Kiểm tra môn vật lý - Lớp 11 - cơ bản

1/ Công của lực điện trường (tĩnh) làm di chuyển một điện tích từ điểm này đến điểm khác a phụ thuộc vào hình dạng đường đi của điện tích. b không phụ thuộc vào độ lớn điện tích. c không phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi của điện tích. d không phụ thuộc vào hình dạng đường đi của điện tích. 2/ Điện thế tại một điểm là đại lượng vật lí đặc trưng cho điện trường về a phương diện tác dụng lực. b phương diện tích điện. c khả năng thực hiện công. d khả năng dự trữ nặng lượng. 3/ Hiệu điện thế giữa hai điểm là đại lượng vật lí đặc trưng cho điện trường về a khả năng dự trữ nặng lượng của điện trường giữa hai điểm đó . b khả năng thực hiện công của điện trường giữa hai điểm đó . c phương diện tích điện. d phương diện tác dụng lực. 4/ Chọn câu sai. a Điện tích của tụ điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào tụ điện. b Điện tích của tụ điện không phụ thuộc vào điện dung và hiệu điện thế. c Hai tụ điện có điện dung khác nhau cùng đặt vào một hiệu điện thế thì điện tích khác nhau. d Khi tụ điện tích điện thì điện tích của hai bản cùng độ lớn nhưng trái dấu.

doc22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2082 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kiểm tra môn vật lý - Lớp 11 - cơ bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ - L ỚP 11 - CƠ BẢN - 45 PHÚT Chương I : Tĩnh Điện (Đề có 30 câu) Họ và tên: ........................................................ Lớp 11... Ngày kiểm tra....../ 9/200... Mã đề 111 1/ Công của lực điện trường (tĩnh) làm di chuyển một điện tích từ điểm này đến điểm khác a phụ thuộc vào hình dạng đường đi của điện tích. b không phụ thuộc vào độ lớn điện tích. c không phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi của điện tích. d không phụ thuộc vào hình dạng đường đi của điện tích. 2/ Điện thế tại một điểm là đại lượng vật lí đặc trưng cho điện trường về a phương diện tác dụng lực. b phương diện tích điện. c khả năng thực hiện công. d khả năng dự trữ nặng lượng. 3/ Hiệu điện thế giữa hai điểm là đại lượng vật lí đặc trưng cho điện trường về a khả năng dự trữ nặng lượng của điện trường giữa hai điểm đó . b khả năng thực hiện công của điện trường giữa hai điểm đó . c phương diện tích điện. d phương diện tác dụng lực. 4/ Chọn câu sai. a Điện tích của tụ điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào tụ điện. b Điện tích của tụ điện không phụ thuộc vào điện dung và hiệu điện thế. c Hai tụ điện có điện dung khác nhau cùng đặt vào một hiệu điện thế thì điện tích khác nhau. d Khi tụ điện tích điện thì điện tích của hai bản cùng độ lớn nhưng trái dấu. 5/ Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm, khoảng cách giữa hai điện tích lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng a tăng 4 lần. b tăng gấp đôi. c không thay đổi. d giảm 2 lần. 6/ Công của điện trường E làm một điện tích q di chuyển theo một quỹ đạo là đường tròn chu vi là s có giá trị : a qEs b 2qEs c bằng không d một giá trị khác 7/ Một êlectron được thả không vận tốc đầu trong điện trường đều thì di chuyển a ngược chiều đường sức điện trường. b cùng chiều đường sức điện trường. c từ nơi có điện thế cao về nơi có điện thế thấp. d có thể cả ba điều trên. 8/ Hai điện tích có độ lớn bằng nhau đặt trong chân khôngcách nhau một khoảng 5cm thì tương tác nhau bằng một lực 8,1.10-6N. Điện tích của chúng là: a -3.10-9 C hoặc 3.10-9 C . b 1,5.10-9 C hoặc - 1,5.10-9 C . c 2,5.10-9 C hoặc -2,5.10-9 C d 3.10-9 C hoặc - 3.10-9 C hoặc 0 9/ Hai