Học Oracle cơ bản (Bài 5-Group By)

Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

ppt25 trang | Chia sẻ: tue_kc | Lượt xem: 2651 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Học Oracle cơ bản (Bài 5-Group By), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TËp Hîp D÷ LiÖu B»ng Sö Dông Hµm Nhãm Tæng Quan VÒ Bµi Häc Sau khi kÕt thóc bµi häc : X¸c ®Þnh c¸c hµm nhãm cã s½n M« t¶ viÖc sö dông c¸c hµm nhãm Nhãm d÷ liÖu sö dông hµm GROUP_BY Thªm hoÆc bít c¸c nhãm hµng b»ng c¸ch sö dông mÖnh ®Ò HAVING Hµm Nhãm Lµ G×? Hµm nhãm lµ hµm thùc hiÖn trªn mét tËp c¸c hµng vµ tr¶ mét kÕt qu¶ cho mét nhãm hµng EMP “maximum salary in the EMP table” DEPTNO SAL --------- --------- 10 2450 10 5000 10 1300 20 800 20 1100 20 3000 20 3000 20 2975 30 1600 30 2850 30 1250 30 950 30 1500 30 1250 MAX(SAL) --------- 5000 KiÓu Cña Hµm Nhãm AVG COUNT MAX MIN STDDEV SUM VARIANCE Sö Dông Hµm Nhãm SELECT [column,] group_function(column) FROM table [WHERE condition] [GROUP BY column] [ORDER BY column]; Sö Dông Hµm AVG vµ Hµm SUM AVG(SAL) MAX(SAL) MIN(SAL) SUM(SAL) -------- --------- --------- --------- 1400 1600 1250 5600 SQL> SELECT AVG(sal), MAX(sal), 2 MIN(sal), SUM(sal) 3 FROM emp 4 WHERE job LIKE 'SALES%'; - Cã thÓ sö dông hµm SUM vµ AVG cho d÷ liÖu kiÓu sè Sö Dông Hµm MIN vµ MAX Cã thÓ sö dông hµm MIN vµ MAX cho bÊt kú kiÓu d÷ liÖu nµo SQL> SELECT MIN(hiredate), MAX(hiredate) 2 FROM emp; MIN(HIRED MAX(HIRED --------- --------- 17-DEC-80 12-JAN-83 Sö Dông Hµm COUNT COUNT(*) --------- 6 SQL> SELECT COUNT(*) 2 FROM emp 3 WHERE deptno = 30; Hµm COUNT(*) tr¶ vÒ tæng sè b¶n ghi cña b¶ng Sö Dông Hµm COUNT Hµm COUNT(expr) tr¶ vÒ sè b¶n ghi cã gi¸ trÞ NoNull cña b¶ng SQL> SELECT COUNT(comm) 2 FROM emp 3 WHERE deptno = 30; COUNT(COMM) ----------- 4 Hµm Nhãm vµ Gi¸ TrÞ NULL Hµm nhãm bá qua gi¸ trÞ Null trong b¶ng SQL> SELECT AVG(comm) 2 FROM emp; AVG(COMM) --------- 550 Sö Dông Hµm NVL víi C¸c Hµm Nhãm Hµm NVL b¾t buéc hµm nhãm sö dông gi¸ trÞ NULL SQL> SELECT AVG(NVL(comm,0)) 2 FROM emp; AVG(NVL(COMM,0)) ---------------- 157.14286 T¹o Nhãm D÷ LiÖu EMP “average salary in EMP table for each department” DEPTNO SAL --------- --------- 10 2450 10 5000 10 1300 20 800 20 1100 20 3000 20 3000 20 2975 30 1600 30 2850 30 1250 30 950 30 1500 30 1250 DEPTNO AVG(SAL) ------- --------- 10 2916.6667 20 2175 30 1566.6667 T¹o Nhãm D÷ LiÖu B»ng MÖnh §Ò GROUP BY SELECT column, group_function(column) FROM table [WHERE condition] [GROUP BY group_by_expression] [ORDER BY column]; Chia c¸c hµng trong b¶ng thµnh c¸c nhãm nhá h¬n nhê mÖnh ®Ò GROUP BY Sö Dông MÖnh §Ò GROUP BY TÊt c¶ c¸c cét trong danh s¸ch SELECT nÕu kh«ng n»m trong hµm nhãm th× ph¶i thuéc vµo mÖnh ®Ò group SQL> SELECT deptno, AVG(sal) 2 FROM emp 3 GROUP BY deptno; DEPTNO AVG(SAL) --------- --------- 10 2916.6667 20 2175 30 1566.6667 Sö Dông MÖnh §Ò GROUP BY