Hướng dẫn cài đặt một hệ thống máy tính

Kiến thức tổng quát về máy tính Hiểu về phần cứng và phần mềm máy tính Nắm được các khối cơ bản của hệ thống máy tính Nguyên lý hoạt động của máy tính Xử lý dữ liệu của máy tính Quá trình khởi động của máy tính

pdf253 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 2013 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn cài đặt một hệ thống máy tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 4: CÀI Đ T M T H TH NG MÁY TÍNHẶ Ộ Ệ Ố GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNHẦ Ứ L I NÓI Đ UỜ Ầ { S c p nh t khi in n}ẽ ậ ậ ấ M C L CỤ Ụ M C L CỤ Ụ .............................................................................................................1 BÀI 1: GI I THI U V MÁY TÍNHỚ Ệ Ề ...................................................................6 1.1. Gi i thi uớ ệ ......................................................................................6 1.1.1. Máy tính là gì ?...........................................................................6 1.1.2. Máy tính cá nhân gì ?.................................................................6 1.1.3. Các lo i máy tính khácạ ...............................................................8 1.2. Các kh i ph n c ng máy tínhố ầ ứ .....................................................11 1.3. Ph n m m máy tínhầ ề ....................................................................13 1.3.1 H đi u hành:ệ ề ...........................................................................13 1.3.2 Trình đi u khi n thi t b ( Driver) ề ể ế ị ...........................................14 1.3.3 Ph n m m ng d ng ( Application Software) ầ ề ứ ụ .........................15 1.3.4 Ph n m m l p trình ( Programing Software) ầ ề ậ ..........................15 1.4. Nguyên lý ho t đ ng c a máy tínhạ ộ ủ .............................................16 1.4.1 S đ kh i máy tính:ơ ồ ố ................................................................16 1.4.2 Đ n v c b n c a máy tínhơ ị ơ ả ủ .....................................................16 1.4.3. Nguyên lý ho t đ ngạ ộ ...............................................................17 1.4.4. X lý d li uử ữ ệ ...........................................................................18 1.4.5. Quá trình kh i đ ng c a máy tínhở ộ ủ ...........................................18 BÀI 2: LINH KI N C U THÀNH H TH NG MÁY TÍNHỆ Ấ Ệ Ố ............................22 2.1. Bo m ch chạ ủ...............................................................................22 2.1.1. Gi i thi uớ ệ .................................................................................22 2.1.2. Các thành ph n c a bo m ch chầ ủ ạ ủ...........................................23 Các Chips trên bo m ch chạ ủ..............................................................23 C ng k t n iổ ế ố ......................................................................................24 1 BÀI 4: CÀI Đ T M T H TH NG MÁY TÍNHẶ Ộ Ệ Ố Khe c m trên bo m ch chắ ạ ủ...............................................................24 B ng k t n iả ế ố ......................................................................................25 System Bus and Bandwidth...............................................................27 2.1.3. ROM BIOS...............................................................................27 2.1.4. Chipsets....................................................................................28 2.1.5. Các đ c tr ng c a nhà s n xu t bo m ch chặ ư ủ ả ấ ạ ủ.......................33 2.1.6. Ch n đoán và kh c ph c s c bo m ch chẩ ắ ụ ự ố ạ ủ.........................35 2.2.1. Gi i thi uớ ệ .................................................................................36 2.2.2. Đ c tính c a b vi x lýặ ủ ộ ử ..........................................................36 2.2.3. S c m nh c a b vi x lýứ ạ ủ ộ ử .......................................................38 Các b vi x lý c a Intel, AMDộ ử ủ ........................................................38 2.2.5. Ch