Học Oracle cơ bản (Bài 14/14)

Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

ppt5 trang | Chia sẻ: tue_kc | Lượt xem: 2412 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Học Oracle cơ bản (Bài 14/14), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
To¸n tö tËp hîp (SET) Néi dung M« t¶ c¸c phÐp to¸n tËp hîp Sö dông c¸c phÐp to¸n tËp hîp ®Ó kÕt hîp nhiÒu query vµo trong mét c©u lÖnh query ®¬n §iÒu khiÓn trËt tù cña c¸c hµng ®­îc tr¶ vÒ C¸c to¸n h¹ng tËp hîp Intersect Union/Union All Minus Sö dông to¸n tö union A B Sö dông to¸n tö union HiÓn thÞ name, job vµ department cña tÊt c¶ c¸c nh©n viªn