Cét n»m trong mÖnh ®Ò Group By kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i n»m trong danh s¸ch Select SQL> SELECT AVG(sal) 2 FROM emp 3 GROUP BY deptno; AVG(SAL) --------- 2916.6667 2175 1566.6667 Nhãm C¸c Hµng Bëi NhiÒu Cét EMP “sum salaries in the EMP table for each job, grouped by department” DEPTNO JOB SAL --------- --------- --------- 10 MANAGER 2450 10 PRESIDENT 5000 10 CLERK 1300 20 CLERK 800 20 CLERK 1100 20 ANALYST 3000 20 ANALYST 3000 20 MANAGER 2975 30 SALESMAN 1600 30 MANAGER 2850 30 SALESMAN 1250 30 CLERK 950 30 SALESMAN 1500 30 SALESMAN 1250 JOB SUM(SAL) --------- --------- CLERK 1300 MANAGER 2450 PRESIDENT 5000 ANALYST 6000 CLERK 1900 MANAGER 2975 CLERK 950 MANAGER 2850 SALESMAN 5600 DEPTNO -------- 10 10 10 20 20 20 30 30 30 Sö Dông Hµm GROUP BY Trªn NhiÒu Cét SQL> SELECT deptno, job, sum(sal) 2 FROM emp 3 GROUP BY deptno, job; DEPTNO JOB SUM(SAL) --------- --------- --------- 10 CLERK 1300 10 MANAGER 2450 10 PRESIDENT 5000 20 ANALYST 6000 20 CLERK 1900 ... 9 rows selected. C¸c Query BÊt Hîp LÖ Sö Dông Hµm Nhãm BÊt cø cét hay m« t¶ trong danh s¸ch SELECT ph¶i n»m trong hµm nhãm hoÆc trong mÖnh ®Ò GROUP BY SQL> SELECT deptno, COUNT(ename) 2 FROM emp; SELECT deptno, COUNT(ename) * ERROR at line 1: ORA-00937: not a single-group group function C¸c Query BÊt Hîp LÖ Sö Dông Hµm Nhãm Kh«ng thÓ sö dông mÖnh ®Ò WHERE ®Ó giíi h¹n nhãm. §Ó giíi h¹n nhãm tr¶ vÒ dïng mÖnh ®Ò HAVING SQL> SELECT deptno, AVG(sal) 2 FROM emp 3 WHERE AVG(sal) > 2000 4 GROUP BY deptno; WHERE AVG(sal) > 2000 * ERROR at line 3: ORA-00934: group function is not allowed here Lo¹i Trõ Nhãm KÕt Qu¶ “maximum salary per department greater than $2900” EMP DEPTNO SAL --------- --------- 10 2450 10 5000 10 1300 20 800 20 1100 20 3000 20 3000 20 2975 30 1600 30 2850 30 1250 30 950 30 1500 30 1250 DEPTNO MAX(SAL) --------- --------- 10 5000 20 3000 Lo¹i Trõ Nhãm KÕt Qu¶ Tr¶ VÒ B»ng MÖnh §Ò HAVING Sö dông mÖnh ®Ò HAVING giíi h¹n nhãm tr¶ vÒ SELECT column, group_function FROM table [WHERE condition] [GROUP BY group_by_expression] [HAVING group_condition] [ORDER BY column]; Sö Dông MÖnh §Ò HAVING SQL> SELECT deptno, max(sal) 2 FROM emp 3 GROUP BY deptno 4 HAVING max(sal)>2900; DEPTNO MAX(SAL) --------- --------- 10 5000 20 3000 Sö Dông MÖnh §Ò HAVING SQL> SELECT job, SUM(sal) PAYROLL 2 FROM emp 3 WHERE job NOT LIKE 'SALES%' 4 GROUP BY job 5 HAVING SUM(sal)>5000 6 ORDER BY SUM(sal); JOB PAYROLL --------- --------- ANALYST 6000 MANAGER 8275 Lång C¸c Hµm Nhãm SQL> SELECT max(avg(sal)) 2 FROM emp 3 GROUP BY deptno; MAX(AVG(SAL)) ------------- 2916.6667 HiÓn thÞ gi¸ trÞ lín nhÊt cña trung b×nh l­¬ng. Tãm t¾t C¸c hµm thùc hiÖn trªn nhãm Nhãm c¸c hµng nhê : GROUP BY H¹n chÕ c¸c nhãm nhê: Having SELECT column(s) FROM table(s) WHERE row condition(s) GROUP BY column(s) HAVING group of rows conditions ORDER BY column(s)