n đoán và kh c ph c s c b vi x lýẩ ắ ụ ự ố ộ ử ............................41 2.3. B nh chính - RAMộ ớ ..................................................................41 2.3.1. Gi i thi uớ ệ .................................................................................41 2.3.2. Đ c tính c a b nh RAMặ ủ ộ ớ ......................................................42 2.3.3. Phân lo i b nh RAMạ ộ ớ ............................................................42 2.3.4. Ch n đoán và kh c ph c s c b nh RAMẩ ắ ụ ự ố ộ ớ ........................44 2.4. B nh phộ ớ ụ.................................................................................45 2.4.1. Gi i thi uớ ệ .................................................................................45 2.4.2. đĩa c ngỔ ứ ................................................................................45 2.4.3. Đĩa quang và đĩa quangổ .........................................................51 2.5. B ngu n và thùng máyộ ồ ..............................................................55 2.5.1. Gi i thi uớ ệ .................................................................................55 2.5.2. B ngu nộ ồ .................................................................................56 2.5.4. Thùng máy................................................................................58 2.6. Màn hình máy tính.......................................................................58 2.6.1. Gi i thi uớ ệ .................................................................................59 2.6.2. Màn hình CRT..........................................................................59 2.6.3. Màn hình LCD..........................................................................61 2.6.4. S d ng các nút ch c năng c a màn hìnhử ụ ứ ủ ...............................65 2.7. Bàn phím.....................................................................................65 2.8. Chu tộ ...........................................................................................69 2.9. Card màn hình.............................................................................71 2.9.1. Gi i thi uớ ệ .................................................................................71 2.9.2. Thành ph n và thông s Card màn hìnhầ ố ..................................71 2.9.3. Ch n đoán và kh c ph c s c Card màn hìnhẩ ắ ụ ự ố .......................77 2.10. Card âm thanh...........................................................................78 2.11. Loa máy tính..............................................................................79 BÀI 3: L A CH N C U HÌNH VÀ L P RÁP MÁY TÍNHỰ Ọ Ấ Ắ .............................84 3.1. L a ch n c u hìnhự ọ ấ ......................................................................84 2 BÀI 4: CÀI Đ T M T H TH NG MÁY TÍNHẶ Ộ Ệ Ố 3.2. L p ráp máy tínhắ .........................................................................87 3.2.1. Chu n b l p rápẩ ị ắ ......................................................................87 3.2.2. Qui trình l p rápắ .......................................................................88 3.2.3. CMOS Setup Utility.................................................................97 3.2.4. M t s l u ý trong quá trình l p ráp máy tínhộ ố ư ắ .......................103 BÀI 4: CÀI Đ T M T H TH NG MÁY TÍNHẶ Ộ Ệ Ố ............................................106 4.1. DOS...........................................................................................106 4.1.1. DOS........................................................................................106 4.1.2. Các công c ti n ích trong đĩa c u h Hirent’s Bootụ ệ ứ ộ ............107 4.2. Phân vùng c ngổ ứ .....................................................................110 4.2.1. Gi i thi u:ớ ệ ..............................................................................110 4.2.2. Các công c phân vùng c ngụ ổ ứ ..............................................110 4.2.3. Ch n đoán và kh c ph c s c phân vùng c ngẩ ắ ụ ự ố ổ ứ ...............115 4.3. Cài đ t h đi u hànhặ ệ ề ................................................................115 4.3.1. L a ch n và các b c chu n bự ọ ướ ẩ ị............................................115 4.3.2. Quá trình cài đ tặ .....................................................................116 4.3.3. Chu n đoán và kh c ph c s c cài đ tẩ ắ ụ ự ố ặ ...............................126 4.4. Ch ng trình GHOSTươ ...............................................................127 4.4.1. Gi i thi u:ớ ệ ..............................................................................127 4.4.2. Cài đ t h th ng máy tính v i GHOSTặ ệ ố ớ .................................127 4.4.3. Sao l u và ph c h iư ụ ồ ...............................................................129 4.5. Cài đ t trình đi u khi n thi t bặ ề ể ế ị...............................................134 4.5.1. Xác đ nh thông s thi t b và trình đi u khi nị ố ế ị ề ể ......................135 4.5.2. Cài đ t và nâng c p trình đi u khi n thi t bặ ấ ề ể ế ị.......................135 4.5.3. Sao l u và ph c h i Driverư ụ ồ ....................................................139 4.5.4. Ch n đoán và kh c ph c s c trình đi u khi n thi t bẩ ắ ụ ự ố ề ể ế ị.....143 4.6. Cài đ t nhi u h đi u hànhặ ề ệ ề ......................................................143 4.6.1. M c đích và gi i phápụ ả ...........................................................144 4.6.2. Phân vùng đĩa cho vi c cài đ t nhi u HĐHổ ệ ặ ề .......................144 4.6.3. Cài đ t HĐH có h tr Multi-Bootặ ỗ ợ ........................................146 4.6.4. Cài đ t h đi u hành có h tr c a ch ng trình BootMagicặ ệ ề ỗ ợ ủ ươ 148 4.6.5. Các v n đ c n l u ý khi cài đ t nhi u h đi u hànhấ ề ầ ư ặ ề ệ ề ..........149 4.6.6. Ch n đoán và kh c ph c s cẩ ắ ụ ự ố.............................................149 BÀI 5: THI T B NGO I VI THÔNG D NGẾ Ị Ạ Ụ ..................................................153 5.1. Thi t b k thu t sế ị ỹ ậ ố..................................................................153 5.1.1. Thi t b ghi hìnhế ị .....................................................................153 5.1.2. Thi t b nghe nh c – ghi âmế ị ạ ..................................................157 5.2. Thi t b văn phòngế ị ....................................................................159 3 BÀI 4: CÀI Đ T M T H TH NG MÁY TÍNHẶ Ộ Ệ Ố 5.2.1. Máy quét.................................................................................159 5.2.2. Máy Fax..................................................................................160 5.2.3. Máy chi uế ..............................................................................161 5.3. Thi t b khácế ị .............................................................................163 5.3.1. Flash Disk – USB Disk...........................................................163 5.3.2. Modem...................................................................................164 5.3.3. Card m ng – Switchạ ...............................................................165 5.3.4. Card Tivi.................................................................................165 BÀI 6: MÁY IN.................................................................................................168 6.1. Gi i thi uớ ệ ..................................................................................168 6.2. Phân lo i máy inạ .......................................................................168 6.2.1. Máy in kim.............................................................................168 6.2.2. Máy in phun............................................................................170 6.2.3. Máy in Laser...........................................................................170 6.2.4. Máy in đa ch c năngứ ..............................................................172 6.3. Các v n đ v máy inấ ề ề ...............................................................172 6.3.1. L a ch n máy inự ọ ....................................................................172 6.3.2. Cài đ t và g b máy inặ ỡ ỏ .........................................................173 6.3.3. N p m c máy inạ ự ....................................................................179 6.3.4. Ch n đoán và kh c ph c s c máy inẩ ắ ụ ự ố .................................182 BÀI 7: B O TRÌ VÀ NÂNG C P MÁY TÍNHẢ Ấ ................................................185 7.1. B o trì máy tínhả ........................................................................185 7.1.1. Nguyên nhân và m c đíchụ ......................................................185 7.1.2. D ng c b o trìụ ụ ả .....................................................................185 7.1.3. Th c hi n b o trìự ệ ả ...................................................................186 7.1.4. Các l u ý v b o trì máy tínhư ề ả ................................................192 7.2. Nâng c p máy tínhấ ....................................................................194 7.2.1. Nh n bi t d u hi u nâng c pậ ế ấ ệ ấ ...............................................194 7.2.2. Nâng c p thi t bấ ế ị...................................................................194 7.2.3. Các l u ý v nâng c p máy tínhư ề ấ ............................................201 BÀI 8: MÁY TÍNH XÁCH TAY.......................................................................203 8.1 Gi i thi uớ ệ ...................................................................................203 8.2. Phân lo i máy tính xách tayạ ......................................................203 8.2.1. Máy Laptop............................................................................203 8.2.2. Máy Desknote.........................................................................204 8.2.3. Máy Palm/Pocket PC..............................................................205 4 BÀI 4: CÀI Đ T M T H TH NG MÁY TÍNHẶ Ộ Ệ Ố 8.3. Đ c tr ng c a máy Laptopặ ư ủ .......................................................205 8.3.1. Các đ c tr ng v c u hình ph n c ngặ ư ề ấ ầ ứ ..................................205 8.3.2. Ch n mua và s d ng đúng cáchọ ử ụ ...........................................206 8.3.3. Công ngh Centrino ệ ..............................................................217 8.4. B o d ng máy Laptopả ưỡ ............................................................219 8.4.1. V sinh máy Laptopệ ...............................................................219 8.4.2. Ch n đoán và kh c ph c s c máy Laptopẩ ắ ụ ự ố .........................220 BÀI 9: C U D LI UỨ Ữ Ệ ......................................................................................224 9.1. V n đ v d li u và l u tr d li uấ ề ề ữ ệ ư ữ ữ ệ ......................................224 9.1.1. D li u và l u tr d li uữ ệ ư ữ ữ ệ .....................................................224 9.1.2. Nguyên nhân m t d li uấ ữ ệ ......................................................225 9.2. C u d li uứ ữ ệ ...............................................................................226 9.2.1. C ch khôi ph c d li uơ ế ụ ữ ệ .....................................................226 9.2.2. Ch ng trình c u d li uươ ứ ữ ệ ......................................................227 9.2.3. S a l i d li u sau khi khôi ph cử ỗ ữ ệ ụ .........................................237 9.3. Các l u ý v l u tr d li u và c u d li uư ề ư ữ ữ ệ ứ ữ ệ ...........................237 9.3.1 L u tr d li u an toànư ữ ữ ệ ..........................................................237 9.3.2. Các nguyên nhân không c u đ c d li uứ ượ ữ ệ ............................240 9.3.3. Các l u ý trong quá trình c u d li uư ứ ữ ệ ....................................241 PH L CỤ Ụ ...........................................................................................................243 M C L C HÌNH MINH H AỤ Ụ Ọ .........................................................................244 5 BÀI 4: CÀI Đ T M T H TH NG MÁY TÍNHẶ Ộ Ệ Ố BÀI 1: GI I THI U V MÁY TÍNHỚ Ệ Ề M c tiêu: ụ Sau khi k t thúc bài h c, h c viên s đ t đ c:ế ọ ọ ẽ ạ ượ  Ki n th c t ng quát v máy tínhế ứ ổ ề  Hi u v ph n c ng và ph n m m máy tínhể ề ầ ứ ầ ề  N m đ c các kh i c b n c a h th ng máy tínhắ ượ ố ơ ả ủ ệ ố  Nguyên lý ho t đ ng c a máy tínhạ ộ ủ  X lý d li u c a máy tínhử ữ ệ ủ  Quá trình kh i đ ng máy tínhở ộ 1.1. Gi i thi uớ ệ 1.1.1. Máy tính là gì ? Máy tính là m t thi t b ti p nh n d li u mà con ng i đ a vào, th c thi cácộ ế ị ế ậ ữ ệ ườ ư ự phép tính toán ho c lu n lý đ có th thay đ i d li u và cho ra m t k t quặ ậ ể ể ổ ữ ệ ộ ế ả m i t d li u tr c đó đã đ a vào.