Giáo trình Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam

Lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm là một bộ phận rất quan trọng trong lịch sử cấu thành nước ta. Chống ngoại xâm để xây dựng một quốc gia độc lập, dân tộc độc lập. Qua hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ và 20 cuộc kháng chiến lớn, ta thấy, lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm đã để lại một truyền thống quý báu anh hùng của dân tộc. Nghiên cứu vấn đề này một cách toàn diện sẽ góp phần làm sáng tỏ nguồn gốc sâu xa của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời đại ngày nay. Truyền thống chống ngoại xâm là một vốn quý vô giá của dân tộc, là nguồn động viên tinh thần lớn lao, có tác dụng duy trì tư tưởng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu đối với nhân dân ta. Việc đánh giặc cứu nước là rất quan trọng nhưng cũng rất bình thường đối với mọi người dân. Nhân dân ta nhận thức sâu sắc rằng: nước mất thì nhà tan, do đó, muốn bảo vệ quyền lợi cá nhân thì không có cách nào khác là phải đấu tranh bảo vệ quyền lợi của dân tộc. Đấu tranh vì quyền lợi cá nhân nhưng không chỉ vì quyền lợi cá nhân mà còn vì nghĩa cả của dân tộc. Trong các cuộc đấu tranh ấy, dù có gian khổ đến đâu nhưng cuối cùng vẫn thành công là nguồn cổ vũ lớn lao khiến nhân dân ta tin tưởng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh dân tộc trước mắt. Trong các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần dựng nước và giữ nước của nhân dân ta được phát huy cao độ thành sức mạnh vật chất kỳ diệu chiến thắng mọi kẻ thù dù chúng hung bạo và mạnh mẽ đến đâu. Nhân dân ta đang phấn khởi, tự hào bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình thống nhất, dân giàu, nước mạnh, xã hội hội công bằng, dân chủ, văn minh. Kỷ nguyên này là giai đoạn phát triển cao nhất, là sự kế tục trong thời đại mới lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là một quy luật lịch sử. Chính truyền thống ấy, được phát huy đến một trình độ mới, dưới ánh sáng đường lối Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta, là một nhân tố hàng đầu đem lại cho nhân dân ta sức mạnh kỳ diệu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. ThS. Bùi Văn Hùng Khoa Lịch Sử Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam -6– Vì vậy, tìm hiểu truyền thống, ôn lại quá khứ có thể giúp ta rút ra những bài học kinh nghiệm, không những thế, còn có thể giúp ta đánh giá đúng hơn những thắng lợi vĩ đại ngày nay. Và từ những đỉnh cao của thắng lợi ngày nay mà nhìn lại quá khứ thì càng có thể thấy rõ giá trị lớn lao truyền thống tốt đẹp và lâu đời của dân tộc, thấy rõ hơn những quy luật giành thắng lợi của tổ tiên ta trong cuộc đấu tranh chống những thế lực phong kiến phương Bắc xâm lược. Làm được như vậy, chúng ta càng tăng thêm lòng tự hào dân tộc và nâng cao niềm tin tưởng ở tương lai, phát hiện những khả năng mới của nhân dân ta trong kỷ nguyên mới. Nghiên cứu vấn đề này cũng nhằm mục đích rút ra những bài học quý giá về nghệ thuật chiến lược, chiến dịch, chiến thuật mà cha ông ta đã tích luỹ qua ngàn đời. Chính những tri thức quân sự ấy đã góp phần xây dựng đường lối quân sự của Đảng ta. Vấn đề này cũng tác động sâu sắc đến nhiều mặt của lịch sử nước ta. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, phần lớn thời gian dân tộc ta phải đương đầu với giặc ngoại xâm. Ngay từ thời đại đồng thau, khi phân hoá giai cấp chưa rõ rệt nhưng nhà nước đã ra đời, điều này được giải thích do yêu cầu chống ngoại xâm. Mặt khác, khi nền kinh tế còn chưa phát triển thì quốc gia thống nhất và chính quyền tập trung đã được xây dựng từ rất sớm. Vấn đề hình thành dân tộc Việt Nam cũng xuất phát từ yêu cầu tự vệ chống ngoại xâm. Tương quan giữa các giai cấp trong xã hội trong đó sự hoà hợp giai cấp luôn hiện rõ, chi phối khá nhiều đến sự phát triển của lịch sử dân tộc. Chính nó tạo ra yếu tố dân chủ rất sớm, là ý thức tự giác của quần chúng về sức mạnh của dân tộc. Phong tục tập quán với truyền thống tôn trọng những vị anh hùng dân tộc, nhiều làng xã tôn thờ họ là thành hoàng, hay tôn vinh là Thánh. Văn học nghệ thuật với những áng văn thơ hay nhất, bất hủ là những thiên cổ hùng văn ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc. Nền nghệ thuật kiến trúc thường không khoa trương, không đồ sộ, thể hiện tâm lý tự bảo vệ, hạn chế giao tiếp với bên ngoài

docx104 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 6891 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT TRUYEÀN THOÁNG CHOÁNG GIAËC NGOAÏI XAÂM CUÛA DAÂN TOÄC VIEÄT NAM ThS. Buøi Vaên Huøng MUÏC LUÏC Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam -2– MỤC LỤC MÔÛ ÑAÀU...............................................................................................................................  5 1. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU .....................................................................................................  5 2. LÒCH SÖÛ VAÁN ÑEÀ VAØ NHÖÕNG TAØI LIEÄU CAÀN NGHIEÂN CÖÙU .......................................  6 Nhöõng taøi lieäu quan troïng caàn nghieân cöùu laø: .............................................................  8 CHÖÔNG I...........................................................................................................................  9 MOÄT SOÁ CUOÄC ÑAÁU TRANH CHOÁNG NGOAÏI XAÂM TIEÂU BIEÅU TRONG LÒCH SÖÛ VIEÄT NAM THÔØI COÅ TRUNG ÑAÏI.............................................................................  9 1.CAÙC CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG TAÀN, TRIEÄU ............................................................  9 1.1. CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG TAÀN ...............................................................  9 1.1.1. Ñeá cheá Taàn vaø söï baønh tröôùng xuoáng Baùch Vieät..........................................  9 1.1.2. Cuoäc khaùng chieán tröôøng kyø cuûa Vaên Lang – Aâu Laïc..................................  9 1.2. CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG TRIEÄU ÑAØ XAÂM LÖÔÏC............................  10 1.2.1. Coâng cuoäc chuaån bò phoøng thuû ñaát nöôùc......................................................  10 1.2.2. Khaùng chieán choáng xaâm löôïc Trieäu Ñaø vaø thaát baïi cuûa An Döông Vöông11 2. NHÖÕNG CUOÄC ÑAÁU TRANH GIAØNH ÑOÄC LAÄP LIEÂN TUÏC TRONG HÔN NGAØN NAÊM BAÉC THUOÄC.....................................................................................................................  12 2.1. KHÔÛI NGHÓA HAI BAØ TRÖNG ........................................................................  12 2.1.1. Söï thoáng trò cuûa phong kieán phöông Baéc .....................................................  12 2.1.2. Hai Baø Tröng phaát côø khôûi nghóa giaønh ñoäc laäp daân toäc (40 - 43) .............  13 2.1.3. Hai Baø Tröng laõnh ñaïo cuoäc khaùng chieán choáng xaâm löôïc Ñoâng Haùn......  14 2.2. NHÖÕNG CUOÄC KHÔÛI NGHÓA LÔÙN THÔØI KYØ BAÉC THUOÄC LAÀN THÖÙ HAI ..............................................................................................................................  15 2.2.1. Töø sau Tröng Vöông ñeán tröôùc Lyù Nam Ñeá (43-542), Khôûi nghóa Baø Trieäu .................................................................................................................................  15 2.2.2. Cuoäc khôûi nghóa Lyù Bí.................................................................................  16 2.3. NHÖÕNG CUOÄC KHÔÛI NGHÓA LÔÙN THÔØI KYØ BAÉC THUOÄC LAÀN THÖÙ III VAØ COÂNG CUOÄC KHOÂI PHUÏC QUYEÀN TÖÏ CHUÛ DAÂN TOÄC ÑAÀU THEÁ KYÛ X..........................................................................................................................  18 2.3.1. Aùch thoáng trò cuûa Tuøy - Ñöôøng ....................................................................  18 2.3.2. Khôûi nghóa Lyù Töï Tieân vaø Ñinh Kieán (687)...............................................  19 2.3.3. Khôûi nghóa Mai Thuùc Loan (722)................................................................  19 2.3.4. Khôûi nghóa Phuøng Höng (766 - 791)............................................................  20 2.3.5. Khôûi nghóa Döông Thanh (819 - 820)..........................................................  20 2.3.6. Coâng cuoäc khoâi phuïc quyeàn töï chuû daân toäc ñaàu theá kyû X .........................  20 3.   NHÖÕNG CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG NGOAÏI XAÂM CUÛA DAÂN TOÄC TÖØ THEÁ KYÛ X ÑEÁN THEÁ KYÛ XVIII .....................................................................................................  23 3.1. CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG QUAÂN XAÂM LÖÔÏC TOÁNG LAÀN I (981) . 23 3.1.1. Neàn töï chuû cuûa daân toäc döôùi thôøi Ngoâ Quyeàn vaø Ñinh Tieân Hoàng.........  23 ThS. Bùi Văn Hùng Khoa Lịch Sử Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam -3– 3.1.2. Cuoäc khaùng chieán cuûa quaân daân Ñaïi Coà Vieät döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Leâ Hoaøn ........................................................................................................................  24 3.2. KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG TOÁNG LAÀN 2 (1075 – 1077) ..................................  25 3.2.1. Nhaø Lyù xaây döïng ñaát nöôùc vaø chuaån bò khaùng chieán .................................  25 3.2.2. Trieàu Toáng tieáp tuïc möu ñoà baønh trướng....................................................  28 3.2.3. Phaù tan cöù ñieåm xaâm löôïc Ung Chaâu beû gaõy töø ñaàu theá chuû ñoäng cuûa Toáng .................................................................................................................................  29 3.2.4. Döïng phoøng tuyeán phaù giaëc .........................................................................  30 3.2.5. Ñaäp tan 30 vaïn quaân xaâm löôïc Tống..........................................................  33 3.3. KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG NGUYEÂN – MOÂNG ................................................  38 3.3.1. Ñaïi Vieät theá kyû XIII .....................................................................................  38 3.3.2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa ñeá cheá Moâng Cổ......................................  40 3.3.3. Khaùng chieán choáng xaâm löôïc Moâng Coå laàn I (1258) .................................  41 3.3.4. Khaùng chieán laàn hai (1285) ..........................................................................  45 3.3.5. Khaùng chieán laàn thöù ba (1288) .....................................................................  56 3.4. KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG MINH .......................................................................  60 3.4.1. Cuoäc xaâm löôïc cuûa nhaø Minh vaø thaát baïi cuûa nhaø Hồ...............................  60 3.4.2. Phong traøo ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp daân toäc töø naêm 1404 ñeán naêm 1417, cuoäc khôûi nghóa Traàn Ngoãi vaø Traàn Quyù Khoáng................................................  62 3.4.3. Khôûi nghóa Lam Sôn (1418 - 1427) ..............................................................  65 3.5. CAÙC CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG XIEÂM, THANH.................................  74 3.5.1. Khaùng chieán choáng Xieâm.............................................................................  74 3.5.2. Khaùng chieán choáng Thanh...........................................................................  75 CHÖÔNG  II .......................................................................................................................  79 TAÙC DUÏNG CUÛA NHÖÕNG NHAÂN TOÁ LÔÙN ..................................................................  79 TRONG CAÙC  CUOÄC  ÑAÁU TRANH CHOÁNG NGOAÏI XAÂM .......................................  79 1. TAÙC DUÏNG CUÛA TINH THAÀN YEÂU NÖÔÙC ......................................................................  79 1.1. HOAØN CAÛNH THIEÂN NHIEÂN VAØ LÒCH SÖÛ ÑAÕ REØN ÑUÙC NEÂN TRUYEÀN THOÁNG KIEÂN CÖÔØNG VAØ BÖÔÙC ÑAÀU XAÂY DÖÏNG YÙ THÖÙC QUOÁC GIA DAÂN TỘC...........................................................................................................  79 1.1.1. Hoaøn caûnh thieân nhieân .................................................................................  79 1.1.2. Hoaøn caûnh lòch söû .........................................................................................  80 1.2. TAÙC DUÏNG CUÛA TINH THAÀN YEÂU NÖÔÙC TRONG THÔØI KYØ BAÉC THUOÄC: BAÛO TOÀN NOØI GIOÁNG VAØ GIAØNH LAÏI ÑOÄC LAÄP DAÂN TOÄC. .. 81 1.3. TINH THAÀN YEÂU NÖÔÙC MAÏNH MEÕ ÑAÕ THUÙC ÑAÅY NHAÂN DAÂN TA ÑAÁU TRANH GIÖÕ VÖÕNG NEÀN ÑOÄC LAÄP DAÂN TOÄC VAØ LAÄP NEÂN NHÖÕNG CHIEÁN COÂNG HIEÅN HAÙCH TÖØ THEÁ KYÛ X ÑEÁN THEÁ KYÛ XVIII. ..............................................................................................................................  83 1.4. TINH THAÀN YEÂU NÖÔÙC CUÛA QUYÙ TOÄC PHONG KIEÁN ............................  85 2. TAÙC DUÏNG CUÛA KHOÁI ÑOAØN KEÁT TOAØN DAÂN ............................................................  86 3. VÒ TRÍ CUÛA NHÖÕNG YEÁU TOÁ KINH TEÁ VAØ CHÍNH TRÒ TRONG CAÙC CUOÄC ÑAÁU TRANH CHOÁNG NGOAÏI XAÂM THÔØI COÅ TRUNG ÑAÏI VIEÄT NAM.........................   88 3.1. YEÁU TOÁ KINH TEÁ: .............................................................................................  88 ThS. Bùi Văn Hùng Khoa Lịch Sử Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam -4– 3.2. YEÁU TOÁ AN NINH CHÍNH TRÒ ........................................................................  89 4. NGHEÄ THUAÄT CHÆ ÑAÏO CHIEÁN TRANH.........................................................................   90 4.1. NGHEÄ THUAÄT CHIEÁN LƯỢC..........................................................................  91 4.1.1. Töông quan löïc löôïng ...................................................................................  91 4.1.2. Xeùt ñeán ñöôøng loái chieán tranh chung..........................................................  92 4.1.3. Tö töôûng chieán löôïc ......................................................................................  92 4.1.4. Phöông chaâm chieán löôïc...............................................................................  92 4.1.5. Xaây döïng löïc löôïng vuõ trang lôùn maïnh .......................................................  94 4.1.6. Xaây döïng haäu phöông vöõng maïnh ...............................................................  96 4.1.7.Choïn phöông höôùng taùc chieán chieán löôïc chính xaùc ....................................  96 4.1.8. Lieân tuïc tieán coâng quaân giaëc........................................................................  97 4.1.9. Ñaáu tranh quaân söï keát hôïp vôùi nhöõng bieän phaùp khaùc ...............................  98 4.2. NGHEÄ THUAÄT CHÆ  ÑAÏO CHIEÁN DÒCH , CHIEÁN THUAÄT ...........................  99 KEÁT LUAÄN .......................................................................................................................  102 ThS. Bùi Văn Hùng Khoa Lịch Sử Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam -5– MỞ ĐẦU 1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm là một bộ phận rất quan trọng trong lịch sử cấu thành nước ta. Chống ngoại xâm để xây dựng một quốc gia độc lập, dân tộc độc lập. Qua hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ và 20 cuộc kháng chiến lớn, ta thấy, lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm đã để lại một truyền thống quý báu anh hùng của dân tộc. Nghiên cứu vấn đề này một cách toàn diện sẽ góp phần làm sáng tỏ nguồn gốc sâu xa của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời đại ngày nay. Truyền thống chống ngoại xâm là một vốn quý vô giá của dân tộc, là nguồn động viên tinh thần lớn lao, có tác dụng duy trì tư tưởng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu đối với nhân dân ta. Việc đánh giặc cứu nước là rất quan trọng nhưng cũng rất bình thường đối với mọi người dân. Nhân dân ta nhận thức sâu sắc rằng: nước mất thì nhà tan, do đó, muốn bảo vệ quyền lợi cá nhân thì không có cách nào khác là phải đấu tranh bảo vệ quyền lợi của dân tộc. Đấu tranh vì quyền lợi cá nhân nhưng không chỉ vì quyền lợi cá nhân mà còn vì nghĩa cả của dân tộc. Trong các cuộc đấu tranh ấy, dù có gian khổ đến đâu nhưng cuối cùng vẫn thành công là nguồn cổ vũ lớn lao khiến nhân dân ta tin tưởng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh dân tộc trước mắt. Trong các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần dựng nước và giữ nước của nhân dân ta được phát huy cao độ thành sức mạnh vật chất kỳ diệu chiến thắng mọi kẻ thù dù chúng hung bạo và mạnh mẽ đến đâu. Nhân dân ta đang phấn khởi, tự hào bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình thống nhất, dân giàu, nước mạnh, xã hội hội công bằng, dân chủ, văn minh. Kỷ nguyên này là giai đoạn phát triển cao nhất, là sự kế tục trong thời đại mới lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là một quy luật lịch sử. Chính truyền thống ấy, được phát huy đến một trình độ mới, dưới ánh sáng đường lối Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta, là một nhân tố hàng đầu đem lại cho nhân dân ta sức mạnh kỳ diệu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. ThS. Bùi Văn Hùng Khoa Lịch Sử Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam -6– Vì vậy, tìm hiểu truyền thống, ôn lại quá khứ có thể giúp ta rút ra những bài học kinh nghiệm, không những thế, còn có thể giúp ta đánh giá đúng hơn những thắng lợi vĩ đại ngày nay. Và từ những đỉnh cao của thắng lợi ngày nay mà nhìn lại quá khứ thì càng có thể thấy rõ giá trị lớn lao truyền thống tốt đẹp và lâu đời của dân tộc, thấy rõ hơn những quy luật giành thắng lợi của tổ tiên ta trong cuộc đấu tranh chống những thế lực phong kiến phương Bắc xâm lược. Làm được như vậy, chúng ta càng tăng thêm lòng tự hào dân tộc và nâng cao niềm tin tưởng ở tương lai, phát hiện những khả năng mới của nhân dân ta trong kỷ nguyên mới. Nghiên cứu vấn đề này cũng nhằm mục đích rút ra những bài học quý giá về nghệ thuật chiến lược, chiến dịch, chiến thuật mà cha ông ta đã tích luỹ qua ngàn đời. Chính những tri thức quân sự ấy đã góp phần xây dựng đường lối quân sự của Đảng ta. Vấn đề này cũng tác động sâu sắc đến nhiều mặt của lịch sử nước ta. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, phần lớn thời gian dân tộc ta phải đương đầu với giặc ngoại xâm. Ngay từ thời đại đồng thau, khi phân hoá giai cấp chưa rõ rệt nhưng nhà nước đã ra đời, điều này được giải thích do yêu cầu chống ngoại xâm. Mặt khác, khi nền kinh tế còn chưa phát triển thì quốc gia thống nhất và chính quyền tập trung đã được xây dựng từ rất sớm. Vấn đề hình thành dân tộc Việt Nam cũng xuất phát từ yêu cầu tự vệ chống ngoại xâm. Tương quan giữa các giai cấp trong xã hội trong đó sự hoà hợp giai cấp luôn hiện rõ, chi phối khá nhiều đến sự phát triển của lịch sử dân tộc. Chính nó tạo ra yếu tố dân chủ rất sớm, là ý thức tự giác của quần chúng về sức mạnh của dân tộc. Phong tục tập quán với truyền thống tôn trọng những vị anh hùng dân tộc, nhiều làng xã tôn thờ họ là thành hoàng, hay tôn vinh là Thánh. Văn học nghệ thuật với những áng văn thơ hay nhất, bất hủ là những thiên cổ hùng văn ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc. Nền nghệ thuật kiến trúc thường không khoa trương, không đồ sộ, thể hiện tâm lý tự bảo vệ, hạn chế giao tiếp với bên ngoài… 2. LÒCH SÖÛ VAÁN ÑEÀ VAØ NHÖÕNG TAØI LIEÄU CAÀN NGHIEÂN CÖÙU Söû saùch thôøi phong kieán chæ chuù yù ñeán tình hình chính söï vaø vieäc laøm cuûa vua quan, coøn cuûa nhaân daân thì raát ít oûi. Tuy nhieân, lòch söû ñaáu tranh xaây döïng ñaát nöôùc laø chuû ñaïo, neân quan nieäm ñoù ñöôïc khaéc phuïc moät caùch töï nhieân. Caùc söû gia, chieán löôïc gia nöôùc ta thöôøng raát töï haøo veà truyeàn thoáng ñaùnh giaëc cuûa daân toäc, hoï chuù troïng nghieân cöùu, ghi cheùp nhöõng lôøi noùi, vieäc laøm cuûa nhöõng ngöôøi lieân quan ñeán lòch söû giöõ nöôùc cuûa daân toäc. Nhaø chính trò, quaân söï ñaïi taøi Traàn Quoác Tuaán ñaõ phaân tích lòch söû thôøi Ñinh, Tieàn Leâ ñeå tìm ra nhaân toá quyeát ñònh thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Toáng laàn I (981) vaø cuoäc khaùng chieán choáng Moâng Coå xaâm löôïc laàn I (1258) laø khoái ñoaøn keát. ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam -7– Nguyeãn Traõi cho raèng, sôû dó ta thaéng giaëc laø vì giöõa nöôùc ta vaø phöông Baéc coù phong tuïc taäp quaùn rieâng, vaên hoaù rieâng, laõnh thoå rieâng vaø khoâng thieáu tinh thaàn yeâu nöôùc. Nguyeãn Hueä neâu cao truyeàn thoáng choáng ngoaïi xaâm cuûa daân toäc töø thôøi Baéc thuoäc vaø cho raèng, nhaân toá quan troïng quyeát ñònh thaéng lôïi chính laø quyeát taâm lôùn, thoáng nhaát treân döôùi ñaùnh giaëc. Töï Ñöùc cuõng nghieân cöùu raát kyõ veà lòch söû choáng ngoaïi xaâm cuûa daân toäc nhöng khoâng thöøa nhaän vai troø cuûa quaàn chuùng nhaân daân hay nhöõng baøi thô phuù cuûa oâng veà cuoäc khaùng chieán cuûa nhaø Traàn chöa ñaày ñuû. Phan Boäi Chaâu (Vieät Nam Quoác söû khaûo) ñaõ phaân bieät hai loaïi hình chieán tranh laø giöõ nöôùc vaø giaûi phoùng daân toäc, ñeàu coù vai troø cuûa quaàn chuùng nhaân daân. Hoï laø haøng vaïn nhöõng anh huøng voâ danh ñaõ ngaõ xuoáng beân caïnh nhöõng anh huøng höõu danh. Tuy nhieân, oâng coøn coù nhöõng haïn cheá khi ñaùnh giaù veà thaát baïi cuûa Hai Baø Tröng laø do thieáu ñoaøn keát vaø ngoaïi giao khoå nhuïc. Trong thôøi kyø thuoäc Phaùp, caùc nhaø nghieân cöùu lòch söû daân toäc taäp trung trong taïp chí Chi Taân. Hoï vieát nhieàu baøi baùo nhaèm nhaéc nhôû truyeàn thoáng anh huøng cuûa daân toäc. Hoaøng Xuaân Haõn vieát 2 cuoán saùch Lyù Thöôøng Kieät vaø La Sôn Phu Töû Nguyeãn Thieáp moät caùch coâng phu treân cô sôû thö tòch coå Trung Quoác vaø Vieät Nam. Thoâng qua ñoù, oâng ñaõ so saùnh, ñoái chieáu caån thaän vaø neâu leân nhöõng kinh nghieäm nghieân cöùu veà gia phaû, thaàn tích, bi kyù, truyeàn thuyeát töø caùc ñình laøng. Tuy nhieân, oâng laïi khoâng phaùt hieän ra vai troø to lôùn cuûa traän quyeát chieán chieán löôïc treân soâng Nhö Nguyeät naêm 1077. Sau caùch maïng thaùng Taùm, Hoa Baèng vaø Hoaøng Thuùc Chaâu xuaát baûn cuoán Anh huøng Traàn Höng Ñaïo treân cô sôû tö  lieäu goác vôùi thaùi ñoä nghieâm tuùc. ÔÛ mieàn Nam, chính quyeàn Saøi Goøn cuõng neâu chieâu baøi daân toäc, neân cuõng ñaët vaán ñeà nghieân cöùu lòch söû ñaáu tranh choáng ngoaïi xaâm. Muïc ñích chính cuûa hoï laø hoâ haøo Baéc tieán maø khoâng thöïc taâm nghieân cöùu baûn chaát cuûa vaán ñeà. Do ñoù, thaønh töïu chính ñaït ñöôïc chæ laø döïng vaøi töôïng ñaøi nhö Traàn Höng Ñaïo, Quang Trung, Hai Baø Tröng …hay vaøi cuoán saùch sô saøi nhö cuoán Quaân Söû, Taï Chí Ñaïi Ñöôøng vieát cuoán Lòch söû noäi chieán ôû Vieät Nam chæ daønh cho khaùng chieán choáng Xieâm 10 trang, choáng Thanh 19 trang. ÔÛ mieàn Baéc vaø sau naêm 1975, vieäc nghieân cöùu vaán ñeà naøy ñöôïc ñaët ra heát söùc nghieâm tuùc. Khoâng chæ vì muïc ñích khoa hoïc maø coøn vì söï nghieäp cöùu nöôùc vaø giaûi phoùng daân toäc cuõng nhö söï nghieäp xaây döïng ñaát nöôùc hieän nay. Trong Baùo caùo chính trò cuûa Hoà Chuû Tòch ñoïc taïi Ñaïi hoäi II cuûa Ñaûng (2/1951) ñaõ nhaéc ñeán lòch söû ñaáu tranh choáng ngoaïi xaâm cuûa daân toäc, ca ngôïi caùc anh huøng daân toäc vaø ñeà cao tinh thaàn yeâu nöôùc. Tröôøng Chinh trong cuoán Tröôøng kyø khaùng chieán nhaát ñònh thaéng lôïi cuõng ñeà caäp ThS. Buøi Vaên Huøng Khoa Lòch Söû Truyeàn thoáng choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam -8– ñeán caùc cuoäc khôûi nghóa vaø khaùng chieán giöõ nöôùc thôøi coå trung ñaïi cuûa daân toäc ñeå neâu cao truyeàn thoáng quaân söï cuûa daân toäc. Trong cuoäc khaùng chieán choáng Myõ cöùu nöôùc, Ñaûng ta chuû tröông phaùt huy truyeàn thoáng yeâu nöôùc vaø coi ñoù laø nhaân toá quan troïng taïo neân söùc maïnh vaät chaát cuûa daân toäc ñeå tieán haønh khaùng chieán. Nhieàu baøi vieát cuûa Leâ Duaån, Phaïm Vaên Ñoàng, Voõ Nguyeân Giaùp, Vaên Tieán Duõng, Hoaøng Minh Thaûo … vaø caùc nhaø khoa hoïc xaõ hoäi, nhaân vaên ñaõ toång keát lòch söû ñaáu tranh choáng ngoaïi xaâm cuûa daân toäc, giuùp cho vieäc nghieân cöùu vaán ñeà ñöôïc thuaän lôïi hôn. Nhöõng taøi lieäu quan troïng caàn nghieân cöùu laø: 1. Ñaïi Vieät söû kyù toaøn thö – NXB KHXH, Haø Noäi, 1998. 2. Khaâm Ñònh Vieät söû thoâng giaùm cöông muïc - NXB KHXH, Haø Noäi, 1995. 3. Phan Huy Chuù: Lòch trieàu Hieán chöông loaïi chí -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxlich-su-chong-giac-nx.docx
  • pdflich-su-chong-giac-nx.pdf
Tài liệu liên quan