Học Oracle cơ bản (Giới thiệu)

Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

ppt12 trang | Chia sẻ: tue_kc | Lượt xem: 2662 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Học Oracle cơ bản (Giới thiệu), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giíi thiÖu Môc ®Ých Sau bµi nµy, b¹n cã thÓ: Th¶o luËn vÒ tÝnh lý thuyÕt vµ thùc tÕ cña CSDL quan hÖ. Miªu t¶ vÒ ¸p dông cña Oracle vÒ RDBMS Miªu t¶ SQL, PL/SQL ®­îc sö dông nh­ thÕ nµo trong c¸c s¶n phÈm cña Oracle. Kh¸i niÖm vÒ CSDL quan hÖ TiÕn sü E.F.Codd ®Ò x­íng m« h×nh quan hÖ cho hÖ thèng CSDL vµo n¨m 1970. §ã lµ c¬ së cho hÖ thèng qu¶n lý csdl quan hÖ (RDBMS - Relational Database Management System). M« h×nh quan hÖ bao gåm: TËo c¸c ®èi t­îng vµ c¸c quan hÖ TËp c¸c phÐp to¸n thùc hiÖn trªn c¸c quan hÖ. TÝnh thèng nhÊt cña d÷ liÖu ®èi víi sù chÝnh x¸c vµ æn ®Þnh. §Þnh nghÜa cña CSDL quan hÖ CSDL quan hÖ lµ tËp c¸c quan hÖ hoÆc c¸c b¶ng hai chiÒu. Database ThuËt ng÷ cña CSDL quan hÖ EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO ------------- ------------ --------------------- -------- ---------------- ----------- -------------- ----------- 7839 KING PRESIDENT 17-NOV-81 5000 10 7698 BLAKE MANAGER 7839 01-MAY-81 2850 30 7782 CLARK MANAGER 7839 09-JUN-81 2450 10 7566 JONES MANAGER 7839 02-APR-81 2975 20 7654 MARTIN SALESMAN 7698 28-SEP-81 1250 1400 30 7499 ALLEN SALESMAN 7698 20-FEB-81 1600 300 30 7844 TURNER SALESMAN 7698 08-SEP-81 1500 0 30 7900 JAMES CLERK 7698 03-DEC-81 950 30 7521 WARD SALESMAN 7698 22-FEB-81 1250 500 30 7902 FORD ANALYST 7566 03-DEC-81 3000 20 7369 SMITH CLERK 7902 17-DEC-80 800 20 7788 SCOTT ANALYST 7566 09-DEC-82 3000 20 7876 ADAMS CLERK 7788 12-JAN-83 1100 20 7934 MILLER CLERK 7782 23-JAN-82 1300 10 Quan hÖ nhiÒu b¶ng Mçi hµng d÷ liÖu trong b¶ng ®­îc x¸c dÞnh duy nhÊt nhê kho¸ chÝnh (PK-primary key). B¶ng: EMP B¶ng: DEPT Sö dông kho¸ ngo¹i (FK-foreign key) ®Ó liªn hÖ d÷ liÖu tõ nhiÒu b¶ng. EMPNO ENAME JOB DEPTNO 7839 KING PRESIDENT 10 7698 BLAKE MANAGER 30 7782 CLARK MANAGER 10 7566 JONES MANAGER 20 DEPTNO DNAME LOC 10 ACCOUNTING NEW YORK 20 RESEARCH DALLAS 30 SALES CHICAGO 40 OPERATIONS BOSTON TÝnh chÊt cña CSDL quan hÖ CSDL quan hÖ: Cã thÓ ®­îc truy nhËp vµ thay ®æi nhê c¸c lÖnh SQL (Ng«n ng÷ truy vÊn cã cÊu tróc) Chøa tËp c¸c b¶ng. Sö dông tËp c¸c phÐp to¸n. Giao tiÕp víi CSDL quan hÖ nhê SQL HÖ thèng qu¶n lý CSDL quan hÖ B¶ng cña ng­êi dïng Tõ ®iÓn d÷ liÖu Server Gi¶i ph¸p tæng thÓ cña Oracle SQL PL/SQL Oracle7/8 Applications HR Financials Manufacturing ... Oracle Designer Oracle Developer Data tables Data dictionary SQL* Plus Discoverer SQL vµ PL/SQL SQL: Lµ ng«n ng÷ ®Ó truy nhËp CSDL §­îc sö dông trong c¸c c«ng cô cña Oracle PL/SQL: lµ ng«n ng÷ thñ tôc cña Oracle ®Ó ®iÒu khiÓn d÷ liÖu ngoµi CSDL cã thÓ bao gåm tËp con c¸c lÖnh SQL SQL*Plus: Lµ mét s¶n phÈm Oracle, SQL vµ PL/SQL ®­îc sö dông ë ®ã. Cã ng«n ng÷ lÖnh riªng. Tãm t¾t Giíi thiÖu vÒ CSDL quan hÖ.. Oracle server cho phÐp l­u vµ ®iÒu khiÓn th«ng tin nhê sö dông ng«n ng÷ SQL. PL/SQL lµ ng«n ng÷ thñ tôc, bao gåm tËp con lÖnh cña SQL. SQL*Plus lµ m«i tr­êng tÝch hîp ®Ó sö dông SQL vµ PL/SQL.
Tài liệu liên quan