ớ ừ ữ ệ ướ ư Hình B 1.1: Máy tính và máy tính cá nhân 1.1.2. Máy tính cá nhân gì ? Là m t máy tính đ c thi t k đ n gi n cho m t cá nhân riêng l v i kíchộ ượ ế ế ơ ả ộ ẻ ớ th c ph n c ng nh g n và ph n m m c n thi t cho nhu c u m t ng i làmướ ầ ứ ỏ ọ ầ ề ầ ế ầ ộ ườ vi c và h n n a là ng i có thu nh p bình th ng cũng có kh năng s h u nó.ệ ơ ữ ườ ậ ườ ả ở ữ M t máy tính cá nhân hoàn ch nh đ c g i là m t h th ng ộ ỉ ượ ọ ộ ệ ố máy tính bao g mồ : 6 BÀI 4: CÀI Đ T M T H TH NG MÁY TÍNHẶ Ộ Ệ Ố Ph n c ngầ ứ là nh ng linh ki n thi t b đ l p ráp hoàn ch nh thành m t máyữ ệ ế ị ể ắ ỉ ộ tính ho c các thi t b k t n i v i máy tính; chúng đ u có đi m chung là có thặ ế ị ế ố ớ ề ể ể nhìn th y, c m ho c đ ng ch m đ n.ấ ầ ặ ụ ạ ế Ph n m mầ ề là m t ch ng trình đ c vi t ra b i con ng i b ng các ngônộ ươ ượ ế ở ườ ằ ng l p trình nh m đi u khi n máy tính ph c v các công vi c c a ng i sữ ậ ằ ề ể ụ ụ ệ ủ ườ ử d ng mà ng i l p trình mu n nh m đ n.ụ ườ ậ ố ắ ế Hi n th tr ng có r t nhi u lo i máy tính cá nhân, d i đây là m t s lo iệ ị ườ ấ ề ạ ướ ộ ố ạ máy tính cá nhân tiêu bi u:ể Máy tính Desktop th ng đ c g i là máy tính đ bàn có ngu n g c t máyườ ượ ọ ể ồ ố ừ tính IBM PC (Personal Computer), chi m h n 90% t ng s máy tính trên thế ơ ổ ố ế gi i. Đây là lo i máy tính thông d ng nh t hi n nay, v i kích th c có th đớ ạ ụ ấ ệ ớ ướ ể ể lên bàn làm vi c và c u hình đ m nh có th th c hi n g n nh m i yêu c uệ ấ ủ ạ ể ự ệ ầ ư ọ ầ c a ng i dùng bình th ng.ủ ườ ườ Hình B 1.2: Máy tính đ bànể Máy tính Machintosh là lo i máy tính cá nhân đ c phát tri n b i hãng Appleạ ượ ể ở bao g m c ph n c ng, h đi u hành và m t s ph n m m c a chính hãng,ồ ả ầ ứ ệ ề ộ ố ầ ề ủ th ng đ c s d ng trong các lĩnh v c giáo d c và thi t k . Th i gian g nườ ượ ử ụ ự ụ ế ế ờ ầ đây ng i dùng đã b t đ u quan tâm h n đ n lo i máy tính này vì th m m vàườ ắ ầ ơ ế ạ ẩ ỹ c năng l c tính toán, h n n a ngày càng có nhi u nhà vi t ph n m m h trả ự ơ ữ ề ế ầ ề ổ ợ cho lo i máy tính này.ạ Máy Laptop hay Notebook cũng thu c th lo i máy tính cá nhân và th ngộ ể ạ ườ đ c g i là máy tính xách tay vì nó r t g n nh trong vi c di chuy n. V i xuượ ọ ấ ọ ẹ ệ ể ớ h ng th tr ng hi n nay thì có th nói máy tính xách tay s thay th v trí đ uướ ị ườ ệ ể ẽ ể ị ầ b n c a máy tính đ bàn trong nay mai.ả ủ ể 7 BÀI 4: CÀI Đ T M T H TH NG MÁY TÍNHẶ Ộ Ệ Ố Hình B 1.3: MTXT và Macintosh Máy tính PDA ( Personal Data Assistant) là lo i máy tính cá nhân, th ngạ ườ đ c g i là máy tr giúp cá nhân, r t nh g n có th c m trong tay, tr c đâyượ ọ ợ ấ ỏ ọ ể ầ ướ th ng dùng đ l u tr nh ng cu c h n, đ a ch . Nh ng hi n nay thì lo i máyườ ể ư ữ ữ ộ ẹ ị ỉ ư ệ ạ này cũng ti n g n t i vi c có th thay th ph n nào máy tính xách tay v i hế ầ ớ ệ ể ế ầ ớ ệ đi u hành và ph n m m đi kèm nh m ph c v m i nhu c u c a ng i dùng,ề ầ ề ằ ụ ụ ọ ầ ủ ườ đ c bi t là các doanh nhân trong công vi c hàng ngày và h n n a là m t s lo iặ ệ ệ ơ ữ ộ ố ạ máy đ c tích h p luôn ch c năng đi n tho i.ượ ợ ứ ệ ạ Hình B 1.4: PDA 1.1.3. Các lo i máy tính khácạ 8 BÀI 4: CÀI Đ T M T H TH NG MÁY TÍNHẶ Ộ Ệ Ố Workstation là máy tính có kích th c và c u hình ph n c ng l n và m nhướ ầ ầ ứ ớ ạ h n máy tính cá nhân, th ng đ c dùng làm máy tr m tơ ườ ượ ạ rong mang cuc bộ ̣ ̣ v iớ h đi u hành riêng bi t nh m ph c v cùng lúc nhi u ng i truy c p và sệ ề ệ ằ ụ ụ ề ườ ậ ử d ng. Đôi lúc cũng đ c dùng trong lãnh v c thíêt k và đ h a.ụ ượ ự ế ồ ọ Hình B 1.5: Workstation Mini-Computer là may tinh manh h n may Workstation nh ng không manh́ ́ ̣ ơ ́ ư ̣ băng may tinh Mainframe, đ c thi t k đ ph c v cùng lúc cho nhi u n
Tài liệu liên quan