Khóa luận Thẩm định dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa An Sương

Mục tiêu, nội dung KLTN:  Nghiên cứu nhữngvấn đề về cơ sở lý luận liên quan đến thẩm định dự án đầu tư.  Thực hiện việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện tư nhân đa khoa An Sương.  Đánh giá, kết luận và đưa ra những đề xuất, kiến nghị về dự án xây dựng Bệnh viện tư nhận đa khoa An Sương.

pdf11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2470 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Thẩm định dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa An Sương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa Quản trị Bệnh viện - x- Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Bửu Long SVTH: Mai Minh Đạt BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG SV: MAI MINH ĐẠT THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN SƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN GVHD: Ths TRẦN BỬU LONG TP. HCM, THÁNG 8/ 2009 Khoa Quản trị Bệnh viện - x- Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Bửu Long SVTH: Mai Minh Đạt BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc KHOA QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ----O0O---- Họ và tên: MAI MINH ĐẠT Lớp : 05QB Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN Tên đề tài: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN TƯ NHÂN ĐA KHOA AN SƯƠNG Mục tiêu, nội dung KLTN:  Nghiên cứu những vấn đề về cơ sở lý luận liên quan đến thẩm định dự án đầu tư.  Thực hiện việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện tư nhân đa khoa An Sương.  Đánh giá, kết luận và đưa ra những đề xuất, kiến nghị về dự án xây dựng Bệnh viện tư nhận đa khoa An Sương. Ngày nhận đề tài KLTN: Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Họ và tên giảng viên phản biện: ThS. TRẦN BỬU LONG Ngày hoàn thành KLTN Ngày hoàn tất phản biện ........................................ ......................................... Nội dung yêu cầu KLTN đã được khoa thông qua Ngày.....tháng ......năm 2009 Trưởng khoa Khoa Quản trị Bệnh viện - x- Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Bửu Long SVTH: Mai Minh Đạt TÓM TẮT ĐỀ TÀI CHÖÔNG1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CHÖÔNG 2: TỔNG QUAN DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN SƯƠNG CHƯƠNG 3: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN SƯƠNG PHAÀN MÔÛ ÑAÀU KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Khoa Quản trị Bệnh viện - x- Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Bửu Long SVTH: Mai Minh Đạt MỤC LỤC Trang Mục lục ................................................................................................................... i Nhiệm vụ KLTN ....................................................................................................vi Lời cảm ơn ........................................................................................................... vii Tóm tắt đề tài ..........................................................................................................x Danh sách các từ viết tắt .........................................................................................xi Danh sách bảng biểu............................................................................................. xii PHẦN MỞ ĐẦU ...................................................................................................... .................................................................................................................................. 1. Đặt vấn đề ....................................................................................................1 2. Mục tiêu của đề tài........................................................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................3 4. Phương pháp nghiên cứu ..............................................................................3 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN ................................................................................. 1.1. Các khái niệm..........................................................................................4 1.1.1. Khái niệm đầu tư........................................................................4 1.1.1.1. Khái niệm ..........................................................................4 1.1.1.2. Phân loại đầu tư ................................................................4 1.1.2. Khái niệm dự án đầu tư ..............................................................6 1.1.2.1 Khái niệm ........................................................................... 6 1.1.2.2 Đặc điểm dự án đầu tư ......................................................... 6 1.1.3. Khái niệm thẩm định dự án đầu tư .............................................7 1.1.3.1 Khái niệm ........................................................................... 7 1.1.3.2 Ý nghĩa thẩm định dự án .................................................. 11 1.1.3.3 Mục tiêu thẩm định dự án ................................................ 12 1.1.3.4 Quan điểm thẩm định dự án .............................................. 12 1.1.3.5 Cơ sở pháp lí của thẩm định dự án .................................... 13 1.2. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư ....................................................14 Khoa Quản trị Bệnh viện - x- Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Bửu Long SVTH: Mai Minh Đạt 1.3. Nội dung thẩm định...............................................................................16 1.3.1. Yêu cầu về nội dung thẩm định dự án đầu tư ............................16 1.3.1.1. Yêu cầu chung .................................................................16 1.3.1.2. Yêu cầu cụ thể và nội dung thẩm định .............................16 1.3.