Học Oracle cơ bản (Bài 3)

Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

ppt42 trang | Chia sẻ: tue_kc | Lượt xem: 2520 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Học Oracle cơ bản (Bài 3), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hµm trªn hµng ®¬n Néi dung M« t¶ c¸c hµm cã s½n trong SQL Sö dông hµm trªn DATE,NUMBER vµ CHARACTER trong c©u lÖnh SELECT M« t¶ c¸c hµm chuyÓn ®æi Hµm SQL Function Function performs action Hai kiÓu hµm trong SQL Functions Single-row functions Multiple-row functions Hµm trªn hµng ®¬n §iÒu biÕn d÷ liÖu ChÊp nhËn tham sè ®Çu vµo vµ tr¶ vÒ gi¸ trÞ duy nhÊt Thùc thi trªn mçi hµng tr¶ vÒ kÕt qu¶ cho mçi hµng Cã thÓ söa kiÓu Cã thÓ lång c¸c hµm function_name (column|expression, [arg1, arg2,...]) Hµm trªn hµng ®¬n Conversion Character Number Date General Single-row functions Hµm trªn kÝ tù Character functions LOWER UPPER INITCAP CONCAT SUBSTR LENGTH INSTR LPAD Case conversion functions Character manipulation functions Function Result Hµm chuyÓn ®æi kÝ tù ChuyÓn ®æi kÝ tù trong chuçi LOWER('SQL Course') UPPER('SQL Course') INITCAP('SQL Course') sql course SQL COURSE Sql Course Hµm chuyÓn ®æi kÝ tù HiÓn thÞ employee number, name, and department number cho employee Blake. SQL> SELECT empno, ename, deptno 2 FROM emp 3 WHERE ename = 'blake'; no rows selected CONCAT('Good', 'String') SUBSTR('String',1,3) LENGTH('String') INSTR('String', 'r') LPAD(sal,10,'*') GoodString Str 6 3 ******5000 Function Result Hµm ®iÒu biÕn d÷ liÖu kÝ tù Hµm ®iÒu biÕn kÝ tù : Sö dông hµm ®iÒu biÕn chuçi kÝ tù SQL> SELECT ename, CONCAT (ename, job), LENGTH(ename), 2 INSTR(ename, 'A') 3 FROM emp 4 WHERE SUBSTR(job,1,5) = 'SALES'; ENAME CONCAT(ENAME,JOB) LENGTH(ENAME) INSTR(ENAME,'A') ---------- ------------------- ------------- ---------------- MARTIN MARTINSALESMAN 6 2 ALLEN ALLENSALESMAN 5 1 TURNER TURNERSALESMAN 6 0 WARD WARDSALESMAN 4 2 Hµm thao t¸c trªn kiÓu sè - ROUND:Rounds value to specified decimal ROUND(45.926, 2) 45.93 - TRUNC:Truncates value to specified decimal TRUNC(45.926, 2) 45.92 - MOD:Returns remainder of division MOD(1600, 300) 100 Sö dông hµm ROUND SQL> SELECT ROUND(45.923,2), ROUND(45.923,0), 2 ROUND(45.923,-1) 3 FROM DUAL; ROUND(45.923,2) ROUND(45.923,0) ROUND(45.923,-1) --------------- -------------- ----------------- 45.92 46 50 SQL> SELECT TRUNC(45.923,2), TRUNC(45.923), 2 TRUNC(45.923,-1) 3 FROM DUAL; TRUNC(45.923,2) TRUNC(45.923) TRUNC(45.923,-1) --------------- ------------- --------------- 45.92 45 40 Sö dông hµm TRUNC Sö dông hµm MOD Cho kÕt qu¶ lµ sè d­ cña phÐp chia