điện tích đặt trong chân không tương tác với nhau bằng một lực có độ lớn 4.10-8 N. Nếu đặt chúng trong điện môi có hằng số điện môi là ε=2 và giảm nửa khoảng cách giữa chúng thì lực tương tác có độ lớn là : a 10-8 N. b 2.10-8 N. c 8.10-8 N. d 0,5.10-8 N. 10/ Tụ điện C=2μF có điện tích q=2μC hiệu điện thế của tụ là a 4V. b 1V. c 0V. d 2V. 11/ Công của lực điện trường đều tác dụng lên một êlectron từ M đến N có hiệu điện thế UMN=+50V bằng a -8.10-18J. b 8.10-8J. c -4.10-18J. d 8.J. 12/ Hai điện tích q1=10-7 và q2=4.10-7C tác dụng vào nhau 1 lực 0,1N trong chân không nếu khoảng cách giữa chúng là: a 0,06 m. b 0,6 m. c 6 m. d 60 m. 13/ Lực tương tác giữa hai điện tích q1=+3.10-6 C và q2= -3.10-6 C cách nhau một khoảng r=3.10-2m đặt trong dầu hoả ε=2 là: a 450N. b 45N. c 4,5N. d 0,45N. 14/ Tụ điện phẳng không khí có điện dung C = 5μF được tích điện đến điện tích q= 0,25.10-3 C . Ngắt tụ khỏi nguồn và nhúng tụ vào môi trường lỏng có hằng số điện môi ε = 4 thì hiệu điện thế trên tụ lúc này là a 200 V. b 12,5 V. c 50 V d 500 V 15/ Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích Q tại một điểm. a Khoảng cách từ Q đến điểm ta xét b Điện tích thử q. c Hằng số điện môi. d Điện tích Q. 16/ Một êlectron (điện tích e = -1,6.10-19C) được thả không vận tốc đầu sát bản âm trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng, tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Động năng của êlectron khi đến bản dương là a 1,6.10-16J. b 3,2.10-18J. c 1,6.10-8J. d 4,8.10-18J. 17/ Biểu thức nào dưới đây không phải là biểu thức tính năng lượng của tụ điện a b c d 18/ Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật CuLong trong chân không? a . Trong đó ε >1 b . c . d . 19/ Công thức tính điện dung của tụ điện phẳng a b c d 20/ Đường sức điện trường là đường mà tiếp tuyến của nó ở bất kì điểm nào sẽ a trùng với phương của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. b vuông góc với phương của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. c hướng từ điện tích âm đến điện tích dương. d có hướng bất kì tùy ta chọn. 21/ Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 3 lần thì lực tương tác giữa chúng a Tăng 9 lần. b giảm 3 lần. c Giảm 9 lần. d tăng 3 lần. 22/ Cường độ điện trường do điện tích 4.10-8C gây ra tại điểm cách nó 5cm trong môi trường có hằng số điện môi là 2 bằng a 72.103 V/m. b 72.105 V/m. c 0,72 V/m. d 72.V/m. 23/ Khi đưa thanh kim loại trung hòa điện lại gần quả cầu tích điện thì xảy ra hiện tượng nhiễm điện do: a cọ sát . b hưởng ứng. c tiếp xúc. d cả 3 phương án trên. 24/ Chọn câu đúng. Trong tụ điện thì a C tỉ lệ thuận với Q b C tỉ lệ nghịch với Q c C không phụ thuộc vào Q và U d C phụ thuộc vào cả Q và U 25/ Một điện tích Q >0 gây ra tại A cường độ điện trường 2000 V/ m. Đặt tại A một điện tích q=10-8C . Lực điện trường tác dụng lên Q bằng. a 0,5.10-11 N. b 2.10-5 N. c 0,5.10-11 N. d 2.10-9 N. 26/ Electron vôn là đơn vị đo a năng lượng. b điện tích. chiệu điện thế. d cường độ điện trường. 27/ Câu nào sau đây là đúng khi nói về điện thế của điện trường tại một điểm: a là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của điện trường b là khả năng thực hiện công của điện trường giữa 2 điểm c là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực d là đại lượng đặc trưng cho điện trường về dự trữ năng lượng 28/ Điện dung của tụ điện a tỉ lệ thuận với điện tích của tụ điện và tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế . b Không phụ thuộc vào điện tích và hiệu điện thế. c tỉ lệ thuận với điện