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư ..............................................17 1.3.2.1. Thẩm định tổng quát dự án đầu tư....................................17 a. Tính pháp lí của dự án ........................................................17 b. Sự cần thiết phải đầu tư ......................................................17 c. Hình thức đầu tư ................................................................18 d. Tổng mức đầu tư ................................................................18 1.3.2.2. Thẩm định chi tiết dự án đầu tư........................................20 a. Mục tiêu của dự án .............................................................20 b. Thẩm định qui mô của dự án ..............................................20 c. Thẩm định sản phẩm và thị trường......................................21 d. Thẩm định kỹ thuật – công nghệ.........................................21 e. Thẩm định về lao động của dự án .......................................22 f. Thẩm định về tài chính .......................................................23 1. Giá trị tiền tệ theo thời gian ...........................................24 2. Chiết khấu .....................................................................26 3. Lạm phát .......................................................................27 4. Khấu hao.......................................................................27 5. Các chỉ số kinh tế tài chính khác ...................................28 6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án ...............30 6.1. NPV:Hiện giá lợi nhuận thuần...................................30 6.2. IRR :Nội suất thu hồi vốn..........................................33 6.3. PV(B/C): Tỉ số lợi ích-chi phí ...................................35 6.4. PV hay Thv : Thời gian hoàn vốn ...............................37 7. Thẩm định cơ cấu nguồn vốn đầu tư..............................38 8. Phân tích rủi ro..............................................................40 Khoa Quản trị Bệnh viện - x- Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Bửu Long SVTH: Mai Minh Đạt g. Thẩm định về kinh tế - xã hội của dự án đầu tư...................40 h. Thẩm định về môi trường ...................................................41 Chương 2 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN AN SƯƠNG .............................................................................43 2.1. Giới thiệu chủ đầu tư .............................................................................43 Căn cứ pháp lí .......................................................................................45 2.2. Sự cần thiết phải đầu tư .........................................................................46 2.2.1. Kế hoạch phát triển kinh tế TP năm 2003-2005 ........................46 2.2.2. Tình hình hoạt động ngành y tế TP. HCM ................................48 2.2.3. Đánh giá cơ hội đầu tư của Bệnh viện.......................................53 2.3. Mục tiêu và hình thức đầu tư .................................................................54 2.3.1. Mục tiêu dự án .........................................................................54 2.3.2. Hình thức đầu tư ......................................................................55 2.4. Địa điểm đầu tư và các hạ tầng kỹ thuật ................................................55 2.4.1. Địa điểm thực hiện dự án .........................................................55 2.4.2. Hiên trạng mặt bằng.................................................................55 2.4.3. Điều kiện tự nhiên....................................................................56 2.4.4. Điều kiện cơ sở hạ tầng............................................................56 2.4.5. Xử lí môi trường ......................................................................57 2.5. Quy mô hoạt động, chức năng nhiệm vụ, nhân sự và tổ chức thực hiện .57 2.5.1. Quy mô và các lĩnh vực hoạt động............................................57 2.5.2. Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện ..........................................59 2.5.3. Dự kiến nhân sự........................................................................59 2.6. Phân tích tài chánh của dự án ................................................................59 2.6.1. Khai toán các hạng mục đầu tư ................................................59 2.6.1.1. Khai toán các hạng mục công trình ..................................60 2.6.1.2. Khai toán thiết bị .............................................................60 2.6.2. Tổng đầu tư và các nguồn vốn đầu tư.......................................61 2.6.3. Doanh thu và chi phí hoạt động................................................63 Khoa Quản trị Bệnh viện - x- Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Bửu Long SVTH: Mai Minh Đạt 2.6.3.1. Nguồn thu dự án ..............................................................63 2.6.3.2. Chi hoạt động...................................................................68 2.6.4. Hiệu quả hoạt động ..................................................................73 2.6.4.1. Kết quả hoạt động ............................................................73 2.6.4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận..........................................74 2.6.4.3. Kết quả báo cáo ngân lưu .................................................75 2.6.4.4. Bảng cân đối trả nợ gốc và lãi vay....................................75 Chương 3 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN AN SƯƠNG .............................................................................76 3.1. Thẩm định tính pháp lý của dự án..........................................................76 3.2. Thẩm định mục tiêu dự án xây dựng Bệnh viện.....................................80 3.2.1. Thẩm định mục tiêu dự án về sản phẩm ...................................80 3.2.1.1. Cân bằng lợi ích các thành phần tham gia vào dự án ....81 3.2.1.2. Thực hiện tinh thần thượng tôn pháp luật .....................82 3.2.2. Thẩm định tính phù hợp với chủ trương chính sách phát triển của ngành, địa