Hợp đồng khoán gọn công việc

- Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc - Mức lương : - Hình thức trả lương: Chuyển khoản hoặc tiền mặt - Được trả lương vào các ngày: 15 và cuối hàng tháng - Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Theo quy định của ABC - Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế: Được tính trong lương hàng tháng

doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 7240 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng khoán gọn công việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc zœ HỢP ĐỒNG KHOÁN GỌN CÔNG VIỆC Số: ………..……../MB-HĐLĐ/01/02 Chúng tôi, một bên là Ông, Bà: Quốc tịch Việt Nam Chức vụ: Đại diện cho: Địa chỉ: Điện thoại Và một bên là Ông, Bà: Quốc tịch Việt Nam Sinh ngày …….... tháng…....năm……..…tại: Nghề nghiệp: Địa chỉ thường trú: Số CMTND: ……………cấp ngày……/ ……../…………….Tại: Số sổ lao động (nếu có):…………………cấp ngày……/…../…….tại Thoả thuận ký Hợp đồng khoán gọn công việc (Hợp đồng KGCV) và cam kết thực hiện theo những điều khoản sau: Điều 1. Thời hạn và công việc hợp đồng - Từ ngày… ….tháng… …năm… …….đến ngày… ….tháng… ..năm… ….. - Địa điểm làm việc:……………………….. ………..…… - Chức danh : - Công việc phải làm: Mô tả cụ thể công việc phải làm ( ví dụ: Kiểm đếm, đóng bó, chọn lọc tiền, và các công việc liên quan khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị). Điều 2: Chế độ làm việc - Thời giờ làm việc: 8 giờ /ngày 5,5 ngày/ tuần - Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Theo quy định của ABC Điều 3: Nghĩa vụ và Quyền lợi của người lao động 1.Quyền lợi: - Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc - Mức lương : - Hình thức trả lương: Chuyển khoản hoặc tiền mặt - Được trả lương vào các ngày: 15 và cuối hàng tháng - Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Theo quy định của ABC - Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế: Được tính trong lương hàng tháng 2. Nghĩa vụ: Thực hiện các công việc theo sự điều hành của Trưởng đơn vị Hoàn thành những công việc đã cam kết trong Hợp đồng KGCV, chấp hành nghiêm chỉnh các Nội quy và Quy định của ABC. Chịu trách nhiệm kiểm đếm, giao nhận tiền theo đúng Quy định của Ngân hàng Nhà nước và Quy định của ABC về chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá. Bồi thường vi phạm và chịu trách nhiệm vật chất: * Chịu trách nhiệm về bó tiền mình đếm, khi có giấy báo của Ngân hàng Nhà nước về thừa, thiếu, tiền giả thì phải bồi hoàn số tiền thiếu, tiền giả đó cho Ngân hàng. * Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị và tài sản do ABC giao cho sử dụng thì phải bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại đã gây ra theo thời giá thị trường. * Nếu vi phạm các Quy định, Quy chế, Quy trình nghiệp vụ, tiết lộ bí mật, công nghệ kinh doanh của ABC thì tuỳ theo mức độ để xử lý. Trong trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và lợi ích của ABC thì phải bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại về vật chất đã gây ra đối với ABC và ABC có quyền chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn. * Trước khi chấm dứt HĐLĐ với Ngân hàng, người lao động có trách nhiệm thanh quyết toán các khoản tài chính có liên quan, thanh toán tất cả các khoản nợ có liên quan còn tồn đọng, bàn giao trang thiết bị, dụng cụ, công việc được giao cho người tiếp nhận do ABC chỉ định. Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động 1. Nghĩa vụ: - Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động Cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Văn phòng phẩm và các phương tiện làm việc khác theo Quy định của ABC cho người lao động 2. Quyền hạn: - Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển…). - Có quyền tạm tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng khoán gọn công việc, kỷ luật người lao động theo qui định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể, nội qui lao động, qui trình nghiệp vụ của ngân hàng. Điều 5: Điều khoản thi hành Hợp đồng này được làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, người sử dụng lao động giữ 02 bản, người lao động giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng …. năm ….. Hợp đồng này làm tại…… ……………………….……… ……….ngày…..tháng…..năm…….. NGƯỜI LAO ĐỘNG (Ký tên) (Ghi rõ họ và tên) NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký tên, đóng dấu) (Ghi rõ họ và tên)
Tài liệu liên quan