tích của tụ điện. d tỉ lệ nghịch với điện tích của tụ. 29/ Biết hiệu điện thế UMN=5V điều nào sau đây chắc chắn đúng a VN-VM = 5V. b VN = 5V. c VM = 5V. d VM-VN = 5V. 30/ Hai quả cầu giống nhau cho tích điện trái dấu nhưng độ lớn điện tích khác nhau, cho tiếp xúc với nhau sau đó tách chúng ra. Hai quả cầu đó sẽ a đẩy nhau. b có thể hút hoặc đẩy tuỳ theo độ lớn các điện tích. c hút nhau. d không tương tác với nhau. -----------------------hết------------------- KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ - L ỚP 11 - CƠ BẢN - 45 PHÚT Chương I : Tĩnh Điện (Đề có 30 câu) Họ và tên: ........................................................ Lớp 11... Ngày kiểm tra....../ 9/200... Mã đề 112 1/ Hai quả cầu giống nhau cho tích điện trái dấu nhưng độ lớn điện tích khác nhau, cho tiếp xúc với nhau sau đó tách chúng ra. Hai quả cầu đó sẽ a có thể hút hoặc đẩy tuỳ theo độ lớn các điện tích. b đẩy nhau. c hút nhau. d không tương tác với nhau. 2/ Lực tương tác giữa hai điện tích q1=+3.10-6 C và q2= -3.10-6 C cách nhau một khoảng r=3.10-2m đặt trong dầu hoả ε=2 là: a 45N. b 4,5N. c 0,45N. d 450N. 3/ Một hạt bụi có khối lượng m=10-11kg nằm cân bằng trong điện trường đều có véctơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng, độ lớn E=1000V/m. Lấy g=10m/s2 . Độ lớn điện tích của hạt bụi là a 2.10-13C. b 10-13C. c 10-9C. d 2,5.10-13C. 4/ Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm, khoảng cách giữa hai điện tích lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng a tăng gấp đôi. b giảm 2 lần. c không thay đổi. d tăng 4 lần. 5/ Công của lực điện trường đều tác dụng lên một êlectron từ M đến N có hiệu điện thế UMN=+50V bằng: a 8.10-8J. b -4.10-18J. c -8.10-18J. d 8.J. 6/ Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 3 lần thì lực tương tác giữa chúng a Giảm 9 lần. b Tăng 9 lần. c giảm 3 lần. d tăng 3 lần. 7/ Hai điện tích có độ lớn bằng nhau đặt trong chân khôngcách nhau một khoảng 5cm thì tương tác nhau bằng một lực 8,1.10-6N. Điện tích của chúng là: a -3.10-9 C hoặc 3.10-9 C . b 2,5.10-9 C hoặc -2,5.10-9 C c 1,5.10-9 C hoặc - 1,5.10-9 C . d 3.10-9 C hoặc - 3.10-9 C hoặc 0 8/ Hai điện tích đặt trong chân không tương tác với nhau bằng một lực có độ lớn 4.10-8 N. Nếu đặt chúng trong điện môi có hằng số điện môi là ε=2 và giảm nửa khoảng cách giữa chúng thì lực tương tác có độ lớn là a 2.10-8 N. b 8.10-8 N. c 10-8 N. d 0,5.10-8 N. 9/ Một điện tích Q >0 gây ra tại A cường độ điện trường 2000 V/ m. Đặt tại A một điện tích q=10-8C . Lực điện trường tác dụng lên Q bằng. a 0,5.10-11 N. b 0,5.10-11 N. c 2.10-5 N. d 2.10-9 N. 10/ Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng vật lí đặc trưng cho điện trường về a khả năng thực hiện công. b phương diện tích điện. c phương diện tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong đó. d khả năng dự trữ nặng lượng. 11/ Điện trường đều là điện trường a gây ra bởi một điện tích điểm. b gây ra bởi hai điện tích điểm. c có các véctơ cường độ điện trường tại mọi điểm giống nhau. d gây ra bởi một bản mỏng tích điện. 12/ Tụ điện C=2μF có điện tích q=2μC hiệu điện thế của tụ là a 1V. b 2V. c 4V. d 0V. 13/ Cường độ điện trường do điện tích 4.10-8C gây ra tại điểm cách nó 5cm trong môi trường có hằng số điện môi là 2 bằng: a 72.V/m. b 72.103 V/m. c 72.105 V/m. d 0,72 V/m. 14/ Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật CuLong trong chân không? a . b . c . Trong đó ε >1 d . 