Giáo trình Lập trình PHP

Hàm printf() dùng để in dữ li ệu có định dạng Nó có thể được dùng, th í dụ, khi bạn m ột in m ột số kiểu double v ớ i 2 số l ẻ, hoặc trong bất kì tì nh huống nao bạn mu ố n thay đổi định d ạng trước khi in. Thí dụ dưới đây minh hoạ cách dùng đúng củ a printf(): định d ạng số Pi với độ chí nh xác theo ý mu ốn Mã l ệnh (PHP) \n", M_PI); printf ("Pi is also: %.3f\n
\n", M_PI); printf ("Pi is also: %.4f\n
\n", M_PI); ?> Chú ý. T ôi đã từng gặp nh ững ng ười sợ dùng printf(), thay vào đó l ại d ùng nh ững hàm định dạng tự viết, dài đến 30- 40 dòng, trong đi m ột câu printf() có thể l àm m ọ i thứ anh ta mong mu ốn. Nhi ếu l ập tr ì nh viên d ùng sai printf(): in các biến, các giá tr ị trả về của hàm ho ặc thỉ nh thoảng, chỉ l à dữ li ệu thông th ường. Thường xảy ra trong hai t ì nh hu ống:  Câu l ệnh print() th í ch h ợp hơn  Hiển thị giá tr ị trả về của một hàm

pdf28 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2155 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Lập trình PHP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan