Hô hấp tế bào

- Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hoá năng lượng trong mọi tế bào sống, diễn ra chủ yếu ở ti thể. - Trong quá trình đó, các chất hữu cơ bị phân giải thành nhiều sản phẩm trung gian, cuối cùng đến CO2 và H2O. Đồng thời năng lượng được giải phóng và được chuyển thành dạng dễ sử dụng cho mọi hoạt động sống của tế bào là ATP

pdf18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3828 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hô hấp tế bào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Em hãy nêu cấu trúc và chức năng của ATP. Tại sao ATP được gọi là đồng tiền năng lượng của tế bào? Bài 16: HÔ HẤP TẾ BÀO I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO 1. Khái niệm 2. Bản chất II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 1. Đường phân 2. Chu trình Crep 3. Chuỗi chuyền electron hô hấp I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO Em hãy viết phương trình tổng quát của quá trình hô hấp tế bào? - Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hoá năng lượng trong mọi tế bào sống, diễn ra chủ yếu ở ti thể. 1. Khái niệm - Trong quá trình đó, các chất hữu cơ bị phân giải thành nhiều sản phẩm trung gian, cuối cùng đến CO2 và H2O. Đồng thời năng lượng được giải phóng và được chuyển thành dạng dễ sử dụng cho mọi hoạt động sống của tế bào là ATP. PTTQ: C6H12O6 + 6O2→ 6CO2 + 6H2O + ATP + Q 2. Bản chất - Hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng ôxihóa khử. - Chất hữu cơ được phân giải dần dần, năng lượng được giải phóng từng phần và được tích luỹ trong ATP. - Tốc độ của quá trình hô hấp phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào và được điều khiển thông qua hệ enzim hô hấp. II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO Quá trình hô hấp tế bào gồm những giai chính đoạn nào? Quan sát hình sau, cho biết giai đoạn đường phân diễn ra ở đâu trong tế bào? Nguyên liệu chủ yếu? II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 1. Đường phân - Nơi diễn ra: tế bào chất - Nguyên liệu chủ yếu: Glucôzơ (C6H12O6) -Sản phẩm: 2Axit piruvic (C3H4O3) 2ATP 2NADH 1. Đường phân 1C6H12O6 2. Chu trình Crep Quan sát hình vẽ sau, em hãy cho biết nơi diễn ra và nguyên liệu của chu trình Crep? - Nơi diễn ra: Chất nền ti thể - Nguyên liệu: 2 Axit piruvic. 2. Chu trình Crep Giai đoạn tạo thành Axêtyl CoA Axêtyl CoA CO2 NADH Axit pyruvic 2 2 2 2 Giai đoạn chu trình Crep 2 CO2 3 NADH 1 FADH2 1 ATP Sản phẩm của cả chu trình Crep: Axêtyl CoA 2 2 Axit piruvic 2 2 4 6 6CO2 8NADH 2FADH2 2ATP 1 C6H12O6 6CO2 4 ATP 10 NADH 2 FADH2 Giải phóng ra môi trường Tế bào sử dụng Đi vào chuỗi chuyền e hô hấp. Sản phẩm tạo ra sau giai đoạn đường phân và chu trình Crep: 3. Chuỗi chuyền electron hô hấp Quan sát hình vẽ sau, hãy cho biết nơi diễn ra, nguyên liệu của chuỗi chuyền electron hô hấp? - Nơi diễn ra: Màng trong ti thể - Nguyên liệu: NADH, FADH2 Em hãy cho biết chất nào đóng vai trò là chất cho và chất nhận điện tử cuối cùng? - Chất cho điện tử: NADH, FADH2 - Chất nhận điện tử cuối cùng: O2 Quan sát hình, nêu sản phẩm của chuỗi chuyền electron hô hấp? - Sản phẩm: H2O, 34ATP Hãy so sánh lượng ATP tạo ra trong các giai đoạn của quá trình hô hấp? C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + 38ATP + NhiÖt Gluc«z¬ 2Axit piruvic 2Axªtyl CoA Chu tr×nh Crep 2 ATP 2 NADH 2 CO2 2 NADH 2 ATP 4 CO2 6 NADH 2 FADH2 4 ATP 6 CO2 10 NADH 34 ATP + 6 H2O Chuçi chuyÒn e6O2 Đường phân Chu trình Crep Chuỗi vận chuyển electron Nơi thực hiện Nguyên liệu Sản phẩm Chất nền ti thể Tế bào chất Màng trong ti thể Glucôzơ Axit piruvic NADH FADH2 2 axit piruvic 2 ATP 2 NADH 6 CO2 2 ATP 2 FADH2 8 NADH 34 ATP, H2O Giai đoạn Nội dung
Tài liệu liên quan