kieän hay töø caùc nguoàn phaùt tónh ñieän böùc xaï + Taùc ñoäng cuûa töø tröôøng : do caùc nguoàn phaùt töø tröôøng nhö nam chaâm, maùy phaùt ñieän, maøn hình TV, monitor + Taùc ñoäng do bò öôùt, thaám nöôùc hoaëc caùc chaát loûng daãn ñieän ™ An toaøn cho KTV (kyõ thuaät vieân). Nhö ñaõ neâu ôû phaàn treân, KTV caàn löu yù veà an toaøn cuûa baûn thaân khi tieáp xuùc vôùi caùc thieát bò vaø thaønh phaàn söû duïng nguoàn ñieän tröïc tieáp xoay chieàu (110/220V). Khi kieåm tra, söûa chöõa caùc thieát bò söû duïng nguoàn ñieän tröïc tieáp xoay chieàu (110/220V), kyõ thuaät vieân nhaát thieát phaûi tuaân thuû moät soá nguyeân taéc sau: - Khoâng ñi chaân traàn khi tieáp xuùc, thao taùc treân caùc thieát bò. - Phaûi duøng buùt thöû ñieän ñeå kieåm tra caùc thieát bò tröôùc khi tieáp xuùc tröïc tieáp. - Söû duïng ñuùng kyõ thuaät vaø ñuùng quy trình caùc duïng cuï baûo trì, söûa chöõa maùy tính. Ñoái vôùi caùc thieát bò söû duïng ñieän theá thaáp nhö RAM, caùc card môû roäng thì khi thao taùc neân ñeo voøng tónh ñieän ôû coå tay ñeå traùnh laøm hö hoûng thieát bò. Löu yù veà ñieän theá ñaát (Ground) : do heä thoáng ñieän Vieät Nam khoâng coù ñöôøng daây noái ñaát neân ñieän theá GND coù theå leân ñeán vaøi chuïc Voltage. Hieän töôïng naøy thöôøng gaëp khi söû duïng oån aùp (Regulator), treân caùc taàng cao cuûa toøa nhaø hoaëc caùc heä thoáng ñieän caáp nguoàn söû duïng chung giöõa maùy tính vaø heä thoáng maùy ñieàu hoøa khoâng khí. Giaûi phaùp : Neân söû duïng gaêng tay cao su moûng, ñi giaøy hoaëc deùp baûo ñaûm caùch ñieän, khoâng thao taùc khi bò öôùt (do möa) hoaëc thieát laäp ñöôøng daây noái ñaát cho heä thoáng ™ Moâi tröôøng laøm vieäc : Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 7 Veà moâi tröôøng laøm vieäc caàn phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: • Khoâ raùo Neáu phoøng laøm vieäc vaø nôi ñeå maùy tính quaù aåm thaáp, caùc thaønh phaàn linh kieän beân trong maùy tính raát deã bò oâ xy hoaù, deã gaây ra chaïm chaäp maïch ñieän, vì vaäy caàn phaûi ñeå maùy tính ôû nôi khoâ raùo, thoaùng maùt. Trong tröôøng hôïp maùy bò aåm do laâu ngaøy khoâng söû duïng, do moâi tröôøng aåm thaáp, chuùng ta khoâng neân cho maùy laøm vieäc ngay, maø neân saáy maùy (vôùi nhieät ñoä 250-280) khoaûng vaøi tieáng ñoàng hoà. • Nhieät ñoä Nhieät ñoä moâi tröôøng thöôøng trong khoaûng 18-25oC laø ñieàu kieän ñeå maùy tính hoaït ñoäng khaù oån ñònh. Lyù töôûng nhaát laø maùy tính ñaët trong phoøng coù ñieàu hoaø nhieät ñoä. Tuy nhieân, khoâng phaûi nôi laøm vieäc naøo cuõng ñaày ñuû tieän nghi, ñöøng quaù lo laéng, maùy tính vaãn coù khaû naêng chòu ñöôïc nhieät ñoä laøm vieäc treân 350 C bôûi heä soá an toaøn cuûa caùc linh kieän vaø CPU khaù cao. • Khoâng bò aûnh höôûng cuûa ñieän töø tröôøng: Neáu sô yù ñaët nam chaâm caïnh maùy tính, maøn hình, coi chöøng chuùng ta seõ gaëp söï coá khoù löôøng nhö : khoâng ñoïc ñöôïc döõ lieäu trong oå cöùng vì nam chaâm ñaõ laøm thay ñoåi chieàu töø hoaù cuûa caùc phaàn töû treân beà maët ñóa, maøn hình bò bieán ñoåi maøu ôû phía coù nam chaâm. Neáu coù 2 boä maùy tính- vôùi 2 maøn hình ñaët saùt nhau vaø cuøng baät nguoàn, chuùng ta seõ thaáy maøn hình coù nhöõng soïc môø naèm ngang, neáu taét nguoàn cuûa moät trong 2 maøn hình, chuùng ta seõ thaáy maøn hình trôû laïi bình thöôøng …. Noùi toùm laïi, ñieän töø tröôøng aûnh höôûng raát lôùn ñeán khaû naêng hoaït ñoäng cuûa maùy tính. Chuùng ta neân löu yù ñeán vaán ñeà naøy. • Ít buïi Chæ moät thôøi gian ngaén söû duïng maùy tính, buïi baån seõ phuû leân maiboard, phuû leân beà maët caùc vi maïch, baùm vaøo caùc khe caém - caùc chaân linh kieän, len loûi vaøo beân trong oå ñóa meàm, oå CD, baùm leân caùc cöûa thoâng gioù… Tình traïng naøy seõ laøm giaûm khaû naêng toaû nhieät cuûa caùc vi maïch treân mainboard daãn tôùi hoûng chip, ñaëc bieät laø CPU. Nhöõng ngaøy möa- khoâng khí aåm thaáp, lôùp buïi seõ laø thaønh phaàn haáp thuï ñoä aåm laøm chaäp maïch caùc daây daãn hoaëc caùc chaân vi maïch. Hôn nöõa söï hö hoûng coù theå dieãn bieán chaäm, gaây ra loãi chaäp chôøn raát khoù tìm nguyeân nhaân. Baøn phím coù theå bò keït do quaù nhieàu buïi baån. Khoùi thuoác laù cuõng laø moät vaán ñeà lôùn ñoái vôùi maùy tính vì noù taïo neân moät maøng dính raát khoù caäy. Caùch deã daøng nhaát ñeå giöõ saïch maùy tính laø ñaûm baûo khoâng khí xung quanh maùy luoân saïch vaø thöôøng xuyeân laøm veä sinh maùy tính. ™ Ñieän aùp: • Nguoàn cung caáp oån ñònh Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 8 Thöôøng nguoàn maùy tính coù theå töï ñoäng ñieàu chænh ñieän aùp trong khoaûng töø ~180v ñeán ~240v. Nhöng chuùng ta cuõng coù theå duøng theâm boä oån aùp beân ngoaøi ñeå ñaûm baûo ñieän aùp ~ 220v cung caáp cho nguoàn maùy tính. • Neân coù boä löu ñieän ñeå traùnh maát ñieän ñoät ngoät Khi maùy tinh ñang hoaït ñoäng, bò maát ñieän ñoät ngoät , maùy tính coù theå xaûy ra söï coá ñaùng tieác: + Döõ lieäu ñaõ vaø ñang nhaäp nhöng baïn chöa kòp löu leân ñóa seõ bò maát + Gaây hö hoûng chöông trình ñaëc bieät laø Windows + Coù theå gaây ra va ñaäp ñaàu töø oå ñóa cöùng + Coù theå gaây söï coá phaàn cöùng Ñeå chuû ñoäng hoaøn toaøn khi maát ñieän, chuùng ta neân chuaån bò theâm boä UPS (Uninterrupted Power Supply). UPS coøn goïi laø boä nguoàn khoâng ngaét hoaëc boä löu ñieän. UPS laø moät thieát bò bao goàm boä chuyeån maïch ñieän töû, boä naïp acquy, vaø acquy. Bình thöôøng , maùy tính, maøn hình ñöôïc cung caáp ñieän thoâng qua UPS, vaø UPS caém tröïc tieáp vaøo nguoàn ~220v. Khi maát ñieän, boä chuyeån maïch ñieän töû laäp töùc chuyeån sang cung caáp nguoàn acquy cho maùy tính maø maùy tính haàu nhö khoâng caûm nhaän ñöôïc söï chuyeån maïch naøy. Tuyø theo dung tích cuûa acquy vaø soá thieát bò ñöôïc noái vaøo, maùy tính seõ ñöôïc caáp ñieän trong moät thôøi gian nhaát ñònh, toát nhaát, baïn neân löu taøi lieäu leân ñóa, ngöng chöông trình vaø taét maùy vi tính theo caùch thoâng thöôøng sau moät thôøi IV. Caùc thieát bò vaø coâng cuï söûa chöõa. Caùc duïng cuï caàn thieát cho moät KTV maùy tính bao goàm : - Ñoàng ñoà ño vaïn naêng (VOM) - ít söû duïng - Tuoác vít loaïi + vaø - , côõ lôùn, nhoû - thöôøng söû duïng - Nhíp gaép, keïp - thöôøng söû duïng - Choåi queùt, maùy huùt – thoåi buïi - laøm veä sinh - Daây coät guùt – nhöïa - thöôøng söû duïng Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 9 CHÖÔNG II: PHAÀN CÖÙNG MAÙY TÍNH I. Toång quan veà phaàn cöùng maùy tính. Trong moät maùy vi tính (hay coøn goïi laø maùy tính caù nhaân - PC) goàm nhieàu thieát bò ñöôïc keát noái vôùi nhau (Hình 2-1), caùc thieát bò phaàn cöùng chuû yeáu trong moät maùy PC bao goàm: Hình 2-1 - Monitor (Maøn hình): Laø thieát bò xuaát (output), duøng ñeå hieån thò thoâng tin cuûa maùy tính ra ngoaøi. - Keyboard (Baøn phím): Laø thieát bò nhaäp (input), duøng ñeå ñöa thoâng tin (döõ kieän) vaøo maùy tính. - Mouse (Chuoät): Laø thieát bò duøng ñeå di chuyeån con troû. - Case (Thuøng maùy): Duøng ñeå chöùa caùc thaønh phaàn sau ñaây: o Power supply: Boä nguoàn o Mainboard : Bo maïch chính o CPU (Central Processor Units): Boä xöû lyù trung taâm o RAM (Random Access Memory): Boä nhôù môû roäng o VGA Card: Card ñieàu hôïp maøn hình o HDD (Hard Disk): OÅ ñóa cöùng o FDD (Floppy): OÅ ñóa meàm II. Caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa maùy vi tính. 1. Maøn Hình (Monitor) Maøn hình laø thieát bò xuaát (output) duøng ñeå hieån thò caùc thoâng tin vaø keát quaû xöû lyù trong q
Tài liệu liên quan