15/ Tụ điện phẳng không khí có điện dung C = 5μF được tích điện đến điện tích q= 0,25.10-3 C . Ngắt tụ khỏi nguồn và nhúng tụ vào môi trường lỏng có hằng số điện môi ε = 4 thì hiệu điện thế trên tụ lúc này là: a 12,5 V. b 50 V c 200 V. d 500 V 16/ Công của lực điện trường (tĩnh) làm di chuyển một điện tích từ điểm này đến điểm khác a không phụ thuộc vào độ lớn điện tích. b không phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi của điện tích. c không phụ thuộc vào hình dạng đường đi của điện tích. d phụ thuộc vào hình dạng đường đi của điện tích. 17/ Điện thế tại một điểm là đại lượng vật lí đặc trưng cho điện trường về a phương diện tích điện. b phương diện tác dụng lực. c khả năng thực hiện công. d khả năng dự trữ nặng lượng. 18/ Hiệu điện thế giữa hai điểm là đại lượng vật lí đặc trưng cho điện trường về a phương diện tích điện. b khả năng dự trữ nặng lượng của điện trường giữa hai điểm đó . c khả năng thực hiện công của điện trường giữa hai điểm đó . d phương diện tác dụng lực. 19/ Một êlectron được thả không vận tốc đầu trong điện trường đều thì di chuyển a ngược chiều đường sức điện trường. b cùng chiều đường sức điện trường. c từ nơi có điện thế cao về nơi có điện thế thấp. d có thể cả ba điều trên. 20/ Một êlectron (điện tích e = -1,6.10-19C) được thả không vận tốc đầu sát bản âm trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng, tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Động năng của êlectron khi đến bản dương là a 3,2.10-18J. b 4,8.10-18J. c 1,6.10-16J. d 1,6.10-8J. 21/ Công của điện trường E làm một điện tích q di chuyển theo một quỹ đạo là đường tròn chu vi là s có giá trị : a 2qEs b bằng không c qEs d một giá trị khác 22/ Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích Q tại một điểm: a Điện tích thử q. b Hằng số điện môi. c Khoảng cách từ Q đến điểm ta xét d Điện tích Q. 23/ Biết hiệu điện thế UMN=5V điều nào sau đây chắc chắn đúng a VM = 5V. b VN = 5V. c VM-VN = 5V. d VN-VM = 5V. 24/ Đường sức điện trường là đường mà tiếp tuyến của nó ở bất kì điểm nào sẽ a trùng với phương của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. b hướng từ điện tích âm đến điện tích dương. d có hướng bất kì tùy ta chọn. c vuông góc với phương của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. 25/ Electron vôn là đơn vị đo a năng lượng. b hiệu điện thế. c cường độ điện trường. d điện tích. 26/ Câu nào sau đây là đúng khi nói về điện thế của điện trường tại một điểm: a là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của điện trường b là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực c là khả năng thực hiện công của điện trường giữa 2 điểm d là đại lượng đặc trưng cho điện trường về dự trữ năng lượng 27/ Điện dung của tụ điện a tỉ lệ thuận với điện tích của tụ điện. b Không phụ thuộc vào điện tích và hiệu điện thế. c tỉ lệ thuận với điện tích của tụ điện và tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế . d tỉ lệ nghịch với điện tích của tụ. 28/ Biểu thức nào dưới đây không phải là biểu thức tính năng lượng của tụ điện a b c d 29/ Chọn câu sai. a Hai tụ điện có điện dung khác nhau cùng đặt vào một hiệu điện thế thì điện tích khác nhau. b Khi tụ điện tích điện thì điện tích của hai bản cùng độ lớn nhưng trái dấu. c Điện tích của tụ điện không phụ thuộc vào điện dung và hiệu điện thế. d Điện tích của tụ điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào tụ điện. 30/ Chọn câu đúng. Trong tụ điện thì a C không phụ thuộc vào Q và U b C tỉ lệ thuận với Q c C tỉ lệ nghịch với Q d C phụ thuộc vào cả Q và U KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ - L ỚP 11 - CƠ BẢN - 45 PHÚT Chương I : Tĩnh Điện (Đề có 30 câu) Họ và tên: ........................................................ Lớp 11... Ngày kiểm tra....../ 9/200... Mã đề 113 1/ Hai điện tích có độ lớn bằng nhau đặt trong chân khôngcách nhau một khoảng 5cm thì tương tác nhau bằng một lực 8,1.10-6N. Điện tích của chúng là: a 1,5.10-9 C hoặc - 1,5.10-9 C . b 2,5.10-9 C hoặc -2,5.10-9 C c -3.10-9 C hoặc 3.10-9 C . d 3.10-9 C hoặc - 3.10-9 C hoặc 0 2/ Hai điện tích đặt trong chân không tương tác với nhau bằng một lực có độ lớn 4.10-8 N. Nếu đặt chúng trong điện môi có hằng số điện môi là ε=2 và giảm nửa khoảng cách giữa chúng thì lực tương tác có độ lớn là : a 10-8 N. b 0,5.10-8 N. c 2.10-8 N. d 8.10-8 N. 3/ Khi đưa thanh kim loại trung hòa điện lại gần quả cầu tích điện thì xảy ra hiện tượng nhiễm điện do: a hưởng ứng. b cọ sát. c tiếp xúc. d cả 3 phương án trên. 4/ Công của điện trường E làm một điện tích q di chuyển theo một quỹ đạo là đường tròn chu vi là s có giá trị : a qEs b bằng không c 2qEs d một giá trị khác 5/ Công của lực điện trường (tĩnh) làm di chuyển một điện tích từ điểm này đến điểm khác a không phụ thuộc vào độ lớn điện tích. b phụ thuộc vào hình dạng đường đi của điện tích. c không phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi của điện tích. d không phụ thuộc vào hình dạng đường đi của điện tích. 6/ Điện thế tại một điểm là đại lượng vật lí đặc trưng cho điện trường về a khả năng dự trữ nặng lượng. b phương diện tác dụng lực. c khả năng thực hiện công. d phương diện tích điện. 7/ Hiệu điện thế giữa hai điểm là đại lượng vật lí đặc trưng cho điện trường về a phương diện tích điện. b khả năng dự trữ nặng lượng của điện trường giữa hai điểm đó . c phương diện tác dụng lực. d khả năng thực hiện công của điện trường giữa hai điểm đó . 8/ Biết hiệu điện thế UMN=5V điều nào sau đây chắc chắn đúng a VM-VN = 5V. b VM = 5V. c VN-VM = 5V. d VN = 5V. 9/ Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật CuLong trong chân không? a . b . Trong đó ε >1 c . d . 10/ Công thức nào sau đây là công thức tính độ lớn cường độ điện trường gây bởi điện tích Q tại điểm cách nó một khoảng r là: a . b. c. d . 11/ Một êlectron (điện tích e = -1,6.10-19C) được thả không vận tốc đầu sát bản âm trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng, tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Động năng của êlectron khi đến bản dương là a 4,8.10-18J. b 1,6.10-8J. c 1,6.10-16J. d 3,2.10-18J. 12/ Tụ điện phẳng không khí có điện dung C = 5μF được tích điện đến điện tích q= 0,25.10-3 C . Ngắt tụ khỏi nguồn và nhúng tụ vào môi trường lỏng có hằng số điện môi ε = 4 thì hiệu điện thế trên tụ lúc này là: a 200 V. b 500 V c 50 V d 12,5 V. 13/ Chọn câu sai. a Hai tụ điện có điện dung khác nhau cùng đặt vào một hiệu điện thế thì điện tích khác nhau. b Điện tích của tụ điện không phụ thuộc vào điện dung và hiệu điện thế. c Khi tụ điện tích điện thì điện tích của hai bản cùng độ lớn nhưng trái dấu. d Điện tích của tụ điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào tụ điện. 14/ Chọn câu đúng. Trong tụ điện thì a C phụ thuộc vào cả Q và U b C tỉ lệ thuận với Q c C tỉ lệ nghịch với Q d C không phụ thuộc vào Q và U 15/ Một điện tích điểm q=10- 7 C đặt trong điện trường của điện tích điểm Q; Chịu tác dụng của lực F=3.10-3 NCường độ điện trường E tại điểm đặt q là: a 3.106 v/m. b 3.105 v/m. c 3.103 v/m. d 3.104 v/m. 16/ Một hạt bụi có khối lượng m=10-11kg nằm cân bằng trong điện trường đều có véctơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng, độ lớn E=1000V/m. Lấy g=10m/s2 . Độ lớn điện tích của hạt bụi là a 10-13C. b 10-9C. c 2,5.10-13C. d 2.10-13C. 17/ Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm, khoảng cách giữa hai điện tích lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng a tăng 4 lần. b giảm 2 lần. c không thay đổi. d tăng gấp đôi. 18/ Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích Q tại một điểm. a Hằng số điện môi. b Điện tích Q. c Điện tích thử q. d Khoảng cách từ Q đến điểm ta xét 19/ Biểu thức nào dưới đây không phải là biểu thức tính năng lượng của tụ điện a b c d 20/ Electron vôn là đơn vị đo a cường độ điện trường. b điện tích. c hiệu điện thế. d năng lượng. 21/ Câu nào sau đây là đúng khi nói về điện thế của điện trường tại một điểm: a là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực b là đại lượng đặc trưng cho điện trường về dự trữ năng lượng c là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của điện trường d là khả năng thực hiện công của điện trường giữa 2 điểm 22/ Điện dung của tụ điện a tỉ lệ nghịch với điện tích của tụ. b Không phụ thuộc vào điện tích và hiệu điện thế. c tỉ lệ thuận với điện tích của tụ điện và tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế . d tỉ lệ thuận với điện tích của tụ điện. 23/ Công của lực điện trường đều tác dụng lên một êlectron từ M đến N có hiệu điện thế UMN=+50V bằng: a 8.J. b -4.10-18J. c 8.10-8J. d -8.10-18J. 24/ Tụ điện C=2μF có điện tích q=2μC hiệu điện thế của tụ là: a 2V. b 1V. c 0V. d 4V. 25/ Hai quả cầu giống nhau cho tích điện trái dấu nhưng độ lớn điện tích khác nhau, cho tiếp xúc với nhau sau đó tách chúng ra. Hai quả cầu đó sẽ a đẩy nhau. b có thể hút hoặc đẩy tuỳ theo độ lớn các điện tích. c hút nhau. d không tương tác với nhau. 26/ Một êlectron được thả không vận tốc đầu trong điện trường đều thì di chuyển a từ nơi có điện thế cao về nơi có điện thế thấp. b ngược chiều đường sức điện trường. c cùng chiều đường sức điện trường. d có thể cả ba điều trên. 27/ Một điện tích Q >0 gây ra tại A cường độ điện trường 2000 V/ m. Đặt tại A một điện tích q=10-8C . Lực điện trường tác dụng lên Q bằng. a 0,5.10-11 N. b 2.10-5 N. c 0,5.10-11 N. d 2.10-9 N. 28/ Cường độ điện trường do điện tích 4.10-8C gây ra tại điểm cách nó 5cm trong môi trường có hằng số điện môi là 2 bằng: a 72.105 V/m. b 72.103 V/m. c 0,72 V/m. d 72.V/m. 29/ Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 3 lần thì lực tương tác giữa chúng a Giảm 9 lần. b giảm 3 lần. c Tăng 9 lần. d tăng 3 lần. 30/ Đường sức điện trường là đường mà tiếp tuyến của nó ở bất kì điểm nào sẽ a hướng từ điện tích âm đến điện tích dương. b vuông góc với phương của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. c trùng với phương của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. d có hướng bất kì tùy ta chọn. KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ - L ỚP 11 - CƠ BẢN - 45 PHÚT Chương I : Tĩnh Điện (Đề có 30 câu) Họ và tên: ........................................................ Lớp 11... Ngày kiểm tra....../ 9/200... Mã đề 114 1/ Hai quả cầu giống nhau cho tích điện trái dấu nhưng độ lớn điện tích khác nhau, cho tiếp xúc với nhau sau đó tách chúng ra. Hai quả cầu đó sẽ a hút nhau. b có thể hút hoặc đẩy tuỳ theo độ lớn các điện tích. c đẩy nhau. d không tương tác với nhau. 2/ Electron vôn là đơn vị đo :a năng lượng. b cường độ điện trường. c hiệu điện thế d điện tích. 3/ Câu nào sau đây là đúng khi nói về điện thế của điện trường tại một điểm: a là đại lượng đặc trưng cho điện trường về dự trữ năng