phương....................................................................82 3.3. Đánh giá quy mô, sản phẩm và thị trường của sản phẩm .......................86 3.3.1. Qui mô dự án ...........................................................................86 3.3.2. Thẩm định quy mô về tổng nhu cầu lao động ...........................87 3.3.3. Sản phẩm và thị trường của sản phẩm ......................................88 3.4. Thẩm định về kỹ thuật công nghệ lựa chọn trong dự án......................... 93 3.5. Đánh giá địa điểm, mặt bằng, kiến trúc xây dựng ..................................94 3.5.1. Địa điểm thực hiện dự án .........................................................94 3.5.2. Hiện trạng mặt bằng.................................................................95 3.5.3. Giải pháp qui hoạch .................................................................95 3.5.4. Ảnh hưởng dự án trong khu vực...............................................99 3.6. Đánh giá tổ chức quản lý dự án ...........................................................100 3.6.1. Đánh giá về tổ chức ...............................................................100 3.6.2. Đánh giá về phân bổ nhân sự .................................................104 Khoa Quản trị Bệnh viện - x- Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Bửu Long SVTH: Mai Minh Đạt 3.6.3. Đánh giá tổ chức thực hiện.....................................................106 3.7. Thẩm định tính khả thi về mặt tài chính của dự án...............................108 3.7.1. Các căn cứ tính toán trong dự án ............................................108 3.7.2. Vốn và nguồn vốn đầu tư .......................................................109 3.7.3. Phân tích khả năng huy động vốn của dự án...........................112 3.7.4. Dự toán tổng kinh phí đầu tư cho dự án .................................113 3.7.5. Chi phí hoạt động của dự án...................................................118 3.7.5.1. Chi phí lương trực tiếp .................................................119 3.7.5.2. Khấu hao TSCĐ...........................................................122 3.7.5.3. Lịch vay và trả nợ vay..................................................124 3.7.5.4. Tổng hợp chi phí hoạt đông .........................................125 3.7.6. Kết quả hoạt động của dự án ..................................................127 3.7.7. Thẩm định hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án ...................132 3.7.8. Phân tích độ nhạy của dự án...................................................132 3.8. Đánh giá về hiệu quả kinh tế xã hội .....................................................136 3.8.1. Chỉ tiêu giá trị sản phẩm thuần túy tăng thêm.........................136 3.8.2. Chỉ tiêu lao động có việc làm.................................................136 3.8.3. Các lợi ích kinh tế xã hội khác ...............................................136 3.9. Đánh giá về điều kiện môi trường và xử lý chất thải............................138 PHẤN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...............................................................141 Tài liệu tham khảo.................................................................................................xv Phụ lục ................................................................................................................xvii 1. Danh mục các trang thiết bị y tế...............................................................xvii 2. Nguồn doanh thu của Bệnh viện .............................................................xxiv 3. Chi lương trực tiếp .................................................................................xxvi Khoa Quản trị Bệnh viện - x- Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Bửu Long SVTH: Mai Minh Đạt DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT TÊN TRANG Bảng 2.1 Tổng mức đầu tư của bệnh viện 44 Bảng 2.2 Các cơ sở y tế nhà nước ở TP HCM 50 Bảng 2.3 Khai toán chi tiết các hạng mục công trình 60 Bảng 2.4 Tổng hợp trang thiết bị máy móc 61 Bảng 2.5 Tổng mức đầu tư 61 Bảng 2.6 Nguốn vốn đầu tư 61 Bảng 2.7 Cơ cấu vốn vay 62 Bảng 2.8 Doanh thu khám và điều trị 63 Bảng 2.9 Doanh thu từ giường bệnh 66 Bảng 2.10 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh dược 67 Bảng 2.11 Tổng hợp doanh thu 67 Bảng 2.12 Định mức một số khoản chi 68 Bảng 2.13 % lương bác sĩ trên tổng quĩ lương 68 Bảng 2.14 Chi phí tiền lương trực tiếp 69 Bảng 2.15 Thời gian khấu hao dự tính của dự án 69 Bảng 2.16 Bảng tính khấu hao của dự án 70 Bảng 2.17 Tổng hợp chi phí hoạt động 72 Bảng 2.18 Kết quả hoạt động 73 Bảng 2.19 Kế hoạch phân phối lợi nhuận 74 Bảng 2.20 Bảng cân đối trả nợ gốc và lãi vay 75 Khoa Quản trị Bệnh viện - x- Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Bửu Long SVTH: Mai Minh Đạt STT TÊN TRANG Bảng 3.1 Dự báo dân số TP Hồ Chí Minh 89 Bảng 3.2 Số liệu thống kê qua các năm và nhu cầu khám chữa bệnh 91 Bảng 3.3 Danh sách ban giám đốc và các trưởng khoa phòng 101 Bảng 3.4 Cơ cấu nguồn vốn 110 Bảng 3.5 Cơ cấu vốn vay 111 Bảng 3.6 Dự toán tổng kinh phí đầu tư 113 Bảng 3.7 Khai toán chi tiết các hạng mục công trình 114 Bảng 3.8 Khai toán trang thiết bị y tế 115 Bảng 3.9 Chi phí chuẩn bị đầu tư 115 Bảng 3.10 Chi phí kiến thiết cơ bản, chi phí quản lí và chi phí khác 116 Khoa Quản trị Bệnh viện - x- Luận văn tốt nghiệp GVHD: Ths Trần Bửu Long SVTH: Mai Minh Đạt Bảng 3.11 Định mức một số khoản chi 118 Bảng 3.12 Chi phí lương trực tiếp 119 Bảng 3.13 Khâu hao dự tính 122 Bảng 3.14 Bảng chi tiết khấu hao tài sản cố định 122 Bảng 3.15 Lịch vay và trả nợ vay 124 Bảng 3.16 Tổng hợp chi phí hoạt động 125 Bảng 3.17 Kết quả hoạt động 126 Bảng 3.18 Báo cáo ngân lưu của dự án 128 Bảng 3.19 Hiện giá hệ số sinh lời của dự án 131 Bảng 3,20 Kết quả phân tích độ nhạy khi yếu tố lãi vay, số bệnh nhân khám trên ngày, chi phí lương trực tiếp biến đổi 133 Bảng 3.21 Kết quả phân tích độ nhạy khi yếu tố lượt bệnh nhân khám/ ngày thay đổi 134 Bảng 3.22 Kết quả phân tích độ nhạy khi suất chiết khấu thay đổi 135