SQL> SELECT ename, sal, comm, MOD(sal, comm) 2 FROM emp 3 WHERE job = 'SALESMAN'; ENAME SAL COMM MOD(SAL,COMM) ---------- --------- --------- ------------- MARTIN 1250 1400 1250 ALLEN 1600 300 100 TURNER 1500 0 1500 WARD 1250 500 250 Lµm viÖc víi kiÓu DATE Oracle l­u kiÓu DATE d­íi d¹ng sè bªn trong cã ®Þnh d¹ng: century, year, month, day, hours, minutes, seconds. §inh d¹ng mÆc ®Þnh cña DATE lµ: DD-MON-YY. SYSDATE lµ hµm tr¶ vÒ ngµy hÖ thèng. DUAL lµ mét b¶ng dummy ®­îc sö dông ®Ó xem SYSDATE. PhÐp to¸n sè häc víi DATE Céng hay trõ mét sè víi DATE cho ra kÕt qu¶ lµ kiÓu DATE Trõ hai gi¸ trÞ kiÓu DATE cho kÕt qu¶ lµ sè ngµy gi÷a hai ngµy ®ã Céng giê vµo mét ngµy b»ng c¸ch chia sè giê cho 24. Sö dông phÐp to¸n sè häc víi kiÓu DATE SQL> SELECT ename, (SYSDATE-hiredate)/7 WEEKS 2 FROM emp 3 WHERE deptno = 10; ENAME WEEKS ---------- --------- KING 830.93709 CLARK 853.93709 MILLER 821.36566 Hµm trªn kiÓu DATE Number of months between two dates MONTHS_BETWEEN ADD_MONTHS NEXT_DAY LAST_DAY ROUND TRUNC Add calendar months to date Next day of the date specified Last day of the month Round date Truncate date Function Description MONTHS_BETWEEN ('01-SEP-95','11-JAN-94') Sö dông hµm trªn DATE ADD_MONTHS ('11-JAN-94',6) NEXT_DAY ('01-SEP-95','FRIDAY') LAST_DAY('01-SEP-95') 19.6774194 '11-JUL-94' '08-SEP-95' '30-SEP-95' Sö dông hµm trªn DATE Hµm chuyÓn d÷ liÖu Implicit datatype conversion Explicit datatype conversion Datatype conversion ChuyÓn ®æi tù ®éng Trong qu¸ tr×nh g¸n, Oracle tù ®éng chuyÓn ®æi d÷ liÖu nh­ sau: VARCHAR2 or CHAR From To VARCHAR2 or CHAR NUMBER DATE NUMBER DATE VARCHAR2 VARCHAR2 ChuyÓn ®æi tù ®éng Trong qu¸ tr×nh g¸n, Orclae tù ®éng chuyÓn ®æi d÷ liÖu nh­ sau: VARCHAR2 or CHAR From To VARCHAR2 or CHAR NUMBER DATE ChuyÓn ®æi d÷ liÖu b¾t buéc NUMBER CHARACTER TO_CHAR Hµm TO_CHAR víi kiÓu DATE §Þnh d¹ng date: Ph¶i ®Æt trong dÊu nh¸y ®¬n vµ ph©n biÖt ch÷ hoa ch÷ th­êng Cã thÓ bao gåm bÊt cø thµnh tè ®Þnh d¹ng hîp lÖ Cã thªm fm ®Ó lo¹i bá kho¶ng trèng Ph©n c¸ch víi date bëi dÊu ph¶y TO_CHAR(date, 'fmt') YYYY C¸c thµnh tè trong ®Þnh d¹ng DATE YEAR MM MONTH DY DAY Full year in numbers Year spelled out Two-digit value for month Three-letter abbreviation of the day of the week Full name of the day Full name of the month C¸c thµnh tè trong ®Þnh d¹ng DATE Time lµ mét phÇn trong DATE Thªm mét chuçi kÝ tù b»ng c¸ch ®Æt vµo trong dÊu nguÆc kÐp Sö dông hµm víi DATE SQL> SELECT ename, 2 TO_CHAR(hiredate, 'fmDD Month YYYY') HIREDATE 3 FROM emp; ENAME HIREDATE ---------- ----------------- KING 17 November 1981 BLAKE 1 May 1981 CLARK 9 June 1981 JONES 2 April 1981 MARTIN 28 September 1981 ALLEN 20 February 1981 ... 14 rows selected. Hµm TO_CHAR víi kiÓu sè Sö dông ®Þnh d¹ng ®Ó hiÖn thÞ sè theo kiÓu chuçi kÝ tù TO_CHAR(number, 'fmt') 9 0 $ L . , Represents a number Forces a zero to be displayed Places a floating dollar sign Uses the floating local currency symbol Prints a decimal point Prints a thousand indicator Sö dông hµm TO_CHAR víi d÷ liÖu kiÓu sè SQL> SELECT TO_CHAR(sal,'$99,999') SALARY 2 FROM emp 3 WHERE ename = 'SCOTT'; SALARY -------- $3,000 Hµm TO_NUMBER vµ TO_DATE ChuyÓn ®æi mét chuçi kÝ tù ra kiÓu sè víi hµm TO_NUMBER TO_NUMBER(char[, 'fmt']) ChuyÓn ®æi mét chuçi kÝ tù thµnh kiÓu date dïng hµm TO_DATE TO_DATE(char[, 'fmt']) Hµm NVL ChuyÓn ®æi gi¸ trÞ NULL ra mét gi¸ trÞ thùc KiÓu d÷ liÖu cã thÓ ¸p dông lµ DATE,CHARACTER,NUMBER kiÓu d÷ liÖu : NVL(comm,0) NVL(hiredate,'01-JAN-97') NVL(job,'No Job Yet') SQL> SELECT ename, sal, comm, (sal*12)+NVL(comm,0) 2 FROM emp; Sö dông hµm NVL ENAME SAL COMM (SAL*12)+NVL(COMM,0) ---------- --------- --------- -------------------- KING 5000 60000 BLAKE 2850 34200 CLARK 2450 29400 JONES 2975 35700 MARTIN 1250 1400 16400 ALLEN 1600 300 19500 ... 14 rows selected. Hµm DECODE Hµm nµy ho¹t ®éng nh­ c©u lÖnh CASE hay IF-THEN-ELSE DECODE(col/expression, search1, result1 [, search2, result2,...,] [, default]) Sö dông hµm DECODE SQL> SELECT job, sal, 2 DECODE(job, 'ANALYST', SAL*1.1, 3 'CLERK', SAL*1.15, 4 'MANAGER', SAL*1.20, 5 SAL) 6 REVISED_SALARY 7 FROM emp; JOB SAL REVISED_SALARY --------- --------- -------------- PRESIDENT 5000 5000 MANAGER 2850 3420 MANAGER 2450 2940 ... 14 rows selected. Sö dông hµm DECODE SQL> SELECT ename, sal, 2 DECODE(TRUNC(sal/1000, 0), 3 0, 0.00, 4 1, 0.09, 5 2, 0.20, 6 3, 0.30, 7 4, 0.40, 8 5, 0.42, 9 6, 0.44, 10 0.45) TAX_RATE 11 FROM emp 12 WHERE deptno = 30; HiÓn thÞ tû lÖ thuÕ cho c¸c nh©n viªn trong phßng 30 Sö dông mÖnh ®Ò case CASE Statement SELECT ENAME, EXTRACT(YEAR FROM HIREDATE) AS YEAR_OF_HIRE, (CASE EXTRACT(YEAR FROM HIREDATE) WHEN 2002 THEN 'NEW HIRE' WHEN 1997 THEN 'FIVE YEARS SERVICE' WHEN 1992 THEN 'TEN YEARS SERVICE' ELSE 'NO AWARD THIS YEAR' END ) AS AWARD FROM EMP; CASE Expression SELECT ENAME, SAL, (CASE WHEN JOB = ‘DBA’ THEN SAL * 1.5 WHEN HIREDATE SELECT ename, 2 NVL(TO_CHAR(mgr),'No Manager') 3 FROM emp 4 WHERE mgr IS NULL; ENAME NVL(TO_CHAR(MGR),'NOMANAGER') ---------- ----------------------------- KING No Manager Tæng KÕt Sö dông hµm ®Ó: TÝnh to¸n trªn d÷ liÖu Söa ch÷a d÷ liÖu §iÒu biÕn d÷ liÖu ®Çu ra Thay ®æi kiÓu ®Þnh d¹ng ChuyÓn ®æi d÷ liÖu